ΜονΠρΑθ 4284/2020 : Αναιτιώδης αναγνώριση χρέους είναι η σύμβαση με την οποία γίνεται υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους κατά τρόπο αφηρημένο (χωρίς σύνδεση με αιτία), έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητη από την αιτία, και είναι έγκυρη μόνον αν η υπόσχεση ή η αναγνώριση γίνει εγγράφως (873 ΑΚ). Ενώ η αιτιώδης αναγνώριση χρέους δεν υποβάλλεται σε συστατικό τύπο, ούτε όμως, παράγεται από αυτήν αυτοτελής αιτία ενοχής, αφού εξαρτάται από την αναφερόμενη αιτία. Η σημασία μιας τέτοιας επιβεβαιωτικής απλώς δήλωσης είναι καταρχήν αποδεικτική (εξώδικη ομολογία), μπορεί όμως να επάγεται και διακοπή της παραγραφής, ως αναγνώριση (ΑΚ 260) ή να έχει και άλλα νομικά αποτελέσματα. Σύμβαση αναγνώρισης χρέους υπέρ της ενάγουσας από τους εναγομένους συνεταίρους της ΕΠΕ. Μόνη η αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης να καταβάλουν αφενός στην ενάγουσα την οφειλή τους από τη σύμβαση αναγνώρισης χρέους και αφετέρου στην εκμισθώτρια τα οφειλόμενα μισθώματα, δεν αποτελεί από μόνη της αδικοπραξία, ούτε και πράξη δυνάμενη να πλήξει την προσωπικότητα της ενάγουσας.

Αύγουστος 7, 2020
Read more