Το Γραφείο μας ειδικεύεται σε υποθέσεις Διοικητικού, Φορολογικού, Ασφαλιστικού Δικαίου. Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες  μας, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε : Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά διοικητικών αποφάσεων ή πράξεων, Αγωγές - Προσφυγές ενώπιον των σχετικών Διοικητικών Επιτροπών και Δικαστηρίων, διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ), Προσφυγές κατά πράξεων διοικητικών κυρώσεων, εκπροσώπηση ενώπιον φορολογικών αρχών και διοικητικών επιτροπών επί διαφόρων θεμάτων φορολογικού δικαίου, Διεξαγωγή φορολογικών δικών, Προσφυγές κατά φορολογικών προστίμων -  φόρου προστιθέμενης αξίας κ.α.,  Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές, Θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών προς έκδοση συντάξεως κλπ.

.