ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
(ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012)
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
[Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ του άρθρου 147 του ν. 4601/2019 καταργούνται από 15-04-2019 το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87, τα άρθρα 106 έως και 115 και τα άρθρα 282, 282Α και 283 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 140 (Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις) και 141 (Μεταβατικές διατάξεις) του ιδίου νόμου 4601/2019.
Με το άρθρο 142 (Παραπομπές) του ν. 4601/2019 ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει στις περί συγχωνεύσεων, διασπάσεων ή μετατροπών διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά εταιρικές μορφές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4601/2019, από την έναρξη ισχύος του η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4601/2019]
[Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του ν. 4679/2020 καταργούνται τα άρθρα 121 έως 182 του παρόντος, εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 145 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 145, τα οποία καταργούνται ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4679/2020.
Με τις επ. παραγράφους του άρθρου 89 ορίζονται τα εξής:
Δηλώσεις κατάθεσης σημάτων που δεν έχουν γίνει τελεσιδίκως δεκτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεσής τους, εκτός αν κατατέθηκαν από 14.01.2019 και εξής, οπότε κρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Ανακοπές του άρθρου 25 και αιτήσεις έκπτωσης ή ακυρότητας που δεν έχουν γίνει τελεσίδικα δεκτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο που κατατέθηκαν, εκτός αν κατατέθηκαν από 14.01.2019 και εξής, οπότε κρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Κατά τα λοιπά, εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Σημάτων, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, καθώς και των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου.
Ως προς την αφετηρία και τη διάρκεια των προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν, κατά τον χρόνο στον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων και η κατάργηση του έγχαρτου μητρώου]