ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2012
σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 5364]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2012/481/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.
(3) Επειδή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα έντυπα είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την ανακυκλωσιμότητα των τελευταίων και να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί».
(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
1. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» περιλαμβάνεται κάθε έντυπο που αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα, με εξαίρεση τα βιβλία, καταλόγους, σημειωματάρια, βιβλιάρια ή έντυπα προς συμπλήρωση που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα. Τα ένθετα, εξώφυλλα και κάθε τμήμα από εκτυπωμένο χαρτί του τελικού εκτυπωμένου χαρτιού θεωρούνται μέρος του εντύπου.
2. Τα σταθερά ένθετα των εντύπων (που δεν προορίζονται να αφαιρεθούν) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Τα ένθετα που δεν είναι στερεωμένα στα έντυπα (όπως φέιγ-βολάν, αποσπώμενες αυτοκόλλητες ετικέτες), αλλά πωλούνται ή προσφέρονται με αυτά, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μόνο εάν πρόκειται να φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ.
3. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» δεν περιλαμβάνονται:
α) το εκτυπωμένο χαρτί υγείας-καθαριότητας·
β) το εκτυπωμένο χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος·
γ) οι φάκελοι αρχείου και αλληλογραφίας και τα ντοσιέ/κλασέρ.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «Βιβλία»: προϊόντα βιβλιοδέτησης των φύλλων εντύπου, με συρραφή ή/και ένωση με κόλλα, τα οποία φέρουν σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, όπως σχολικά, λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, τετράδια —σπιράλ και άλλα—, μαθητικοί έλεγχοι, ημερολόγια με εξώφυλλο, εγχειρίδια και χαρτόδετα βιβλία. Δεν περιλαμβάνονται στα «βιβλία» τα επιστημονικά περιοδικά, τα φυλλάδια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, οι κατάλογοι που δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα και οι ετήσιες εκθέσεις.
2) «Αναλώσιμα»: χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και τελικής επεξεργασίας (φινίρισμα) και μπορούν να καταναλωθούν, να καταστραφούν, να εξαφανιστούν, να φθαρούν ή να εξαντληθούν. Στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τυπογραφικές μελάνες και χρώματα, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), επικαλυπτικά βερνίκια, άλλα βερνίκια, κόλλες, μέσα έκπλυσης και διαλύματα ύγρανσης.
3) «Φάκελος αρχείου»: πτυσσόμενη θήκη ή κάλυμμα για ασύνδετα φύλλα χαρτιού. Στους φακέλους αρχείου περιλαμβάνονται προϊόντα όπως σελιδοδείκτες/διαχωριστικά, χαρτοφυλάκια, φάκελοι αρχείου χωρίς αυτιά, κρεμαστοί φάκελοι αρχείου, χαρτόκουτα και φάκελοι αρχείου με αυτιά.
4) «Αλογονούχος οργανικός διαλύτης»: οργανικός διαλύτης του οποίου κάθε μόριο περιέχει ένα τουλάχιστον άτομο βρωμίου, χλωρίου, φθορίου ή ιωδίου.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/55
( 1 ) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
5) «Ένθετο»: πρόσθετο φύλλο ή τμήμα το οποίο έχει εκτυπωθεί χωριστά από το έντυπο και είτε είναι τοποθετημένο ανάμεσα στις σελίδες του εντύπου, οπότε μπορεί να αφαιρεθεί (κινητό ένθετο), είτε είναι συνδεδεμένο με τις σελίδες του εντύπου, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του (σταθερό ένθετο). Στα ένθετα περιλαμβάνονται οι πολυσέλιδες διαφημίσεις, τα βιβλιάρια, τα φυλλάδια, τα απαντητικά δελτάρια ή άλλο υλικό εμπορικής προώθησης.
6) «Εφημερίδα»: ημερήσια ή εβδομαδιαία έκδοση που περιέχει ειδήσεις και εκτυπώνεται σε δημοσιογραφικό χαρτί βάρους 40 έως 65 g/m 2 , το οποίο παράγεται από χαρτοπολτό (χαρτόμαζα) ή/και ανακτημένο χαρτί·
7) «Άλλα συστατικά πλην του χαρτιού»: όλα τα μέρη εντύπου που δεν αποτελούνται από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα.
8) «Συσκευασία»: όλα τα προϊόντα που παράγονται από κάθε είδους υλικό και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη συγκράτηση, την προστασία, τη διακίνηση, την παράδοση και την παρουσίαση εμπορευμάτων —από πρώτες ύλες μέχρι μεταποιημένα προϊόντα— σε όλα τα στάδια από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή καταναλωτή.
9) «Έντυπο»: το προϊόν της επεξεργασίας τυπογραφικού υλικού, η οποία συνίσταται σε εκτύπωση σε χαρτί. Πέραν της εκτύπωσης, η επεξεργασία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει φινίρισμα, π.χ. δίπλωση, στάμπωμα και κοπή ή συναρμολόγηση με κόλληση, σύνδεση ή συρραφή. Στα έντυπα περιλαμβάνονται οι εφημερίδες, το διαφημιστικό υλικό και τα διαφημιστικά ειδησεογραφικά δελτία, τα περιοδικά, οι κατάλογοι, τα βιβλία, τα κάθε είδους φυλλάδια, τα σημειωματάρια, οι αφίσες, τα φέιγ-βολάν, τα επισκεπτήρια και οι ετικέτες.
10) «Τυπογραφία» (ή διεργασία εκτύπωσης): διεργασία με την οποία τυπογραφικό υλικό μεταποιείται σε έντυπο. Η τυπογραφία περιλαμβάνει τις εργασίες προεκτύπωσης, εκτύπωσης και μετεκτύπωσης.
11) «Ανακύκλωση»: κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία απορρίμματα μεταποιούνται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες, ανεξαρτήτως του αν προορίζονται για τον αρχικό ή για άλλους σκοπούς. Η ανακύκλωση περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλών, όχι όμως την ανάκτηση ενέργειας ούτε την εκ νέου μεταποίηση σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.
12) «VOC» (Volatile Organic Compounds/πτητικές οργανικές ενώσεις): κάθε οργανική ένωση, καθώς και το κλάσμα κρεοσώτου, με τάση ατμών 0,01 kPa και άνω σε θερμοκρασία 293,15 K ή με ανάλογη πτητικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης.
13) «Μέσα έκπλυσης» (γνωστά και ως μέσα καθαρισμού ή καθαριστικά προϊόντα): τα ακόλουθα: α) υγρές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την έκπλυση των τυπογραφικών στοιχείων, είτε χωριστών (εκτός πιεστηρίου) είτε ενσωματωμένων (στο πιεστήριο) και των πιεστηρίων με σκοπό την απομάκρυνση τυπογραφικών μελανών, χαρτόσκονης και ομοειδών προϊόντων, β) καθαριστικά προϊόντα για μηχανές φινιρίσματος και εκτυπωτικές, όπως τα καθαριστικά προϊόντα για την αφαίρεση των υπολειμμάτων κόλλας και βερνικιών, και γ) διαλυτικά τυπογραφικών μελανών που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση αποξηραμένων τυπογραφικών μελανών. Στα μέσα έκπλυσης δεν περιλαμβάνονται τα μέσα καθαρισμού άλλων μερών της εκτυπωτικής μηχανής ή άλλων μηχανών εκτός από τις εκτυπωτικές και τις μηχανές φινιρίσματος.
14) «Απορρίμματα χαρτιού»: χαρτιά που προέρχονται από τις διεργασίες εκτύπωσης και φινιρίσματος ή από την αποκοπή ή την κοπή χαρτιού ή προκύπτουν κατά τις δοκιμαστικές εκτυπώσεις στο τυπογραφείο και το βιβλιοδετείο και τα οποία δεν αποτελούν μέρος του τελικού εντύπου.
Άρθρο 3
Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε είδος εκτυπωμένου χαρτιού δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, πρέπει αυτό να υπάγεται στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, καθώς και στις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Για διοικητικούς σκοπούς, στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» αποδίδεται ο κωδικός αριθμός «028».
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2012.
Για την Επιτροπή
Janez POTOČNIK
Μέλος της ΕπιτροπήςEL L 223/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Στόχοι των κριτηρίων
Με τα κριτήρια επιδιώκονται, ιδίως, η προώθηση της περιβαλλοντικά αποδοτικής απομελανωσιμότητας και ανακυκλωσιμότητας των εντύπων, η μείωση των εκπομπών VOC και ο περιορισμός ή η πρόληψη των κινδύνων που ενέχει για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία η χρήση επικίνδυνων ουσιών. Τα κριτήρια καθορίζονται σε επίπεδα που προάγουν τη σήμανση εντύπων τα οποία έχουν μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Καθορίζονται κριτήρια για καθένα από τα ακόλουθα πεδία:
1. Υπόστρωμα
2. Αποκλειόμενες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα
3. Ανακυκλωσιμότητα
4. Εκπομπές
5. Απόβλητα
6. Ενέργεια
7. Κατάρτιση
8. Καταλληλότητα προς χρήση
9. Πληροφορίες επί του προϊόντος
10. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ
Τα κριτήρια 1, 3, 8, 9 και 10 ισχύουν για το τελικό έντυπο.
Το κριτήριο 2 ισχύει τόσο για τα άλλα συστατικά του εντύπου πλην του χαρτιού, όσο και για τις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και φινιρίσματος των χάρτινων συστατικών.
Τα κριτήρια 4, 5, 6 και 7 ισχύουν για τις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και φινιρίσματος μόνο των χάρτινων συστατικών.
Τα εν λόγω κριτήρια εφαρμόζονται σε όλες τις ανωτέρω διεργασίες που εκτελούνται στην ή στις εγκαταστάσεις παραγωγής του εντύπου. Εάν κάποιες διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και φινιρίσματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα, τα κριτήρια 2, 4, 5, 6 και 7 εφαρμόζονται μόνο στις διεργασίες αυτές.
Τα οικολογικά κριτήρια δεν καλύπτουν τη μεταφορά πρώτων υλών, αναλωσίμων και τελικών προϊόντων.
Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης
Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της εκτύπωσης του εντύπου πρέπει να πληροί τα κριτήρια. Κατά συνέπεια, τα μέρη του εντύπου που εκτυπώνονται από υπεργολάβο πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις για την εκτύπωση. Η αίτηση περιλαμβάνει κατάλογο όλων των τυπογραφείων και των υπεργολάβων που εμπλέκονται στην παραγωγή του εντύπου, με τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεών τους.
Ο αιτών υποβάλλει κατάλογο των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο τυπογραφείο για την παραγωγή των εντύπων. Η απαίτηση αυτή ισχύει για όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται κατά τις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και φινιρίσματος. Ο κατάλογος που υποβάλλεται από τον αιτούντα περιλαμβάνει την ποσότητα, τη λειτουργία και τον προμηθευτή κάθε χρησιμοποιούμενου χημικού προϊόντος, καθώς και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS), το οποίο πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ).
Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων, κατά περίπτωση.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/57
( 1 ) ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 24.
Κατά περίπτωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών εκτός από εκείνες που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εάν κρίνονται ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει την αίτηση.
Όπου είναι εφικτό, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου.
Κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διεξάγουν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
Κριτήριο 1 — Υπόστρωμα
α) Το έντυπο εκτυπώνεται μόνο σε χαρτί που φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2011/333/ΕΕ της Επιτροπής ( 1 ).
β) Εάν χρησιμοποιείται δημοσιογραφικό χαρτί, το έντυπο εκτυπώνεται μόνο σε χαρτί που φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2012/448/ΕΕ της Επιτροπής ( 2 ).
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τις προδιαγραφές των σχετικών εντύπων, καθώς και τις εμπορικές ονομασίες, τις ποσότητες και το βάρος/m 2 του χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τα ονόματα των προμηθευτών του χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Ο αιτών καταθέτει αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ για το χρησιμοποιούμενο χαρτί.
Κριτήριο 2 — Αποκλειόμενες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα
α) Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα
Δεν χρησιμοποιούνται σε εργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και φινιρίσματος του τελικού εντύπου αναλώσιμα που είναι δυνατόν να καταλήξουν στο τελικό έντυπο και περιέχουν ουσίες ή/και μείγματα τα οποία πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με τις κατωτέρω προσδιοριζόμενες δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) ή την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 4 ), ή ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ).
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για το τολουόλιο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε διεργασίες βαθυτυπίας σε κλειστή ή έγκλειστη εγκατάσταση ή κλειστό ή έγκλειστο σύστημα ανάκτησης ή ισοδύναμο σύστημα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαφευγουσών εκπομπών με απόδοση ανάκτησης τουλάχιστον 92 %. Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται επίσης τα βερνίκια υπεριώδους και οι μελάνες υπεριώδους που χαρακτηρίζονται με τις φράσεις H412/R52-53.
Τα άλλα συστατικά πλην του χαρτιού (σε αναλογία έως 20 % κατά βάρος, όπως ορίζει το άρθρο 1) που αποτελούν μέρος του τελικού εντύπου δεν περιέχουν τις προαναφερόμενες ουσίες.
Κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου: Δηλώσεις επικινδυνότητας ( 1 )
Φράσεις κινδύνου ( 2 )
H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης
R28
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
R25
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
R65
H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα
R27
H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα
R24
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής
R26
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής
R23
H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα
R46
EL L 223/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
( 1 ) Απόφαση της 7ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής (ΕΕ L 149 της 8.6.2011, σ. 12).
( 2 ) Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για δημοσιογραφικό χαρτί (ΕΕ L 202 της 28.7.2012, σ. 26).
( 3 ) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
( 4 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
( 5 ) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
Δηλώσεις επικινδυνότητας ( 1 )
Φράσεις κινδύνου ( 2 )
H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων
R68
H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
R45
H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής
R49
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
R40
H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα
R60
H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο
R61
H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
R60, R61, R60-61
H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
R60-R63
H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.
R61-R62
H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα
R62
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
R63
H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
R62-63
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα
R64
H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα
R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
R68/20, R68/21, R68/22
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
R48/25, R48/24, R48/23
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
R48/20, R48/21, R48/22
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
R50
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
R50-53
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
R51-53
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
R52-53
H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς
R53
EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος
R59
EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια
R29
EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
R31
EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια
R32
EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια
R39-41
( 1 ) Όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. ( 2 ) Όπως προβλέπονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση οι ουσίες ή τα μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση), με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/59
Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες και μείγματα που ενδέχεται να χαρακτηριστούν ή έχουν χαρακτηριστεί με τις ανωτέρω δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου ή πληρούν τα κριτήρια κατάταξης στις τάξεις ή κατηγορίες επικινδυνότητας, καθώς και για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, δεν υπερβαίνουν τα γενικά ή τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Όπου καθορίζονται ειδικά όρια συγκέντρωσης, αυτά υπερισχύουν των γενικών.
Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν υπερβαίνουν ποσοστό 0,1 % κατά βάρος.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Προκειμένου για ουσίες που δεν έχουν ήδη ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα παρόντα κριτήρια υποβάλλοντας τα εξής: i) δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι τα άλλα συστατικά πλην του χαρτιού που αποτελούν μέρος του τελικού εντύπου δεν περιέχουν τις αναφερόμενες στα παρόντα κριτήρια ουσίες σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, ii) δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι τα αναλώσιμα που είναι δυνατόν να καταλήξουν στο τελικό έντυπο και χρησιμοποιούνται σε εργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και φινιρίσματος δεν περιέχουν τις αναφερόμενες στα παρόντα κριτήρια ουσίες σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια και iii) κατάλογο όλων των αναλώσιμων που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση, το φινίρισμα και την επίχριση του εντύπου. Στον κατάλογο αυτό αναγράφονται η ποσότητα, η λειτουργία και οι προμηθευτές όλων των αναλώσιμων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διεργασία.
Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο υποβάλλοντας δήλωση με την οποία βεβαιώνει, για κάθε ουσία, ότι αυτή δεν κατατάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, σε καμία από τις τάξεις επικινδυνότητας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις επικινδυνότητας οι οποίες περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο, εφόσον αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, τουλάχιστον, από τα στοιχεία που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Η δήλωση αυτή τεκμηριώνεται με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που είναι συναφή με τις δηλώσεις επικινδυνότητας οι οποίες περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο, με τον βαθμό λεπτομέρειας που καθορίζεται στα τμήματα 10, 11 και 12 του παραρτήματος II (Απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών είναι δυνατόν να αποκτώνται με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, λόγου χάριν με την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων, όπως οι μέθοδοι in vitro, με τη χρήση ποσοτικών μοντέλων της σχέσης δομής-δραστικότητας ή με τη χρήση ομαδοποίησης ή σύγκρισης (read-across) σύμφωνα με το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Συνιστάται ένθερμα η από κοινού χρήση των σχετικών δεδομένων.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν τις μορφές ή τις φυσικές καταστάσεις της ουσίας ή του μείγματος που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν.
Όσον αφορά τις ουσίες των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), οι οποίες εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταχώρισης που επιβάλλει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, για τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω καθοριζόμενες απαιτήσεις αρκεί μια σχετική δήλωση.
Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με την απόδοση ανάκτησης της(του) κλειστής(-ού) ή έγκλειστης(-ου) εγκατάστασης/συστήματος ανάκτησης ή του ισοδύναμου συστήματος που έχει τοποθετηθεί για την αντιμετώπιση της χρήσης τολουολίου σε διεργασίες βαθυτυπίας.
β) Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για ουσίες χαρακτηρισμένες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβανόμενες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι οποίες περιέχονται σε μείγματα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1 %. Σε περίπτωση συγκεντρώσεων κάτω του 0,1 % ισχύουν τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατάλογος των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ουσίες οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Γίνεται παραπομπή στον κατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο υποβάλλοντας στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση των εντύπων, καθώς και δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν κριτήριο δεν συγκρατούνται στο τελικό προϊόν σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα καθοριζόμενα όρια. Οι συγκεντρώσεις προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.EL L 223/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
γ) Βιοκτόνα
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση του προϊόντος βιοκτόνα που χαρακτηρίζονται με τις φράσεις H410/R50- 53 ή H411/R51-53 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ως συστατικά είτε του σκευάσματος είτε μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του σκευάσματος, μόνο εάν το δυναμικό βιοσυσσώρευσης των εν λόγω βιοκτόνων χαρακτηρίζεται από λογάριθμο του συντελεστή κατανομής σε μείγμα οκτανόλης-νερού (log Pow) < 3,0 ή από πειραματικά προσδιοριζόμενο συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 100.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας υλικού για όλα τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγής, καθώς και τεκμηρίωση για τις συγκεντρώσεις των βιοκτόνων στο τελικό προϊόν.
δ) Μέσα έκπλυσης
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για καθαρισμό σε διεργασίες ή/και επιμέρους διεργασίες εκτύπωσης μέσα έκπλυσης που περιέχουν αρωματικούς υδρογονάνθρακες, μόνο εάν είναι σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο β) και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, διαζευκτικά:
i) η ποσότητα αρωματικών υδρογονανθράκων στα χρησιμοποιούμενα μέσα έκπλυσης δεν υπερβαίνει το 0,1 % (w/w)·
ii) η ποσότητα μέσων έκπλυσης με αρωματικούς υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιείται ετησίως δεν υπερβαίνει το 5 % της συνολικής ποσότητας μέσων έκπλυσης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται στο τολουόλιο που χρησιμοποιείται σε διεργασίες βαθυτυπίας.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας κάθε μέσου έκπλυσης που χρησιμοποιήθηκε στο τυπογραφείο κατά το έτος το οποίο αφορά η ετήσια κατανάλωση. Οι προμηθευτές των μέσων έκπλυσης υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά με την περιεκτικότητα των εν λόγω μέσων σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
ε) Αιθοξυαλκυλοφαινόλες — Αλογονούχοι διαλύτες — Ενώσεις του φθαλικού οξέος
Στις μελάνες, τα χρώματα, τις μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), τις κόλλες και τα μέσα έκπλυσης ή άλλα χημικά προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση του εντύπου δεν προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες ή παρασκευάσματα:
— αιθοξυαλκυλοφαινόλες και τα παράγωγά τους που είναι δυνατόν να διασπαστούν προς αλκυλοφαινόλες,
— αλογονούχοι διαλύτες οι οποίοι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, κατατάσσονται στις κατηγορίες επικινδυνότητας ή κινδύνου που απαριθμούνται στο σημείο 2 στοιχείο α),
— ενώσεις του φθαλικού οξέος οι οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, χαρακτηρίζονται με τις φράσεις κινδύνου H360F, H360D και H361f σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.
στ) Τυπογραφικές μελάνες, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), μελάνες, βερνίκια, ελάσματα και πολυστρωματικά υλικά
Τα ακόλουθα βαρέα μέταλλα και οι ενώσεις τους δεν χρησιμοποιούνται σε τυπογραφικές μελάνες, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), μελάνες, βερνίκια, ελάσματα και πολυστρωματικά υλικά (ούτε αυτούσια ούτε ως συστατικά χρησιμοποιούμενων παρασκευασμάτων): κάδμιο, χαλκός (εκτός της χαλκοφθαλοκυανίνης), μόλυβδος, νικέλιο, εξασθενές χρώμιο, υδράργυρος, αρσενικό, διαλυτό βάριο, σελήνιο και αντιμόνιο. Το κοβάλτιο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, αλλά μόνο σε αναλογία έως 0,1 % (w/w).
Τα συστατικά επιτρέπεται να περιέχουν ίχνη των ανωτέρω μετάλλων, προερχόμενα από προσμίξεις των πρώτων υλών, σε μέγιστη αναλογία 0,01 % (w/w).
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δηλώσεις των προμηθευτών των συστατικών.
Κριτήριο 3 — Ανακυκλωσιμότητα
Το έντυπο είναι ανακυκλώσιμο. Το εκτυπωμένο χαρτί μπορεί να απομελανωθεί, ενώ τα άλλα συστατικά του εντύπου πλην του χαρτιού μπορούν να αφαιρούνται εύκολα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παρεμποδίζουν τη διεργασία ανακύκλωσης.
α) Η χρήση ενισχυτικών αντοχής μετά από διαβροχή επιτρέπεται μόνον εάν μπορεί να αποδειχθεί η ανακυκλωσιμότητα του τελικού προϊόντος.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/61
( 1 ) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.
β) Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κόλλες μόνον εάν μπορεί να αποδειχθεί η αφαιρεσιμότητά τους.
γ) Η χρήση επικαλυπτικών βερνικιών και η πλαστικοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πολυαιθενίου ή/και πολυαιθενίου/ πολυπροπυλενίου, επιτρέπονται μόνο για εξώφυλλα βιβλίων, σημειωματάριων, περιοδικών, καταλόγων και τετραδίων.
δ) Αποδεικνύεται η απομελανωσιμότητα.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τα αποτελέσματα των δοκιμών ανακυκλωσιμότητας για τα ενισχυτικά αντοχής μετά από διαβροχή και των δοκιμών αφαιρεσιμότητας για τις κόλλες. Οι μέθοδοι αναφοράς για τις δοκιμές είναι η PTS-RH 021/97 του ιδρύματος PTS (για τα ενισχυτικά αντοχής μετά από διαβροχή), η μέθοδος 12 της διεθνούς ένωσης INGEDE (για την αφαιρεσιμότητα των αδιάλυτων κολλών) ή ισοδύναμες μέθοδοι. Η απομελανωσιμότητα αποδεικνύεται με τη βοήθεια του Deinking Scorecard (δελτίο επιδόσεων απομελάνωσης) ( 1 ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανακτημένου Χαρτιού ή με ισοδύναμες μεθόδους δοκιμών. Οι δοκιμές διεξάγονται σε τρεις τύπους χαρτιού: ανεπίχριστο, επιχρισμένο και επιφανειακά επεξεργασμένο. Εάν ένα τύπος τυπογραφικής μελάνης πωλείται για χρήση μόνο σε έναν ή δύο τύπους χαρτιού, αρκεί η δοκιμή στους συγκεκριμένους τύπους. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι τα επιχρισμένα και πλαστικοποιημένα έντυπα είναι σύμφωνα με το σημείο 3 στοιχείο β). Εάν μέρος του εντύπου μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί (λόγου χάριν, πλαστικό κάλυμμα ή επαναχρησιμοποιήσιμο κάλυμμα τετραδίου), η δοκιμή ανακυκλωσιμότητας μπορεί να διεξαχθεί χωρίς αυτό το συστατικό. Η ευχέρεια αφαίρεσης των άλλων συστατικών πλην του χαρτιού αποδεικνύεται με δήλωση της εταιρείας συλλογής χαρτιού, της εταιρείας ανακύκλωσης ή ανάλογου οργανισμού. Επιτρέπεται η χρήση και μεθόδων δοκιμών από τις οποίες προκύπτουν ισοδύναμα αποτελέσματα, όπως έχει διαπιστώσει αρμόδιος και ανεξάρτητος τρίτος.
Κριτήριο 4 — Εκπομπές
α) Εκπομπές στα ύδατα
Δεν απορρίπτονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τα ύδατα έκπλυσης που περιέχουν άργυρο προερχόμενο από την επεξεργασία φιλμ και την παραγωγή τυπογραφικών πλακών ούτε φωτογραφικά χημικά προϊόντα.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από περιγραφή της επιτόπιας διαχείρισης των φωτογραφικών χημικών προϊόντων και των υδάτων έκπλυσης που περιέχουν άργυρο. Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης της επεξεργασίας φιλμ ή/και της παραγωγής τυπογραφικών πλακών, ο υπεργολάβος υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από περιγραφή της διαχείρισης των φωτογραφικών χημικών προϊόντων και των υδάτων έκπλυσης που περιέχουν άργυρο στις εγκαταστάσεις του υπεργολάβου.
Η ποσότητα χρωμίου (Cr) και χαλκού (Cu) που απορρίπτεται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να μην υπερβαίνει, αντιστοίχως, τα 45 mg ανά m 2 και τα 400 mg ανά m 2 του εμβαδού του εκτυπωτικού κυλίνδρου που χρησιμοποιείται στο πιεστήριο.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Οι απορρίψεις Cr και Cu στο αποχετευτικό σύστημα ελέγχονται στα βαθυτυπικά τυπογραφεία μετά την επεξεργασία και πριν από την απόρριψη. Κάθε μήνα λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα των απορρίψεων Cr και Cu. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως εκτελείται αναλυτική δοκιμή από διαπιστευμένο εργαστήριο, σε αντιπροσωπευτικό επιμέρους δείγμα των εν λόγω δειγμάτων, για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε Cr και Cu. Η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο εκτιμάται με διαίρεση της περιεκτικότητας σε Cr και Cu, όπως αυτή προσδιορίζεται με την ετήσια αναλυτική δοκιμή, διά του εμβαδού του κυλίνδρου που χρησιμοποιείται στο πιεστήριο κατά την εκτύπωση. Το εμβαδόν του κυλίνδρου που χρησιμοποιείται στο πιεστήριο κατά την εκτύπωση υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του εμβαδού του κυλίνδρου (= 2πrL, όπου r η ακτίνα και L το μήκος του κυλίνδρου) επί το πλήθος των εκτυπώσεων κατά τη διάρκεια ενός έτους (= πλήθος των διαφόρων εκτυπωτικών εργασιών).
β) Ατμοσφαιρικές εκπομπές
Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)
Πρέπει να πληρούται το ακόλουθο κριτήριο:
(P VOC – R VOC )/Ρ χαρτί < 5 [kg/τόνο]
όπου:
P VOC = η ετήσια συνολική ποσότητα VOC, σε χιλιόγραμμα, την οποία περιέχουν τα χημικά προϊόντα που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται για την ετήσια συνολική παραγωγή εντύπων,
R VOC = η ετήσια συνολική ποσότητα VOC που καταστρέφονται με τεχνική μείωσης των εκπομπών, σε χιλιόγραμμα, η οποία ανακτάται από τις διεργασίες εκτύπωσης και πωλείται ή επαναχρησιμοποιείται,
P paper = η ετήσια συνολική ποσότητα χαρτιού, σε τόνους, που αγοράζεται και χρησιμοποιείται για την παραγωγή εντύπων.EL L 223/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
( 1 ) Εγχειρίδιο χρήστη: Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User’s Manual, www.paperrecovery.org, «Publications»
Εάν το τυπογραφείο χρησιμοποιεί διάφορες τυπογραφικές τεχνολογίες, καθεμία από αυτές πρέπει να πληροί το παρόν κριτήριο.
Η τιμή P VOC υπολογίζεται από σχετικές με την περιεκτικότητα σε VOC πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας ή από ανάλογη δήλωση του προμηθευτή των χημικών προϊόντων.
Η τιμή R VOC υπολογίζεται από τη δήλωση σχετικά με την περιεκτικότητα των πωλούμενων χημικών προϊόντων σε VOC ή από τον εσωτερικό καταχωριστή καταμέτρησης (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο) που καταγράφει την ετήσια ποσότητα VOC η οποία ανακτάται και επαναχρησιμοποιείται επιτόπου.
Ειδικοί όροι για την εκτύπωση με θερμοσκληραινόμενες μελάνες (heat-set)
i) Στην εκτύπωση όφσετ με θερμοσκληραινόμενες μελάνες, με εγκατεστημένο μετακαυστήρα για τη μονάδα ξήρανσης, εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος υπολογισμού:
P VOC = 90 % της ετήσιας συνολικής ποσότητας VOC, σε χιλιόγραμμα, την οποία περιέχουν τα διαλύματα ύγρανσης που χρησιμοποιούνται για την ετήσια παραγωγή εντύπων + 85 % της ετήσιας συνολικής ποσότητας VOC, σε χιλιόγραμμα, την οποία περιέχουν τα μέσα έκπλυσης που χρησιμοποιούνται για την ετήσια παραγωγή εντύπων.
ii) Στην εκτύπωση όφσετ με θερμοσκληραινόμενες μελάνες, χωρίς εγκατεστημένο μετακαυστήρα για τη μονάδα ξήρανσης, εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος υπολογισμού:
P VOC = 90 % της ετήσιας συνολικής ποσότητας VOC, σε χιλιόγραμμα, την οποία περιέχουν τα διαλύματα ύγρανσης που χρησιμοποιούνται για την ετήσια παραγωγή εντύπων + 85 % της ετήσιας συνολικής ποσότητας VOC, σε χιλιόγραμμα, την οποία περιέχουν τα μέσα έκπλυσης που χρησιμοποιούνται για την ετήσια παραγωγή εντύπων + 10 % της ετήσιας συνολικής ποσότητας VOC, σε χιλιόγραμμα, την οποία περιέχουν οι τυπογραφικές μελάνες που χρησιμοποιούνται για την ετήσια παραγωγή εντύπων.
Στις περιπτώσεις i) και ii) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ποσοστά κατ’ αναλογία χαμηλότερα από το 90 % και το 85 %, εάν αποδεικνύεται ότι το σύστημα επεξεργασίας των αερίων καύσης από τη διεργασία ξήρανσης επιτυγχάνει μείωση κατά περισσότερο από 10 % και 15 %, αντίστοιχα, της ετήσιας συνολικής ποσότητας VOC, σε χιλιόγραμμα, την οποία περιέχουν τα διαλύματα ύγρανσης ή τα μέσα έκπλυσης που χρησιμοποιούνται για την ετήσια παραγωγή εντύπων.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο προμηθευτής των χημικών προϊόντων υποβάλλει δήλωση σχετικά με την περιεκτικότητα σε VOC των αλκοολών, μέσων έκπλυσης, μελανών, διαλυμάτων ύγρανσης και άλλων ανάλογων χημικών προϊόντων. Ο αιτών υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία για τους υπολογισμούς σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα κριτήρια. Η περίοδος που καλύπτεται από τους υπολογισμούς βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Σε περίπτωση νέων ή ανακαινισμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, οι υπολογισμοί βασίζονται σε 3 τουλάχιστον μήνες αντιπροσωπευτικής λειτουργίας της μονάδας.
γ) Εκπομπές από εκτύπωση με εκδοτική βαθυτυπία
i) Οι ατμοσφαιρικές εκπομπές VOC από εκτύπωση με εκδοτική βαθυτυπία δεν υπερβαίνουν τα 50 mg C/Nm 3 .
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.
ii) Έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός μείωσης των ατμοσφαιρικών εκπομπών εξασθενούς χρωμίου [Cr(VI)].
iii) Οι ατμοσφαιρικές εκπομπές Cr(VI) δεν υπερβαίνουν τα 15 mg/τόνο χαρτιού.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή του εγκατεστημένου συστήματος, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εκπομπών Cr 6+ . Η τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει τα αποτελέσματα δοκιμών που αφορούν τη μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών Cr 6+ .
δ) Διεργασίες εκτύπωσης για τις οποίες δεν ισχύουν νομοθετικά μέτρα
Για τη διαχείριση των πτητικών διαλυτών που προέρχονται από τη διεργασία ξήρανσης στην εκτύπωση όφσετ με θερμοσκληραινόμενες μελάνες και στη φλεξογραφία χρησιμοποιείται σύστημα ανάκτησης ή καύσης ή ισοδύναμο σύστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύουν νομοθετικά μέτρα, οι ατμοσφαιρικές εκπομπές VOC πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 20 mg C/Nm 3 .
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τη μεταξοτυπία και την ψηφιακή εκτύπωση. Εξάλλου, δεν ισχύει για τις εγκαταστάσεις εκτύπωσης με θερμοσκληραινόμενες μελάνες και φλεξογραφίας όπου η κατανάλωση διαλυτών είναι μικρότερη από 15 τόνους ετησίως.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή του εγκατεστημένου συστήματος, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση και αποτελέσματα δοκιμών σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/63
Κριτήριο 5 — Απόβλητα
α) Διαχείριση αποβλήτων
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής του εντύπου διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων της παραγωγής του εντύπου, το οποίο καθορίζεται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές — τοπικές και εθνικές.
Το σύστημα αυτό τεκμηριώνεται ή περιγράφεται λεπτομερώς, με πληροφορίες τουλάχιστον για τις ακόλουθες διαδικασίες:
i) χειρισμός, συλλογή και διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών από τη ροή των αποβλήτων και χρήση αυτών των υλικών·
ii) ανάκτηση υλικών για άλλες χρήσεις, όπως αποτέφρωση για την παραγωγή ατμού βιομηχανικών διεργασιών ή θερμότητας ή χρήση στη γεωργία·
iii) χειρισμός, συλλογή, διαχωρισμός και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές — τοπικές και εθνικές.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των αποβλήτων. Κατά περίπτωση, ο αιτών υποβάλλει κάθε έτος τη σχετική δήλωση στην τοπική αρχή. Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης της διαχείρισης αποβλήτων, υποβάλλει και ο υπεργολάβος δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.
β) Απορρίμματα χαρτιού
Η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων χαρτιού «Χ» είναι η εξής: Τυπογραφική μέθοδος
Μέγιστο ποσοστό απορριμμάτων χαρτιού %
Επίπεδη εκτύπωση όφσετ
23
Εκτύπωση εφημερίδων με ψυχροσκληραινόμενες μελάνες (coldset)
10
Εκτύπωση εντύπων προς συμπλήρωση, με ψυχροσκληραινόμενες μελάνες
18
Περιστροφική εκτύπωση με ψυχροσκληραινόμενες μελάνες (πλην εφημερίδων και εντύπων προς συμπλήρωση)
19
Περιστροφική εκτύπωση με θερμοσκληραινόμενες μελάνες (heatset)
21
Βαθυτυπία
15
Φλεξογραφία (πλην κυματοειδούς χαρτονιού)
11
Ψηφιακή εκτύπωση
10
Εκτύπωση όφσετ
4
Φλεξογραφία (κυματοειδές χαρτόνι)
17
Μεταξοτυπία
23
Όπου
Χ = το πηλίκο της ετήσιας ποσότητας απορριμμάτων χαρτιού, σε τόνους, από την εκτύπωση του εντύπου που φέρει το οικολογικό σήμα (συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών φινιρίσματος) διά της ετήσιας ποσότητας χαρτιού, σε τόνους, που αγοράζεται και χρησιμοποιείται για την παραγωγή του εν λόγω εντύπου.
Εάν το τυπογραφείο αναλαμβάνει διεργασίες φινιρίσματος για λογαριασμό άλλου τυπογραφείου, δεν συνυπολογίζεται στο «Χ» η ποσότητα των απορριμμάτων χαρτιού από τις διεργασίες αυτές.
Σε περίπτωση ανάθεσης των εργασιών φινιρίσματος σε άλλη εταιρεία, συνυπολογίζεται στο «Χ» και δηλώνεται στον υπολογισμό η ποσότητα των απορριμμάτων χαρτιού από τις ανατιθέμενες σε τρίτους εργασίες.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή του υπολογισμού της ποσότητας των απορριμμάτων χαρτιού, συνοδευόμενη από δήλωση του αναδόχου που τα συλλέγει από το τυπογραφείο. Αναφέρονται οι όροι ανάθεσης εργασιών σε τρίτους και οι υπολογισμοί της ποσότητας των απορριμμάτων χαρτιού που προκύπτουν από τις διεργασίες φινιρίσματος. ΗEL L 223/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
περίοδος που καλύπτεται από τους υπολογισμούς βασίζεται στην παραγωγή ενός δωδεκαμήνου. Σε περίπτωση νέων ή ανακαινισμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, οι υπολογισμοί βασίζονται σε 3 τουλάχιστον μήνες αντιπροσωπευτικής λειτουργίας της μονάδας.
Κριτήριο 6 — Χρήση ενέργειας
Το τυπογραφείο τηρεί μητρώο όλων των συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια (μεταξύ των οποίων μηχανές, φωτιστικά σώματα, κλιματιστικά, ψυκτικές συσκευές) και καταρτίζει πρόγραμμα μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει το μητρώο των συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια και το πρόγραμμα βελτιώσεων.
Κριτήριο 7 — Κατάρτιση
Σε όλα τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία παρέχονται οι αναγκαίες γνώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του οικολογικού σήματος και η συνεχής βελτίωσή της.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης προς το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και το περιεχόμενό του, καθώς και από αναφορά του είδους και του χρόνου κατάρτισης συγκεκριμένων μελών του προσωπικού. Ο αιτών καταθέτει επίσης στον αρμόδιο φορέα δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού.
Κριτήριο 8 — Καταλληλότητα προς χρήση
Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση του.
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση σύμφωνα με το παρόν κριτήριο. Ο αιτών έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει εθνικά ή κλαδικά πρότυπα, κατά περίπτωση, για να αποδείξει την καταλληλότητα προς χρήση του εντύπου.
Κριτήριο 9 — Πληροφορίες επί του προϊόντος
Αναγράφονται στο προϊόν οι ακόλουθες πληροφορίες:
«Συνιστάται η συλλογή του μεταχειρισμένου χαρτιού για ανακύκλωση».
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος η οποία φέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
Κριτήριο 10 — Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ
Το προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το ακόλουθο κείμενο:
— Το έντυπο αυτό είναι ανακυκλώσιμο.
— Έχει εκτυπωθεί σε χαρτί με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
— Έχουν περιοριστεί οι εκπομπές χημικών ουσιών στον ατμοσφαιρικό αέρα και στα ύδατα που οφείλονται στην παραγωγή του χαρτιού και στην εκτύπωση.
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου παρατίθενται στο έγγραφο «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα του εντύπου όπου φαίνεται το σήμα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/65