ΜΠρΑθ 66/2021 : Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών – Αν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, αναφορικά με τον τρόπο χρήσεως των διηρημένων ιδιοκτησιών και των εξ αδιαιρέτου μερών της οικοδομής, καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει όλα τα δικαιώματα που ανήκουν στον κύριο, εφόσον όμως η άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειώνει την ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος – Υποχρεώνεται ο εναγόμενος να κατεδαφίσει την αποθήκη που κατασκεύασε αυθαίρετα στον κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, να απομακρύνει τα οχήματα που σταθμεύει σε αυτόν, να αποδώσει στην κοινή χρήση ελεύθερο τον ακάλυπτο αυτό χώρο και να παραδώσει στον ενάγοντα το κλειδί της εξωτερικής πόρτας εισόδου, διαφορετικά επιτρέπεται στον ενάγοντα να προβεί στις ως άνω ενέργειες με δαπάνες του εναγομένου.

Σεπτέμβριος 30, 2021
Read more

ΜονΠρΚαστοριάς 12/2020 : Άπαράδεκτοι λόγοι ανακοπής στην έκταση που ισχύει το Δεδικασμένο, μετά την τελεσίδικη απόρριψη της ασκηθείσας ανακοπής, ή μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας ασκήσεως της ανακοπής. Λόγος ακύρωσης Επιταγής προς εκτέλεση επειδή σε αυτή δεν προσδιορίζεται το ποσό των κεφαλαιοποιημένων τόκων ήτοι των τόκων που προκύπτουν μετά από τον ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, καθώς δε γίνεται καν μνεία του εφαρμοζόμενου επιτοκίου. Ο υπολογισμός των κεφαλαιοποιημένων τόκων είναι ιδιαίτερα σύνθετος, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μνημονεύονται αυτοί ρητά στην επιταγή προς πληρωμή, διαφορετικά αυτή είναι αόριστη, καθώς, αν παραλειφθεί η αναγραφή τους, δεν προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης. Υφίσταται εν προκειμένω δικονομική βλάβη του ανακόπτοντος, που συνίσταται στην αδυναμία του να αντικρούσει το κονδύλιο αυτό, το ύψος του οποίου δε γνωρίζει και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κήρυξη ακυρότητας.

Ιούλιος 1, 2021
Read more

ΑΠ 843 / 2020 : Εικονικά φορολογικά στοιχεία είναι αυτά που αναφέρονται σε συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής, ανεξάρτητα αν αυτά είναι και πλαστά. Στοιχεία του Δόλου. Η πράξη της εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων απορροφάται από την πράξη φοροδιαφυγής, συνεπώς καθιερώνεται φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή των αδικημάτων. Από 17.10.2015 και εφεξής η πράξη της έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και αποδοχής ή νόθευσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έχει γίνει υπό όρο ανέγκλητη. Προϋπόθεση του υπό όρο ανεγκλήτου. Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2523/1997 με το άρθρο 71 παρ. 1 Ν.4337/2015. Δεν θεμελιώνει λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, καθόσον, στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται ανεπιτρέπτως η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου και οι σχετικές αιτιάσεις είναι απαράδεκτες.

Μάρτιος 24, 2021
Read more