ΕφΑθ 1708/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι – Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) – Πράγματα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής – Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος -Αναγνωριστική αγωγή – Αόριστη αγωγή -. Οι δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι, ήτοι αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός δήμου ή μιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, οι οποίοι αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγματα αποκτούν αυτήν την ιδιότητα α) με πράξη της διοικήσεως για ρυμοτομία και τη συντέλεσή της σύμφωνα με τους νόμους περί σχεδίων πόλεων και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, β) με τη βούληση του ιδιοκτήτη που θέτει στην κοινή χρήση συγκεκριμένο ακίνητο, είτε με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά υπό τρόπο), είτε με παραίτηση από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί κατʼ άρθρο 369 και 1192 εδ. 1 ΑΚ και γ) με την από το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (ν. 3 παν. 47.7) προβλεπόμενη αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas), σύμφωνα με την οποία η χρήση του πράγματος από κοινότητα ή δήμο ή από τους δημότες αυτών μπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου, εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, η καθεμιά των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συμπληρωθεί πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ήτοι την 23-2-1946, ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει πλέον αυτό το θεσμό. Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου και ως τέτοια περιέρχονται χωρίς αποζημίωση στην κυριότητα του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον: α) προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγομένης εμμέσως από τις ενέργειές του), ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο κατʼ ανοχή του ιδιοκτήτη. Στην προκειμένη, η υπό κρίση αγωγή τυγχάνει πράγματι αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα καθόσον δεν αναφέρονται σε αυτή όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόμο, δηλαδή κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος του ΑΚ Βυζαντινορωμαΐκου Δικαίου, για την εφαρμογή του θεσμού της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας. Επιπλέον η αγωγή δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε κάποιον από τους λοιπούς τρόπους αποκτήσεως της ιδιότητας κοινοχρήστου πράγματος που αναγνωρίζει το δίκαιο. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης. ΑΡΙΘΜΟΣ 1708/2012 TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2° Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ελένη Κέππα, Πρόεδρο Εφετών, Φίλιππο Μανώλαρο, Κωνσταντίνο Παναρίτη – Εισηγητή, Εφέτες και από το Γραμματέα Ιωάννη Δαγρέ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Μ. συζύγου Σ. Β. και 2) Α. Σ. Β., κατοίκων αμφοτέρων …. Αττικής (οδός …. αρ. ….), τους οποίους εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος τους Εύη Αιλιανού. ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχό του, τον οποίο εκπροσώπησε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ η πληρεξούσια δικηγόρος του Ευθυμία Καδδά – Κοντογιάννη. Ο ενάγων και ήδη καθʼ ου η κλήση – εκκαλών με την από 31 Αυγούστου 2007 αγωγή του, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 272444/12151/2007, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σʼαυτήν. Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπʼαριθμ. 121/2010 οριστική του απόφαση, αντιμωλία των διαδίκων και απέρριψε την αγωγή. […]

Read more

ΜΠρΑθ 4424/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -. Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής εργασία. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την επιχειρηματική απόφαση, να δώσει τα οικονομικά στοιχεία και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων. Αν δεν γίνει ενημέρωση με διαβίβαση στοιχείων, ώστε να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι της πρόσφατης και της πιθανής εξέλιξης των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς και της κατάστασης, της διάρθρωσης και της πιθανής εξέλιξης της απασχόλησης σ’ αυτή (επιχείρηση) και δεν δοθεί από τον εργοδότη ένα χρονικό διάστημα διαβούλευσης, τότε η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας θα είναι παράνομη. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4424/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Βάμβακα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε, κατόπιν κληρώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3327/2005. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23 Μαρτίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αιτουσών: 1) …, 2) …, κατοίκων Αθηνών, οδός .., οι οποίες παραστάθηκαν μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Περπατάρη. Της καθ’ ης η αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων και Παιδικών Ειδών ΛΗΤΩ Α.Ε.», με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού, αρ. 90, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Αντωνόπουλο, ο οποίος παραστάθηκε μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ειρήνη Παπαχρήστου. Των προφορικά προσθέτως παρεμβαινόντων υπέρ της καθ’ ης: 1) …, κατοίκου Αθηνών, οδός …, 2) …, κατοίκου Καματερού, οδός .., 3) .., κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 4) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 5) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 6) …, κατοίκου Άνω Πατησίων, οδός …, 7) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 8) …, κατοίκου Πετρούπολης, οδός …, 9) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 10) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 11) …, κατοίκου Αθηνών, οδός…, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Θεμιστοκλή Χατζηιωάννου. Οι αιτούσες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 8.1.2012 αίτησή τους, που κατατέθηκε με αριθμό 732/12.1.2012 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες η προφορικά ασκηθείσα υπέρ της καθ’ ης πρόσθετη παρέμβαση. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και όσα αναφέρονται στο σημείωμα που κατέθεσαν. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 και το άρθρο 2 του ν. 3846/2010, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας τής σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να […]

Read more

ΣτΕ.Ολ 1972/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ – Συνταγματικότητα ρύθμισης – Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Ακύρωση διατάξεων απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών που προβλέπουν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εν λόγω ρύθμιση είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική (Απόψεις μειοψηφίας). Επιβολή του εν λόγω τέλους για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Χώρας. Το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο. Έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα (Αντίθετη μειοψηφία). Αντικείμενο και υποκείμενο της εν λόγω φορολογικής επιβάρυνσης. Κρίθηκε ότι η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ συνιστά υπό τις δεδομένες συνθήκες ανεκτό περιορισμό της προστασίας της περιουσίας και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ούτε την προστασία της ιδιοκτησίας (Συγκλίνουσες και αντίθετες μειοψηφούσες απόψεις). Φορολογικές επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της Χώρας. Τρόπος βεβαίωσης του τέλους. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αριθμός 1972/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Σωτ. Ρίζος, Ν. Σακελλαρίου, Δ. Πετρούλιας, Αθ. Ράντος, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδροι, Ν. Ρόζος, Χρ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Ευαγγ. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ευθ. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Μ. Πικραμένος, Σύμβουλοι, Φρ. Γιαννακού, Αικ. Ρωξάνα, Ουρ. Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Σπ. Χρυσικοπούλου και Α. Καλογεροπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Α. Ρωξάνα, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. Για να δικάσει την από 24 Οκτωβρίου 2011 αίτηση: του …, κατοίκου Αθηνών, …, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Φραντζή (Α.Μ. 22187), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τους: α) Χρυσαφούλα Αυγερινού, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, β) Πολυχρόνη Καραστεργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γ) Κωνσταντίνα Νασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 1ης Νοεμβρίου 2011 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. α΄ του Π.Δ. 18/1989. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 1211/10-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 2298 Β΄/13-10-2011). Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους εκπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ […]

Read more

ΕιρΑθ 586/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα – ΑΕ μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης -. Κρίθηκε ότι παράνομα έγιναν μειώσεις δυνάμει των ν. 3833/2010 και ν. 3845/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καθορίστηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, σε μισθούς και επιδόματα εργαζομένων δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε ν.π.ι.δ. που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν υπάγεται στην έννοια της επιχείρησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαταγή προσωρινής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης. Αριθμός Απόφασης 586/2012 TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Θεοδωράκη Γεωργία, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μπεχράκη Ολγα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 8-12-2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ: Των εναγόντων [1-50] που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Κωνσταντίνος Γ. Νικολάου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 33162). Της εναγομένης: εταιρείας με την επωνυμία «….» και ήδη συγχωνευθείσας και μετονομασθείσας σε «…….» και με διακριτικό τίτλο «……», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 21-03-2011 αγωγή τους διαδικασίας εργατικών διαφορών, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 506/2011 και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω δικάσιμο. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους. Μελέτησε τη δικογραφία. Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο. Στην προς κρίση αγωγή, οι ενάγοντες εκθέτουν, ότι δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απασχολούνται στην εναγομένη με την ειδικότητα του ηλεκτροδηγού. Ότι, η εναγομένη, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της «………..», βάσει του αρθρ. 14 παρ. 3 του Ν. 2867/2000 έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 1955/1991, όπως και η …………., είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δεν εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο αρθρ. 1 του Ν. 3429/2005. Ότι, εντούτοις η εναγομένη στηριζόμενη στις ρυθμίσεις των Ν. 3833/2010 και 3845/2010, επέβαλε παρανόμως και αντισυμβατικώς μειώσεις στους ενάγοντες, οι οποίοι αμείβονται βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ. Για τους λόγους αυτούς, οι ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθεί η εναγομένη να τους καταβάλει τα αιτούμενα ποσά, που ανέρχονται από 584,72€ έως 3.020,89€, όπως ειδικότερα καθορίζονται για καθέναν εξ αυτών, τα οποία προέκυψαν λόγω των παρανόμων και αντισυμβατικών μειώσεων των μηνιαίων αποδοχών τους και των αναδρομικών κρατήσεων από 1-1-2010, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2010 έως 30-10-2010, νομιμοτόκως από τη δήλη ημέρα, που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη εις βάρος της εναγομένης. Η αγωγή εισάγεται αρμόδια και παραδεκτά στο Δικαστήριο αυτό (αρθρ. 9 και 14 παρ. 1α ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (αρθρ. 663-676 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα της, εφόσον για το παραδεκτό της συζητήσεως δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου (αρθρ.71 Εισ.Ν. ΚΠολΔ όπως τροποπ. με το αρθρ. 6 και 17 του Ν. 2479/1997). Με το αρθρ. 1 του Ν. 1955/1991 ιδρύθηκε η εταιρεία «…….Α.Ε.», ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με […]

Read more

ΕιρΑθ 599/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

ΑΜΕΛ Α.Ε. – Θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Δημόσιος τομέας – Μειώσεις αποδοχών κ.λπ. – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Η ΑΜΕΛ Α.Ε. ανήκει στον δημόσιο τομέα, καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, ούτε και συνάγεται βούληση του νομοθέτη για εξαίρεσή της. Κρίθηκε ότι τα μέτρα που αφορούν σε περικοπές σε μισθούς και σε επιδόματα καθώς και σε περιορισμούς στα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της συνεισφοράς στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις των Ελλήνων πολιτών καθώς και διατάξεις διεθνών συμβάσεων που εξασφαλίζουν δίκαιο μισθό. Δεκτός ο ισχυρισμός των εναγόντων περί μη εφαρμογής της σχετικής διάταξης του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3833/2010 βάσει της οποίας η εναγομένη μείωσε τις αποδοχές τους ως αντισυνταγματικής. Αριθμός 599/2012 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σταυρούλα Κουτρουβίδα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Όλγα Μπεχράκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Μαρτίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) …, 2) …, 3) …, 4) …, 5) …, 6) …, 7) …, 8) …, 9) … και 10) …, όλων κατοίκων Αθηνών, οι οποίοι παραστάθηκαν άπαντες διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ιορδάνη Προυσανίδη. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, στην θέση της οποίας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος η Α.Ε. με την επωνυμία “Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κωνσταντίνου Πηνιώτη. Οι ενάγοντες με την από 30-07-2010 (αριθ.πράξ.καταθ. 1334/03-08-2010) αγωγή τους, διαδικασίας εργατικών διαφορών, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 04-05-2011 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητούν όσα περιέχονται σε αυτή. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. Μελέτησε τη Δικογραφία Σκέφτηκε κατά το Νόμο Με την κρινόμενη αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι προσλήφθηκαν και εργάζονται στην εναγόμενη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με τις ειδικότητες που αναφέρονται στην αγωγή για κάθε έναν από αυτούς. Ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας τους καθορίζονται με Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφει κάθε φορά η συνδικαλιστική τους οργάνωση με την εναγόμενη, ενώ η τελευταία ΕΣΣΕ που υπογράφηκε μεταξύ τους και ισχύει είναι η από 2008 – 2009 την οποία η εναγόμενη εφάρμοσε πλήρως. Ότι η τελευταία τον μήνα Ιούνιο του έτους 2010 μείωσε τις αποδοχές του συνόλου των εργαζομένων της, μεταξύ των οποίων και των εναγόντων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3833/2010 (άρθ. 1 παρ. 5) και Ν. 3845/2010 αφενός μη νόμιμα καθώς η εναγόμενη έχει ρητά εξαιρεθεί από τον δημόσιο τομέα ως θυγατρική της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αφετέρου δε αντισυνταγματικά αφού οι σχετικές διατάξεις των Ν 3833/2010 και 3845/2010 τυγχάνουν ανεφάρμοστες ως αντικείμενες στα άρθρα 22παρ.2 και 28παρ.1 του Συντάγματος αλλά και στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και έχει υπερνομοθετική ισχύ. Ζητούν λοιπόν να υποχρεωθεί η εναγόμενη, με […]

Read more