Κληρονομητήριο – Κοινό κληρονομητήριο – Παράλληλη κληρονομική διαδοχή -.

Αίτηση του ενός κληρονόμου για έκδοση κληρονομητηρίου που θα πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα όλων των κληρονόμων. Κοινό κληρονομητήριο. Παράλληλη κληρονομική διαδοχή, εν μέρει από διαθήκη και εν μέρει εξ αδιαθέτου. Διαχρονικό δίκαιο. Προϋποθέσεις έκδοσης κληρονομητηρίου που περιλαμβάνει παράλληλη διαδοχή. Διαζευτική συνδρομή. Μνεία στη διαθήκη ότι ως προς τη λοιπή περιουσία θα εφαρμοστεί εξ αδιαθέτου διαδοχή. Αναφορά και απόδειξη ύπαρξης λοιπής περιουσίας για την οποία θα εφαρμοστεί εξ αδιαθέτου διαδοχή. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Χορηγεί κοινό κληρονομητήριο.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 12/2020

(ΕΑΚ: ./2019, ΓΑΚ: ./2019)

Η Ειρηνοδίκης Πειραιά Παπαϊωαννίδου Κυριακή

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

1. Την με γενικό αριθμό κατάθεσης 12393/2019 αίτηση της: … της … του και της … κατοίκου . Αττικής, επί της οδού … αριθ…. με ΑΦΜ … της ΔΟΥ … την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Σωκράτης Τσαχιρίδης και ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις, με την οποία ζητά να χορηγηθεί κοινό κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα και τη μερίδα αυτής και της έτερης κληρονόμου αμφιθαλούς αδελφής της … του … και της … από την εκ διαθήκης και εξ’ αδιαθέτου επαγωγή της κληρονομιάς του πατρός τους … και της … χήρος, που γεννήθηκε την … 1929 στα …, κάτοικου εν ζωή … Αττικής επί της οδού …, αριθ. … και που απεβίωσε την … 2018 στη …. Αττικής στο νοσοκομειακό ίδρυμα ΓΝΝΠ…

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 739, 740 παρ.1, 810, 819, 820 ΚΠολΔ, 1710, 1813, 1956, 1958, 1961 ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 5 και 17 παρ.23 και 24 του Ν.4055/2012 καθώς κατά τον ΑΚ, σε αντίθεση με το προϊσχύσαν δίκαιο, είναι δυνατή κληρονομική διαδοχή εν μέρει από διαθήκη και εν μέρει εξ αδιαθέτου. Τούτο προκύπτει από το άρθρο 1710 παρ. 2 του εν λόγω Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά, αλλά συνάγεται και από το άρθρο 1801 του ίδιου Κώδικα, το οποίο ρητώς ορίζει ότι, αν έχει εγκατασταθεί ένας μόνο κληρονόμος και έχει περιοριστεί σε ποσοστό της κληρονομιάς, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Η παράλληλη κληρονομική διαδοχή εν μέρει από διαθήκη και εν μέρει εξ αδιαθέτου μπορεί να διατυπώνεται ρητώς στη διαθήκη, ως θέληση του διαθέτη. Τούτο συμβαίνει όταν αυτός διαθέτει μέρος από την κληρονομιά του και προσθέτει περαιτέρω ότι για το υπόλοιπο θα ισχύσει η διαδοχή εξ αδιαθέτου. Μπορεί όμως η θέληση αυτή του διαθέτη να προκύπτει σιωπηρά ή έμμεσα. Το τελευταίο ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 1801 ΑΚ, όταν δηλαδή ο διαθέτης με τη διαθήκη του διέθεσε υπέρ ενός ή περισσότερων κληρονόμων περιοριστικώς ορισμένο μέρος από την περιουσία του, οπότε γι’ αυτό ειδικώς χωρεί η διαδοχή από διαθήκη, ενώ για το υπόλοιπο μέρος χωρεί η διαδοχή εξ αδιαθέτου (ΑΠ 234/1996, ΕφΑΘ 1396/2010, δημ. σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

3. Όλα τα απαιτούμενα δημόσια έγγραφα, που προσκομίζει η αιτούσα και συγκεκριμένα: α) αντίγραφο της με αριθμό … 2018 ληξιαρχικής πράξης θανάτου του …. του … και της … Ληξιαρχείου Δ.Ε. … β) το υπ’ αριθ. πρωτ…./2018 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών που εξέδωσε ο Δήμος Πειραιά, από το οποίο προκύπτει ότι ο … του … και της …. άφησε μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς του 1) την αιτούσα … νόμιμο τέκνο του … 2) το έτερο νόμιμο τέκνο του αμφιθαλή αδελφή της αιτούσας … του … και της … γ) επικυρωμένο αντίγραφο του με αριθμό …/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς με το οποίο οποία δημοσιεύθηκε η από …/2018 ιδιόγραφη διαθήκη του ανωτέρω διαθέτη, δ) το υπ’ αριθ. …/2019 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Πειραιά περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποθανόντος …. του … και της …

εκτός από την από …./2018 ιδιόγραφη διαθήκη, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθ. …./2018 πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, ε) επικυρωμένο αντίγραφο του με αριθμό …./2019 πρακτικού συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς με το οποίο οποία δημοσιεύθηκε η από …/2011 ιδιόγραφη διαθήκη του ανωτέρω διαθέτη, στ) επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως του Ειρηνοδίκη Πειραιά με αριθ…/2019 δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε κυρία η από …/2011 ιδιόγραφη διαθήκη του ως άνω διαθέτη που δημοσιεύθηκε με το πρακτικό …/2019, ζ) το υπ’ αριθ. …/2020 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Πειραιά περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποθανόντος …. του … και της … εκτός από την από …/2018 ιδιόγραφη διαθήκη, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθ. …/2018 πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς και την από …./2011 ιδιόγραφη διαθήκη που δημοσιεύθηκε με το με αριθμό …/2019 πρακτικό δημοσίευσης, η) το με αρ. …/2020 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Πειραιώς περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς του αποβιώσαντος … του … και της … από την αιτούσα και την έτερη κληρονόμο αμφιθαλή αδελφή της του … και της … θ) το υπ’ αριθ…./2019 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποθανόντος … του … και της … ι) το με αρ…./2020 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Πειραιώς περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος της αιτούσας και της … του … σαν κληρονόμων του διαθέτη με τα στοιχεία: … του … και της … ια) το υπ’ αριθ. …/2020 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης του αποθανόντος … του … και της … εκτός από την από …/2018 ιδιόγραφη διαθήκη, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθ. …/2018 πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς και κηρύχθηκε κυρία με την πράξη …/2019 με ημερομηνία απόφασης …/2019 και την από …/2011 ιδιόγραφη διαθήκη που δημοσιεύθηκε με το με αριθμό …/2019 πρακτικό δημοσίευσης, και κηρύχθηκε κυρία με την πράξη …/2019 με ημερομηνία απόφασης …/2019, από τα οποία αποδεικνύεται ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την χορήγηση στην αιτούσα κοινού πιστοποιητικού για το κληρονομικό της δικαίωμα αυτής καθώς και της … του …. και της … (κοινό κληρονομητήριο) ως μοναδικών εκ διαθήκης κληρονόμων του … του … και της….

4. Συγκεκριμένα κληρονομούνε τον αποβιώσαντα εκ διαθήκης η αιτούσα και η αδελφή της …, του … και της … . κατά τα αναφερόμενα στις ανωτέρω ιδιόγραφες διαθήκες του αποβιώσαντος περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο δεν απεδείχθη ο ισχυρισμός της αιτούσας περί παράλληλης με την εκ διαθήκης, εξ’ αδιαθέτου διαδοχής στην κληρονομιαία περιουσία του διαθέτη, ούτε μνημονεύει στην αίτηση της ποια είναι τα στοιχεία του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του θανόντος, τα οποία δεν συμπεριέλαβε στις ως άνω ιδιόγραφες διαθήκες του οι οποίες δεν μνημονεύουν ότι υφίσταται περαιτέρω κληρονομιά. Συνεπώς, πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και να διαταχθούν, όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την αίτηση.

ΧΟΡΗΓΕΙ κοινό Κληρονομητήριο και ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ότι η … του …και της … και η …. του … και της … είναι οι μοναδικές εκ διαθήκης (κατά τα αναφερόμενα σε αυτές) κληρονόμοι του … του … και της … που γεννήθηκε την … στα … κάτοικου εν ζωή Πειραιά Αττικής επί της οδού … αριθ…. και που απεβίωσε την …/2018 στη … Αττικής στο νοσοκομειακό ίδρυμα ΓΝΝΠ …, δυνάμει Α) της από …/2018 ιδιόγραφης διαθήκης, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθ. …/2018 πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς και κηρύχθηκε κυρία με την πράξη …/2019 με ημερομηνία απόφασης …/2019 και Β) της από …/2011 ιδιόγραφης διαθήκης που δημοσιεύθηκε με το με αριθμό …/2019 πρακτικό δημοσίευσης, και κηρύχθηκε κυρία με την πράξη …/2019 με ημερομηνία απόφασης 16-10-2019.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 11 -2-2020, με την παρουσία της Γραμματέως.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

dsa.gr