Σε περίπτωση εκτέλεσης βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που επιδικάζει προσωρινά απαίτηση, εάν δημοσιευτεί οριστική απόφαση για την ουσία της κύριας υπόθεσης, χωρεί άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης που επισπεύδεται βάσει του τίτλου (του οποίου η εκτελεστότητα έχει αποδυναμωθεί), με αίτημα αφενός την αναγνώριση της αποδυνάμωσης του εκτελεστού τίτλου και αφετέρου την ακύρωση της βάσει αυτού επισπευδόμενης εκτέλεσης. Στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε ότι οι εκτελεστοί τίτλοι με τους οποίους επισπεύδεται η υπό κρίση αναγκαστική εκτέλεση, ήτοι οι δύο αποφάσεις του ΜονΠρΑθηνών (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) έπαυσαν να ισχύουν και αποδυναμώθηκαν ως εκτελεστοί τίτλοι, ακόμη και για τις οφειλόμενες δόσεις του χρονικού διαστήματος που αυτές ίσχυαν, λόγω αυτοδίκαιης άρσης του αντίστοιχου ασφαλιστικού μέτρου κατά το ανεκτέλεστο μέρος του, σύμφωνα με τους βάσιμους ισχυρισμούς της ανακόπτουσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Απόφασης: 825/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ευάγγελο Στασινόπουλο, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Αικατερίνη Ζενεμπίση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: ……… του …… και της ……, κατοίκου Λυκόβρυσης Αττικής (οδ. ……… αρ. …), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο, Αλέξιο Φίλιο (Α.Μ. ΔΣΑ: ……).

ΤΟΥ ΚΑΘʼ ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: …….. του …… και της ……, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδ. ……… αρ. …), ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Η ανακόπτουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 17/5/2018 ανακοπή της (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 48036/2018, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 1993/2018), η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της ανακόπτουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από τις διατάξεις του άρθρου 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4335/2015 και εφαρμόζεται σε όλες τις εκκρεμείς δίκες από 1η-1-2016 (βλ. άρθρο 9 παρ. 4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4335/2015, όπου προβλέπεται ότι, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, η ισχύς του νόμου αρχίζει από 1 η-1-2016), προκύπτει ότι αν ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής, το Δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν η αγωγή με κλήση για τη συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα και, σε αρνητική περίπτωση, κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση, διαφορετικά συζητεί την υπόθεση ερήμην του εναγόμενου. Περαιτέρω, από την υπʼ αριθμ. 6237Γ/18-5-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ………, που προσκομίζει με επίκληση η ανακόπτουσα, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής με την πράξη ορισμού δικασίμου και με κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον καθʼ ου (ήτοι στον -κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ΚΠολΔ αντίκλητο αυτού- Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Τσίπρα, βλ. άρθρο 924 εδ. τελ. του ΚΠολΔ). Ωστόσο, επειδή ο καθʼ ου δεν παραστάθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση, πρέπει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αμέσως ανωτέρω νομική σκέψη της παρούσας, να προχωρήσει η συζήτηση ερήμην του (άρθρο 271 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

ΙΙ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 702 παρ. 1 του ΚΠολΔ «Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση απόφασης που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλεί ολικά ή εν μέρει απόφαση γιʼ αυτά δικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ.». Αντικείμενο της δίκης, κατʼ άρθρο 702 του ΚΠολΔ, είναι το κύρος της εκτέλεσης ή γενικότερα της υλοποίησης των ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν. Η διάταξη αφορά στις διαφορές που συμπεριλαμβάνουν την υπό ευρεία έννοια εκτελεστότητα των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Έτσι, οι διαφορές που αφορούν στην εκτέλεση, κατά την υπόψη διάταξη, απορρέουν: α) από ακυρότητες πράξεων της εκτέλεσης, β) από αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου, γ) από κατάσχεση ακατάσχετων πραγμάτων, δ) από κατάσχεση αντικειμένων τρίτου, ε) από κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση των αντιρρήσεων προς ακύρωση της υλοποίησης των ασφαλιστικών μέτρων είναι καταρχήν, καθʼ ύλην και κατά τόπο,, το Δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, των οποίων η υλοποίηση προσβάλλεται. Οι αντιρρήσεις του άρθρου 702 ΚΠολΔ ασκούνται με δικόγραφο ανακοπής (933 ΚΠολΔ), στο οποίο, εκτός από τα στοιχεία κάθε δικογράφου (118, 119), πρέπει να γίνεται μνεία των λόγων, για τους οποίους προσβάλλεται η εκτέλεση και γενικότερα η υλοποίηση του ασφαλιστικού μέτρου. Η ανακοπή προς ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που επιδίκασε προσωρινή διατροφή, δικάζεται, ενόψει της γενικότητας της ρύθμισης του άρθρου 702 του ΚΠολΔ, με την κατά το άρθρο αυτό διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ χωρεί επικουρική εφαρμογή των άρθρων 933 επ. του ΚΠολΔ, εφόσον συμβιβάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [βλ. και ΑΠ 298/2003 ΕλλΔνη 45(2004).407, ΑΠ 1613/2000 ΕλλΔνη 42(2001).680], Ισχύουν δε οι προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ. (βλ. Βαθρακοκοίλη, Ασφαλιστικά Μέτρα, 2012, άρθρο 702, αριθ. 2, 6, 10, 14, 15 και 22). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 2 του ΚΠολΔ, εάν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία, κατά την οποία εισήχθη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο αποφαίνεται περί τούτου και αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την προσήκουσα διαδικασία. Δεν προβλέπεται, δηλονότι, κατά τη διάταξη αυτή, η απόρριψη της αγωγής, για το λόγο ότι εισήχθη με διαδικασία, κατά την οποία, κατά το νόμο, δεν δικάζεται, αλλά η έκδοση διατάξεως του Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ότι η υπόθεση θα εκδικασθεί κατά ορισμένη, κρινόμενη ως αρμόζουσα διαδικασία. Στην κρίση δε του Δικαστηρίου επαφίεται, αν αυτό είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο, είτε να παραπέμψει την υπόθεση, προκειμένου να εκδικασθεί σε ιδιαίτερη συζήτηση, με την αρμόζουσα διαδικασία, είτε, εφόσον υφίσταται κοινότητα ως προς τα ουσιώδη στοιχεία των δύο διαδικασιών, αυτής με την οποία εισήχθη και αυτής που προσήκει για την εκδίκασή της, να την κρατήσει και να τη δικάσει κατά την τελευταία αυτή διαδικασία (ΕφΑΘ 1229/1983 ΝοΒ 31. 838). Με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα ζητεί να ακυρωθεί η με αριθ. 950/3-4-2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ………, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, βάσει των με αριθμ. 1382/2016 και 8293/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), εξαιτίας αποδυνάμωσης των ανωτέρω εκτελεστών τίτλων, με τους οποίους επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της ακίνητης περιουσίας της, για το λόγο που ειδικότερα εκθέτει. Πρόκειται για εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ακυρωτική) ανακοπή, κατʼ άρθρο 702 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ, που υπάγεται στο παρόν καθʼ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο, καθόσον είναι αυτό που εξέδωσε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, των οποίων η υλοποίηση προσβάλλεται, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε. Παραδεκτά δε εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ, που είναι εν προκειμένω εφαρμοστέα, κατʼ αυτεπάγγελτη έρευνα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αμέσως ανωτέρω νομική σκέψη, δεδομένου ότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρο 614 επ. ΚΠολΔ), με την οποία έχει εισαχθεί, καλύπτει τις προϋποθέσεις της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, που πρέπει να εφαρμοστεί, κατʼ εφαρμογή της αρχής της οικονομίας της δίκης. Έχει δε ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 933, 934 παρ. 1 περ. αʼ του ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται εν προκειμένω, όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4335/2015, δεδομένου ότι η εκτελεστική διαδικασία άρχισε με,την επίδοση της προσβαλλόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας στις 4/4/2018, ήτοι μετά την 1-1-2016, βλ. τη σχετική επʼ αυτής με ημερ. 4/4/2018 σημείωση του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή), καθόσον κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 18/5/2018 και επιδόθηκε στον καθʼ ου αυθημερόν (βλ. την υπʼ αριθμ. 6237Γ/18-5-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ………), κατά το χρόνο δε άσκησης της ανακοπής δεν είχε επακολουθήσει άλλη πράξη εκτέλεσης. Επομένως, η ανακοπή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 730 παρ. 1 του ΚΠολΔ, «η απόφαση που επιδικάζει προσωρινά την απαίτηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν δημοσιευτεί οριστική απόφαση για την ουσία της κύριας υπόθεσης». Ισοδύναμη με την αποδυνάμωση είναι η αυτοδίκαιη παύση της ισχύος απόφασης, που επιδίκασε προσωρινά απαίτηση ή μεταρρύθμισε προσωρινά απόφαση περιοδικών παροχών (άρθρα 728, 334 του ΚΠολΔ). Η συνέπεια αυτή ρητώς ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 729 V και 730 I του ΚΠολΔ ότι επέρχεται, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση ή αν δημοσιευτεί οριστική απόφαση για την ουσία της κύριας υπόθεσης. Η απόφαση παύει να ισχύει και αποδυναμώνεται ως εκτελεστός τίτλος, ακόμη και για οφειλόμενες δόσεις του χρονικού διαστήματος που αυτή ίσχυε, δηλαδή στην ουσία αίρεται και πάλι αυτοδικαίως το αντίστοιχο ασφαλιστικό μέτρο, κατά το ανεκτέλεστο μέρος του, οι μέχρι τότε όμως καταβολές δεν ανατρέπονται πριν από την τελεσίδικη αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος (άρθρο 730 II του ΚΠολΔ) και με την έννοια αυτή η άρση του ασφαλιστικού μέτρου είναι μέχρι τότε μερική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης, προσβλέποντας στην περιοδικότητα των παροχών της προσωρινής επιδίκασης, προτίμησε να μην αναφερθεί σε άρση γενικώς του ασφαλιστικού αυτού μέτρου, αλλά σε παύση της ισχύος της αντίστοιχης απόφασης, σε σχέση ειδικότερα με τις οφειλόμενες ή μελλοντικές μόνο δόσεις της όλης απαίτησης (βλ. και Εισήγηση Αρεοπαγίτη Δημ. Κράνη, σε ημερίδα ΔΣΛαρ, «Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των ασφαλιστικών μέτρων»). Μετά ταύτα, προκύπτει ότι στην περίπτωση εκτέλεσης βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που επιδικάζει προσωρινά απαίτηση, εάν δημοσιευτεί οριστική απόφαση για την ουσία της κύριας υπόθεσης, χωρεί άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης που επισπεύδεται βάσει του τίτλου (του οποίου η εκτελεστότητα έχει αποδυναμωθεί, κατά τα ανωτέρω), με αίτημα αφενός την αναγνώριση της αποδυνάμωσης του εκτελεστού τίτλου και αφετέρου την ακύρωση της βάσει αυτού επισπευδόμενης εκτέλεσης. Με το μοναδικό λόγο της ένδικης ανακοπής της, η ανακόπτουσα ζητεί να ακυρωθεί η με αριθ. 950/3-4-2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ………, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, βάσει των με αριθμ. 1382/2016 και 8293/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), για το λόγο ότι επακολούθησε η με αριθμ. 202/2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδικής διαδικασίας οικογενειακών διαφορών), που απέρριψε την κύρια αγωγή διατροφής αυτού σε βάρος της (ανακόπτουσας). Ειδικότερα, προκύπτει ότι ο καθʼ ου επέδωσε στην ανακόπτουσα, την 1η/3/2018, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 1382/2016 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), με την από 27/2/2018 παρά πόδας επιταγή προς πληρωμή, με την οποία την επέταξε να του καταβάλει τα σε αυτή αναφερόμενα χρηματικά ποσά και δη το συνολικό ποσό των 12.327,75 ευρώ, καθώς και ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 8293/2016 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), με την από 27/2/2018 παρά πόδας επιταγή προς πληρωμή, με την οποία την επέταξε να του καταβάλει τα σε αυτήν αναφερόμενα χρηματικά ποσά και δη το συνολικό ποσό των 3.609,77 ευρώ. Στη συνέχεια, με τις από 2/3/2018 έγγραφες εντολές κάτω από αντίγραφα των προαναφερθεισών αποφάσεων του Δικαστηρίου αυτού, δόθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο και αντίκλητο του επισπεύδοντα, η εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικαστική επιμελήτρια, ………, όπως κατάσχει αναγκαστικά την ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας, για το συνολικό ποσό των (12.327,75 ευρώ + 3.609,77 ευρώ + 30,00 ευρώ + 30,00 ευρώ=) 15.937,52 ευρώ πλέον 30,00 ευρώ για εκάστη εντολή προς εκτέλεση. Δυνάμει των προαναφερθέντων εκτελεστών τίτλων, των εκθέσεων επίδοσης και των γραπτών εντολών, η ως άνω δικαστική επιμελήτρια, με την υπʼ αριθμ. 950/3-4-2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης που συνέταξε, επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση για το συνολικό ποσό των 15.997,52 ευρώ, πλέον τόκων και λοιπών εξόδων εκτέλεσης, στην ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας, όπως ειδικότερα περιγράφεται σε αυτήν, ενώ ορίστηκε ότι ο δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός τού σε αυτήν περιγραφόμενου ακινήτου θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά ενώπιον της πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Αθηνών, ………, στις 14 Νοεμβρίου 2018. Ακολούθως, όμως, επί της από 7/4/2016 (15139/327/2016) ασκηθείσας κύριας αγωγής διατροφής του καθʼ ου κατά της ανακόπτουσας, εκδόθηκε η με αριθμό 202/2018 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (ειδικής διαδικασίας οικογενειακών διαφορών), που απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 730 παρ. 1 του ΚΠολΔ και κατά τα αναφερόμενα αναλυτικώς στην αμέσως ανωτέρω νομική σκέψη της παρούσας, οι εκτελεστοί τίτλοι με τους οποίους επισπεύδεται η υπό κρίση αναγκαστική εκτέλεση, ήτοι οι με αριθμούς 1382/2016 και 8293/2016 αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) έπαυσαν να ισχύουν και αποδυναμώθηκαν ως εκτελεστοί τίτλοι, ακόμη και για τις οφειλόμενες δόσεις του χρονικού διαστήματος που αυτές ίσχυαν, λόγω αυτοδίκαιης άρσης του αντίστοιχου ασφαλιστικού μέτρου κατά το ανεκτέλεστο μέρος του, σύμφωνα με τους βάσιμους ισχυρισμούς της ανακόπτουσας. Έτσι, ο μοναδικός λόγος ανακοπής κρίνεται, με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα νόμιμος, στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου 730 παρ. 1 του ΚΠολΔ, σύμφωνα και με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε. Κατά αυτού δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα προαναφερόμενα γεγονότα επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, επομένως, ο λόγος της ανακοπής να γίνει δεκτός ως και ουσιαστικά βάσιμος και να ακυρωθεί η, εναντίον της ανακόπτουσας, βάσει των με αριθμ. 1382/2016 και 8293/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), ως αποδυναμωμένων εκτελεστών τίτλων, επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση, δυνάμει της με αριθμ. 950/3-4-2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ………, λόγω της μεσολαβήσασας εκδόσεως της με αριθμό 202/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδικής διαδικασίας οικογενειακών διαφορών). Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται για τον καθʼ ου, διότι σε δίκες περί την εκτέλεση, όπως η παρούσα, δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 937 παρ. 1 αριθ. 2 του ΚΠολΔ). Τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας πρέπει να επιβληθούν, κατόπιν αιτήματος της και χωρίς κατάλογο, σε βάρος του καθʼ ου, λόγω της ήττας του στη δίκη (άρθρο 176 αρ. 1 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθʼ ου.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την, εναντίον της ανακόπτουσας, βάσει των με αριθμ. 1382/2016 και 8293/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), ως αποδυναμωμένων εκτελεστών τίτλων, επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση, δυνάμει της με αριθμ. 950/3-4-2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ………, λόγω της μεσολαβήσασας εκδόσεως της με αριθμό 202/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδικής διαδικασίας οικογενειακών διαφορών).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθʼ ου τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, στις 1 Οκτωβρίου 2018.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»