ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τον Δικαστή Αντώνιο Βαθρακοκοίλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Ιουνίου 2021, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία ……………………………….με τον διακριτικό τίτλο …………………….., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός………αριθ. ……) και
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ……………… η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξούσιου της δικηγόρου Ευθύμιου Αναγνώστου (ΔΣΘ AM 4.204).

ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: …………………. του ……………………κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός …….αριθ. ……. με ΑΦΜ ………………… ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξούσιου του δικηγόρου Δημητρίου Αλβανού (ΔΣΘ AM 6.532),

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η με ημερομηνία 13.11.2019 αίτησή της που κατατέθηκε με αριθμό ……………………….και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για τη δικάσιμο της 21ης.11.2019, οπότε και συζητήθηκε, χωρίς όμως να εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής, προσδιορίστηκε δε η συζήτησή της για την παραπάνω δικάσιμο με τη με αριθμό …………πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του παρόντος Δικαστηρίου.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται με τη με αριθμό………………..πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του παρόντος Δικαστηρίου για νέα συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η με αριθμό ………………………………………….. αίτηση, που επισπεύδεται κατά τη διάταξη του άρθρου 307 ΚΠολΔ, γιατί δεν κατέστη δυνατή η έκδοση απόφασης από τον ορισθέντα δικαστή κατά την αρχική δικάσιμο της υπόθεσης στις 21.11.2019.
Με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα ζητεί να ορισθεί νέος πλειστηριασμός του λεπτομερώς περιγραφόμενου σε αυτήν ακινήτου που έχει εκτεθεί σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, και δη με το αναφερόμενο σε αυτήν ποσό, καθώς έχει ήδη ματαιωθεί τρεις (3) φορές λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών η διενέργειά του (πλειστηριασμού). Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), πλην όμως πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη για τους κάτωθι λόγους: Κατά τα ιστορούμενα στην ένδικη αίτηση, ο πλειστηριασμός του αναφερόμενου σε αυτήν κατασχεθέντος ακινήτου ορίστηκε αρχικά για τις 27.5.2015, οπότε ματαιώθηκε λόγω μη προσέλευσης πλειοδοτών, στη συνέχεια για τις 27.7.2016, οπότε απέβη και πάλι άκαρπος για τον ίδιο λόγο, και κατόπιν για τις 9.10.2019, με το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα. Συνεπώς έχει επιχειρηθεί να εκπλειστηριασθεί το κατασχεθέν τρεις
φορές, με την επισήμανση ότι ο τρίτος πλειστηριασμός επισπεύθηκε χωρίς να έχει μεσολαβήσει, μετά τη ματαίωση του κατά σειρά δεύτερου πλειστηριασμού, απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, όπως το άρθρο 966 § 2 ΚΠολΔ ορίζει, αλλά η επίσπευσή του έγινε οικεία βούληση της αιτούσας, δεδομένου ότι το πρώτον ασκείται η αίτηση του άρθρου 966 § 2 ΚΠολΔ με την υπό κρίση αίτηση (βλ. σελ. 7 αυτής). Σημειωτέον ότι, κατά την προκριτέα από το παρόν Δικαστήριο άποψη, η παράκαμψη της διαδικασίας του προρρηθέντος άρθρου δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του επισπεύδοντος δανειστή, αλλά η υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής νεότερου πλειστηριασμού συνιστά ουσιώδη τύπο της εκτελεστικής διαδικασίας, η δε διαζευκτική δυνατότητα του δικαστηρίου, που αποτυπώνεται στο γράμμα των εν λόγω διατάξεων, δεν αναιρεί την υποχρεωτικότητα της διαδικασίας που οι συγκεκριμένες διατάξεις καθιερώνουν (βλ. ΜΠΑθ 5275/2816 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΑθ 6973/2016 ΕΠολΔ 2016, 623, ΜΠΑμφ 116/2007 Δ 2007, 598, ΜΠρΛαρ 2965/2003 ΑρχΝ 2004, 222, Νίκας, Ν., Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τόμ. Ιι, 2018, σελ. 423, 424, πλαγιαρ. 58, Κατηφόρη, Ν., ΕΠολΔ 2009, 101, Γιαννόπουλο, Π., Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό, 2013, σελ. 135, 154, Παπαδοπούλου, Α., Ζητήματα επαναληπτικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (966, 1003 § 4 ΚΠολΔ), ΕΠολΔ 2020, 1 (12), πρβλ. Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα/Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη, ΕρμΚΠολΔ, ΑνΕκτ, 2021, άρθρο 966, αριθ. 9).
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση και να επιβληθεί σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα του καθ’ου η αίτηση, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 106, 176 και 191 § 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τη δικαστική δαπάνη του καθ’ου η αίτηση σε βάρος της αιτούσας, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 28/6/2021

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη, στις 28/6/2021.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν.Σ.

nomos