ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 294/2023

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Κωνσταντινίδου, Πρωτόδικη, η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα Κυριακή Κυκερίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Φεβρουαρίου 2022, για να δικάσει επί της αίτησης με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……/2021 (α’ αίτηση) και αντικείμενο τον αποκλεισμό εταίρων, άλλως τη λύση ομόρρυθμης εταιρίας, και επί της αίτησης με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……/2021 (β’ αίτηση) και αντικείμενο τον αποκλεισμό εταίρου, μεταξύ:

α) ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ στην α’ αίτηση: Ε. Κ. του Σ., κατοίκου …. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ ……, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ευθυμίου Αναγνώστου (AM ΔΣΘ …), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις. Συμπαραστάθηκαν και οι ασκούμενες δικηγόροι Μερόπη Αναγνώστου και Αλεξάνδρα Αλεξίου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ η α’ αίτηση: 1. Σ. Κ. του Δ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ ……, που παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων του δικηγόρων Αλέξανδρου Πασιατό (AM ΔΣΘ ….) και Χ. Ζ. (AM ΔΣΑ …), οι οποίοι κατέθεσαν κοινές προτάσεις, 2. Κ. Κ. του Ν., συζ. Σ. Κ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ …… και 3. Ζ. Κ. του Σ., κατοίκου … Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ ……, που παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Ευδοκίας Μπουτζουρά (AM ΔΣΘ …), η οποία κατέθεσε προτάσεις.

β) ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ της β’ αίτησης: 1.Σ. Κ. του Δ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ ……, που παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων του δικηγόρων Αλέξανδρου Πασιατά (AM ΔΣΘ …) και Χ. Ζ. (AM ΔΣΑ …), 2.Κ. Κ. του Ν., συζ. Σ. Κ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ …… και 3.Ζ. Κ. του Σ., κατοίκου … Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ ……, που παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Ευδοκίας Μπουτζουρά (AM ΔΣΘ ….), άπαντες δε οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι κατέθεσαν κοινές προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ η β’ αίτηση: Ε. Κ. του Σ., κατοίκου …. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ ……, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ευθυμίου Αναγνώστου (AM ΔΣΘ …), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις. Συμπαραστάθηκαν και οι ασκούμενες δικηγόροι Μερόπη Αναγνώστου και Αλεξάνδρα Αλεξίου.

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 21ης-10-2021, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……/2021 και αριθμό πινακίου 5 αίτηση (α’ αίτηση) και η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……/2021 και αριθμό πινακίου 6 αίτηση (β’ αίτηση), οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, αφού διεξάγονται ανάμεσα στους αυτούς διαδίκους, δικάζονται με την ίδια διαδικασία και με τη συνεκδίκασή τους αφενός διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και αφετέρου επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31, 246 και 741 ΚΠολΔ).

Κατά το άρθρο 259 του Ν. 4072/2012, η ομόρρυθμη εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Βάσει της διάταξης του άρθρου 259 παρ. 2 του ίδιου νόμου, η αίτηση εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η δικαστική λύση της ομόρρυθμης εταιρίας για σπουδαίο λόγο είναι δυνατόν να επέλθει είτε η εταιρία είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται κατά τις περιστάσεις και σε συνάρτηση με τη γενικότερη οργάνωση της συγκεκριμένης εταιρίας, η οποία και θα αποτελεί τον κύριο οδηγό για την εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης που δημιούργησε ο επικαλούμενος σπουδαίος λόγος. Οι λόγοι λύσης προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) διαφέρουν από αυτούς που γίνονταν δεκτοί κατά το προϊσχύσαν δίκαιο και καθορίζονται πλέον με κεντρικό άξονα τη γενική αρχή της διατήρησης της εμπορικής επιχείρησης, απομακρυνόμενοι από τον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα των προσωπικών εταιριών. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αρχή, σε συνδυασμό με το ότι προβλέπεται δικαίωμα εξόδου του εταίρου (άρθρο 261 του ως άνω νόμου), το δικαίωμα δικαστικής λύσης της εταιρίας συνιστά έσχατο μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης που ανέκυψε με τη συνδρομή του σπουδαίου λόγου και δικαιολογείται, επομένως, μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος τρόπος άρσης του αδιεξόδου. Η ύπαρξη του σπουδαίου λόγου θα πρέπει πάντως να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εταιρίας. Ο σπουδαίος λόγος πρέπει, κατά βάση, να αναφέρεται στις σχέσεις της εταιρίας και όχι στο πρόσωπο των εταίρων, εκτός αν στη συγκεκριμένη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο, υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων, είναι η κακή πορεία των εταιρικών υποθέσεων και η έλλειψη κερδών, η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων και η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, οι διαρκείς διαφωνίες, η έλλειψη συνεργασίας και κατανόησης, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης. Προσέτι, κατά τις διατάξεις των άρθρων 259 και 263 του ως άνω νόμου (Ν. 4072/2012), η εταιρική ιδιότητα επί ομόρρυθμης εταιρίας χάνεται και με τον αποκλεισμό του εταίρου. Ως προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης αποκλεισμού τίθενται από το νόμο η συνδρομή περιστατικού που θα δικαιολογούσε τη λύση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 1 περ. δ’ του νόμου αυτού, και το περιστατικό αυτό να συντρέχει στο πρόσωπο του υπό αποκλεισμό εταίρου. Σκοπός, δε, της διάταξης του άρθρου 263 του ίδιου νόμου είναι η προστασία των λοιπών εταίρων και η διατήρηση της επιχείρησης. Ο αποκλεισμός του εταίρου συνίσταται στην ακούσια έξοδό του από την εταιρεία και αποτελεί αναγκαστική αποχώρησή του από αυτήν παρά τη θέλησή του. Ο σπουδαίος λόγος πρέπει να υπάρχει εξάλλου όχι μόνο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής (ή ως εν προκειμένω της αίτησης), αλλά και κατά το χρόνο συζήτησής της. Επιπλέον, η συνέχιση της εταιρίας με τον υπό αποκλεισμό εταίρο, λόγω της (υπαίτιας ή μη) συμπεριφοράς του, θα πρέπει να είναι δυσβάστακτη για τους άλλους εταίρους, έτσι ώστε να κινδυνεύει η ομαλή λειτουργία ή η υπόστασή της. Περαιτέρω, προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αποκλεισμού εταίρου είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί από τους λοιπούς εταίρους. Ο αποκλεισμός μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους εταίρους, ερμηνεία που ίσχυε και με τη μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενη διάταξη του άρθρου 771 ΑΚ. Ενόψει, άλλωστε, της δυνατότητας λειτουργίας της εταιρίας ως μονοπρόσωπης επί τετράμηνο εάν σε αυτήν παραμείνει ένας μόνο εταίρος, προκειμένου να του παρασχεθεί η ευχέρεια να ανεύρει νέο συνεταίρο (άρθρο 267 Ν. 4072/2012), η λύση της εταιρίας θα επέλθει αυτόματα, εφόσον μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου (ΑΠ 225/2022, ΑΠ 671/2020, ΑΠ 473/2019 Α’ Δημ. ΝΟΜΟΣ).

I. Με την κρινόμενη υπό στοιχείο α’ αίτηση, η σε αυτήν αιτούσα εκθέτει ότι η ίδια και οι καθ’ ων η αίτηση, εκ των οποίων οι πρώτος και δεύτερη είναι οι γονείς της και η τρίτη αδελφή της, αποτελούν τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…… Ο.Ε.». Ότι, παρότι σύμφωνα με το εταιρικό καταστατικό άπαντες οι εταίροι είναι και διαχειριστές, δυνάμενοι να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, ουσιαστικά μόνος πραγματικός οικονομικός διαχειριστής, ταμίας και εκπρόσωπος της εταιρίας ήταν ο πρώτος των καθ’ ων, ο οποίος έχαιρε της απόλυτης εμπιστοσύνης της μέχρι το έτος 2017, κατά το οποίο άρχισε να αντιλαμβάνεται την εκ μέρους του κακοδιαχείριση των εταιρικών πραγμάτων, εξ αφορμής της υποχρέωσης της εταιρίας για σύνταξη ισολογισμού έναρξης απογραφής για τη χρήση αυτή (2017). Ότι έκτοτε ζήτησε επανειλημμένα ενημέρωση από τον πρώτο των καθ’ ων για τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της εταιρίας και κατέβαλε προσπάθειες εξυγίανσης κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία της, από τον οποίο αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, έλλειμμα ύψους 516.094,97 ευρώ. Ότι, με την από 27-3-2019 εξώδικη επιστολή της, δήλωσε προς τους καθ’ ων την πρόθεσή της να ασκήσει πλέον ουσιαστική διαχείριση, καταθέτοντας και αγωγή λογοδοσίας σε βάρος του πρώτου των καθ’ ων. Ότι σε κάθε αίτημά της για ενημέρωση και πληροφόρηση αντιμετώπιζε την άρνηση του τελευταίου, με τον οποίο έχουν συνταχθεί απόλυτα οι δεύτερη και τρίτη των καθ’ ων, οι οποίες τον καλύπτουν και εγκρίνουν εκ των προτέρων κάθε διαχειριστική του ενέργεια. Ότι οι διαφωνίες τους για τον τρόπο διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων έχουν λάβει πλέον διαστάσεις σφοδρής αντιδικίας με την εκατέρωθεν άσκηση αγωγών και εγκλήσεων, υπό τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο της υπό κρίση αίτησης. Ότι η ίδια βρίσκει τους λοιπούς εταίρους ενάντιους σε κάθε ενέργεια και κάθε έργο που αναλαμβάνει και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εταιρίας και την προώθηση του σκοπού της, σε μια προσπάθεια συγκάληψης εκ μέρους τους των φαινομένων κακοδιαχείρισης και παρανομίας, με την εμπλοκή στη μεταξύ τους διαμάχη και υπαλλήλων της εταιρίας. Ότι οι ανωτέρω περιστάσεις, που αναφέρονται στα πρόσωπα των καθ’ ων, συνιστούν υπαίτια παράβαση των εταιρικών τους υποχρεώσεων και κατάχρηση της διαχειριστικής τους εξουσίας, έχοντας ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ τους και τη μόνιμη πρόκληση δυσμενών επιπτώσεων στη λειτουργία και οργάνωση της εταιρίας. Με βάση τα ανωτέρω ιστορούμενα, ζητά να αποκλειστούν οι καθ’ ων από την εταιρία, άλλως επικουρικά να διαταχθεί η λύση αυτής και να οριστεί ως εκκαθαριστής το προτεινόμενο από την ίδια πρόσωπο. Τέλος, ζητά να καταδικαστούν οι αντίδικοί της στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739επ. ΚΠολΔ, 259 παρ. 2 και 263 Ν. 4072/2012), είναι, δε, παραδεκτή και νόμιμη ως προς αμφότερες τις βάσεις της (κύρια και επικουρική), απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των καθ’ ων. Ειδικότερα, εν σχέσει με τον προβληθέντα ισχυρισμό περί έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας, άλλως περί νόμω αβασίμου της αίτησης λόγω υποβολής της από μία μόνο εταίρο σε βάρος του συνόλου των λοιπών, εκτέθηκε ήδη στην προπαρατεθείσα νομική σκέψη ότι το αίτημα αποκλεισμού μπορεί να αφορά περισσότερους εταίρους, ενόψει και της εκ του νόμου προβλεπόμενης δυνατότητας να λειτουργήσει η εταιρία επί τετράμηνο ως μονοπρόσωπη (βλ. και ΜονΕφΛαρ 485/2019 ΤΝΠ ΔΣΑ), χωρίς, σε κάθε περίπτωση, να αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο της σχετικής αίτησης η πρόθεση ανεύρεσης συνεταίρου ή συνεταίρων από τον εναπομένοντα εταίρο για τη συνέχιση της εταιρίας (ΑΠ 473/2019 ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου). Σημειώνεται, επίσης, ότι επαρκώς εκτίθενται από την αιτούσα περιστατικά που συνιστούν λόγους αποκλεισμού των καθ’ ων, συνδεόμενα με την εκ μέρους τους αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων και την κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, όπως σχετικώς εκτέθηκε στην προηγηθείσα νομική σκέψη, οι δε περί ανάκλησης του διαχειριστή εταίρου διατάξεις, ακόμη και εάν θεωρηθούν εφαρμοστέες στην προκειμένη περίπτωση, δεν τελούν σε αντινομία με τις περί αποκλεισμού διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως διαλαμβάνουν με τις προτάσεις τους οι καθ’ ων, οι ισχυρισμοί των οποίων περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και επιλογής ηπιότερου μέτρου ρύθμισης των εταιρικών σχέσεων των διαδίκων συναρτώνται με την εκτίμηση των αποδείξεων. Υπό τα προεκτεθέντα, η υπό κρίση συνεκδικαζόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 259 και 263 Ν. 4072/2012 και 741, 746, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, επισημαινομένου ότι προσάγεται από την αιτούσα η από 31-5-2021 έγγραφη ενημέρωσή της περί της δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019.

Με τις νόμιμα κατατεθείσες προτάσεις τους, οι καθ’ ων της υπό στοιχείο α’ αίτησης, πέραν των αρνητικών και λοιπών προβληθέντων ισχυρισμών τους, όπως αυτοί αξιολογήθηκαν ανωτέρω στην παρούσα, προβάλλουν επίσης τον ισχυρισμό ότι το δικαίωμα της αιτούσας ασκείται καταχρηστικά, αιτιώμενοι αφενός, εν σχέσει με το αίτημα αποκλεισμού τους από την εταιρία, ότι επιδίωξη της αντιδίκου τους είναι η αποβολή τους, προκειμένου η ίδια να οικειοποιηθεί το σύνολο της εταιρικής επιχείρησης μέσω ανταγωνιστικών εταιριών τις οποίες έχει ιδρύσει με τον σύζυγό της και αφετέρου, εν σχέσει με το επικουρικό αίτημα λύσης της εταιρίας, ότι η αντίδικός του επιδιώκει την εξουδετέρωση της εταιρίας από το πεδίο ανταγωνισμού των λοιπών εταιριών της, ενόσω συντρέχουν στο δικό της πρόσωπο λόγοι αποκλεισμού. Πλέον τούτων, διατείνονται ότι η αιτούσα έχει παραιτηθεί σιωπηρά από το ασκούμενο δικαίωμα αποκλεισμού τους από την εταιρία, λόγω της αδράνειας που επέδειξε επί τρία έτη, τα οποία μεσολάβησαν μεταξύ της κατάθεσης της από 17-7-2018 αίτησής της περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην εταιρία και της κρινόμενης αίτησης που υποβλήθηκε τον μήνα Ιούνιο του έτους 2021, άλλως ότι συντρέχουν περιστάσεις καταχρηστικότητας και για τον λόγο αυτό, υπό το επιχείρημα επίδειξης αντιφατικής και ασυνεπούς συμπεριφοράς εκ μέρους της. Ο πρώτος εκ των παραπάνω ισχυρισμός, με τον οποίο αποδίδονται στην αιτούσα κίνητρα τα οποία δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του ασκούμενου δικαιώματος αποκλεισμού τους, άλλως λύσης της εταιρίας, αλλά υποκρύπτουν άλλες επιδιώξεις της, συνιστά νόμιμη ένσταση, η οποία ερείδεται στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν (ΑΠ 671/2020 ό.π., ΑΠ 210/2017 ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου πρβλ. ΕφΘεσ 589/2019 Αρμ 2020.405). Όσον αφορά, όμως, τον δεύτερο εκ των παραπάνω ισχυρισμών, αυτός τυγχάνει απορριπτέος και δη ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας κατά το μέρος που αναφέρεται σε απόσβεση του ασκούμενου δικαιώματος αποκλεισμού των καθ’ ων, καθόσον δεν εκτίθενται επιπλέον περιστάσεις, δυνάμενες να προσδώσουν δικαιοπρακτικό χαρακτήρα στην επικαλούμενη σιωπή/αδράνεια της αιτούσας, και ως μη νόμιμος κατά το μέρος που αναφέρεται σε αποδυνάμωση του ίδιου δικαιώματος, καθόσον, για τη θεμελίωση της εκ του άρθρου 281 ΑΚ ένστασης, δεν αρκεί μόνη η τυχόν αδράνεια της αιτούσας.

II. Με την κρινόμενη υπό στοιχείο β’ αίτηση, οι σε αυτήν αιτούντες εκθέτουν ότι οι ίδιοι και η καθ’ ης η αίτηση, θυγατέρα των δύο πρώτων και αδελφή της τρίτης εξ αυτών, τυγχάνουν οι εταίροι και διαχειριστές της εδρεύουσας στο … Θεσσαλονίκης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…… Ο.Ε.», δυνάμενοι να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας τους κατά την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου. Ότι τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018, η καθ’ ης, σε κατ’ ιδίαν συνάντησή της με τον πρώτο των αιτούντων, απαίτησε την αποχώρησή του από την εταιρία, με μεταβίβαση της εταιρικής του μερίδας στην ίδια, λαμβάνοντας την αρνητική του απάντηση. Ότι έκτοτε η καθ’ ης διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους και άρχισε να επιδεικνύει αντιεταιρική συμπεριφορά, παραβλάπτοντας τα συμφέροντα της εταιρίας. Ότι, μεταξύ άλλων, εντός του θέρους του έτους 2019 μετέφερε παράνομα τμήματα της επιχείρησης εκτός της έδρας της εταιρίας, χωρίς προηγούμενη μεταξύ τους συνεννόηση ή ενημέρωση, μεταφέροντας παράλληλα και το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας και αποκτώντας κατά τον τρόπο αυτό τον πλήρη έλεγχο της ροής των τηλεφωνημάτων. Ότι, παράλληλα, άρχισε να εμφανίζεται προς τους τρίτους ως η μόνη διαχειρίστρια της εταιρίας, προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών, έχοντας από τα μέσα περίπου του έτους 2018 συστήσει και μετέχοντας σε δίκτυο εταιριών με σκοπό ανταγωνιστικό προς αυτόν της «…… Ο.Ε.», μέρος των υπαλλήλων της οποίας έχει προσεταιριστεί και χρησιμοποιεί ως ομάδα ενάντια στα συμφέροντα της τελευταίας, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στο υπό κρίση δικόγραφο. Ότι με τις ανωτέρω και έτερες περιγραφόμενες ενέργειές της, όπως η υπεξαγωγή εταιρικών εγγράφων και η κατάρτιση συμβάσεων με επιβλαβείς συνέπειες για την εταιρία και της θέση των λοιπών εταίρων σε αυτήν, οι οποίες συνιστούν υπαίτια παραβίαση της υποχρέωσης πίστης και των λοιπών εταιρικών της υποχρεώσεων και καταχρηστική άσκηση της διαχειριστικής της εξουσίας, η καθ’ ης έχει καταστήσει αδύνατη τη μεταξύ τους συνεργασία. Με βάση τα ανωτέρω ιστορούμενα, ζητούν να αναγνωριστεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο της καθ’ ης σπουδαίος λόγος αποκλεισμού της από την εταιρία, καθώς και να διαταχθεί ο αποκλεισμός αυτής, καταδικαζομένης και στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη υπό στοιχείο β’ αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739επ. ΚΠολΔ, 259 παρ. 2 και 263 Ν. 4072/2012), είναι, δε, ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 259 και 263 Ν. 4072/2012 και 741, 746, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην του σωρευόμενου αναγνωριστικού της αιτήματος, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον δεν έχει ως αντικείμενο την αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας μίας έννομης σχέσης, με την έννοια της δικαστικής αναγνώρισης των εννόμων συνεπειών, οι οποίες συνίστανται στην κατάφαση ή την άρνηση της ισχύος κάποιου δικαιώματος ή υποχρέωσης ή ενός συμπλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά αφορά απλώς τη νομική αξιολόγηση πραγματικών περιστατικών, ήτοι τη διαπίστωση από το παρόν Δικαστήριο ότι ορισμένο γεγονός συγκροτεί τη νομική έννοια του σπουδαίου λόγου (ΜΠΘεσ 7542/2017 αδημ., ΜΠΘεσ 4842/2013 Α’ Δημ. ΝΟΜΟΣ). Μετά ταύτα, πρέπει η υπό κρίση συνεκδικαζόμενη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, επισημαινομένου ότι προσάγονται από τους αιτούντες οι από 22-7-2021 έγγραφες ενημερώσεις καθενός εξ αυτών περί της δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019.

III. Από την εκτίμηση: α) των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων (ενός για κάθε διάδικη πλευρά), που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, β) των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 παρ. 1γ’, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), από δε τα έγγραφα άλλα λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μνημονευομένων κάποιων εξ αυτών στη συνέχεια, χωρίς να παραλείπεται η συνεκτίμηση κανενός, με τη σημείωση ότι: 1) δεν προσάγονται τα επικαλούμενα από την αιτούσα καθ’ ης η αίτηση αριθμημένα σχετικά 27 έως και 32, 41, 43, 76, 79, 85, 91, 92, 99, 118 έως και 121, 132, 133, 136, 150, 205, 215 και 217 των προτάσεών της επί της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……/2021 αίτησης και τα αριθμημένα σχετικά 33, 80, 206 και 207 των προτάσεών της επί της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……/2021 αίτησης και 2) δεν συνεκτιμώνται αποδεικτικά τα έγγραφα και οι ένορκες βεβαιώσεις που απαραδέκτως προσάγονται από αμφότερες τις διάδικες πλευρές με τις προσθήκες επί των προτάσεών τους (ήτοι τα σχετικά με αρίθμηση πέραν του αριθμού 71 των προτάσεων των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων επί της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……/2021 αίτησης και τα σχετικά με αρίθμηση πέραν του αριθμού 236 των προτάσεων της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση επί της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……/2021 αίτησης), διότι δεν κατατείνουν στην αντίκρουση αυτοτελούς ισχυρισμού προταθέντος κατά τη συζήτηση, αλλά στην απόδειξη ίδιων ισχυρισμών, στην ενίσχυση των αρνητικών ισχυρισμών που εκατέρωθεν προβλήθηκαν, καθώς και στον σχολιασμό προσαχθέντων με τις προτάσεις αποδεικτικών μέσων (βλ. άρθρο 759 παρ. 4 ΚΠολΔ, πρβλ. ΑΠ 724/2002 Α’ Δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 667/2020 ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, ομοίως ΜΠΘεσ 6705/2018 Α’ Δημ. ΝΟΜΟΣ), υπό την επισήμανση ότι είναι απαράδεκτη η προβολή νέων ισχυρισμών με προτάσεις ή με την προσθήκη που κατατίθενται μετά τη συζήτηση (Κεραμεύς Κονδύλης Νίκας (-Αρβανιτάκης), ΕρμΚΠολΔ2, Ασφαλιστικά Μέτρα-Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας-Διαιτησία, άρθρο 745, πλαγ. 2, έκδ. 2020), και γ) ΐ) των υπ’ αρ. …/16-2-2022 και …/16-22022 ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, της υπ’ αρ. …/17-2-2022 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κ. Κ. και της υπ’ αρ. …/16-2-2022 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι. Γ., που λήφθηκαν με επιμέλεια της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση κατόπιν κλήτευσης των καθ’ων η αίτηση-αιτούντων (βλ. τις υπ’ αρ. …, …, …, …, … και …/11-2-2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Σ. Λ.), επισημαινομένου του ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν εφαρμόζεται ποσοτικός περιορισμός ως προς τις προσαγόμενες ένορκες βεβαιώσεις (X Απαλαγόκη Στ. Σταματόπουλος, Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 422, σελ. 1374, έκδ. 2022) και Η) των υπ’ αρ. …, … και …/16-2-2022 ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δ Λ., που λήφθηκαν με επιμέλεια των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων κατόπιν κλήτευσης της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση (βλ. την υπ’ αρ. …./11-2-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Α. Κ., υπό την επισήμανση ότι, εκ προφανούς παραδρομής, φέρει εσφαλμένη αναγραφή του έτους σύνταξής της ως «2021», στο δε πλαίσιο της εν προκειμένω εφαρμοζόμενης διαδικασίας παραδεκτά προσάγονται ένορκες βεβαιώσεις ακόμη και χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, βλ. ΑΠ 131/2009 ΤΝΠ ΔΣΑ), από τη θεώρηση των προϊόντων που προσάγονται από την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, σε συνδυασμό, τέλος, με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 1-3-1984 ιδιωτικού συμφωνητικού συστάθηκε μεταξύ των πρώτου και δεύτερης των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, Σ. και Κ. Κ., η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «…… Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «….», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και καταστατικό της σκοπό την παραγωγή και εμπορία οινοπνευματωδών ειδών και, μελλοντικά, την παραγωγή και εμπορία κρασιών. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε αόριστη και το εταιρικό κεφάλαιο καθορίστηκε σε 140.000 δραχμές, καταβληθέν κατά ποσοστό 50% από έκαστο των εταίρων, οι οποίοι μετείχαν στις κερδοζημίες της εταιρίας με το ίδιο ποσοστό, ενώ διαχειριστής, ταμίας και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ορίστηκε ο Σ. Κ.. Το έτος 1992, η εκ των εταίρων Κ. Κ. αποχώρησε από την εταιρία, μεταβιβάζοντας το εταιρικό μερίδιό της κατά ποσοστό 10% στον εναπομείναντα εταίρο, Σ. Κ., και κατά ποσοστό 40% στην αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, Ε. Κ., η δε επωνυμία της εταιρίας μεταβλήθηκε σε «…… Ο.Ε.». Ακολούθησαν και άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας, η οποία το έτος 2009 απέκτησε τη σημερινή εταιρική της σύνθεση. Συγκεκριμένα, δυνάμει του από 28-12-2009 ιδιωτικού συμφωνητικού, ο εκ των εταίρων Σ. Κ. μεταβίβασε το 1/3 της εταιρικής του μερίδας, ήτοι ποσοστό 20%, στην τρίτη των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, Ζ. Κ., και το 1/12 αυτής, ήτοι ποσοστό 5%, στην Κ. Κ., η οποία εισήλθε εκ νέου στην εταιρία.

Παράλληλα ορίστηκε ότι καθήκοντα διαχειριστή, νομίμου εκπροσώπου, διευθυντή, ταμία και υπευθύνου θα ασκούν άπαντες οι εταίροι, δυνάμενοι να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά, ρύθμιση που είχε εισαχθεί το πρώτον με το από 16-3-2009 συμφωνητικό τροποποίησης, με το οποίο είχε μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας στο ….. Θεσσαλονίκης. Με επόμενες τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού έλαβε χώρα διαδοχική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 614.960,00 ευρώ, ενώ σταδιακά διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρίας, δια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή και εμπορία μη οινοπνευματωδών ποτών, την εμπορία τροφίμων, το εμπόριο βιβλίων, εντύπων, ημερολογίων, λευκωμάτων και κάθε είδους εντύπων, την οργάνωση εκδηλώσεων, δεξιώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων, τις υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης, το εμπόριο αγαθών ειδών δώρων και ειδών προβολής και διαφήμισης, τις υπηρεσίες φιλοξενίας, στέγασης και σίτισης, την παραγωγή αποσταγμάτων και την οξοποίηση, τις υπηρεσίες ενοικίασης κινητών και ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, την καλλιέργεια αγροτεμαχίων και γενικώς γεωτεμαχίων για παραγωγή γεωργικών-αγροτικών αγαθών, επεξεργασία (ενδεικτικά αναφερομένων της εκχύμωσης, συμπύκνωσης, εκχύλισης, αποφλοίωσης, αποξήρανσης, δεματοποίησης, διαλογής, συσκευασίας, καθαρισμού και απολύμανσης) και διάθεσή τους, την υλικοτεχνική υποστήριξη αγροτικών καλλιεργειών (υλικά φύτευσης, υποστήλωσης και άρδευσης καλλιεργειών, γεωργικά εφόδια, υλικό αναπαραγωγής), τη μίσθωση ιδιόκτητης γης και εγκατεστημένων καλλιεργειών, την παροχή υπηρεσιών χημικών αναλύσεων τροφίμων και ποτών σε τρίτους, την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών και υπαίθριων μετρήσεων γεωργικής ακρίβειας (βλαστικής ανάπτυξης, ανάλυσης εδάφους, μετρήσεων υδατικού δυναμικού φυτών, φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων, φυλλικής επιφάνειας και ωριμότητας καρπών) και ανάλυσης δεδομένων για την παροχή τεχνικών εκθέσεων με σκοπό την ιδία χρήση ή τη χορήγησή τους σε τρίτους. Η συνεργασία των εταίρων υπήρξε ομαλή μέχρι το έτος 2017, κατά το οποίο απαιτήθηκε η φορολογική μετάβαση της εταιρίας στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα παρακολούθησης οικονομικών συναλλαγών, βάσει του ύψους του κύκλου εργασιών της. Τούτο προϋπέθετε την ολοκλήρωση του ισοζυγίου απογραφής έναρξης της 1ης-1-2017, στο αρχικό σχέδιο του οποίου καταγράφηκε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 226.941,84 ευρώ, του οποίου δεν προέκυπτε η προέλευση, γεγονός που πυροδότησε την έναρξη της ρήξης στις σχέσεις μεταξύ των δύο αντίδικων πλευρών. Ειδικότερα, η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, η οποία έχει στον τομέα ευθύνης της το τμήμα οινοποίησης, ανάπτυξης και μάρκετινγκ της εταιρίας, έθεσε ζήτημα χρηστής διαχείρισης των οικονομικών της εταιρίας από τον πρώτο των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, ο οποίος ήταν έως τότε ο κυρίως επιφορτισμένος με την παρακολούθηση των εταιρικών οικονομικών συναλλαγών και του ταμείου της επιχείρησης, έχοντας τη συνδρομή της δεύτερης των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, η οποία παρακολουθεί τα υπόλοιπα πελατών (απαιτήσεις) της εταιρίας, και της τρίτης των καθ’ ων αιτούντων, η οποία ανέλαβε σταδιακό καθήκοντα διεύθυνσης στον οικονομικό τομέα της εταιρίας. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα μηχανογραφικά δελτία οικονομικών στοιχείων της εταιρίας (έντυπα Ε3) υποβλήθηκαν για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 (χρήσεις 2012 και 2013) από τον άλλοτε λογιστή της εταιρίας Γ. Κ. από κοινού με τον πρώτο των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, ως νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, και για τα φορολογικό έτη 2014, 2015 και 2016 μόνο από τον τελευταίο. Η εν λόγω άτυπη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των περισσοτέρων εταίρων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι όλοι ενεργούν επιμέρους διαχειριστικές πράξεις, είναι εύλογη για μία εταιρία με διευρυμένο καταστατικό σκοπό και κύριο αντικείμενο την παραγωγή σινικών προϊόντων, τα οποία απαιτούν εξειδίκευση, επισημαινομένου, σε κάθε περίπτωση, ότι ο πρώτος των καθ’ ων-αιτούντων ήταν, μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2009, ο αποκλειστικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Μετά τη διαπίστωση του παραπάνω χρεωστικού υπολοίπου, η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση ήρε την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του κατ’ εκείνον τον χρόνο υπεύθυνου για τη λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας, Ι. Χ., ο οποίος είχε υπάρξει συνεργάτης του προαναφερόμενου λογιστή Γ. Κ. και, όπως αποδείχθηκε, δεν διέθετε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ήτοι δεν ήταν πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Εν συνεχεία, κατά τους πρώτους μήνες του έτους 2018, η εταιρία συμβλήθηκε με εταιρίες εκπροσωπούμενες από τον λογιστή Κωνσταντίνο Εκατό, με σκοπό την αναδιοργάνωση του λογιστηρίου της και την εν συνεχεία λογιστική της παρακολούθηση, συνεργασία η οποία λύθηκε τον μήνα Ιούλιο του έτους 2019 με πρωτοβουλία του ανωτέρω λογιστή-εξωτερικού συνεργάτη, από την από 31-7-2019 ηλεκτρονική επιστολή του οποίου προκύπτει ότι έως τότε δεν είχε ολοκληρωθεί το ισοζύγιο απογραφής έναρξης της 1ης-1-2017, λόγω των έντονων διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ των διάδικων πλευρών. Ο ίδιος λογιστής διατύπωσε επίσης τη θέση ότι η προαναφερόμενη διαφορά (χρεωστικού υπολοίπου) δεν τεκμηριωνόταν ορθά με τον χαρακτηρισμό «επισφαλείς απαιτήσεις πελατών παρελθουσών χρήσεων», όπως υποστήριζε για την προέλευσή του η πλευρά των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων. Σημειωτέον ότι το ύψος της διαφοράς αυτής είχε αναχθεί σε 516.095,00 ευρώ και καταχωριστεί την 31η-12-2018 στα βιβλία της εταιρίας σε λογαριασμό ενεργητικού με την αιτιολογία «Λογ/σμός Μηχανογραφικής Διόρθωσης Απογραφής 01 01 2017», όπως αναφέρεται στην από μηνός Μαΐου 2020 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Δ. Π. της εταιρίας … Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με τη μνεία σε αυτήν ότι δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση του τί αφορά ο εν λόγω λογαριασμός και τη διατύπωση επιφύλαξης για την ορθότητά του. Χαρακτηριστικό, εξάλλου, της πόλωσης που επήλθε στις σχέσεις των αντιδίκων είναι και το γεγονός ότι η κάθε πλευρά αντιμετωπίζει με απόλυτη καχυποψία τους λογιστές και οικονομικούς συμβούλους που προσλαμβάνονται από την έτερη πλευρά, όπως προκύπτει από πληθώρα ανταλλαγέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση αμφισβήτησε ευθέως την αμεροληψία του Ορκωτού Ελεγκτή Κ. Π., ο οποίος είχε επιλεγεί από την τρίτη των καθ’ ων-αιτούντων εντός του έτους 2018, φροντίζοντας να ενημερώσει επίσης τον προσληφθέντα από τους καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες μετά την παραίτηση του Κ. Ε.- λογιστή Α. Κ. για την αντίθεσή της στη μονομερή του, όπως τη χαρακτήρισε, πρόσληψη (βλ. την από 8-8-2019 ηλεκτρονική επιστολή της), ενώ, αντίστοιχα, ο πρώτος των καθ’ ων-αιτούντων δεν επέτρεψε τη διενέργεια ελέγχου στις 11-1-2019 από τον επιλεγέντα από την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση Ορκωτό Ελεγκτή Μ. Ε., επικαλούμενος την περί τούτου αντίθεση της πλειοψηφίας των λοιπών εταίρων και διαχειριστών (βλ. σχετικά το υπ’ αρ. Πρωτ. …./15-1-2019 ακριβές αντίγραφο του βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων της 11-01-2019 του Α.Τ. … Θεσσαλονίκης). Αποτέλεσμα της προπεριγραφείσας κατάστασης είναι να μην έχουν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας κατά τον χρόνο που ανέκυψε η υποχρέωση μετάβασής της στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και να μην έχουν καταρτισθεί οι απαιτούμενες οικονομικές καταστάσεις, με την εκατέρωθεν επίρριψη ευθυνών για την εξέλιξη αυτή, ενώ αντικείμενο έριδας αποτέλεσε μεταξύ άλλων και η ύπαρξη ελλείμματος ύψους 17.526,03 ευρώ στο ταμείο της επιχείρησης, κατόπιν τυχαίου και αιφνίδιου ελέγχου που διενήργησε στις 28-32019 στα γραφεία της επιχείρησης ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας «… ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» Α. Λ.. Στο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των διάδικων πλευρών έχουν επιδοθεί δεκάδες εξώδικες δηλώσεις, έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εγκλήσεις σε βάρος όχι μόνο των εταίρων μεταξύ τους, αλλά και τρίτων που έχουν εμπλακεί με διάφορους τρόπους στην εταιρική διένεξη, όπως υπαλλήλων ή εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι έχουν καταθέσει ως μάρτυρες ή στο πλαίσιο ενόρκων βεβαιώσεων ή έχουν παράσχει υπηρεσίες στην εταιρία. Προς κατάδειξη των διαστάσεων που έχει προσλάβει η ενδοοικογενειακή και εταιρική διαμάχη, αναφέρονται ενδεικτικά : α) η υπ’ αρ. εκθ. κατ. …/2018 αίτηση της αιτούσας-καθ’ ης η αίτηση σε βάρος των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων και του νομικού προσώπου της εταιρίας ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου με αίτημα την αντικατάσταση των διαχειριστών και τον διορισμό της ιδίας ως μοναδικής διαχειρίστριας, άλλως επικουρικά του τότε υπαλλήλου της εταιρίας Γ. Δ., καθώς και δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με παρόμοιο περιεχόμενο, β) η υπ’ αρ. εκθ. κατ. …./2019 αγωγή λογοδοσίας της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση σε βάρος του πρώτου των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή με την υπ’ αρ. 12838/2021 μη οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, γ) η υπ’ αρ. …./2020 αγωγή της εταιρίας σε βάρος της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αίτημα την παύση και παράλειψη συμμετοχής της σε εταιρίες ανταγωνιστικές της ενάγουσας, γ) η από 29-9-2020 με αριθμό …. έγκληση των πρώτου και τρίτης των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων σε βάρος της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση για τα αδικήματα της απόπειρας απάτης, δυσφήμησης και συκοφαντικής δυσφήμησης, δ) η από 15-9-2020 έγκληση με αριθμό …. του πρώτου των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων κατά της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση και του συζύγου της, Γ. Μ., για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, της απόπειρας κακουργηματικής απάτης επί δικαστηρίω και της συνέργειας σε αυτήν, ε) η από 28-9-2020 έγκληση με αριθμό …. του πρώτου των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων κατά της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση και του προαναφερόμενου Γ. Δ. για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, της απόπειρας κακουργηματικής απάτης επί δικαστηρίω και της συνέργειας σε αυτήν, στ) η από 19-10-2020 έγκληση με αριθμό …. του πρώτου των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων κατά της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση και του προαναφερόμενου Δ. Π. για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, της απόπειρας κακουργηματικής απάτης επί δικαστηρίω και της συνέργειας σε αυτήν, ζ) η από 8-3-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου …. έγκληση της εταιρίας και των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων σε βάρος της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση και της Ε. Κ., υπαλλήλου της εταιρίας, για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, της συκοφαντικής δυσφήμησης και της απόπειρας απάτης επί δικαστηρίω, η) η από 8-3-2021 έγκληση της εταιρίας και των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων σε βάρος της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση και της Π. Γ., υπαλλήλου της εταιρίας και εξετασθείσας στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου μάρτυρα, για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν και της συκοφαντικής δυσφήμησης και θ) οι από 11-5-2018, 11-7-2018, 3-12-2018, 8-1-2019 εξώδικες διαμαρτυρίες-προσκλήσεις δηλώσεις της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση σε βάρος του πρώτου των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, κοινοποιούμενες στις λοιπές αντιδίκους της και την εταιρία, με αιτιάσεις ως προς την οικονομική κατάσταση της εταιρίας και την εκ μέρους του πρώτου των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων διαχείριση. Επιπρόσθετα, στις 30-6-2020, έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρίας στο … περιστατικό μεταξύ της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση και των πρώτου και τρίτης των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, με άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας εκατέρωθεν, αφότου έγινε αντιληπτό ότι η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση, αποχωρώντας από τα γραφεία της εταιρίας, μετέφερε φακέλους με προσωπικά και εταιρικά έγγραφα στο αυτοκίνητό της. Για το περιστατικό αυτό έγιναν παράπονα στο Α.Τ. … Θεσσαλονίκης εκ μέρους της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση (βλ. το υπ’ αρ. πρωτ. …./10-7-2020 ακριβές αντίγραφο του βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων της 11-01-2019 του παραπάνω Α.Τ.), η οποία άσκησε επίσης σε βάρος των ανωτέρω αντιδίκων της τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …./2020 αγωγή επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή σε πρώτο βαθμό με την υπ’ αρ. 1123/2022 απόφαση (τακτική διαδικασία). Βάσει του περιεχομένου της ανωτέρω αγωγής, οι πρώτος και τρίτη των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων άσκησαν σε βάρος της αιτούσας την προαναφερόμενη υπ’ αρ. …. έγκληση για τα αδικήματα της απόπειρας απάτης, δυσφήμησης και συκοφαντικής δυσφήμησης, για την τύχη της οποίας δεν προσάγονται επιπλέον στοιχεία, καθώς και την υπ’ αρ. ΒΜ …. έγκληση επ’ ονόματι της εταιρίας για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 581/11-10-2021 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι στις 27-3-2019 η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση είχε επιδώσει στους αντιδίκους της τη με ίδια ημεροχρονολογία εξώδικη απάντηση-δήλωση-γνωστοποίηση, με την οποία δήλωνε την εφεξής διενέργεια εκ μέρους της πράξεων οικονομικού περιεχομένου αναφορικά με τις δραστηριότητες του αμπελώνα, της παραγωγής, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της ανάπτυξης και κάθε σχετικού τομέα. Ακολούθως, τον μήνα Ιούλιο του ίδιου έτους, προέβη στη μίσθωση για τρία έτη ενός νέου χώρου εμβαδού 138,00 τ.μ. στην … Θεσσαλονίκης και επί της οδού …. αρ. …, όπου μετέφερε το τμήμα μάρκετινγκ, πωλήσεων και ανάπτυξης, καθώς και το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας, εν πλήρη αγνοία των λοιπών εταίρων και διαχειριστών, οι οποίοι ευλόγως αντέδρασαν έντονα, δεδομένης της σπουδαιότητας μιας τέτοιας απόφασης από την οποία προκλήθηκαν επιπλέον έξοδα για το νομικό πρόσωπο της εταιρίας, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή τους. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε η εκ της παραπάνω ενέργειας επέλευση οικονομικής ζημίας σχετιζόμενης με τις καθημερινές συναλλαγές της εταιρίας με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές της, και δη ανυπολόγιστης, όπως αορίστως αναφέρουν στην αίτησή τους οι καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες. Σημειωτέον επίσης ότι αμφότερες οι διάδικες πλευρές έχουν διατυπώσει εκατέρωθεν παράπονα για αποκλεισμό τους από εταιρικούς λογαριασμούς email και δη η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση αφήνοντας αιχμές σε βάρος της τρίτης των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων με την από 18-12-2019 μηνυτήρια αναφορά-καταγγελία προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και οι καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες στο πλαίσιο της από 5-3-2020 σύμβασης που κατήρτισε η αντίδικός τους ως μοναδική εκπρόσωπος της εταιρίας «…… Ο.Ε.» με τιην εταιρία «…. Ε.Ε.», κατ’ επίκληση της μη παράδοσης στο σύνολο των εταίρων των σχετικών κωδικών πρόσβασης. Πλέον τούτων, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση μετέχει σε εταιρίες ανταγωνιστικές κατά τον καταστατικό τους σκοπό προς τη «…… Ο.Ε.» και δη στις εταιρίες «…. Ε.Ε.», εδρεύουσας στον …. Δήμου …. Χαλκιδικής, «…. Ε.Ε.», εδρεύουσας στον Δήμο … Κιλκίς, και «… Ι.Κ.Ε.», εδρεύουσας στον Δήμο … Χαλκιδικής, τις οποίες ίδρυσε με τον σύζυγό της, Γ. Μ.. Η πρώτη και τρίτη εκ των παραπάνω εταιριών έχουν μετάσχει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο οποίο μετέχει και η «…… Ο.Ε.», ενώ μέσω της δεύτερης εταιρίας η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση ασκεί δικαιώματα αμπελοκαλλιεργητή. Η ίδια διάδικος συνεχίζει, ωστόσο, να ασκεί τα καθήκοντά της στη «…… Ο.Ε.», στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας και βελτίωσης των εγκαταστάσεων της τελευταίας, μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού και της λήψης μέτρων ασφάλειας στην εργασία και συντήρησης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού της (βλ. μεταξύ άλλων την ένορκη βεβαίωση του Π. Δ., την από 12-5-2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μηχανικού ασφαλείας με την εταιρία …. Α.Ε. και την από 2-10-2020 βεβαίωση στατικής επάρκειας τριών εξωτερικών δεξαμενών του πολιτικού μηχανικού Χ. Σ.). Οι καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες έχουν επιδείξει αρνητική στάση σε ανάλογες ενέργειες της αντιδίκου τους, από τις οποίες, εντούτοις, δεν αποδείχθηκε βλάβη των συμφερόντων της εταιρίας ή οικονομική της ζημία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύμβαση έργου που η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση είχε συνάψει με την επιχείρηση …….. σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρίας προς τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την οποία οι ίδιοι θεώρησαν λυθείσα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική επιστολή τους, κατ’ επίκληση του ότι είχε παρέλθει ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου στις 18-3-2020 χωρίς αυτό να παραδοθεί, παρότι στο σχετικό συμφωνητικό το αρχικό χρονικό πλαίσιο (16-12-2019 έως 18-3-2020) οριζόταν ως μη αυστηρό και δυνάμενο να τροποποιηθεί. Ομοίως, με την από 3-3-2020 εξώδικη δήλωση-εναντίωση-ενημέρωση της εταιρίας, εκπροσωπούμενης από τους καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες, οι τελευταίοι εναντιώθηκαν στην υπογραφή της από 28-2-2020 σύμβασης με την εταιρία «…. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, χωρίς προφανή προς τούτο λόγο και με δεδομένο ότι είχε υπάρξει συνεργασία με την ίδια εταιρία και κατά το έτος 2018. Περαιτέρω, εν σχέσει με τις συμβάσεις που κατήρτισε η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό …. κατά τα έτη 2020 και 2021 σχετικά με τη γλευκοποίηση-οινοποίηση σταφυλιών και την παράδοση οίνου, που φέρονται από τους αντιδίκους της ως βλαπτικές για τα συμφέροντα της εταιρίας, από τις επ’ ακροατηρίω μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι πράγματι υπήρχε έλλειψη δυναμικότητας των δεξαμενών της εταιρίας για τη διαχείριση της παραγωγής της, δίχως να παρατίθενται από τους καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες οικονομικά στοιχεία τα οποία θα καθιστούσαν προσφορότερη την αγορά νέων δεξαμενών, εναλλακτική στην οποία αναφέρθηκε στο πλαίσιο της επ’ ακροατηρίω κατάθεσής του ο μάρτυράς τους, ούτε αποδείχθηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας της εταιρίας, επισημαινομένου του ότι στα υπογραφέντα συμφωνητικά αναφερόταν ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες θα παρέχονταν από την εντολέα εταιρία, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της οποίας θα παρευρισκόταν στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου κατά τη διαδικασία παραλαβής, οινοποίησης και ογκομέτρησης του τελικού προϊόντος. Πέραν των προπαρατεθέντων, αποδεικνύεται ότι η κλιμακωθείσα όξυνση στις σχέσεις των διάδικων πλευρών, η οποία έχει μετατραπεί σε σφοδρή αντιδικία, επηρέασε αναπόφευκτα το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι υπάλληλοι της εταιρίας, οι οποίοι καθίστανται κοινωνοί των αλλεπάλληλων διενέξεων των δύο πλευρών, ενώ ορισμένοι εξ αυτών έχουν υποστεί τις συνέπειες των εργοδοτικών αποφάσεων που λήφθηκαν εκατέρωθεν, δια της απώλειας της θέσης εργασίας τους. Και τούτο διότι αμφότερες οι διάδικες πλευρές, κυρίως υπό τη θεώρηση ότι ορισμένοι υπάλληλοι ήταν φίλα προσκείμενοι στην έτερη πλευρά, αμφισβήτησαν την επαγγελματική επάρκεια και την αφοσίωση αυτών προς την εταιρία, προβαίνοντας ακόμη και σε απολύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η μεν αιτούσα-καθ’ης η αίτηση κατήγγειλε στις 11-10-2019 τη σύμβαση εργασίας του υπαλλήλου-εξωτερικού πωλητή Σ. Κ. και τον Μάρτιο του έτους 2021 τη σύμβαση εργασίας του επί σειρά ετών Διευθυντή Παραγωγής Ν. Κ., οι δε καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες κατήγγειλαν στις 4-11-2019 τη σύμβαση εργασίας του Γ. Δ., υπεύθυνου εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, και στις 10-3-2020 τη σύμβαση εργασίας του Κ. Μ., οικονομολόγου, προσληφθέντα από την αιτούσα-καθ’ης η αίτηση στις 18-11-2019. Σχετικά με την απόλυση του Γ. Δ. υπογράφηκε η από 6-11-2019 επιστολή διαμαρτυρίας από πέντε υπαλλήλους της εταιρίας (Ε. Κ., Α. Α., Γ. Σ., Γ. Μ. και Π. Γ.), ο δε ανωτέρω απολυθείς άσκησε σε βάρος της εταιρίας και των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων την υπ’ αρ. εκθ. κατ. …./2020 αγωγή του ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, με αιτήματα την αναγνώριση της ακυρότητας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, την επιδίκαση αποδοχών υπερημερίας και την υποχρέωση αποδοχής των υπηρεσιών του εκ μέρους της εταιρίας, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή σε πρώτο βαθμό με την υπ’ αρ. 53/2022 απόφαση (Ειδική Διαδικασία). Οι καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες ισχυρίζονται ότι ο ανωτέρω υπάλληλος, όπως και ο πρώην υπάλληλος της εταιρίας Χ. Τ., ο οποίος αντιμετωπίστηκε με έντονη καχυποψία από τους ίδιους και τελικώς παραιτήθηκε, παρείχαν κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους υπηρεσίες στις προαναφερόμενες εταιρίες συμμετοχής της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση, έχοντας βρεθεί στα γραφεία αυτών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση και με την επ’ ακροατηρίω εξετασθείσα μάρτυρα Π. Γ.. Ωστόσο, από μόνη την παρουσία των ανωτέρω υπαλλήλων στον παραπάνω χώρο δεν αποδεικνύεται ότι αυτοί ενεργούσαν βλαπτικά προς τα συμφέροντα της εταιρίας «…… Ο.Ε.» και προς όφελος των εταιριών της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση, όπως έγινε δεκτό και με την υπ’ αρ. 53/2022 απόφαση, η δε περί του αντιθέτου κατάθεση του μάρτυρα των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων στηρίζεται σε προερχόμενη από τους ίδιους πληροφόρηση, όπως ο μάρτυρας ανέφερε, και όχι σε δική του αντίληψη. Επιπρόσθετα, οι καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες αντέδρασαν σθεναρά στην από 5-4-2021 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του πωλητή της εταιρίας Γ. Μ. με ενέργειες της αντιδίκου τους, η οποία του ανέθεσε την αγορά της Γερμανίας, με τόπο παροχή της εργασίας του τη Φρανκφούρτη για δύο έτη, αντικαθιστώντας κατ’ ουσίαν στον εν λόγω τομέα ευθύνης τον επίσης πωλητή και εξετασθέντα στο ακροατήριο μάρτυρα, Α. Ν., ο οποίος παρείχε την εργασία του στην έδρα της εταιρίας, όπως η σχετική επιμέρους διαφωνία των εταίρων με την εμπλοκή εργαζομένων της εταιρίας αναλυτικά εκτίθεται στην υπ’ αρ. 9342/2021 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Με την εν λόγω απόφαση, αφού πιθανολογήθηκε ότι η παραπάνω τροποποίηση των όρων εργασίας του Γ. Μ. υπαγορεύθηκε από το εταιρικό συμφέρον, χωρίς να συνιστά δομική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας και εργασιακό υποβιβασμό των υπαλλήλων του τμήματος πωλήσεων, καθώς και ότι η θεωρηθείσα εκ μέρους των τριών συνδιαχειριστών (καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων) ως οικειοθελής αποχώρηση του ανωτέρω υπαλλήλου δεν επέφερε τη λύση της σύμβασης εργασίας του, έγινε εν μέρει δεκτή κατ’ ουσίαν η αίτηση του τελευταίου και υποχρεώθηκε προσωρινά η εταιρία να δέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία του με βάση τους τροποποιηθέντες όρους. Εξ όσων προεκτέθηκαν, καθίσταται σαφές ότι η έλλειψη αλληλοσεβασμού και εκτίμησης ικανοτήτων και προθέσεων κυριαρχεί στις σχέσεις των αντιδίκων, με συνέπεια η κάθε πλευρά να αντιμετωπίζει με καχυποψία τη διαχείριση που ασκείται από την άλλη, διατυπώνοντας συνεχείς εναντιώσεις και κατηγορίες. Η παντελής αδυναμία συνεργασίας και οι αντεγκλήσεις μεταξύ των διάδικων πλευρών, καθώς και ο ισχυρός κλονισμός της εμπιστοσύνης μεταξύ τους συνιστούν σπουδαίο λόγο λύσης της εταιρίας, αφού δυναμιτίζουν την ορθή της λειτουργία και υποθηκεύουν το μέλλον της. Ειδικότερα, πέραν του ότι η εταιρία δεν έχει καταρτίσει της απαιτούμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γεγονός που δύναται να επηρεάσει τις συναλλακτικές τις σχέσεις και τη συμμετοχή της σε επενδυτικά προγράμματα, αποδεικνύεται επίσης ότι στα τέλη του έτους 2021 αντιμετώπισε πρόβλημα σχετικό με τη διαθεσιμότητα ορισμένων προϊόντων της («..» και «…»), ενώ τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2022 υπήρξε ενημέρωση από πελάτη της εταιρίας σχετική με την κυκλοφορία φιαλών του προϊόντος «…» της παρτίδας Lot Ν. … σε κατάσταση ακατάλληλη προς κατανάλωση, λόγω της ύπαρξης εντόμων (μυγάκια), περίσταση που έχει οικονομικές προεκτάσεις και επιδρά αρνητικά στη φήμη της εταιρίας. Ο αποδειχθείς, άλλωστε, σπουδαίος λόγος αφορά τα πρόσωπα και των δύο διάδικων πλευρών, όπως καταδεικνύεται από τα προεκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, απορριπτομένης ως αβάσιμης κατ’ ουσίαν της ένστασης περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που προέβαλαν οι καθ’ ων η αίτηση-αιτούντες ως προς το αίτημα αποκλεισμού τους, καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση είχε λόγους να επιδιώξει την άλωση της κοινής τους εταιρίας, όπως υποστηρίζουν, υφαρπάζοντάς τη με την είσοδο σε αυτήν των λοιπών εταιριών, τις οποίες ίδρυσε μετά την έναρξη της μεταξύ τους διένεξης, συνεκτιμωμένου και του ότι η ίδια αναγνωριζόταν ούτως η άλλως ως η διάδοχη κατάσταση για την ανάληψη των ηνίων της εταιρίας «…… Ο.Ε.», με χαρακτηριστική ως προς τούτο την κατάθεση του επ’ ακροατηρίω εξετασθέντα μάρτυρα των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, ο οποίος επί λέξει ανέφερε ότι «Ο επόμενος που θα αναλάμβανε το οινοποιείο θα ήταν η Ε. Κ.». Συνοψίζοντας άπαντα τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση παραβίασε την υποχρέωση πίστης έναντι της εταιρίας, ιδρύοντας και μετέχοντας στις προαναφερόμενες ανταγωνιστικές κατά τον καταστατικό τους σκοπό-εταιρίες, μέσω των οποίων αναπτύσσει ορισμένες επιμέρους δραστηριότητες στον χώρο που ήδη δραστηριοποιείται επί σειρά ετών η «…… Ο.Ε.», ενώ προβαίνει και σε καταχρηστική άσκηση των διαχειριστικών της καθηκόντων, λαμβάνοντας καθοριστικές για τη λειτουργία της εταιρίας αποφάσεις, όπως τη μεταφορά του τμήματος που έχει υπό τη διεύθυνσή της και τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας, χωρίς τη συναίνεση και, πολύ περισσότερο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συνεταίρων της. Οι τελευταίοι, άλλωστε, και δη καταρχάς ο πρώτος εξ αυτών με την εν συνεχεία συμβολή των δεύτερης και τρίτης έχουν διαχειριστεί πλημμελώς τόσο τη λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας, όπως καταδείχθηκε κατά τον χρόνο που ανέκυψε η υποχρέωση μετάβασής της στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, όσο και την τήρηση των φορολογικών της υποχρεώσεων, δια της υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ ή και μηδενικών παρά το ύψος του κύκλου εργασιών της, με την εν συνεχεία ανάγκη κατάθεσης τροποποιητικών δηλώσεων (σχετική η από 7-11-2018 επιστολή του λογιστή Κ. Ε.), πρακτική που δεν συνάδει με το μέγεθος της επιχείρησης και τη θέση της στην αγορά, ενώ προέβησαν ομοίως σε καταχρηστική άσκηση των διαχειριστικών τους καθηκόντων, προσπαθώντας αρχικά να αποτρέψουν τον οικονομικό έλεγχο που επεχείρησε η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση, κατ’ ενάσκηση του οικείου δικαιώματος της (Β., Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ, άρθρο 755, σελ. 83επ, έκδ. 2006). Επιπλέον, αντιτάχθηκαν σχεδόν σε κάθε ενέργεια και πρωτοβουλία της αντιδίκου τους, ακόμη και όσων είχαν θετικές συνέπειες για το νομικό πρόσωπο της εταιρίας και συντελούσαν στον εκσυγχρονισμό, την προβολή και την ανάπτυξή της. Άπαντες, εξάλλου, οι διάδικοι δεν δίστασαν να εμπλέξουν στη διαμάχη τους το προσωπικό της εταιρίας, εντάσσοντας τους υπαλλήλους της στη μία ή την άλλη πλευρά και λαμβάνοντας επ’ αυτής της βάσης εργοδοτικές αποφάσεις με σοβαρές υλικές και ηθικές συνέπειες γι’ αυτούς, αλλά και με επιβαρυντικά αποτελέσματα για την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης. Το γεγονός ότι η εταιρία, η οποία λειτουργεί ως οικογενειακή επιχείρηση με προέχον το προσωπικό στοιχείο, παρουσιάζει υψηλούς κύκλους εργασιών δεν διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική κερδοφορία της, καταρχάς διότι η προπεριγραφείσα κατάσταση μεταξύ των εταίρων και συνδιαχειριστών της δεν επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξή της. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί το ζήτημα διεθέτησης του ως άνω μεγάλου ύψους χρεωστικού υπολοίπου, η προέλευση του οποίου δεν έχει αποσαφηνιστεί, με συνέπεια η εταιρία να έχει εκ του λόγου αυτού παραβεί υποχρεώσεις της φορολογικού χαρακτήρα, οι οποίες δύνανται να επισύρουν και την επιβολή προστίμων, ο δε υφιστάμενος άτυπος καταμερισμός καθηκόντων μεταξύ των εταίρων καθιστά ιδιαίτερα αμφίβολη τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση που εκλείψουν τα πρόσωπα είτε της μίας είτε της άλλης πλευράς, περίσταση που θα επηρέαζε και την εργασιακή θέση ορισμένων εκ των υπαλλήλων της εταιρίας, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στην παρούσα. Υπό τις προπαρατεθείσες συνθήκες και περιστάσεις, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι οι διάδικοι και των δύο πλευρών συνέβαλαν με την όλη τους συμπεριφορά και στάση στο να κλονιστεί ανεπανόρθωτα η μεταξύ τους εμπιστοσύνη και να καταστεί αδύνατη υπό οποιαδήποτε εκδοχή η περαιτέρω συνεργασία τους. Τα παραπάνω γεγονότα έχουν λάβει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, διατρέχοντας την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας και αποτρέποντας τη χάραξη κοινής επιχειρηματικής πολιτικής, για όλους, δε, τους προεκτεθέντες λόγους τα υφιστάμενα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να υπερκερασθούν δια του αποκλεισμού κάποιου εκ των εταίρων, με τη λύση της εταιρίας να εμφανίζεται ως αναγκαία, κατ’ υποχώρηση της αρχής της διατήρησης της επιχείρησης. Η σχετική αξίωση της αιτούσας-καθ’ης η αίτηση δεν ασκείται καταχρηστικά, απορριπτομένης και κατά το μέρος αυτό της οικείας ένστασης των καθ’ ων η αίτηση-αιτούντων, αφού δεν αποδείχθηκαν τα αποδιδόμενα στην αντίδικό τους επίμεμπτα κίνητρα και δη η πρόθεση εξουδετέρωσης από το πεδίο του ανταγωνισμού της κοινής τους εταιρίας, στην οποία η ίδια μετέχει από το έτος 1992, ήτοι επί τριάντα συναπτά έτη, και στην οποία συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στην παρούσα. Κατόπιν τούτων, πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσίαν η υπό στοιχείο β’ συνεκδικαζόμενη αίτηση, καθώς και η υπό στοιχείο α’ συνεκδικαζόμενη αίτηση ως προς το κύριο αίτημά της, να γίνει, δε, δεκτή κατ’ ουσίαν η τελευταία ως προς το επικουρικό της αίτημα και να διαταχθεί η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…… Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «….». Μετά τη λύση της, η εταιρία εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, σύμφωνα δε με την εν προκειμένω ισχύουσα καταστατική πρόβλεψη, ως εκκαθαριστές ορίζονται οι εταίροι της. Λόγω, ωστόσο, της πλήρους διάρρηξης των σχέσεων μεταξύ των διάδικων πλευρών και της παντελούς έλλειψης πνεύματος συνεργασίας, συντρέχει σπουδαίος λόγος διορισμού εκκαθαριστή από το Δικαστήριο, όπως αιτείται και η αιτούσα-καθ’ης η αίτηση (βλ. ΜονΕφΘρακ 40/2022 Α’ Δημ. ΝΟΜΟΣ). Μη δεσμευομένου του Δικαστηρίου ως προς το προτεινόμενο πρόσωπο του εκκαθαριστή, αυτός θα επιλεγεί από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, διαθέτοντας τις ειδικές για το έργο της εκκαθάρισης γνώσεις και παρέχοντας τα εχέγγυο ότι θα εκτελέσει επιτυχώς και αμερόληπτα τα καθήκοντα που του ανατίθενται, έτσι ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν επαρκέστερα τα συμφέροντα όλων των εταίρων και διαδίκων στην παρούσα δίκη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω της συγγενικής σχέσης που τους συνδέει (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους διαδίκους τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……/2021 αίτηση (α’ … /2023 αίτηση) και τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……/2021 αίτηση (β’ αίτηση).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό στοιχείο β’ αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό στοιχείο α’ αίτηση ως προς το επικουρικό της αίτημα.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη λύση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…… Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «….».

ΔΙΟΡΙΖΕΙ ως εκκαθαριστή της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας τον Α. Ν. του Δ., λογιστή-οικονομολόγο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός …. αρ. …, τηλ. …, ….

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 10-01-2023.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, στις 10-01-2023.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

[ ΠΗΓΗ : κος Ι. Ιωαννίδης , Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ]
nomotelia.gr