Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου, τόσο σε επίπεδο  Ασφαλιστικών Μέτρων (προσωρινή δικαστική προστασία), όσο και σε επίπεδο οριστικής επίλυσης διαφορών (κύρια διαδικασία στο ακροατήριο). Δραστηριοποιούμαστε σε κάθε επίπεδο δικαιοδοσίας, ενώπιον Πρωτοβαθμίων ή Δευτεροβαθμίων Δικαστηρίων, καθώς και του Αρείου Πάγου, εκπροσωπώντας  με επιτυχία τους πελάτες μας, σε πληθώρα υποθέσεων Αστικού Δικαίου.

Ενδεικτικά, ειδικευόμαστε σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, ρύθμιση οικογενειακής στέγης και μετοίκηση συζύγου, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία τέκνων με γονείς  κλπ), κληρονομικές διαφορές (κήρυξη διαθήκης κυρίας, έκδοση κληρονομητηρίου, αποποίηση κληρονομιάς, προσβολή διαθήκης, κληρονομικές διαφορές,  αποκλήρωση, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας, αξιώσεις μεταξύ κληρονόμων κλπ), σε υποθέσεις ενοχικού δικαίου (συμβάσεις δανείων, συμβάσεις έργου, συμβάσεις προμηθειών,  συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις συνεργασιών λχ. αφανείς εταιρείες - συμβάσεις παραχώρησης management, ενδοσυμβατική ανάληψη υποχρεώσεων, ευθύνη από μη τήρηση των συμφωνηθέντων, προ - συμβατική ευθύνη και ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, συμβάσεις εγγύησης - εξασφάλισης, Διαφορές συνιδιοκτητών, εκχώρηση δικαιωμάτων, μισθώσεις, τρόποι εξασφάλισης πιστώσεων, επίλυση οικονομικών  διαφορών, πιστοληπτική αξιολόγηση εταιρειών και καταναλωτών - b2b & b2c, διαχείριση κινδύνων, πιστωτική πολιτική κ.α.), μισθωτικές διαφορές (αγωγή για οφειλόμενα μισθώματα, για απόδοση μισθίου ή για μείωση μισθώματος λόγω απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών, μισθωτικές συμβάσεις κλπ), σε υποθέσεις αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων (αποζημίωση για υλικές ζημίες, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη και αποζημίωση λόγω μόνιμης αναπηρίας κλπ), και γενικά,  σε ενδοσυμβατικές ή εξωσυμβατικές διαφορές - διαφορές από αδικοπραξία.

Τέλος το Γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις σχετικά με το Ακίνητο (REAL ESTATE)  και τα σχετικά με αυτό Εμπράγματα Δικαιώματα (κυριότητα, επικαρπία, δουλείες, υποθήκη κλπ),  έχοντας παρασταθεί σε πληθώρα συμβολαίων αγοράς-πώλησης ακινήτων, έλεγχο τίτλων και βαρών (πχ. Συμβόλαια Αγοραπωλησίας - Ανταλλαγών – Δωρεών Ακινήτων – Διανομές Ακινήτων,  Εργολαβικά, Συστάσεις Οριζοντίων ιδιοκτησιών, Κανονισμοί πολυκατοικιών, Έλεγχος Τίτλων και Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, Διαφορές συνιδιοκτητών, Γειτονικό Δίκαιο, Απαλλοτριώσεις, Προσδιορισμός προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος - αποζημιώσεις σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων).