ΝΟΜΟΣ 4055 ΦΕΚ 51/Α/12.3.2012

10 Οκτωβρίου, 2012

ΝΟΜΟΣ 4055 ΦΕΚ 51/Α/12.3.2012   Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α’   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ   Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα      1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:      «Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοί­κηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.»      2. Το άρθρο 73 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:   «Αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά ή το αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Αν δεν υπάρχουν, ο ειρηνοδίκης διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές.»      3. Το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:      «Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσσει: 1. να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου.»      4. Το άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:      «Τη διάταξη του ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίω­μα να ανακόψει μόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτε­παγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.» 5. Το άρθρο 83 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:      «Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της διαταγής του άρθρου 81.»   Άρθρο 2 Τόκος επιδικίας      Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:      «Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και εάν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδό­θηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρό­θεσμο χρέος (τόκος επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου υπερημερίας, όπως ο τελευταίος ορίζεται εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία. Η προσαύ­ξηση αυτή δεν ισχύει, εάν πριν από τη συζήτηση της αγωγής ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή ή συμβιβαστεί εξωδίκως, ή εάν δεν ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως. Με αίτημα του εναγομένου το δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτηση με το νόμιμο ή συμβατικό τόκο υπερημερίας. Η εξαίρεση ισχύει ιδίως για τις κατ’ εύλογη κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτήσεις. Από τη δημο­σίευση της οριστικής απόφασης που επιδικάζει εντό­κως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου υπερημερίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της οριστικής απόφασης.»   Άρθρο 3 Διαζύγιο      1. Το δεύτερο εδάφιο […]

Read more

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

10 Οκτωβρίου, 2012

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ   Άρθρο 1 Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης       1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και εγκρίσεις που εκδίδει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της νόμιμης άσκησής τους.       2. Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχείρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.     Αν η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δραστηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούμενη δραστηριότητα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση από την επιχείρηση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής άδειας.       3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκδίδουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μεταξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.       4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.       5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να διατηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.       6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης, αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμόδιου υπαλλήλου.       7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιολογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (Α’44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.       8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις άδειες που εκδίδονται από τη Γενική […]

Read more

ΝΟΜΟΣ 4077/ΦΕΚ 168/Α/31.8.2012

10 Οκτωβρίου, 2012

ΝΟΜΟΣ 4077/ΦΕΚ 168/Α/31.8.2012   Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:   Άρθρο 1      α. Η παράγραφος 21 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:      «Οι διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 17 και 20 ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2013 και η διάταξη του άρθρου 8 ισχύει από τη 16η Σεπτεμβρίου 2012.»      β. Το εδάφιο ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) διαγράφεται.   Άρθρο 2      1. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιού­νται συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013, μπορούν να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι­σμού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτός ισχύει σήμερα, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.      2. Η ισχύς της διατάξεως της προηγούμενης παρα­γράφου άρχεται από τις 23 Αυγούστου 2012.   Άρθρο 3      Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.    Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Read more

Συνέχιση κινητοποιήσεων Διοικητικών Δικαστών μέχρι 31-10-12

10 Οκτωβρίου, 2012

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Λ.Ριανκούρ 85, γρ.217-218, 2ος όροφος Αμπελόκηποι—Αθήνα, ΤΚ 115-24 Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 FAX: 210-6998848 e-mail : enosidioikitikondikaston@yahoo.gr Αθήνα, 05.10.2012   ΨΗΦΙΣΜΑ Της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία συνήλθε σήμερα 05.10.2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας Συνεκτιμώντας Το γεγονός ότι καμία από τις προτάσεις που ήδη εκφράστηκαν πολλάκις από τις Δικαστικές Ενώσεις δεν έχει γίνει δεκτή ούτε διαφαίνεται ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής επεξεργασίας, καθώς και ότι η μέχρι τώρα υπεύθυνη στάση τους έχει εκληφθεί από τις τελευταίες κυβερνήσεις ως δεδομένη, άλλως ως ένδειξη ότι η Δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί με την ίδια αυταπάρνηση, οποιοδήποτε φορτίο και αν επωμίζεται και υπό οσοδήποτε απαράδεκτες συνθήκες και αν καλείται να απονείμει δίκαιο. Αποφάσισε τα ακόλουθα: Την παράταση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση της 14ης Σεπτεμβρίου 2012, μέχρι τις 31.10.2012 και ειδικότερα : -Την παράταση της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, από τις 06 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012. -Τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δικαστικών αποφάσεων, πλην όλως εξαιρετικών περιπτώσεων. -Την αποχή, κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα. Περαιτέρω, αποφάσισε -Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών. -Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΔΔ για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την αναστολή της, αν συντρέχει περίπτωση, αναλόγως των εξελίξεων. -Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.10.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.

Read more

21/08/2012, 2012/481/ΕΕ

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 5364] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/481/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Επειδή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα έντυπα είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την ανακυκλωσιμότητα των τελευταίων και να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί». (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» περιλαμβάνεται κάθε έντυπο που αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα, με εξαίρεση τα βιβλία, καταλόγους, σημειωματάρια, βιβλιάρια ή έντυπα προς συμπλήρωση που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα. Τα ένθετα, εξώφυλλα και κάθε τμήμα από εκτυπωμένο χαρτί του τελικού εκτυπωμένου χαρτιού θεωρούνται μέρος του εντύπου. 2. Τα σταθερά ένθετα των εντύπων (που δεν προορίζονται να αφαιρεθούν) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Τα ένθετα που δεν είναι στερεωμένα στα έντυπα (όπως φέιγ-βολάν, αποσπώμενες αυτοκόλλητες ετικέτες), αλλά πωλούνται ή προσφέρονται με αυτά, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μόνο εάν πρόκειται να φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. 3. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» δεν περιλαμβάνονται: α) το εκτυπωμένο χαρτί υγείας-καθαριότητας· β) το εκτυπωμένο χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος· γ) οι φάκελοι αρχείου και αλληλογραφίας και τα ντοσιέ/κλασέρ. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Βιβλία»: προϊόντα βιβλιοδέτησης των φύλλων εντύπου, με συρραφή ή/και ένωση με κόλλα, τα οποία φέρουν σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, όπως σχολικά, λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, τετράδια —σπιράλ και άλλα—, μαθητικοί έλεγχοι, ημερολόγια με εξώφυλλο, εγχειρίδια και χαρτόδετα βιβλία. Δεν περιλαμβάνονται στα «βιβλία» τα επιστημονικά περιοδικά, τα φυλλάδια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, οι κατάλογοι που δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα και οι ετήσιες εκθέσεις. 2) «Αναλώσιμα»: χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και τελικής επεξεργασίας (φινίρισμα) και μπορούν να καταναλωθούν, να καταστραφούν, να εξαφανιστούν, να φθαρούν ή να εξαντληθούν. Στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τυπογραφικές μελάνες και χρώματα, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), επικαλυπτικά βερνίκια, άλλα βερνίκια, κόλλες, μέσα έκπλυσης και διαλύματα ύγρανσης. 3) «Φάκελος αρχείου»: πτυσσόμενη θήκη ή κάλυμμα για ασύνδετα φύλλα χαρτιού. Στους φακέλους αρχείου […]

Read more

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 5364] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/481/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Επειδή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα έντυπα είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την ανακυκλωσιμότητα των τελευταίων και να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί». (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» περιλαμβάνεται κάθε έντυπο που αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα, με εξαίρεση τα βιβλία, καταλόγους, σημειωματάρια, βιβλιάρια ή έντυπα προς συμπλήρωση που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα. Τα ένθετα, εξώφυλλα και κάθε τμήμα από εκτυπωμένο χαρτί του τελικού εκτυπωμένου χαρτιού θεωρούνται μέρος του εντύπου. 2. Τα σταθερά ένθετα των εντύπων (που δεν προορίζονται να αφαιρεθούν) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Τα ένθετα που δεν είναι στερεωμένα στα έντυπα (όπως φέιγ-βολάν, αποσπώμενες αυτοκόλλητες ετικέτες), αλλά πωλούνται ή προσφέρονται με αυτά, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μόνο εάν πρόκειται να φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. 3. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» δεν περιλαμβάνονται: α) το εκτυπωμένο χαρτί υγείας-καθαριότητας· β) το εκτυπωμένο χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος· γ) οι φάκελοι αρχείου και αλληλογραφίας και τα ντοσιέ/κλασέρ. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Βιβλία»: προϊόντα βιβλιοδέτησης των φύλλων εντύπου, με συρραφή ή/και ένωση με κόλλα, τα οποία φέρουν σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, όπως σχολικά, λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, τετράδια —σπιράλ και άλλα—, μαθητικοί έλεγχοι, ημερολόγια με εξώφυλλο, εγχειρίδια και χαρτόδετα βιβλία. Δεν περιλαμβάνονται στα «βιβλία» τα επιστημονικά περιοδικά, τα φυλλάδια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, οι κατάλογοι που δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα και οι ετήσιες εκθέσεις. 2) «Αναλώσιμα»: χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και τελικής επεξεργασίας (φινίρισμα) και μπορούν να καταναλωθούν, να καταστραφούν, να εξαφανιστούν, να φθαρούν ή να εξαντληθούν. Στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τυπογραφικές μελάνες και χρώματα, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), επικαλυπτικά βερνίκια, άλλα βερνίκια, κόλλες, μέσα έκπλυσης και διαλύματα ύγρανσης. 3) «Φάκελος αρχείου»: πτυσσόμενη θήκη ή κάλυμμα για ασύνδετα φύλλα χαρτιού. Στους φακέλους αρχείου […]

Read more

15/08/2012, 2012/476/ΕΕ

9 Σεπτεμβρίου, 2012

II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς ( 3 ). Δεδομένου ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων. (3) Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα αξιοπλοΐας και η περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες πρέπει να διευκρινίζουν τους όρους που αφορούν την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των ανάλογων πιστοποιητικών. (4) Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους, καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση. (5) Κατά την θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπλοΐα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε στα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ορθές πρακτικές, να λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη χρήση αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο και η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων. (6) Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απαιτείται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός να υιοθετήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισμός […]

Read more

11/08/2012, Συμφωνία χρήσης και τη διαβίβασης των φακέλων ονομάτων επιβατών

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, καλούμενες εφεξής επίσης «Ηνωμένες Πολιτείες», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, καλούμενη εφεξής επίσης «ΕΕ», καλούμενες εφεξής από κοινού «μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πρόληψη και την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος με σκοπό να προστατεύσουν τις αντίστοιχες δημοκρατικές τους κοινωνίες και τις κοινές τους αξίες· ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών με πνεύμα διατλαντικής εταιρικής σχέσης· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το δικαίωμα και την ευθύνη των κρατών να κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών τους και να προστατεύουν τα σύνορά τους και λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη όλων των εθνών να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που χρησιμοποιούν τα διεθνή συστήματα μεταφοράς· ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί βασικό στοιχείο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος και ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η επεξεργασία και η χρήση των φακέλων ονομάτων επιβατών (ΦΟΕ) αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα ήταν δυνατό να αποκτηθούν με άλλα μέσα· ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τα τρομοκρατικά εγκλήματα και το διεθνικό έγκλημα, τηρώντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα· ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διεθνείς πράξεις, τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπουν ότι κάθε αερομεταφορέας που πραγματοποιεί πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΥΕΑ) τους ΦΟΕ στο μέτρο που αυτοί συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται στα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατήσεων/ελέγχου αναχωρήσεων των αερομεταφορέων, και παρόμοιες αξιώσεις που ισχύουν ή ενδεχομένως θα ισχύσουν μελλοντικά στην ΕΕ· ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το ΥΕΑ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τους ΦΟΕ προς τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων διεθνικών εγκλημάτων εφαρμόζοντας αυστηρά τις διασφαλίσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία· ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει η ανταλλαγή ΦΟΕ και συναφών και κατάλληλων αναλυτικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους ΦΟΕ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «κράτη μέλη της ΕΕ», της Ευρωπόλ ή της Eurojust, ως μέσο για την προώθηση της διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μακρά παράδοση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται στις νομοθεσίες τους και στα συνταγματικά τους έγγραφα· ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου […]

Read more

08/08/2012, Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

9 Σεπτεμβρίου, 2012

EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 445 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης {SWD(2012) 243 final} EL 2 EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης 1. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΠΡΟΟΔΟ Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ)1 παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε επιλεγμένα, ιδιαιτέρως στρατηγικά έργα στον τομέα της ενέργειας. Συγχρηματοδοτώντας τα έργα αυτά, το πρόγραμμα βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της: ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ολοκλήρωση και ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, με τη στήριξη των κεφαλαιουχικών δαπανών στην πραγματική οικονομία, το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκθεση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση του ΕΕΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2010 αναλώθηκε κυρίως για την εκκίνηση του ΕΕΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού διατέθηκε σε 59 έργα των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: υποδομές φυσικού αερίου (1.363 εκατ. ευρώ), υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (904 εκατ. ευρώ), υπεράκτια αιολική ενέργεια (565 εκατ. ευρώ) και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (1.000 εκατ. ευρώ). Συνολικά, έως το τέλος του 2010, είχαν ληφθεί αποφάσεις για επιχορήγηση και είχαν συναφθεί συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού ύψους 3.833 εκατ. ευρώ, ήτοι για το 96,3% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΕΠΑ. Ποσό ύψους 146 εκατ. ευρώ που δεν κατέστη δυνατό να δεσμευθεί για έργα στους τομείς αυτούς έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, ανακατανεμήθηκε σε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης2, το οποίο εστιάζει σε επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΕΕΠΑ συστάθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που καταβλήθηκε σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης. Έκτοτε, μια ακόμα σοβαρότερη κρίση πλήττει την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, οι πολιτικές για την τόνωση της ανάκαμψης παραμένουν εξαιρετικά απαραίτητες. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και του μεγέθους της κρίσης, καμία μεμονωμένη πολιτική πρωτοβουλία ή πρόγραμμα δαπανών δεν αναμένεται ότι θα επιτύχει μόνο του την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το ΕΕΠΑ έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να σημειώνεται πρόοδος σε αρκετά επενδυτικά έργα καίριας σημασίας, τα οποία θα κινδύνευαν να καθυστερήσουν, να περιοριστούν σε μέγεθος ή να ακυρωθούν ελλείψει δημόσιας χρηματοδότησης από την ΕΕ. 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας. 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. EL 3 EL Η παρούσα ετήσια έκθεση εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση από πλευράς υλοποίησης του προγράμματος. Πιο ενδελεχή ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΕΕΠΑ παρέχει μια ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση3 που διενεργήθηκε το 2011. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, […]

Read more

ΕφΑθ 1586/2012

8 Σεπτεμβρίου, 2012

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Προϊόν καθαρισμού καπνοδόχων – Αντιγραφή και απομίμηση εφεύρεσης – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Αντίθεση στα χρηστά ήθη – Τεκμήριο νομιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Προσβολή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας – Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντος – Αποκατάσταση ζημίας από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -. Μία εφεύρεση θεωρείται ότι εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Μία εφεύρεση, θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενο της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Ελέγχονται μόνο οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και οι αρνητικές ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με συνέπεια τη δυνατότητα χορήγησης του σχετικού διπλώματος χωρίς να συντρέχουν οι κατά το νόμο όροι έκδοσης αυτού και τη δημιουργία, περαιτέρω, νομίμου μαχητού τεκμηρίου περί συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το τεκμήριο νομιμότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως διοικητικής πράξης ανατρέπεται και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου διότι έλειπε μία από τις ουσιαστικές θετικές προϋποθέσεις χορήγησής του. Έτσι ο επικαλούμενος την ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως ενάγων ή ενιστάμενος οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει τους λόγους ακυρότητας του διπλώματος, ότι η εφεύρεση δεν είναι νέα, αλλά ανήκει στη στάθμη της τεχνικής, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε ότι δεν εμπεριέχει εφευρετική ιδέα, είτε ότι δεν είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Στην προκειμένη, η εφεύρεση επινοήθηκε στα πλαίσια ανεύρεσης ενός προϊόντος για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται σε κάθε εγκατάσταση που έρχεται σε επαφή με τη φωτιά ή καπνό (θερμάστρες, εστίες τζακιού, καπναγωγοί κλπ), όπου με την πάροδο του χρόνου επί των τοιχωμάτων αυτής σχηματίζεται ένα στρώμα, αποτελούμενο από καπνιά, τέφρα και πίσσα. Το προϊόν που εισάγει από προμηθευτή της στην Πολωνία η εναγομένη και διανέμει στην ελληνική αγορά, αποτελεί πιστή αντιγραφή και απομίμηση της εφεύρεσης για την οποία έχει χορηγηθεί το άνω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην πρώτη ενάγουσα. Με την κυκλοφορία δε του προϊόντος αυτού στην ελληνική αγορά προσβάλλεται το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας της πρώτης ενάγουσας. Η εναγομένη ενήργησε με σκοπό ανταγωνισμού προς τη δεύτερη ενάγουσα και οι πράξεις της αυτές ήταν αντίθετες στα χρηστά ήθη. Επιδίκαση αποζημίωσης για θετική ζημία, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης , απόσυρση από την ελληνική αγορά όλων των ποσοτήτων του προϊόντος που έχει διαθέσει και δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης σε ημερήσιες εφημερίδες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1586/2012 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: 16ο Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Πάνο Πετρόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Παρασκευή Τσούμαρη, Κωνσταντίνα Ταμβάκη – Εισηγήτρια, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Ιωάννα Ξανθάκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ- ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Εταιρίας με την επωνυμία «E. SA/NV», που εδρεύει στο Βέλγιο και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ. από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Χρήστο Δεμερούκα. ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M. LTD», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 […]

Read more