ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών
ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,
καλούμενες εφεξής επίσης «Ηνωμένες Πολιτείες», και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,
καλούμενη εφεξής επίσης «ΕΕ»,
καλούμενες εφεξής από κοινού «μέρη»,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πρόληψη και την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος με σκοπό να προστατεύσουν τις αντίστοιχες δημοκρατικές τους κοινωνίες και τις κοινές τους αξίες·
ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών με πνεύμα διατλαντικής εταιρικής σχέσης·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το δικαίωμα και την ευθύνη των κρατών να κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών τους και να προστατεύουν τα σύνορά τους και λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη όλων των εθνών να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που χρησιμοποιούν τα διεθνή συστήματα μεταφοράς·
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί βασικό στοιχείο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος και ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η επεξεργασία και η χρήση των φακέλων ονομάτων επιβατών (ΦΟΕ) αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα ήταν δυνατό να αποκτηθούν με άλλα μέσα·
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τα τρομοκρατικά εγκλήματα και το διεθνικό έγκλημα, τηρώντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διεθνείς πράξεις, τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπουν ότι κάθε αερομεταφορέας που πραγματοποιεί πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΥΕΑ) τους ΦΟΕ στο μέτρο που αυτοί συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται στα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατήσεων/ελέγχου αναχωρήσεων των αερομεταφορέων, και παρόμοιες αξιώσεις που ισχύουν ή ενδεχομένως θα ισχύσουν μελλοντικά στην ΕΕ·
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το ΥΕΑ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τους ΦΟΕ προς τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων διεθνικών εγκλημάτων εφαρμόζοντας αυστηρά τις διασφαλίσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία·
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει η ανταλλαγή ΦΟΕ και συναφών και κατάλληλων αναλυτικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους ΦΟΕ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «κράτη μέλη της ΕΕ», της Ευρωπόλ ή της Eurojust, ως μέσο για την προώθηση της διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μακρά παράδοση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται στις νομοθεσίες τους και στα συνταγματικά τους έγγραφα·
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Προσώπων έναντι της Αυτόματης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το πρόσθετο πρωτόκολλό της 181, καθώς και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το ΥΕΑ εφαρμόζει επί του παρόντος αυστηρές διαδικασίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων υλικής ασφάλειας, των ελέγχων πρόσβασης, του διαχωρισμού δεδομένων και της κρυπτογράφησης, των δυνατοτήτων λογιστικού ελέγχου και των αποτελεσματικών μέτρων λογοδοσίας·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της εξασφάλισης της ποιότητας, της ορθότητας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων και της δέουσας λογοδοσίας για να εξασφαλισθεί η τήρηση αυτών των αρχών·EL 11.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215/5
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ιδιαίτερα την αρχή της διαφάνειας και τα διάφορα μέσα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφαλίζουν ότι οι επιβάτες, των οποίων οι ΦΟΕ συλλέγονται από το ΥΕΑ, ενημερώνονται για την ανάγκη συλλογής και χρήσης των ΦΟΕ τους·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι η συλλογή και ανάλυση των ΦΟΕ είναι απαραίτητη για το ΥΕΑ προκειμένου να εκτελέσει την αποστολή του σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η συλλογή και χρήση των ΦΟΕ παραμένουν συναφείς και απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα συμφωνία και την εφαρμογή της, το ΥΕΑ θεωρείται ότι εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία και τη χρήση των ΦΟΕ που διαβιβάζονται σε αυτό·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναλάβει τη δέσμευση να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, κατά τον αγώνα που διεξάγουν κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, και είναι αποφασισμένες να συνάψουν χωρίς καθυστέρηση συμφωνία για την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας με διεξοδικό τρόπο που θα προωθήσει τους αμοιβαίους στόχους μας·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις επιτυχείς κοινές αναθεωρήσεις του 2005 και του 2010 των συμφωνιών που συνάφθηκαν το 2004 και το 2007 μεταξύ των μερών για τη διαβίβαση ΦΟΕ·
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ το συμφέρον των μερών, καθώς και των κρατών μελών της EE, να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τη μέθοδο διαβίβασης των ΦΟΕ καθώς και την περαιτέρω διαβίβαση των ΦΟΕ όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας συμφωνίας και υπογραμμίζοντας επίσης το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα στο πλαίσιο του μηχανισμού διαβούλευσης και επανεξέτασης που προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία·
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία δεν αποτελεί προηγούμενο για οποιεσδήποτε μελλοντικές διευθετήσεις μεταξύ των μερών ή μεταξύ ενός των μερών και οποιουδήποτε τρίτου μέρους σχετικά με την επεξεργασία, χρήση ή διαβίβαση ΦΟΕ ή οιασδήποτε άλλης μορφής δεδομένων ή όσον αφορά την προστασία δεδομένων·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις σχετικές αρχές της αναλογικότητας καθώς και της συνάφειας και την αναγκαιότητας που διέπουν την παρούσα συμφωνία και την εφαρμογή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες· και
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δυνατότητα των μερών να συνεχίσουν να μελετούν το ζήτημα της διαβίβασης ΦΟΕ όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές·
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας και η προστασία της ζωής και της ασφάλειας του κοινού.
2. Προς τον σκοπό αυτό, η παρούσα συμφωνία προσδιορίζει τις ευθύνες των μερών σε σχέση με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ΦΟΕ μπορούν να διαβιβασθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν και υπό τις οποίες προστατεύονται.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Ως ΦΟΕ, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, νοείται το αρχείο που δημιουργείται από τους αερομεταφορείς ή τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές τους για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από ή εξ ονόματος οποιουδήποτε πελάτη και περιλαμβάνεται στα συστήματα κρατήσεων, στα συστήματα ελέγχου των αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα του αερομεταφορέα που εξασφαλίζουν παρόμοιες λειτουργίες (συλλογικά αναφερόμενα στην παρούσα συμφωνία ως «συστήματα κρατήσεων»). Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι ΦΟΕ περιλαμβάνουν τα είδη δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας («παράρτημα»).
2. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε αερομεταφορείς που πραγματοποιούν επιβατικές πτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
3. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε αερομεταφορείς που είναι καταχωρισμένοι ή που αποθηκεύουν δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιούν επιβατικές πτήσεις προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άρθρο 3
Παροχή ΦΟΕ
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι αερομεταφορείς παρέχουν στο ΥΕΑ τους ΦΟΕ που περιλαμβάνονται στα συστήματά τους κράτησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα του ΥΕΑ και σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Εάν οι ΦΟΕ που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν άλλα δεδομένα πέραν εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας, το ΥΕΑ διαγράφει αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή τους.
Άρθρο 4
Χρήση ΦΟΕ
1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν, χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται τους ΦΟΕ με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη:
α) τρομοκρατικών αξιόποινων πράξεων και συναφών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων:EL L 215/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2012
i) συμπεριφοράς η οποία –
1. περιλαμβάνει βίαιη πράξη ή πράξη επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία ή τις υποδομές και
2. φαίνεται ότι έχει ως στόχο –
α) να εκφοβίσει ή να επιβάλει εξαναγκασμό στον άμαχο πληθυσμό,
β) να επηρεάσει την πολιτική μιας κυβέρνησης με εκφοβισμό ή εξαναγκασμό, ή
γ) να επηρεάσει τη στάση μιας κυβέρνησης με μαζική καταστροφή, δολοφονία, απαγωγή ή ομηρία,
ii) δραστηριοτήτων που συνιστούν αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα που αφορούν την τρομοκρατία,
iii) παροχής ή συγκέντρωσης κεφαλαίων, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν ή γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, για την τέλεση οποιασδήποτε πράξης που περιγράφεται στα στοιχεία i) ή ii),
iv) απόπειρας διάπραξης οποιασδήποτε εκ των πράξεων που περιγράφονται στα στοιχεία i), ii) ή iii),
v) συμμετοχής υπό την ιδιότητα του συνεργού στη διάπραξη οποιασδήποτε εκ των περιγραφόμενων στα στοιχεία i), ii) ή iii) πράξεων,
vi) οργάνωσης ή καθοδήγησης άλλων για την διάπραξη οποιασδήποτε εκ των περιγραφόμενων στα στοιχεία i), ii) ή iii) πράξεων,
vii) συμμετοχής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη διάπραξη οποιασδήποτε εκ των περιγραφόμενων στα στοιχεία i), ii) ή iii) πράξεων,
viii) απειλής διάπραξης πράξης περιγραφόμενης στο στοιχείο i) υπό συνθήκες που καθιστούν την απειλή πιστευτή,
β) άλλων εγκλημάτων για τα οποία προβλέπεται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών ετών και τα οποία έχουν διεθνικό χαρακτήρα.
Ένα έγκλημα θεωρείται ότι έχει διεθνικό χαρακτήρα ιδίως εάν:
i) έχει διαπραχθεί σε περισσότερες της μίας χώρες,
ii) έχει διαπραχθεί σε μία χώρα αλλά ουσιαστικό μέρος της προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της καθοδήγησης ή του ελέγχου του πραγματοποιείται σε άλλη χώρα,
iii) έχει διαπραχθεί σε μία χώρα αλλά εμπλέκεται σε αυτό οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία αναπτύσσει εγκληματικές δραστηριότητες σε περισσότερες της μίας χώρες,
iv) έχει διαπραχθεί σε μία χώρα, αλλά έχει σημαντικά αποτελέσματα σε άλλη, ή
v) έχει διαπραχθεί σε μία χώρα και ο δράστης ευρίσκεται ή προτίθεται να ταξιδέψει σε άλλη χώρα.
2. Οι ΦΟΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάθε περίπτωση χωριστά, όταν αυτό επιβάλλεται ενόψει σοβαρής απειλής και για την προστασία ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή όταν διατάσσεται από δικαστήριο.
3. Οι ΦΟΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ΥΕΑ για την ταυτοποίηση προσώπων που μπορούν να υποβληθούν σε αυστηρότερες ανακρίσεις ή εξετάσεις κατά την άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την αναχώρησή τους από αυτές ή που μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω ανάκριση.
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου, των δικαστικών εξουσιών ή των διαδικασιών, όταν έχουν διαπιστωθεί ή υπάρχουν ενδείξεις για τη διάπραξη άλλων παραβάσεων του νόμου κατά τη χρήση και επεξεργασία των ΦΟΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΕ
Άρθρο 5
Ασφάλεια δεδομένων
1. Το ΥΕΑ εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά μέτρα και οργανωτικές ρυθμίσεις για την προστασία δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους ΦΟΕ έναντι τυχαίας, παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής, απώλειας, δημοσιοποίησης, αλλοίωσης, πρόσβασης, επεξεργασίας ή χρήσης.
2. Το ΥΕΑ κάνει τη δέουσα χρήση της τεχνολογίας για να εξασφαλίσει την προστασία, την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων. Ειδικότερα, το ΥΕΑ εξασφαλίζει ότι:
α) εφαρμόζονται οι διαδικασίες κρυπτογράφησης, εξουσιοδότησης και τεκμηρίωσης που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Ιδιαίτερα, η πρόσβαση στους ΦΟΕ χορηγείται και περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους,
β) οι ΦΟΕ φυλάσσονται σε ασφαλές φυσικό περιβάλλον και προστατεύονται με μηχανισμούς φυσικής προστασίας έναντι εισβολών, και
γ) υπάρχει μηχανισμός που εξασφαλίζει ότι οι αναζητήσεις ΦΟΕ διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 4.
3. Σε περίπτωση συμβάντος σχετικού με την ιδιωτική ζωή (συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή δημοσιοποίησης), το ΥΕΑ λαμβάνει εύλογα μέτρα για τη δέουσα ενημέρωση των θιγόμενων φυσικών προσώπων και τον μετριασμό του κινδύνου ζημίας λόγω της μη εξουσιοδοτημένης δημοσιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης προβαίνει και σε διορθωτικά μέτρα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.EL 11.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215/7
4. Εντός του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας, το ΥΕΑ ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με περιπτώσεις σημαντικών συμβάντων που αφορούν την ιδιωτική ζωή, στα οποία εμπλέκονται ΦΟΕ πολιτών της ΕΕ ή διαμενόντων στην ΕΕ, τα οποία προκύπτουν από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας ή χρήσης.
5. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με το δίκαιό τους, υπάρχουν διαθέσιμα αποτελεσματικά μέτρα επιβολής διοικητικού, αστικού και ποινικού χαρακτήρα για συμβάντα που αφορούν την ιδιωτική ζωή. Το ΥΕΑ μπορεί να λάβει, ανάλογα με την περίπτωση, πειθαρχικά μέτρα κατά των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τέτοιου είδους συμβάντα, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης στο σύστημα, της επίσημης επίπληξης, της αναστολής, του υποβιβασμού ή της απομάκρυνσης από τα καθήκοντα.
6. Κάθε πρόσβαση στους ΦΟΕ, όπως επίσης η επεξεργασία και η χρήση τους, καταχωρίζεται ή τεκμηριώνεται από το ΥΕΑ. Οι καταχωρίσεις ή η τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εποπτείας, ελέγχου και συντήρησης του συστήματος ή όπως αλλιώς ορίζεται από το νόμο.
Άρθρο 6
Ευαίσθητα δεδομένα
1. Στο μέτρο που ο ΦΟΕ ενός επιβάτη, όπως έχει συλλεγεί, περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συνδικαλιστική τοποθέτηση ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή του φυσικού προσώπου), το ΥΕΑ χρησιμοποιεί αυτόματα συστήματα για το φιλτράρισμα και την απόκρυψη ευαίσθητων δεδομένων από τον ΦΟΕ. Επιπλέον, το ΥΕΑ δεν επεξεργάζεται περαιτέρω ούτε χρησιμοποιεί τέτοιου είδους δεδομένα παρά μόνο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
2. Το ΥΕΑ διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός 90 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κατάλογο κωδικών και όρων προς αναγνώριση των ευαίσθητων δεδομένων που φιλτράρονται.
3. Η πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, καθώς και η επεξεργασία και χρήση τους, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν διακυβεύεται ή απειλείται σοβαρά η ζωή κάποιου. Η πρόσβαση σε δεδομένα αυτού του είδους μπορεί να γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση περιοριστικών μεθόδων, για κάθε περίπτωση χωριστά, με την έγκριση διευθυντικού στελέχους του ΥΕΑ.
4. Τα ευαίσθητα δεδομένα διαγράφονται οριστικά το αργότερο 30 ημέρες από την τελευταία παραλαβή από το ΥΕΑ ΦΟΕ οι οποίοι περιλαμβάνουν τέτοιου είδους δεδομένα. Εντούτοις, ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που ορίζει το δίκαιο των ΗΠΑ για τους σκοπούς ειδικής διερεύνησης, δίωξης ή μέτρων επιβολής.
Άρθρο 7
Αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέχουν από τη λήψη αποφάσεων που έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα έννομα συμφέροντα των φυσικών προσώπων, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία και χρήση ΦΟΕ.
Άρθρο 8
Διατήρηση δεδομένων
1. Το ΥΕΑ διατηρεί τους ΦΟΕ σε ενεργό βάση δεδομένων έως πέντε έτη. Μετά τους αρχικούς έξι μήνες της περιόδου αυτής, οι ΦΟΕ αποπροσωποποιούνται και αποκρύπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η πρόσβαση σε αυτή την ενεργή βάση δεδομένων, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται από την παρούσα οδηγία, περιστέλλεται σε περιορισμένο αριθμό ειδικά εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων.
2. Για να υλοποιηθεί η αποπροσωποποίηση, αποκρύπτονται οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ακόλουθα είδη δεδομένων των ΦΟΕ:
α) όνομα/ονόματα,
β) άλλα ονόματα στους ΦΟΕ,
γ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία για σύνδεσμο επαφής (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον εντολέα),
δ) γενικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών (OSI), ειδικών υπηρεσιακών πληροφοριών (SSI) και αιτήσεων ειδικών υπηρεσιών (SSR), και
ε) όλες οι συλλεγόμενες πληροφορίες του εξελιγμένου συστήματος πληροφοριών επιβατών (APIS).
3. Μετά αυτή την ενεργό περίοδο, οι ΦΟΕ μεταφέρονται σε αδρανή βάση δεδομένων για περίοδο έως δέκα έτη. Αυτή η αδρανής βάση δεδομένων υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους, που περιλαμβάνουν περισσότερο περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένου προσωπικού, καθώς και εποπτεία υψηλότερου επιπέδου για τις εγκρίσεις πριν από την πρόσβαση. Σε αυτήν την αδρανή βάση δεδομένων, οι ΦΟΕ δεν προσωποποιούνται εκ νέου, εκτός εάν πρόκειται για επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και, σ’ αυτήν την περίπτωση, μόνο όσον αφορά αναγνωρίσιμη περίπτωση, απειλή ή κίνδυνο. Όσον αφορά τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι ΦΟΕ σ’ αυτήν την αδρανή βάση δεδομένων μπορούν μόνο να προσωποποιούνται εκ νέου για περίοδο έως και πέντε έτη.
4. Μετά την αδρανή περίοδο, τα δεδομένα που διατηρήθηκαν πρέπει να ανωνυμοποιηθούν πλήρως με τη διαγραφή όλων των ειδών δεδομένων που μπορούν να χρησιμεύσουν για τον εντοπισμό του επιβάτη τον οποίο αφορά ο ΦΟΕ χωρίς τη δυνατότητα εκ νέου ταυτοποίησης του προσώπου.
5. Δεδομένα που συνδέονται με συγκεκριμένη υπόθεση ή διερεύνηση μπορούν να διατηρούνται σε ενεργό βάση δεδομένων ΦΟΕ μέχρι την αρχειοθέτηση της υπόθεσης ή της διερεύνησης. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων διατήρησης των δεδομένων για ατομικούς φακέλους διερεύνησης ή δίωξης.
6. Τα μέρη συμφωνούν ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, θα εξεταστεί η αναγκαιότητα της δεκαετούς αδρανούς περιόδου διατήρησης.EL L 215/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2012
Άρθρο 9
Μη εισαγωγή διακρίσεων
Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεριμνούν ώστε οι διασφαλίσεις που ισχύουν για την επεξεργασία και τη χρήση των ΦΟΕ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας να εφαρμόζονται σε όλους τους επιβάτες σε ισότιμη βάση χωρίς καταχρηστικές διακρίσεις.
Άρθρο 10
Διαφάνεια
1. Το ΥΕΑ παρέχει πληροφορίες στο ταξιδιωτικό κοινό για τη χρήση και την επεξεργασία των ΦΟΕ μέσω:
α) δημοσιεύσεων στην Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα,
β) δημοσιεύσεων στον δικτυακό του τόπο,
γ) γνωστοποιήσεων που μπορούν να ενσωματώνουν οι μεταφορείς στις συμβάσεις μεταφοράς,
δ) της υποβολής εκθέσεων στο Κογκρέσο όπως απαιτείται από τον νόμο και
ε) άλλων κατάλληλων μέτρων που μπορεί να θεσπιστούν.
2. Το ΥΕΑ δημοσιεύει και παρέχει στην ΕΕ για πιθανή δημοσίευση τις διαδικασίες και τις πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση ή την τροποποίηση, καθώς και τις διαδικασίες προσφυγής.
3. Τα μέρη συνεργάζονται με τον κλάδο των αερομεταφορών για να ενθαρρύνουν την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών κατά τη στιγμή της κράτησης όσον αφορά τον σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των ΦΟΕ από το ΥΕΑ, καθώς και τον τρόπο υποβολής αιτήματος πρόσβασης, διόρθωσης και προσφυγής.
Άρθρο 11
Πρόσβαση των φυσικών προσώπων
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ελευθερίας της ενημέρωσης («Freedom of Information Act»), κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, χώρας καταγωγής ή τόπου διαμονής, δικαιούται να ζητήσει από το ΥΕΑ τον ΦΟΕ που το αφορά. Το ΥΕΑ παρέχει εγκαίρως αυτόν τον ΦΟΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους ΦΟΕ μπορεί να υπόκειται σε εύλογους νομικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται βάσει του δικαίου των ΗΠΑ, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ανάλογων περιορισμών που μπορεί να είναι αναγκαίοι για τη διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την εθνική ασφάλεια και την επιβολή του νόμου.
3. Οποιαδήποτε απόρριψη ή περιστολή της πρόσβασης καταρτίζεται γραπτώς και κοινοποιείται στον αιτούντα εγκαίρως. Αυτή η κοινοποίηση περιλαμβάνει τη νομική βάση δυνάμει της οποίας δεν δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες και ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο για τα μέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του βάσει του δικαίου των ΗΠΑ.
4. Το ΥΕΑ δεν ανακοινώνει τους ΦΟΕ στο κοινό, εξαιρουμένου του φυσικού προσώπου του οποίου ο ΦΟΕ υπέστη επεξεργασία και χρησιμοποιήθηκε ή του εκπροσώπου του ή στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από το δίκαιο των ΗΠΑ.
Άρθρο 12
Δικαίωμα των φυσικών προσώπων για διόρθωση ή τροποποίηση
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, χώρας καταγωγής ή τόπου διαμονής, μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ή τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής ή κλειδώματος, του σχετικού με αυτό ΦΟΕ από το ΥΕΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία.
2. Το ΥΕΑ ενημερώνει, αμελλητί, τον αιτούντα γραπτώς για την απόφασή του να διορθώσει ή να τροποποιήσει τον επίμαχο ΦΟΕ.
3. Οποιαδήποτε απόρριψη ή περιστολή της διόρθωσης ή τροποποίησης καταρτίζεται γραπτώς και κοινοποιείται στον αιτούντα εγκαίρως. Αυτή η κοινοποίηση περιλαμβάνει τη νομική βάση αυτής της απόρριψης ή περιστολής και ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο για τα μέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του βάσει του δικαίου των ΗΠΑ.
Άρθρο 13
Δικαίωμα προσφυγής των φυσικών προσώπων
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, χώρας καταγωγής ή τόπου διαμονής, του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και οι προσωπικές πληροφορίες έχουν υποστεί επεξεργασία και χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεν συνάδει με την παρούσα συμφωνία, μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική διοικητική και δικαστική προσφυγή βάσει του δικαίου των ΗΠΑ.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να επιδιώξει τη διοικητική προσβολή των αποφάσεων του ΥΕΑ σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία ΦΟΕ.
3. Βάσει των διατάξεων του νόμου περί διοικητικών διαδικασιών («Administrative Procedure Act») και άλλων εφαρμοστέων νόμων, κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ αίτηση δικαστικής επανεξέτασης οποιασδήποτε οριστικής ενέργειας από μέρους του ΥΕΑ. Επιπλέον, κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει αίτηση δικαστικής επανεξέτασης σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων πράξεων:
α) του νόμου περί ελευθερίας της ενημέρωσης,
β) του νόμου περί ηλεκτρονικής απάτης και κατάχρησης («Computer Fraud and Abuse Act»),
γ) του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες («Electronic Communications Privacy Act»), και
δ) άλλων εφαρμοστέων διατάξεων του δικαίου των ΗΠΑ.
4. Ειδικότερα, το ΥΕΑ παρέχει σε όλα τα φυσικά πρόσωπα διοικητικά μέσα [επί του παρόντος το πρόγραμμα Traveler Redress Inquiry Program του ΥΕΑ (TRIP του ΥΕΑ)] για την απάντηση ερωτημάτων σχετικά με ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων πουEL 11.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215/9
αφορούν τη χρήση των ΦΟΕ. Το πρόγραμμα TRIP του ΥΕΑ παρέχει διαδικασία προσφυγής για τα φυσικά πρόσωπα που πιστεύουν ότι καθυστέρησε ή απαγορεύθηκε η επιβίβασή τους σε εμπορικό αερομεταφορέα διότι εσφαλμένα θεωρήθηκε ότι συνιστούν απειλή. Σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών διαδικασιών και τον Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών τίτλος 49 άρθρο 46110, οποιοσδήποτε ζημιωθείς κατά αυτόν τον τρόπο δικαιούται να υποβάλει αίτηση δικαστικής επανεξέτασης οποιασδήποτε οριστικής ενέργειας από μέρους του ΥΕΑ σχετικά με το θέμα αυτό ενώπιον αμερικανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου.
Άρθρο 14
Εποπτεία
1. Η συμμόρφωση με τις διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην παρούσα συμφωνία υπόκειται σε ανεξάρτητη επανεξέταση και εποπτεία των υπευθύνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στα υπουργεία («Department Privacy Officers»), όπως ο επικεφαλής υπεύθυνος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής («Chief Privacy Officer») στο ΥΕΑ, οι οποίοι:
α) έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό ανεξαρτησίας,
β) ασκούν πραγματικές εξουσίες εποπτείας, διερεύνησης, παρέμβασης και επανεξέτασης, και
γ) έχουν την εξουσία να παραπέμπουν τις παραβιάσεις του δικαίου σχετικά με την παρούσα συμφωνία προς δίωξη ή ανάληψη πειθαρχικής δράσης, όπου ενδείκνυται.
Διασφαλίζουν, ιδίως, ότι οι καταγγελίες που αφορούν τη μη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία παραλαμβάνονται και διερευνώνται, καθώς και ότι εξασφαλίζεται σ’ αυτές κατάλληλη ανταπόκριση και ενδεχόμενη επανόρθωση. Αυτές οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, χώρας καταγωγής ή τόπου διαμονής.
2. Επιπλέον, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόκειται σε ανεξάρτητη επανεξέταση και εποπτεία από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες οντότητες:
α) την Υπηρεσία του Γενικού Επιθεωρητή του ΥΕΑ,
β) την Υπηρεσία Λογοδοσίας της Κυβέρνησης όπως θεσπίστηκε από το Κογκρέσο και
γ) το Κογκρέσο των ΗΠΑ.
Αυτή η εποπτεία μπορεί να αντανακλάται στα πορίσματα και τις συστάσεις των δημοσίων εκθέσεων, των δημοσίων ακροάσεων και αναλύσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 15
Μέθοδος διαβίβασης των ΦΟΕ
1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι μεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάζουν τους ΦΟΕ στο ΥΕΑ κάνοντας χρήση της μεθόδου «προώθησης», για να ανταποκριθούν στην ανάγκη ακρίβειας, επικαιρότητας και πληρότητας των ΦΟΕ.
2. Οι μεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάζουν τους ΦΟΕ στο ΥΕΑ με ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ΥΕΑ.
3. Οι μεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάζουν τους ΦΟΕ στο ΥΕΑ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αρχικά 96 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης και στη συνέχεια είτε σε πραγματικό χρόνο είτε για καθορισμένο αριθμό τακτικών και προγραμματισμένων διαβιβάσεων όπως διευκρινίζονται από το ΥΕΑ.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη συμφωνούν ότι όλοι οι μεταφορείς υποχρεούνται να αποκτούν την τεχνική ικανότητα χρήσης της μεθόδου «προώθησης», το αργότερο 24 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
5. Το ΥΕΑ δύναται, όπου είναι αναγκαίο, να ζητά κατά περίπτωση από έναν μεταφορέα την παροχή ΦΟΕ στο διάστημα μεταξύ των διαβιβάσεων ή μετά τις τακτικές διαβιβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Όταν οι μεταφορείς δεν δύνανται, για τεχνικούς λόγους, να ανταποκριθούν εγκαίρως σε ανάλογα αιτήματα σύμφωνα με τα πρότυπα του ΥΕΑ, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη, επείγουσα και σοβαρή απειλή, το ΥΕΑ δύναται να ζητά από τους μεταφορείς αυτούς την παροχή πρόσβασης με άλλο τρόπο.
Άρθρο 16
Από κοινού χρήση στο εσωτερικό των ΗΠΑ
1. Το ΥΕΑ δύναται να χρησιμοποιεί από κοινού τους ΦΟΕ μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των ακόλουθων διασφαλίσεων:
α) αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 4,
β) μόνο με εγχώριες κυβερνητικές αρχές, όταν ενεργεί σύμφωνα με τις χρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 4,
γ) οι παραλήπτριες αρχές παρέχουν στους ΦΟΕ ισοδύναμες ή συγκρίσιμες διασφαλίσεις με αυτές που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία, και
δ) οι ΦΟΕ χρησιμοποιούνται από κοινού μόνο για την υποστήριξη των υπό εξέταση ή διερεύνηση υποθέσεων και δυνάμει γραπτών συμφωνιών και του δικαίου των ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εγχώριων κυβερνητικών αρχών.
2. Κατά τη διαβίβαση αναλυτικών πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τους ΦΟΕ βάσει της παρούσας συμφωνίας, τηρούνται οι διασφαλίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 17
Περαιτέρω διαβίβαση
1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δύνανται να διαβιβάσουν τους ΦΟΕ σε αρμόδιες κυβερνητικές αρχές τρίτων χωρών μόνο σύμφωνα με όρους που συνάδουν με την παρούσα συμφωνία και μόνο εάν βεβαιωθούν ότι η σκοπούμενη χρήση του παραλήπτη συνάδει με τους εν λόγω όρους.EL L 215/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2012
2. Εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις, οποιαδήποτε ανάλογη διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με ρητές συμφωνίες που προβλέπουν διατάξεις για την προστασία των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζονται στους ΦΟΕ από το ΥΕΑ όπως ορίζονται στην παρούσα συμφωνία.
3. Οι ΦΟΕ χρησιμοποιούνται από κοινού μόνο για την υποστήριξη των υπό εξέταση ή διερεύνηση υποθέσεων.
4. Σε περίπτωση που το ΥΕΑ είναι ενήμερο για τη διαβίβαση των ΦΟΕ πολίτη ή κατοίκου κράτους μέλους της ΕΕ, με την πρώτη κατάλληλη ευκαιρία ενημερώνονται για το θέμα οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
5. Κατά τη διαβίβαση αναλυτικών πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τους ΦΟΕ βάσει της παρούσας συμφωνίας, τηρούνται οι διασφαλίσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4.
Άρθρο 18
Αστυνομική συνεργασία, συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και δικαστική συνεργασία
1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες περί επιβολής του νόμου ή άλλες συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών ή ρυθμίσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ ή της Ευρωπόλ και της Eurojust, το ΥΕΑ παρέχει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σε άλλες ειδικευμένες αρχές επιβολής του νόμου ή στις δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και στην Ευρωπόλ και στην Eurojust, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, το συντομότερο δυνατό, τις σχετικές και κατάλληλες αναλυτικές πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τους ΦΟΕ στις υπό εξέταση ή διερεύνηση υποθέσεις για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρομοκρατικών αξιόποινων πράξεων και συναφών εγκλημάτων ή διεθνικού εγκλήματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).
2. Μια αστυνομική ή δικαστική αρχή κράτους μέλους της ΕΕ, ή η Ευρωπόλ ή η Eurojust, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, δύνανται να ζητήσουν πρόσβαση στους ΦΟΕ ή σε αναλυτικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από τους ΦΟΕ και οι οποίες είναι απαραίτητες σε συγκεκριμένη υπόθεση για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρομοκρατικών αξιόποινων πράξεων και συναφών εγκλημάτων ή διεθνικού εγκλήματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β). Το ΥΕΑ παρέχει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τις συμφωνίες και ρυθμίσεις που σημειώνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ΥΕΑ ανταλλάσσει τους ΦΟΕ μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των ακόλουθων διασφαλίσεων:
α) αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 4,
β) μόνο όταν ενεργεί σύμφωνα με τις χρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 4 και
γ) οι παραλήπτριες αρχές παρέχουν στους ΦΟΕ ισοδύναμες ή συγκρίσιμες διασφαλίσεις με αυτές που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία.
4. Κατά τη διαβίβαση αναλυτικών πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τους ΦΟΕ βάσει της παρούσας συμφωνίας, τηρούνται οι διασφαλίσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Επάρκεια
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας και της εφαρμογής της, το ΥΕΑ θεωρείται ότι παρέχει, υπό την έννοια της οικείας νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων, επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία και χρήση των ΦΟΕ. Από αυτήν την άποψη, οι μεταφορείς που έχουν παράσχει ΦΟΕ στο ΥΕΑ σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία θεωρείται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες νομικές υποχρεώσεις στην ΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άρθρο 20
Αμοιβαιότητα
1. Τα μέρη προωθούν ενεργά τη συνεργασία των μεταφορέων εντός των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους με οποιοδήποτε σύστημα για τους ΦΟΕ που λειτουργεί ή που μπορεί να θεσπιστεί στη δικαιοδοσία των άλλων μερών, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.
2. Δεδομένου ότι η καθιέρωση συστήματος της ΕΕ για τους ΦΟΕ θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις υποχρεώσεις των μερών βάσει της παρούσας συμφωνίας, εάν και όταν θεσπιστεί σύστημα της ΕΕ για τους ΦΟΕ, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών για να καθοριστεί κατά πόσον η παρούσα συμφωνία θα προσαρμοστεί αναλόγως για να διασφαλιστεί η πλήρης αμοιβαιότητα. Στις διαβουλεύσεις αυτές θα εξεταστεί ιδίως κατά πόσον οποιοδήποτε μελλοντικό σύστημα της ΕΕ για τους ΦΟΕ θα εφαρμόζει λιγότερο αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και κατά πόσον, επομένως, η παρούσα συμφωνία θα πρέπει να τροποποιηθεί.
Άρθρο 21
Εφαρμογή και μη παρέκκλιση
1. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί ούτε παρέχει, δυνάμει του δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, δικαιώματα ή οφέλη σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο πρόσωπο ή οντότητα. Κάθε μέρος διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.
2. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν παρεκκλίνει από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της 25ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και των σχετικών διμερών νομοθετικών πράξεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή.
Άρθρο 22
Κοινοποίηση των τροποποιήσεων του εθνικού δικαίου
Τα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με κάθε θέσπιση νομοθεσίας που επηρεάζει σημαντικά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.EL 11.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215/11
Άρθρο 23
Επανεξέταση και αξιολόγηση
1. Τα μέρη επανεξετάζουν από κοινού την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της και εν συνεχεία σε τακτά διαστήματα όπως συμφωνήθηκε από κοινού. Περαιτέρω, τα μέρη αξιολογούν τη συμφωνία τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της.
2. Τα μέρη καθορίζουν από κοινού και εκ των προτέρων τις πρακτικές λεπτομέρειες και τους όρους τής από κοινού επανεξέτασης και γνωστοποιούν αμοιβαία τη σύνθεση των αντίστοιχων ομάδων τους. Για τον σκοπό της από κοινού επανεξέτασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπούνται από το ΥΕΑ. Οι ομάδες ενδέχεται να περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες σε θέματα προστασίας των δεδομένων και επιβολής του νόμου. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες στην από κοινού επανεξέταση υποχρεούνται να έχουν τις δέουσες εγκρίσεις ελέγχου ασφαλείας και να τηρούν το απόρρητο των συζητήσεων. Για τους σκοπούς της από κοινού επανεξέτασης, το ΥΕΑ διασφαλίζει πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, συστήματα και προσωπικό.
3. Μετά την από κοινού επανεξέταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, παρέχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η δυνατότητα να καταθέσουν γραπτά σχόλια, τα οποία επισυνάπτονται στην έκθεση.
Άρθρο 24
Επίλυση διαφορών και αναστολή της συμφωνίας
1. Κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και κάθε σχετικό με αυτή θέμα οδηγεί σε διαβούλευση μεταξύ των μερών με στόχο την επίτευξη αμοιβαία συμφωνηθείσας λύσης, στο πλαίσιο της οποίας θα παρέχεται σε έκαστο των μερών η δυνατότητα θεραπείας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
2. Εφόσον οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν στην επίλυση της διαφοράς, έκαστο των μερών δύναται να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας με γραπτή κοινοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού, ενώ η αναστολή αυτή αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησής της, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε διαφορετική ημερομηνία.
3. Ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης αναστολής της παρούσας συμφωνίας, όλοι οι ΦΟΕ που λαμβάνονται από το ΥΕΑ σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία πριν από την αναστολή της εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διασφαλίσεις της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 25
Λύση της συμφωνίας
1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να θέσει τέλος στην παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση διά της διπλωματικής οδού.
2. Η λύση της συμφωνίας επέρχεται 120 ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε διαφορετική ημερομηνία.
3. Πριν από την ενδεχόμενη λύση της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη διαβουλεύονται με τρόπο που επιτρέπει επαρκές χρονικό διάστημα για την επίτευξη αμοιβαία συμφωνηθείσας λύσης.
4. Ανεξαρτήτως της λύσης της παρούσας συμφωνίας, όλες οι ΦΟΕ που λαμβάνονται από το ΥΕΑ σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία πριν από τη λύση της εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διασφαλίσεις της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 26
Διάρκεια
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο επτά ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.
2. Μετά τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε επακόλουθης περιόδου ανανέωσης δυνάμει της παρούσας παραγράφου, η συμφωνία ανανεώνεται για επακόλουθη περίοδο επτά ετών, εκτός εάν ένα εκ των μερών γνωστοποιήσει στο άλλο εγγράφως διά της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον δώδεκα μήνες νωρίτερα, την πρόθεσή του να μην ανανεώσει τη συμφωνία.
3. Ανεξαρτήτως της λήξης της παρούσας συμφωνίας, όλοι οι ΦΟΕ που λαμβάνονται από το ΥΕΑ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διασφαλίσεις της παρούσας συμφωνίας. Παρόμοια, όλοι οι ΦΟΕ που λαμβάνονται από το ΥΕΑ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) από τους αερομεταφορείς στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (DHS), που υπεγράφη στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον στις 23 και 26 Ιουλίου 2007, θα συνεχίσουν να εξετάζονται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διασφαλίσεις που προβλέπονται από την εν λόγω συμφωνία.
Άρθρο 27
Τελικές διατάξεις
1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη ανταλλάσσουν κοινοποιήσεις στις οποίες δηλώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές εσωτερικές τους διαδικασίες.
2. Η παρούσα συμφωνία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, αντικαθιστά τη συμφωνία της 23ης και 26ης Ιουλίου 2007.
3. Η παρούσα συμφωνία θα εφαρμοστεί στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει γραπτώς στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία αποφάσισαν να δεσμευθούν από την παρούσα συμφωνία.
4. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας το γεγονός ότι αυτή θα εφαρμόζεται στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, η συμφωνία εφαρμόζεται στο έδαφος του σχετικού κράτους από την ίδια ημέρα με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που δεσμεύονται από την παρούσα συμφωνία.EL L 215/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2012
5. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας το γεγονός ότι αυτή εφαρμόζεται στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, η συμφωνία εφαρμόζεται στο έδαφος του σχετικού κράτους από την πρώτη ημέρα που έπεται της παραλαβής της κοινοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατέσσερις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα, σε δύο πρωτότυπα.
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η παρούσα συμφωνία συντάσσεται επίσης στη βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςEL 11.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΕ
1. Κωδικός εύρεσης αρχείου ΦΟΕ
2. Ημερομηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου
3. Ημερομηνία/ημερομηνίες σκοπούμενου ταξιδιού
4. Όνομα/ονόματα
5. Διαθέσιμες πληροφορίες για συχνό ταξιδιώτη και σχετικά οφέλη (δηλαδή δωρεάν εισιτήρια, καλύτερη θέση κ.λπ.)
6. Άλλα ονόματα στον ΦΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ταξιδιωτών που περιλαμβάνονται στον ΦΟΕ
7. Κάθε διαθέσιμη πληροφορία για σύνδεσμο επαφής (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον εντολέα)
8. Κάθε διαθέσιμη πληροφορία πληρωμών και διακανονισμών (δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες λεπτομέρειες της συναλλαγής σχετικά με πιστωτική κάρτα ή λογαριασμό που δεν συνδέονται με την ταξιδιωτική συναλλαγή)
9. Ταξιδιωτικό δρομολόγιο σχετικά με συγκεκριμένο ΦΟΕ
10. Ταξιδιωτικό πρακτορείο/ταξιδιωτικός πράκτορας
11. Πληροφορίες για κοινό κωδικό
12. Διαχωρισμένα/κατανεμημένα δεδομένα
13. Ταξιδιωτικό καθεστώς επιβάτη (συμπεριλαμβάνονται οι επιβεβαιώσεις κράτησης και το καθεστώς ελέγχου επιβίβασης)
14. Πληροφορίες για την έκδοση εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού εισιτηρίου, των εισιτηρίων απλής μετάβασης και της αυτοματοποιημένης τιμής εισιτηρίου
15. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις αποσκευές
16. Πληροφορίες για τη θέση επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού θέσης
17. Γενικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών OSI, SSI και SSR
18. Όλες οι συλλεγόμενες πληροφορίες APIS
19. Όλες οι αλλαγές στο ιστορικό του ΦΟΕ που αριθμούνται στα σημεία 1 έως 18EL L 215/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2012