Α.Π. 42 / 2022 : Πλειστηριασμός – Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη – Κατάταξη προνομίων – Με την παράγραφο 1 του άρθρου 977 ΚΠολΔ ρυθμίζεται κατά πρώτον η σειρά ικανοποίησης σε περίπτωση συνδρομής των γενικών και ειδικών προνομίων των άρθρων 975 και 976, αντίστοιχα, δίδεται δε το προβάδισμα στα γενικά προνόμια του άρθρου 975. Αν πριν από την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη χώρησε αναγκαστικός πλειστηριασμός του βαρυνόμενου ακινήτου, με την καταβολή του πλειστηριάσματος, καθίσταται αδύνατη η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη, διότι επέρχεται απόσβεση της προσημείωσης, ο δε υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να ζητήσει, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος, την εξάλειψη της προσημείωσης. Ο προσημειούχος όμως δανειστής δεν αποστερείται του δικαιώματος να αναγγείλει την εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτησή του δια της προσημειώσεως στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, προκειμένου αυτή να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως που συντάσσεται από αυτόν, οπότε κατατάσσεται κατά τη σειρά της εγγραφής της προσημειώσεως “τυχαίως”.

10 Μαρτίου, 2023
Read more

Α.Π. 1247/2022 : Ένορκες βεβαιώσεις. Η ένορκη βεβαίωση, όπως ίσχυε πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 4335/2015, δίνεται στην ώρα που αναγράφεται στην κλήση προς τον αντίδικο, με ανοχή εύλογης αναμονής 15` λεπτών από την ορισθείσα ώρα έναρξης, εκτός αν εμφιλοχωρεί άλλη υπηρεσιακή απασχόληση του ειρηνοδίκη ή του συμβολαιογράφου, το πέρας της οποίας πρέπει να αναμένει ο κλητευθείς. Το γεγονός δε αυτό, ως ανυπαίτιος λόγος καθυστέρησης, πρέπει να μνημονεύεται στην ένορκη βεβαίωση. Αν ο διάδικος που επιμελείται για τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης και ο μάρτυρας που προτείνει για εξέταση, από λόγους που αφορούν τους ιδίους, προσήλθαν στον ειρηνοδίκη ή στο συμβολαιογράφο με καθυστέρηση πέραν του ανωτέρω χρόνου (15′ λεπτά μετά την ορισθείσα ώρα), η ένορκη βεβαίωση που λαμβάνεται ερήμην του κλητευθέντος αντιδίκου του επιμελουμένου για αυτήν διαδίκου, δεν αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο κατά την έννοια του νόμου.

10 Μαρτίου, 2023
Read more

ΜΠρΗλείας 294/2022 : Αλλαγή του τόπου διαμονής ανήλικου τέκνου από την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα αυτού – Αυτεπάγγελτος εκ νέου καθορισμός επικοινωνίας με τον πατέρα. Το δικαστήριο έκρινε την αλλαγή του τόπου διαμονής του τέκνου επωφελή γι’ αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, αυτό διέμενε με την ενάγουσα μητέρα του και τα αδέρφια του, έχοντας αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους. Άλλωστε στο νέο τόπο διαμονής του θα μπορέσει να συνεχίσει τις εξωσχολικές δραστηριότητές του και να ασχοληθεί και με νέες, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς να εκτιμάται ότι η διακοπή από το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον θα δυσχεράνει αυτό. Απαγόρευση μετοίκησης θα σήμαινε τον αποκλεισμό της ενάγουσας να διαμένει μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επιθυμεί τη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να συντρέχει βάσιμος προς τούτο λόγος.

11 Φεβρουαρίου, 2023
Read more

ΜονΠρωτΘεσ 5341/22 : Τροχαίο ατύχημα με Τραυματισμό – Αναπηρία κατ’ άρθρο 931 ΑΚ. Ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία της ΑΚ 931 που την καθιστά εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται από τη διάταξη η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση ενός εύλογου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή παραμορφώσεως, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί. Εν προκειμένω, η παθούσα εξαιτίας του επίδικου τροχαίου παρουσιάζει μόνιμο πρόβλημα στη βάδιση, η οποία επηρεάζει άμεσα τις δραστηριότητες της, καθώς επίσης η παθούσα έχει αισθητική δυσμορφία στο σώμα της. Κρίση ότι πρέπει να επιδικαστεί στην παθούσα το ποσό των 120.000 ευρώ ως αποζημίωση θεμελιούμενη στη διάταξη του 931 ΑΚ και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 100.000 ευρώ.

16 Ιανουαρίου, 2023
Read more