ΑΠ 2056/2019 : Ρευματοκλοπή. Τελείται με τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση της. Τέτοια κλοπή ενεργείας του ηλεκτρισμού, επιτυγχάνεται κυρίως και αμέσως με την μη αναγραφή του αναλισκομένου ρεύματος στον μετρητή με την δια τεχνικών μέσων καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σ’ αυτόν, (μετρητή της Δ.Ε.Η.), η οποία παρέχει προνομιακώς ηλεκτρικό ρεύμα στους συμβαλλόμενους με αυτή, ώστε αυτός, (μετρητής), να δείχνει λιγότερες μονάδες αναλισκομένου ρεύματος καθ” εκάστη χρονική περίοδο (ΑΠ 630/2017 937/2010). Παράνομες παρεμβάσεις στο μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Στην προκείμενη περίπτωση, η προσβαλλόμενη απόφαση επιμέτρησε την ποινή με βάση τον προισχύσαντα δυσμενέστερο ποινικό νόμο. Επομένως, πρέπει, εφόσον κρίθηκε παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης και συντρέχει, κατά τα προαναφερόμενα, περίπτωση αυτεπάγγελτης εφαρμογής της επιεικέστερης πιο πάνω ποινικής διάταξης, να αναιρεθεί μερικώς η προσβαλλόμενη απόφαση

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΜΠρΑθ 5694/2020 : Επωνυμία και διακριτικός τίτλος. Το δικαίωμα στο διακριτικό τίτλο αποκτάται με μόνη την πραγματική χρησιμοποίηση της σχετικής ένδειξης στις συναλλαγές, εάν αυτή διαθέτει διακριτική δύναμη. Η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης από τη χρήση εμπορικής επωνυμίας δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε ότι το αντικείμενο δραστηριότητας των δύο επιχειρήσεων συμπίπτει ή να είναι όμοιο. Σε περίπτωση παράνομης προσβολής διακριτικού τίτλου, εμπορικής επωνυμίας ή άλλου διακριτικού γνωρίσματος, ο φορέας αυτών έχει αξίωση για άρση της παράνομης προσβολής και για παράλειψή της στο μέλλον, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προσβολέα, καθώς και για αποζημίωση και εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά τις διατάξεις των αδικοπραξιών και του άρθρου 59 ΑΚ, εφόσον συντρέχει και υπαιτιότητα του τελευταίου.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΔιατΕισΕφΠατρών 56/2020 : Διάταξη Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών απορριπτική έγκλησης. Άσκηση προσφυγής κατά διατάξεως Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών απορριπτικής εγκλήσεως. Φέρει τον χαρακτήρα οιονεί ένδικου μέσου. Δεκαπενθήμερη αποκλειστική προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής. Ασκείται από τον ίδιο τον προσφεύγοντα αυτοπροσώπως ή από τον πληρεξούσιο συνήγορό του, ο οποίος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως κατά τις οικείς διατάξεις του νέου ΚΠΔ. Η ειδική εντολή δύναται να χορηγηθεί και δι’ απλής εγγράφου δηλώσεως, βεβαιουμένης της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέως υφ’ οιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή δικηγόρου. Για το κύρος της πληρεξουσιότητας, πρέπει στο σχετικό έγγραφο να εξειδικεύεται η ποινική υπόθεση για την οποία παρέχεται η πληρεξουσιότητα και να προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη την οποία αφορά.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΜονΕφΠατρών 380/2020 Διεκδικητική αγωγή – Αναγνωριστική αγωγή – Αρνητική αγωγή -Πώληση ξένου ακινήτου – Μόνη η έλλειψη κυριότητας στο ακίνητο δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της σύμβασης. Έναντι όμως του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, καθόσον για τη μεταβίβαση αυτή απαιτείται αυτός που μεταβιβάζει να είναι κύριος. Εκείνος προς τον οποίο μεταβιβάστηκε ξένο ακίνητο δεν αποκτά την κυριότητα, εφόσον του μεταβιβάστηκε από μη κύριο. Ο αληθής κύριος προστατεύεται με την διεκδικητική αγωγή, την οποία μπορεί να στρέψει μόνον κατά του αγοραστή, όχι κατά του πωλητή. Κατά του τελευταίου, εφόσον και αυτός αμφισβητεί το εμπράγματο αυτό δικαίωμά του, μπορεί να ασκήσει την αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή. Δυνατότητα σώρευσης αγωγής ακυρότητας του συμβολαίου. Αναγνωριστική αγωγή με την αρνητική της μορφή, της αναγνώρισης της ανυπαρξίας δικαιώματος κυριότητας των εναγομένων στο ακίνητο.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΜΠρΚοζάνης 248/2020 Επαγγελματική μίσθωση – Συμβατική και νόμιμη αναπροσαρμογή του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης. Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας μίσθιων ακινήτων. Μεταβολή των συνθηκών. Η προβολή του δικαιώματος των άρθρων 388 και 288 ΑΚ με ένσταση δεν επιτρέπεται προς διάπλαση έννομης κατάστασης για το μέλλον. Έκτακτα μέτρα σχετιζόμενα με τον κορωνοϊό COVID-19. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020. Ένσταση περί αναπροσαρμογής του μισθώματος. Απόρριψη σχετικού ισχυρισμού. Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με προβολή διαπλαστικής ένστασης, η οποία θα μπορούσε να αναπτύξει την ενέργειά της μόνο στην περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι επιτρέπεται η δικαστική επιδίωξη μελλοντικών μισθωμάτων για χρόνο μετά τη συζήτηση της αγωγής, το οποίο δεν επιτρέπεται. Το άρθρο 69 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση καταβολής μελλοντικών μισθωμάτων, αφού η οφειλή τους εξαρτάται από την αντιπαροχή. Η ύπαρξη συμβατικού όρου περί αναπροσαρμογής του μισθώματος έχει ως έννομο παρακολούθημα την έλλειψη νόμιμου περιθωρίου αναπροσαρμογής της κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. επιδιωκόμενης αναπροσαρμογής του στο 6% της αντικειμενικής του όλου μισθίου ακινήτου αξίας.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΤρΕφΚακουργΑθ 1864/20 : ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΘΩΩΣΗ. Εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές. Διορισμός λογιστή – φοροτεχνικού πραγματογνώμονα – Σύνταξη έκθεσης για να αποδειχθεί ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν, από την αγορά των πρώτων υλών, άλλες μεταποιήθηκαν, άλλες παρέμειναν ως ύλη στις αποθήκες της επιχείρησης και άλλες βρίσκονταν σε έτοιμα προϊόντα που δεν είχαν πωληθεί. Συμπέρασμα πραγματογνώμονα ότι έγιναν πραγματικά οι συναλλαγές, αφού υπήρχε αύξηση των πωλήσεων και αύξηση των αποθεμάτων. Το Δικαστήριο έχει σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με την ανυπαρξία συναλλαγών των κατηγορουμένων, δεδομένου ότι μόνη η ανυπαρξία του εκδότη ή η μη σύννομη φορολογική συμπεριφορά των εκδοτών δεν μπορεί χωρίς τη συνδρομή και άλλων επιβαρυντικών στοιχείων να οδηγήσουν στην παραδοχή ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν εικονικές και πρέπει οι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν αθώοι.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more