ΜΠρΑθ 1717/2022 (Ασφαλιστικά Μέτρα) : Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, επίβλεψη και εκπαίδευση αυτού. Ως εκπαίδευση νοείται ο προσδιορισμός της γενικής και επαγγελματικής μόρφωσης του τέκνου κατά τρόπο ανάλογο προς την κοινωνική θέση του γονέα και τις λοιπές συνθήκες, ήτοι την ικανότητα, ευφυΐα και κλίση του τέκνου. Τυχόν διαφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας αίρεται από το δικαστήριο. Το συμφέρον του τέκνου είναι ο γνώμονας για το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης επί της διαφωνίας των γονέων· έχει σημασία αν η διαφωνία των γονέων αφορά απόφαση που θα έχει ή όχι αναστρέψιμα αποτελέσματα. Η μεταβολή του σχολικού περιβάλλοντος του τέκνου, εφόσον είναι επιβεβλημένη, πρέπει να πραγματοποιείται μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι δυσμενείς συνέπειές της .

1 Ιουνίου, 2022
Read more

ΜΠρΘεσ (ΑσφΜ) 5482/2022 : Αίτημα συνεπιμέλειας με χρονική κατανομή (εναλλασσόμενη κατοικία) – Διατροφή ανηλίκων. Απόρριψη αιτήματος συνεπιμέλειας. Ζητούμενο η εξίσου και από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Αν αυτό δεν εφικτό λόγω διαφωνιών των γονέων ή και των βιοτικών συνθηκών, κυρίαρχο στοιχείο είναι το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων, με βάση το οποίο γίνεται η κατανομή. Κρίσιμα στοιχεία κατανομής. Ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις, το συμφέρον του ανηλίκου μπορεί να επιβάλλει την συμβίωση με τον ένα γονέα, είτε, αν δεν διαταράσσεται ο τρόπος ζωής του, να γίνεται χρονική κατανομή αυτής. Σε πραγματικό – βιωματικό επίπεδο, η συνεπιμέλεια απαιτεί κοντινούς τόπους διαμονής των γονέων και τήρηση μεταξύ τους αρμονικών και καλών σχέσεων ώστε να μην απορυθμίζεται και αναστατώνεται η ζωή του.

10 Μαΐου, 2022
Read more