Εμπορικό Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Κάθε σήμα ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία στην οποία ανήκει, μπορεί να κατοχυρωθεί σε μία ή περισσότερες από τις κλάσεις  εμπορικών σημάτων (Ταξινόμηση αγαθών και Υπηρεσιών) .

Κάθε επαγγελματίας ή επιχείρηση που παράγει κάποιο προϊόν ή παρέχει υπηρεσίες και θέλει να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του, οφείλει  να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα της επιχείρησης, μεταξύ άλλων και για να προστατευθεί από τυχόν κακόβουλες ενέργειες απομίμησης ή αντιγραφής από τρίτους.  Για την κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος χρειάζεται ένας έμπειρος δικηγόρος που θα προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν την κατοχύρωση του Σήματος και θα προχωρήσει εν συνεχεία στις απαραίτητες  ενέργειες για την  επιτυχή κατοχύρωση αυτού στο αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου.

Η κατοχύρωση ενός Σήματος ισχύει για δέκα (10) χρόνια και υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση εμπορικού Σήματος, αρκεί να γίνει αυτό εμπρόθεσμα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Υπάρχουν τρία επίπεδα προστασίας  του Εμπορικού Σήματος, Ημεδαπό Εμπορικό Σήμα, Ευρωπαϊκό (Κοινοτικό) Σήμα και Διεθνές Σήμα. Ανάλογα με τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, διαλέγει το ανάλογο επίπεδο προστασίας, με τις ανάλογα προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να προστατεύεται επαρκώς.

Η κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος αποτελεί σημαντικότατη προτεραιότητα για τη «θωράκιση» μιας επιχείρησης. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να γίνεται αυτή η Κατοχύρωση ορθά, άμεσα και επιτυχώς. Το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί  να σας παρέχει άρτιες και άριστες υπηρεσίες προκειμένου να Κατοχυρώσετε άμεσα και επιτυχώς το Εμπορικό Σήμα της επιχείρησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.