ΔιοικΠρωτΑθ 11434/20 : Αδήλωτη εργασία – Πράξη Επιβολής Προστίμου – Προσφυγή – Το πρόστιμο αδήλωτης εργασίας επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα των Ελεγκτικών οργάνων. Οι παραβάσεις ερείδονται στην απλή διαπίστωση του αντικειμενικού γεγονότος της μη αναγραφής εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού της επιχείρησης. Κατ’ άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, παράγεται πλήρης απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται στο Δελτίο Ελέγχου, ότι έγιναν από τα Ελεγκτικά όργανα ή ενώπιόν τους, όχι όμως, πλήρης απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, και για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3345/2015 σκ. 4, 6, 2936/2011 σκ. 6, 1382/2009 σκ. 4). Εν προκειμένω, δεν αναφέρονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, που συνέτρεχαν και θεμελιώνουν την ιδιότητα του εργαζομένου.

Φεβρουάριος 21, 2021
Read more