Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρείες

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου των Εταιρειών.

Εδώ εμπίπτουν : αφενός  οι προσωπικές εμπορικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, Αφανής και Κοινοπραξία), κι αφετέρου  οι κεφαλαιουχικές  (ΑΕ, ΕΠΕ), όπως το πλέγμα λειτουργίας τους έχει διαμορφωθεί από τις πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις,  με τα άρθρα 249 επ. του Νόμου 4072/2012  για τις  προσωπικές εμπορικές εταιρείες, ενώ για την ΑΕ με τον Νόμο  3694/2007, ο οποίος  εμπλούτισε και εκσυγχρόνισε τον ΚΝ 2190/1920, αλλά και ενσωμάτωσε σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Παράλληλα, ο Νόμος  3853/2010 απλοποίησε τη διαδικασία σύστασης των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ).  Καινοτομία της πρόσφατης νομοθεσίας αποτελεί και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του Νόμου  4072/2012, καθόσον  ο νέος αυτός εταιρικός τύπος σήμερα,  την εποχή της οικονομικής ύφεσης, που πλήττει τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέλλεται να πρωταγωνιστήσει. Mε τον νόμο 4155/2013  καταργήθηκε ο περιορισμός του κεφαλαίου για την σύσταση των ΙΚΕ (Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών Εταιριών). Έπειτα, ο νόμος 4156/2013 τροποποιεί - καταργεί πλέον το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για την σύσταση των ΕΠΕ,  το οποίο προηγουμένως είχε ήδη περιοριστεί με τον νόμο 4111/2013  στα 2.400,00 ευρώ. Ο νόμος 4156/2013  τροποποιεί κάποιες  διατάξεις του νόμου 2190/1920 (Περί ΑΕ). Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικαθιστά τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Με την ψήφιση των ν. 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών και του ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού εταιρικού δικαίου, με μόνη εξαίρεση το δίκαιο της ΕΠΕ, το οποίο φαίνεται ότι αφέθηκε στην τύχη του, καθόσον οι πρόσφατες μικρές τροποποιήσεις με τον ν. 4541/2018 πόρρω απέχουν από το να συνιστούν ουσιαστική αναμόρφωσή του.

Η συμβολή μας, αφορά σε κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα – επιχείρηση, και, ειδικά, στη σύσταση των εταιρειών και στην ολοκληρωμένη συμβουλευτική και νομική υποστήριξή τους, σε όλο το πλαίσιο και τομείς λειτουργίας τους, και, γενικότερα, στην καθοδήγησή τους σε κάθε θέμα που προκύπτει, από την Ίδρυση και την έναρξη Λειτουργίας τους, μέχρι και  τη Λύση ή τον Μετασχηματισμό τους  (πχ. Ίδρυση εταιρειών, Λειτουργία διοικητικών οργάνων, Συγκρότηση συνέλευσης εταίρων, Αποφάσεις και πρακτικά οργάνων Εταιρείας, Ακύρωση αποφάσεων, Δικαιώματα μειοψηφίας, Διορισμός προσωρινής διοίκησης, Έξοδος εταίρου, Λύση και εκκαθάριση, Ζητήματα Εργατικού Δικαίου, Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων, Συναλλακτικοί Όροι και Συμφωνίες, Συμβάσεις, Ενέγγυες πιστώσεις  – ζητήματα φερεγγυότητας στο Εξωτερικό Εμπόριο, Εγγυητικές Επιστολές,  επιχειρησιακή ανάπτυξη  – marketing databases,  η νέα διαδικασία εξυγίανσης και διάσωσης των εμπορικών επιχειρήσεων  με την  διαδικασία του άρθρου 99 επ.  του Νόμου 3588/2007, όπως πλέον τροποποιήθηκε από τον Ν. 4013/2011, τον Ν. 4055/2012 και ακολούθως από τον Ν. 4072/2012, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές Εταιρειών,  Συνένωση -  Συγχώνευση -  Διάσπαση ή Απόσχιση εταιρικού κλάδου, ευρύτερα θέματα εταιρικής διαχείρισης -  διακυβέρνησης  κλπ).

Παράλληλα, ειδικευόμαστε στην διαπραγμάτευση, κατάρτιση, σύναψη και  προστασία ειδικών Εταιρικών συμβάσεων και συμφωνιών, όπως συμβάσεις Δικαιόχρησης, Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων,  Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Διανομής, Συμφωνίες Αποκλειστικότητας κα.

Η εμπειρία και η ενασχόλησή μας με τον τομέα του Εμπορικού Δικαίου και του Δικαίου των Εταιρειών - Επιχειρήσεων εν γένει, μας δίνει την δυνατότητα, να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου, με επαγγελματισμό και στις καλύτερες τιμές. Μέσω ενός οργανωμένου δικτύου πιστοποιημένων και έμπειρων συνεργατών,  εγγυώμεθα την άμεση και πλήρη καθοδήγησή σας,  για την σύσταση της πλέον κατάλληλης και ευέλικτης, για την δική σας περίπτωση, εταιρικής μορφής (και υπεράκτιας - offshore εταιρείας),  με την οποία, συν τοις άλλοις, θα επιτυγχάνεται και η απόλυτη φορολογική αποτελεσματικότητα,  μειώνοντας την άσκοπη έκθεση σε φόρους και γραφειοκρατία.

Επίσης, μέσω πιστοποιημένων συνεργατών και Εταιρειών Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών, που  δραστηριοποιούνται στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς, των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών,  παρέχεται, προς όφελος και εξυπηρέτηση των πελατών μας, οργανωμένη υποστήριξη και προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλ. της πιστοληπτικής αξιολόγησης,  εταιρειών και καταναλωτών – b2b & b2c, διαχείρισης κινδύνων, πιστωτικής πολιτικής, ακόμη και αναλυτικής ενημέρωσης, είτε περί της ακίνητης περιουσίας του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου, πελάτη, οφειλέτη, είτε περί  δικαστικών αποφάσεων – κατασχέσεων, που τυχόν εκκρεμούν και επεβλήθησαν εις βάρος του – κυρίως ως ένδειξη  της αληθούς οικονομικής του κατάστασης (έλεγχος φερεγγυότητας), στοιχεία πολύ χρήσιμα σε κάθε περίπτωση, που πάντα πρέπει να συνεκτιμώνται και να αξιολογούνται. Σήμερα ειδικά, το να γνωρίζεις την πραγματική οικονομική κατάσταση αυτού με τον οποίον συναλλάσσεσαι, ανάγεται σε πρωταρχικής σημασίας ζήτημα.

 

    Ανταγωνισμός

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται  στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και στην εφαρμογή των κανόνων του υγιούς και θεμιτού Ανταγωνισμού,  με την ταυτόχρονη προστασία  των πελατών μας (σε αυτήν την περίπτωση κυρίως Νομικών Προσώπων) από πρακτικές Αθέμιτου Ανταγωνισμού  και πρακτικές στρέβλωσης, όχι μόνον της αγοράς εν γένει, αλλά και αυτής της ίδιας της οικονομικής συμπεριφοράς των πελατών -  καταναλωτών, τις οποίες πρακτικές μετέρχονται ευκαιριακοί ανταγωνιστές – επιτήδειοι, επιδιώκοντας το εύκολο κέρδος. Εδώ εμπίπτουν παραπλανητικές πράξεις και υπαίτιες παραλείψεις ανταγωνιστών, που επιχειρούν να διαμορφώσουν ή να υποκλέψουν (μέσω τεχνηέντως προκαλούμενης σύγχυσης), υπέρ των συμφερόντων τους, τη συναλλακτική βούληση των καταναλωτών, καθώς και συγκεκριμένες επιθετικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που όλες αντιμετωπίζονται άμεσα και, κυρίως, αποτελεσματικά στο Γραφείο μας.  Τόσο σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας και ρύθμισης (Ασφαλιστικά Μέτρα), όσο και σε οριστικό επίπεδο (Τακτική Αγωγή). Υπό την προστασία του Νόμου περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού (Ν. 146/1914), τίθενται τόσο τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.), όσο και τα φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται με ατομική επιχείρηση.

Συνήθεις περιπτώσεις, που εμπίπτουν στην παραπάνω έννοια του Αθέμιτου Ανταγωνισμού είναι:  η αντιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών άλλου ανταγωνιστή, η απομίμηση Διακριτικών Γνωρισμάτων και Σημάτων άλλων ανταγωνιστών, η αθέμιτη υποτίμηση των προϊόντων ή υπηρεσιών, η διάθεση «κάτω του κόστους», οι συνδυαστικές παροχές (δωρεάν προϊόντα κλπ.), η δημόσια διαφήμιση και αναγγελία της εκποίησης εμπορευμάτων λόγω δήθεν διάλυσης του καταστήματος, χωρίς, όμως,  να έχει ληφθεί, προηγουμένως, και η σχετική προς τούτο άδεια από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, η παραπλανητική εμπορική πρακτική του δολώματος και της μεταστροφής ή της κεκαλυμμένης διαφήμισης, η διάδοση ειδήσεων, που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή και την επιχείρηση τρίτου και μπορούν να βλάψουν τις εργασίες ανταγωνιστικής επιχείρησης  ή την εμπορική πίστη της, η παρότρυνση του πελάτη - συνεργάτη, για αθέτηση των συμφωνιών του με τον ανταγωνιστή,  η εκμετάλλευση εσωτερικών πληροφοριών από πρώην συνεργάτη ή και εργαζόμενο προς όφελος  ανταγωνιστή, το οργανωμένο σχέδιο (σύνολο ενεργειών) από κάποια επιχείρηση ή κάποιες επιχειρήσεις,  που σκοπό έχουν να υποκινήσουν τρίτους, να μη συναλλαχθούν με έναν ανταγωνιστή (μποϋκοτάζ),  η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης κάποιας επιχείρησης έναντι ανταγωνιστών, και τέλος, οι απαγορευμένες συμπράξεις επιχειρήσεων (καρτέλς), όπου μέσω της εναρμονισμένης πρακτικής τους, παρακωλύεται και νοθεύεται ο Ανταγωνισμός, καθορίζονται οι τιμές των προϊόντων / υπηρεσιών, περιορίζεται / ελέγχεται η παραγωγή, κατανέμονται οι αγορές, εφαρμόζονται άνισοι όροι ή συμφωνίες .

 

Διανοητική (Πνευματική και Βιομηχανική) Ιδιοκτησία

Ομοίως, το γραφείο μας εξειδικεύεται  σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας - «propriété intellectuelle / intellectual property». Ο όρος διανοητική ιδιοκτησία, επιδιώκει να συγκεράσει τα παραδοσιακά αναφερόμενα δικαιώματα, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ενδεικτικά μόνον, ασχολούμαστε με το δίκαιο του internet –  την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο (Domain names - ονόματα χώρου), με κατοχυρώσεις, λοιπών, πνευματικών δικαιωμάτων, με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας από κάθε είδους προσβολή – πειρατεία / counterfeit (π.χ. προστασία προγραμμάτων Η/Υ, μουσικών συνθέσεων, έργων εικαστικών τεχνών), την κατοχύρωση και προστασία  άλλων τεχνικών δημιουργιών και διακριτικών γνωρισμάτων (διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και Σημάτων - Ημεδαπών, Συλλογικών, Κοινοτικών, Διεθνών, κλπ).

 

Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ)

Αναλαμβάνουμε κάθε σχετική περίπτωση, που εμπίπτει στο Δίκαιο Αξιογράφων, και αφορά   π.χ. διαφορές από επιταγές  ή συναλλαγματικές (ζητήματα ακάλυπτων επιταγών, σύνταξη αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής, διεκδίκηση επισφαλειών - απαιτήσεων, αγωγές προσωπικής κράτησης, ανακοπές και αναστολές  εκτελέσεως, διαφορές από την υποκείμενη αιτία και σχέση,  υποβολή εγκλήσεως - μήνυσης  κατά του εκδότου ακάλυπτης επιταγής κλπ).

 

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ν. 2251/1994)

Το γραφείο μας εξειδικεύεται, περαιτέρω, σε θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για την Προστασία του Καταναλωτή.  Ορόσημο αποτελεί ο σχετικός Νόμος περί προστασίας του καταναλωτή 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 3587/2007 , με τον οποίο  θεσμοθετείται η υποχρέωση της Πολιτείας για την πληροφόρηση και την επιμόρφωση και, κυρίως, την προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των ευπρόσβλητων και ευαίσθητων ομάδων καταναλωτών, σε θέματα που αφορούν στην αγορά, στον ανταγωνισμό, στον καταναλωτή, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην προαγωγή της βιώσιμης κατανάλωσης, που σημαίνει υπεύθυνη κατανάλωση, με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους και στην αειφόρο ανάπτυξη. Παρέχεται, πλέον,  η δυνατότητα στις ενώσεις καταναλωτών να ασκούν συλλογική αγωγή, και για αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας, που υφίστανται οι καταναλωτές από παράνομη συμπεριφορά των προμηθευτών. Παρέχεται η δυνατότητα στο μεμονωμένο καταναλωτή να επιδιώκει, σε ατομικό επίπεδο, χωρίς χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και έξοδα, την ικανοποίηση δεδομένης απαίτησής του, εξαιτίας των ζημιογόνων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται, σε βάρος του, η παράνομη συναλλακτική συμπεριφορά προμηθευτών, αξιοποιώντας σχετική αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που έχει εκδοθεί επί συλλογικής αγωγής. Καθιερώνεται υποχρέωση των προμηθευτών να απαντούν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, στις καταγγελίες των καταναλωτών που τους διαβιβάζει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με την απειλή επιβολής σημαντικών διοικητικών κυρώσεων.

Ο κάθε πολίτης,  που συναλλάσσεται και δραστηριοποιείται στην αγορά ως καταναλωτής, διατρέχει συχνά τον κίνδυνο, είτε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, είτε να παραπλανηθεί. Εκεί ακριβώς μπορούμε να συμβάλουμε εμείς,  για να συμβουλέψουμε τον πελάτη μας – καταναλωτή , πρίν από κάποια συναλλαγή, ή και κατά την διάρκεια της συναλλαγής, αλλά και έπειτα από αυτήν,  για να προασπίσουμε και να  κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά του, μετά από κάποια τυχόν καταχρηστική και, συνεπώς, άκυρη - παράνομη συναλλαγή. Ζητήματα δικαίου προστασίας καταναλωτή, με τα οποία έχουμε επιτυχώς ασχοληθεί, είναι : Γενικοί Όροι Συναλλαγών, Καταχρηστικότητα όρων Σύμβασης,  Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος – εξ αποστάσεως ( και μέσω διαδικτύου - Ηλεκτρονικό Εμπόριο), προστασία καταναλωτών από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις και οργανισμούς, που εποπτεύονται από την Τράπεζα Ελλάδας ή από εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προστασία επιβατών αεροπορικών μεταφορών ως καταναλωτών, Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, νέο Δίκαιο Πώλησης .

 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (Ν. 3869/2010)

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία, την οποία όλοι βιώνουμε, έχει φέρει κάποιους από τους συμπολίτες μας σε οριακό σημείο, και, ιδίως, αυτούς, που έχουν χάσει τη δουλειά τους και πρέπει, ταυτόχρονα, να αποπληρώνουν δάνεια, που έλαβαν υπό άλλες συνθήκες, και τα οποία, πλέον, αδυνατούν να αποπληρώνουν. Έτσι, ο νομοθέτης προέβλεψε  με το νόμο αυτό, μια διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που παρέχει τη δυνατότητα σε αυτούς τους συμπολίτες μας,  να «ανασάνουν» οικονομικά, να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις τους και να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους από επίσπευση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Εμείς παρέχουμε συμβουλές  στους πελάτες μας για την ύπαρξη ή μη, της δυνατότητας υπαγωγής τους στις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις του Νόμου, και, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης και υπάρχει η σχετική δυνατότητα, εκκινούμε τη διαδικασία, που διαλαμβάνει τρία βασικά στάδια: Πρώτον τη συγκέντρωση και ανάλυση των οφειλών, δεύτερον την απόπειρα εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών με τους πιστωτές / δανείστριες Τράπεζες, και τέλος, σε περίπτωση αποτυχίας της ως άνω απόπειρας, την κατάθεση σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ώστε οι οφειλές να ρυθμιστούν / διακανονιστούν / αποσβεστούν δια Δικαστικής Απόφασης.