ΜΠρΘεσ (ΑσφΜ) 5482/2022 : Αίτημα συνεπιμέλειας με χρονική κατανομή (εναλλασσόμενη κατοικία) – Διατροφή ανηλίκων. Απόρριψη αιτήματος συνεπιμέλειας. Ζητούμενο η εξίσου και από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Αν αυτό δεν εφικτό λόγω διαφωνιών των γονέων ή και των βιοτικών συνθηκών, κυρίαρχο στοιχείο είναι το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων, με βάση το οποίο γίνεται η κατανομή. Κρίσιμα στοιχεία κατανομής. Ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις, το συμφέρον του ανηλίκου μπορεί να επιβάλλει την συμβίωση με τον ένα γονέα, είτε, αν δεν διαταράσσεται ο τρόπος ζωής του, να γίνεται χρονική κατανομή αυτής. Σε πραγματικό – βιωματικό επίπεδο, η συνεπιμέλεια απαιτεί κοντινούς τόπους διαμονής των γονέων και τήρηση μεταξύ τους αρμονικών και καλών σχέσεων ώστε να μην απορυθμίζεται και αναστατώνεται η ζωή του.

10 Μαΐου, 2022
Read more