ΜονΔΠρΠατρών 932/2020 : Δεκτή η ανακοπή για ακύρωση ατομικών ειδοποιήσεων πληρωμής κατά συνδιαχειριστή ΕΠΕ – ΜονΔΠρΠατρών 932/2020 : Ανακοπή για ακύρωση ατομικών ειδοποιήσεων πληρωμής – Διορισμός διαχειριστή ΕΠΕ – Ο ορισμός διαχειριστή ολοκληρώνεται με την αποδοχή του διορισμού από τον διοριζόμενο, έστω και σιωπηρά και όχι με τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον νόμο, οι οποίες δεν έχουν συστατικό αλλά δηλωτικό/βεβαιωτικό χαρακτήρα – Η ανακόπτουσα νομίμως αντιτάσσεται στο Δημόσιο για ελάττωμα κατά το διορισμό της ως διαχειρίστριας, για την είσπραξη φόρου εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρία – Ο διορισμός έλαβε χώρα εν αγνοία της και χωρίς τη συγκατάθεση της, ενώ, ουδέποτε αναμείχθηκε στην διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθόσον αυτές τις είχε αναλάβει αποκλειστικά η μητέρα της.

Ιούλιος 6, 2020
Read more

ΑΠ 1997/2019 (Τμ. E ́) : Εννοια της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης ΚΑΙ διάκρισή της από την απλή σωματική βλάβη του άρθρου 308 ΠΚ – Η ενδοοικογενειακή απειλή είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενο μη γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα και αποτελεί διακεκριμένη παραλλαγή του κατ’ άρθρο 333 παρ. 1 Π.Κ. αδικήματος – Στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της ενδοοικογενειακής απειλής δεν είναι η άσκηση βίας ή παράνομης πράξης εναντίον τρίτου, αλλά η απειλή άσκησης βίας ή τέλεσης άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, εναντίον μέλους της οικογένειας, η οποία να περιήγαγε τον άλλον σε τρόμο ή ανησυχία – Αρχή αναδρομικότητας του επιεικέστερου νόμου – Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή Νόμου – Οι όλως ελαφρές σωματικές κακώσεις δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της εντελώς ελαφράς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, δεδομένου ότι από τις παραδοχές της απόφασης δεν προκύπτει ότι προκλήθηκαν με «συνεχή συμπεριφορά» του συζύγου.

Ιούνιος 4, 2020
Read more

ΔιοικΠρωτΣύρου Α534/2020 : Ανασφάλιστη Εργασία – Πράξη Επιβολής Προστίμου – Ακύρωση προστίμου ανασφαλίστων εργαζόμενων, λόγω αόριστης έκθεσης ελέγχου, εφόσον σε αυτήν δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία δικαιολογείται η εκτίμηση των ελεγκτικών οργάνων, ότι η θέση στην οποία βρέθηκαν οι ανωτέρω εντός του χώρου του ενδίκου καταστήματος συνδέεται με την καταγραφείσα ειδικότητα – Δεν αναφέρεται ποια ήταν ακριβώς η εργασία που προσέφεραν, οι ανωτέρω αρνήθηκαν να υπογράψουν το σχετικό δελτίο ελέγχου ως εργαζόμενες, η δε εκτίμηση των ελεγκτών δεν συνεπικουρείται από κάποιο άλλο στοιχείο του φακέλου (βλ. Δ.Εφ.Αθ. 3850/2018) – Δεν προκύπτει ότι τα εν λόγω όργανα προέβησαν σε κάποια έρευνα προκειμένου να στηρίξουν την προαναφερθείσα εκτίμησή τους (ερωτήσεις σε πελάτες, μαρτυρίες των υπολοίπων υπαλλήλων, σε κοντινό χρόνο, εκθέσεις ελέγχου, σύμφωνα με τις οποίες να διαπιστώθηκε πάλι η απασχόληση των ανωτέρω στην επιχείρηση της προσφεύγουσας).

Μάιος 17, 2020
Read more