Αριθμός απόφασης 239/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία-Λουίζα Τσουμετη, Εφέτη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος Εφετών και από τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 4 Απριλίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της εκκαλούσας : …, κατοίκου Σάμης Κεφαλληνίας, με Α.Φ.Μ. …, η οποία δεν παραστάθηκε.

Του εφεσίβλητου : …, κατοίκου Αργοστολίου Κεφαλληνίας, οδός …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγή Δρακουλόγκωνα (Δ.Σ.Κεφαλληνίας Α.Μ. 97), διά δηλώσεως, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας την από 9-12-2016 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./13-12-2016 αγωγή. Το ανωτέρω δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθ. ./24-10-2017 οριστική απόφαση του, με την οποία έγινε δεκτή η, ως άνω, αγωγή. Την απόφαση αυτή προσέβαλε προς το δικαστήριο τούτο η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα με την από 22-12-2017 έφεση της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./27-12-2017 και ακολούθως με την υπ’ αριθ. ./27-2-2018 πράξη της γραμματέως του δικαστηρίου τούτου προσδιορίστηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 11-10-2018, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό ..

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εφεσίβλητου, κατόπιν δηλώσεως του, που έγινε κατά τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο αλλά προκατέθεσε προτάσεις.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ./27-6-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών …, μετά από έγγραφη παραγγελία του πληρεξούσιου δικηγόρου του εφεσίβλητου, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην εκκαλούσα ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης μετά των κάτωθι αυτής, α) υπ’ αριθ. ./27-12-2017 έκθεσης κατάθεσης της της γραμματέως του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και β) υπ’ αριθ. ./27-2-2018 πράξης ορισμού συζήτησης της της γραμματέως του Εφετείου Πατρών για τη δικάσιμο της 11-10-2018, με κλήση προς την εκκαλούσα να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία. Ωστόσο, κατά την παραπάνω δικάσιμο και μετά από σχετικό αίτημα της εκκαλούσας, η συζήτηση της έφεσης αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο της 4ης-4-2019 (βλ. υπ’ αρ. ./11-10-2018 πρακτικά συνεδρίασης του παρόντος δικαστηρίου) και η γραμματέας του δικαστηρίου τούτου ενέγραψε την υπόθεση στο οικείο πινάκιο με αριθμό .. Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. γ’ ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην κατ’ έφεση δίκη (ΚΠολΔ 498 παρ. 2), για την παραπάνω, μετ’ αναβολή δικάσιμο, δεν απαιτούνταν η εκ νέου κλήτευση της εκκαλούσας, δεδομένου ότι, η αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή της στο πινάκιο για τη μετ’ αναβολή δικάσιμο επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων. Όπως, δε, προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου, κατά την, ως άνω, δικάσιμο της 4-4-2019, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, η εκκαλούσα δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ωστόσο, ενόψει του ότι πρόκειται για οικογενειακή (γαμική) διαφορά, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει, παρά την ερημοδικία της εκκαλούσας, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 595 ΚΠολΔ.

Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθ. 89/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρα 592 επ. ΚΠολΔ, ως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν. 4335/2015), αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 19 ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα [άρθρα 495 παρ. 1 και 2, 511, 513 παρ. Ιβ’, 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 1 ΚΠολΔ], εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στην εκκαλούσα στις 23-11-2017 (βλ. υπ’ αριθ. ./2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών …) και η έφεση κατατέθηκε στις 27-12-2017, ενώ εξ άλλου, για το παραδεκτό της άσκησης της κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο (e-παράβολο . ποσού 100 ευρώ), κατ’ άρθρο 495 παρ. 3 περ. Αβ’ ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, αυτή να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια, ως άνω, διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας την από 9-12-2016 αγωγή, με την οποία ζητούσε τη λύση του γάμου του με την εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα, εξαιτίας του ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης τους και δη, λόγω της υπερδιετούς μεταξύ τους διάστασης. Το ανωτέρω δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθ. 89/2017 οριστική απόφαση, με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή. Κατά της παραπάνω απόφασης παραπονείται η εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα με την κρινόμενη έφεση της για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας την εξαφάνιση της και εντεύθεν την απόρριψη της αγωγής.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, από τις υπ’ αριθ. ./19-9-2017, ./19-9-2017, ./19-9-2017 και ./19-9-2017 ένορκες βεβαιώσεις των …, αντίστοιχα, που δόθηκαν ενώπιον των συμβολαιογράφων, Αργοστολίου Κεφαλληνίας … (οι δύο πρώτες) και Σάμης Κεφαλληνίας … (οι λοιπές δύο), μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης-ήδη εκκαλούσας (βλ. υπ’ αριθ. ./14-9-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών …), μη λαμβανομένης υπόψη της με ημερομηνία 19-9-2017 υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του …, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθόσον αυτή έγινε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στην ένδικη διαφορά (ΑΠ 524/2018, ΑΠ 1427/2017 ΤΝΠ Νόμος) και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που προσκομίζει νομότυπα με επίκληση ο εφεσίβλητος, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα, ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο, στις 28-11-1998, κατά τον θρησκευτικό τύπο, στον Καραβόμυλο Σάμης Κεφαλληνίας και από τον γάμο τους απέκτησαν δύο τέκνα, τον … και τον …. Η έγγαμη συμβίωση τους, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2014. Ειδικότερα, κατά τον πιο πάνω χρόνο, ο εφεσίβλητος εγκατέλειψε οριστικά την ευρισκόμενη στη Σάμη συζυγική οικία, με την πρόθεση να μην έχει κοινωνία βίου με την εκκαλούσα. Έκτοτε, εγκαταστάθηκε στο Αργοστόλι, αρχικά φιλοξενούμενος από φιλικό του πρόσωπο σε οικία επί της … και στη συνέχεια, από τον Μάιο του έτους 2017, σε οικία που μίσθωσε, επί της οδού … όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθά τις προσκομισθείσες αποδείξεις, καθόσον οι ενόρκως βεβαιώσαντες μάρτυρες του εφεσίβλητου δεν έχουν ιδία αντίληψη περί των όσων βεβαίωσαν, σε αντίθεση με την εξετασθείσα επιμέλεια της στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μάρτυρα-μητέρα της, ενώ εξάλλου, αρνείται ότι ο σύζυγος της αποχώρησε από την οικογενειακή στέγη, κατά τον ανωτέρω χρόνο, επικαλούμενη ότι υπέβαλλαν από κοινού δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έως και το φορολογικό έτος 2015. Πλην όμως, η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων αποτελεί περιστατικό, το οποίο από μόνο του δεν αναιρεί το γεγονός της διάστασης των διαδίκων (ΕφΠειρ 73/2007 ΤΝΠ Νόμος), ενώ, όσον αφορά τους ενόρκως βεβαιώσαντες, ιδίως δε, τους …, σημειώνεται ότι, οι τελευταίοι ανέφεραν ρητά ότι επισκέπτονταν τον εφεσίβλητο, μετά την αποχώρηση του από την συζυγική οικία και την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης του με την εκκαλούσα, στο σπίτι που αρχικά διέμενε στο Αργοστόλι, επί της λεωφόρου Βεργωτή 118, η πρώτη εξ αυτών από τον Οκτώβριο του έτους 2015 και ο δεύτερος από τον Νοέμβριο του έτους 2014. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το πρωτόδικο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε τους παραπάνω ισχυρισμούς της εκκαλούσας και έκανε δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου ως ουσιαστικά βάσιμη, ορθά εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις και επομένως, οι περί του αντιθέτου σχετικοί λόγοι της έφεσης πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, καθώς και η έφεση στο σύνολο της. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί, κατ’ άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ, η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου που κατατέθηκε από την εκκαλούσα κατά την άσκηση της έφεσης της, ενώ διάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί, ελλείψει σχετικού προς τούτο αιτήματος του νικήσαντος εφεσίβλητου (ΚΠολΔ 106 και 191 παρ. 2).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εκκαλούσας.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση.

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου της έφεσης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 10 Μαΐου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου του εφεσίβλητου.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

dsa.gr