Απόφαση του Δικαστηρίου – 18ης Οκτωβρίου 2012, Υπόθεση C-428/11

18 Οκτωβρίου, 2012

«Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Πρακτική με την οποία ενημερώνεται ο καταναλωτής ότι κέρδισε έπαθλο και καλείται, προκειμένου να το αποκτήσει, να επιβαρυνθεί με κάποιο κόστος» Στην υπόθεση C‑428/11, με αντικείμενο αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) με απόφαση της 2ας Αυγούστου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 16 Αυγούστου 2011, στο πλαίσιο της δίκης Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry κατά Office of Fair Trading, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα), συγκείμενο από τους A. Rosas (εισηγητή), προεδρεύοντα του έκτου τμήματος, U. Lõhmus και A. Ó Caoimh, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: P. Mengozzi γραμματέας: L. Hewlett, κύρια υπάλληλος διοικήσεως, έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της 28ης Ιουνίου 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν: –        οι Purely Creative Ltd κ.λπ., εκπροσωπούμενοι από τους K. de Haan, QC, και N. Tillott, solicitor, –        η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τους S. Ossowski και E. Jenkinson, επικουρούμενοι από την J. Simor, barrister, –        η Ισπανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον A. Rubio González, –        η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την G. Palmieri, επικουρούμενη από τη W. Ferrante, avvocato dello Stato, –        η Αυστριακή Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την C. Pesendorfer, –        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους J. Samnadda, M. van Beek και M. Owsiany-Hornung, κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση 1        Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του σημείου 31 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής: οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) (ΕΕ L 149, σ. 22). 2        Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ, αφενός, πέντε επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο διαφημιστικό ταχυδρομείο και προσώπων που έχουν εργαστεί στις επιχειρήσεις αυτές (στο εξής: επαγγελματίες) και, αφετέρου, του Office of Fair Trading (στο εξής: OFT), αρμόδιου να εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, με αντικείμενο πρακτικές που ακολουθούσαν οι επαγγελματίες. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης 3        Η έκτη, η όγδοη, δέκατη έκτη έως και η δέκατη ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προβλέπουν τα ακόλουθα: «(6)      […] η παρούσα οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης διαφήμισης, οι οποίες βλάπτουν άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και, συνεπώς, έμμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των θεμιτών ανταγωνιστών. […] […] (8)      Η παρούσα οδηγία προ[στατεύει τα] οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. […] […] (16)      Οι διατάξεις για τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να καλύπτουν τις πρακτικές εκείνες που περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή. Πρόκειται για πρακτικές που χρησιμοποιούν παρενόχληση, καταναγκασμό […]

Read more

21/08/2012, 2012/481/ΕΕ

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 5364] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/481/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Επειδή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα έντυπα είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την ανακυκλωσιμότητα των τελευταίων και να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί». (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» περιλαμβάνεται κάθε έντυπο που αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα, με εξαίρεση τα βιβλία, καταλόγους, σημειωματάρια, βιβλιάρια ή έντυπα προς συμπλήρωση που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα. Τα ένθετα, εξώφυλλα και κάθε τμήμα από εκτυπωμένο χαρτί του τελικού εκτυπωμένου χαρτιού θεωρούνται μέρος του εντύπου. 2. Τα σταθερά ένθετα των εντύπων (που δεν προορίζονται να αφαιρεθούν) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Τα ένθετα που δεν είναι στερεωμένα στα έντυπα (όπως φέιγ-βολάν, αποσπώμενες αυτοκόλλητες ετικέτες), αλλά πωλούνται ή προσφέρονται με αυτά, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μόνο εάν πρόκειται να φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. 3. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» δεν περιλαμβάνονται: α) το εκτυπωμένο χαρτί υγείας-καθαριότητας· β) το εκτυπωμένο χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος· γ) οι φάκελοι αρχείου και αλληλογραφίας και τα ντοσιέ/κλασέρ. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Βιβλία»: προϊόντα βιβλιοδέτησης των φύλλων εντύπου, με συρραφή ή/και ένωση με κόλλα, τα οποία φέρουν σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, όπως σχολικά, λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, τετράδια —σπιράλ και άλλα—, μαθητικοί έλεγχοι, ημερολόγια με εξώφυλλο, εγχειρίδια και χαρτόδετα βιβλία. Δεν περιλαμβάνονται στα «βιβλία» τα επιστημονικά περιοδικά, τα φυλλάδια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, οι κατάλογοι που δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα και οι ετήσιες εκθέσεις. 2) «Αναλώσιμα»: χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και τελικής επεξεργασίας (φινίρισμα) και μπορούν να καταναλωθούν, να καταστραφούν, να εξαφανιστούν, να φθαρούν ή να εξαντληθούν. Στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τυπογραφικές μελάνες και χρώματα, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), επικαλυπτικά βερνίκια, άλλα βερνίκια, κόλλες, μέσα έκπλυσης και διαλύματα ύγρανσης. 3) «Φάκελος αρχείου»: πτυσσόμενη θήκη ή κάλυμμα για ασύνδετα φύλλα χαρτιού. Στους φακέλους αρχείου […]

Read more

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 5364] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/481/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Επειδή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα έντυπα είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την ανακυκλωσιμότητα των τελευταίων και να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί». (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» περιλαμβάνεται κάθε έντυπο που αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα, με εξαίρεση τα βιβλία, καταλόγους, σημειωματάρια, βιβλιάρια ή έντυπα προς συμπλήρωση που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα. Τα ένθετα, εξώφυλλα και κάθε τμήμα από εκτυπωμένο χαρτί του τελικού εκτυπωμένου χαρτιού θεωρούνται μέρος του εντύπου. 2. Τα σταθερά ένθετα των εντύπων (που δεν προορίζονται να αφαιρεθούν) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Τα ένθετα που δεν είναι στερεωμένα στα έντυπα (όπως φέιγ-βολάν, αποσπώμενες αυτοκόλλητες ετικέτες), αλλά πωλούνται ή προσφέρονται με αυτά, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μόνο εάν πρόκειται να φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. 3. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» δεν περιλαμβάνονται: α) το εκτυπωμένο χαρτί υγείας-καθαριότητας· β) το εκτυπωμένο χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος· γ) οι φάκελοι αρχείου και αλληλογραφίας και τα ντοσιέ/κλασέρ. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Βιβλία»: προϊόντα βιβλιοδέτησης των φύλλων εντύπου, με συρραφή ή/και ένωση με κόλλα, τα οποία φέρουν σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, όπως σχολικά, λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, τετράδια —σπιράλ και άλλα—, μαθητικοί έλεγχοι, ημερολόγια με εξώφυλλο, εγχειρίδια και χαρτόδετα βιβλία. Δεν περιλαμβάνονται στα «βιβλία» τα επιστημονικά περιοδικά, τα φυλλάδια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, οι κατάλογοι που δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα και οι ετήσιες εκθέσεις. 2) «Αναλώσιμα»: χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και τελικής επεξεργασίας (φινίρισμα) και μπορούν να καταναλωθούν, να καταστραφούν, να εξαφανιστούν, να φθαρούν ή να εξαντληθούν. Στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τυπογραφικές μελάνες και χρώματα, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), επικαλυπτικά βερνίκια, άλλα βερνίκια, κόλλες, μέσα έκπλυσης και διαλύματα ύγρανσης. 3) «Φάκελος αρχείου»: πτυσσόμενη θήκη ή κάλυμμα για ασύνδετα φύλλα χαρτιού. Στους φακέλους αρχείου […]

Read more

15/08/2012, 2012/476/ΕΕ

9 Σεπτεμβρίου, 2012

II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς ( 3 ). Δεδομένου ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων. (3) Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα αξιοπλοΐας και η περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες πρέπει να διευκρινίζουν τους όρους που αφορούν την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των ανάλογων πιστοποιητικών. (4) Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους, καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση. (5) Κατά την θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπλοΐα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε στα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ορθές πρακτικές, να λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη χρήση αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο και η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων. (6) Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απαιτείται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός να υιοθετήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισμός […]

Read more

11/08/2012, Συμφωνία χρήσης και τη διαβίβασης των φακέλων ονομάτων επιβατών

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, καλούμενες εφεξής επίσης «Ηνωμένες Πολιτείες», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, καλούμενη εφεξής επίσης «ΕΕ», καλούμενες εφεξής από κοινού «μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πρόληψη και την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος με σκοπό να προστατεύσουν τις αντίστοιχες δημοκρατικές τους κοινωνίες και τις κοινές τους αξίες· ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών με πνεύμα διατλαντικής εταιρικής σχέσης· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το δικαίωμα και την ευθύνη των κρατών να κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών τους και να προστατεύουν τα σύνορά τους και λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη όλων των εθνών να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που χρησιμοποιούν τα διεθνή συστήματα μεταφοράς· ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί βασικό στοιχείο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος και ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η επεξεργασία και η χρήση των φακέλων ονομάτων επιβατών (ΦΟΕ) αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα ήταν δυνατό να αποκτηθούν με άλλα μέσα· ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τα τρομοκρατικά εγκλήματα και το διεθνικό έγκλημα, τηρώντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα· ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διεθνείς πράξεις, τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπουν ότι κάθε αερομεταφορέας που πραγματοποιεί πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΥΕΑ) τους ΦΟΕ στο μέτρο που αυτοί συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται στα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατήσεων/ελέγχου αναχωρήσεων των αερομεταφορέων, και παρόμοιες αξιώσεις που ισχύουν ή ενδεχομένως θα ισχύσουν μελλοντικά στην ΕΕ· ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το ΥΕΑ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τους ΦΟΕ προς τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων διεθνικών εγκλημάτων εφαρμόζοντας αυστηρά τις διασφαλίσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία· ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει η ανταλλαγή ΦΟΕ και συναφών και κατάλληλων αναλυτικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους ΦΟΕ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «κράτη μέλη της ΕΕ», της Ευρωπόλ ή της Eurojust, ως μέσο για την προώθηση της διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μακρά παράδοση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται στις νομοθεσίες τους και στα συνταγματικά τους έγγραφα· ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου […]

Read more

08/08/2012, Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

9 Σεπτεμβρίου, 2012

EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 445 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης {SWD(2012) 243 final} EL 2 EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης 1. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΠΡΟΟΔΟ Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ)1 παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε επιλεγμένα, ιδιαιτέρως στρατηγικά έργα στον τομέα της ενέργειας. Συγχρηματοδοτώντας τα έργα αυτά, το πρόγραμμα βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της: ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ολοκλήρωση και ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, με τη στήριξη των κεφαλαιουχικών δαπανών στην πραγματική οικονομία, το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκθεση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση του ΕΕΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2010 αναλώθηκε κυρίως για την εκκίνηση του ΕΕΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού διατέθηκε σε 59 έργα των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: υποδομές φυσικού αερίου (1.363 εκατ. ευρώ), υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (904 εκατ. ευρώ), υπεράκτια αιολική ενέργεια (565 εκατ. ευρώ) και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (1.000 εκατ. ευρώ). Συνολικά, έως το τέλος του 2010, είχαν ληφθεί αποφάσεις για επιχορήγηση και είχαν συναφθεί συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού ύψους 3.833 εκατ. ευρώ, ήτοι για το 96,3% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΕΠΑ. Ποσό ύψους 146 εκατ. ευρώ που δεν κατέστη δυνατό να δεσμευθεί για έργα στους τομείς αυτούς έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, ανακατανεμήθηκε σε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης2, το οποίο εστιάζει σε επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΕΕΠΑ συστάθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που καταβλήθηκε σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης. Έκτοτε, μια ακόμα σοβαρότερη κρίση πλήττει την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, οι πολιτικές για την τόνωση της ανάκαμψης παραμένουν εξαιρετικά απαραίτητες. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και του μεγέθους της κρίσης, καμία μεμονωμένη πολιτική πρωτοβουλία ή πρόγραμμα δαπανών δεν αναμένεται ότι θα επιτύχει μόνο του την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το ΕΕΠΑ έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να σημειώνεται πρόοδος σε αρκετά επενδυτικά έργα καίριας σημασίας, τα οποία θα κινδύνευαν να καθυστερήσουν, να περιοριστούν σε μέγεθος ή να ακυρωθούν ελλείψει δημόσιας χρηματοδότησης από την ΕΕ. 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας. 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. EL 3 EL Η παρούσα ετήσια έκθεση εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση από πλευράς υλοποίησης του προγράμματος. Πιο ενδελεχή ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΕΕΠΑ παρέχει μια ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση3 που διενεργήθηκε το 2011. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, […]

Read more