Προστασία σήματος – Προϊόντα ένδυσης – Ηθική βλάβη – Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής -.

 

 

Παράνομη προσβολή δικαιωμάτων επί σημάτων. Διάθεση σε αλυσίδα καταστημάτων ενδυμάτων που φέρουν παρανόμως που φέρουν σήματα της ενάγουσας χωρίς τη σχετική άδειά της. Ταυτότητα λεκτικού σήματος και υψηλή ομοιότητα εικαστικών σημάτων και σύνθετου σήματος της ενάγουσας. Αδικοπραξία. Επιδίωξη ωφέλειας από την έλξη τη φήμη και το κύρος των επίδικων σημάτων. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη. Διαταγή παράλειψης προσβολής των επίδικων σημάτων στο μέλλον, απειλή χρηματικής ποινής. Κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής.

 

Αριθμός Απόφασης 3549/2012

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Αποτελούμενο από τις Δικαστές Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αγγελική Δαμασιώτου, Πρωτοδίκη, Δέσποινα Ιωσηφίδου, Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια και από τη γραμματέα Μαριάννα Πουλοπούλου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Μαρτίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της καλούσας – ενάγουσας: εταιρίας με την επωνυμία «CΗΑΜΡΙΟΝ PRODUCTS EUROPE LIMITED», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Εμμανουήλ Μαρκάκη.

 

Της καθ’ ης η κλήση – εναγομένης: ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Σταυρούλα Μποϊλέ.

 

Η καλούσα – ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 16-1-2008 και με αριθμό κατάθεσης 11632/575/2008 αγωγή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 7-5-2008, οπότε και ματαιώθηκε. Εν συνεχεία, με την από 8-7-2009 και με αριθμό κατάθεσης 2061/2009 κλήση, η συζήτηση της αγωγής προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 19-5-2010, οπότε και συζητήθηκε. Επί της ως άνω αγωγής, ακολούθως, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 5610/2010 μη οριστική απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης. Ήδη, η ανωτέρω αγωγή εισάγεται προς συζήτηση, μετά την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, με την από 4-1-2011 και με αριθμό κατάθεσης 3999/57/2011 κλήση, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 25-5-2011 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσης και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

 

Με την από 4-1-2011 και με αριθμό κατάθεσης 3999/57/2011 κλήση της καλούσας – ενάγουσας νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη από 16-1-2008 και με αριθμό κατάθεσης 11632/575/2008 αγωγή της, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 5610/2010 μη οριστική απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη η αγωγή, στις νόμιμες σκέψεις της οποίας αναφέρεται και το παρόν Δικαστήριο προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων και με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να παρασχεθούν από την εναγομένη στην ενάγουσα οι αναφερόμενες στο διατακτικό αυτής πληροφορίες.

 

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, οι οποίοι εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και των οποίων οι καταθέσεις περιέχονται στα από 19-5-2010 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, των εγγράφων που οι διάδικοι νομότυπα επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας αθλητικών ειδών και ενδυμάτων καθημερινής χρήσης, είναι δικαιούχος: α) του με αριθμό 000122630 κοινοτικού λεκτικού σήματος «CΗΑΜΡΙΟΝ», που καταχωρίστηκε στις 10-8-1998 στο τηρούμενο στο ΓΕΕΑ μητρώο κοινοτικών σημάτων και διακρίνει, μεταξύ άλλων, θήκες, τσάντες, σακίδια, σάκες, είδη ένδυσης, υπόδησης και πιλοποιίας, ήτοι προϊόντα των κλάσεων 18 και 25 και β) του με αριθμό … εικαστικού κοινοτικού σήματος, που καταχωρίστηκε στις 6-10-1998 στο τηρούμενο στο ΓΕΕΑ μητρώο κοινοτικών σημάτων και διακρίνει, μεταξύ άλλων, θήκες, τσάντες, σακίδια, σάκες, είδη ένδυσης, υπόδησης και πιλοποιίας, ήτοι προϊόντα των κλάσεων 18 και 25. Επίσης, είναι δικαιούχος: α) του με αριθμό … εικαστικού ημεδαπού σήματος, το οποίο απαρτίζεται από την καλλιγραφική παράσταση της λέξεως «Champion», της οποίας το αρχικό κεφαλαίο γράμμα «C» αναγράφεται με κάθετη παχιά γραμμή στο μέσον του. Η δήλωση  κατάθεσης του  ανωτέρω σήματος υπεβλήθη στο Τμήμα Καταθέσεως Σημάτων του τότε Υπ. Εμπορίου στις 27 Μαΐου 1977 προς διάκριση προϊόντων των κλάσεων 24 και 25 και ειδικότερα υφασμάτων και ενδυμάτων πάσης χρήσης και έγινε δεκτή με την με αριθμό 6460/1977 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Σημάτων και β) του με αριθμό 81821 σύνθετου αλλοδαπού σήματος, το οποίο αποτελείται από την απεικόνιση του αρχικού κεφαλαίου γράμματος «C» με κάθετη παχιά γραμμή στο μέσον του και την προπαρατιθέμενη καλλιγραφική αποτύπωση της λέξεως «Champion» κάτω από το γράμμα «C» και με μικρότερη από αυτό γραμματοσειρά. Η δήλωση κατάθεσης του ανωτέρω σήματος υπεβλήθη στο Τμήμα Καταθέσεως Σημάτων του τότε Υπ. Εμπορίου στις 10-2-1986 προς διάκριση προϊόντων των κλάσεως 24, 25 και 28 και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ενδυμάτων, υποδημάτων και ειδών αθλητισμού και έγινε δεκτή με την με αριθμό 1068/1987 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Σημάτων. Σημειωτέον ότι τα επίδικα σήματα χαίρουν μεγάλης φήμης στο οικείο συναλλακτικό κοινό, Η δε εναγομένη δραστηριοποιείται μέσω των 39 καταστημάτων που έχει αναπτύξει σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας στο κοινό μεταξύ άλλων και ενδύματα. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι η ενάγουσα κατόπιν έρευνας αγοράς τέλη του έτους 2007 διαπίστωσε ότι από τα καταστήματα της εναγομένης διατίθενταν στην ελληνική αγορά, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της, ποσότητες ενδυμάτων και δη καζάκες (πουλόβερ χωρίς μανίκια) υπό πέντε κωδικούς πωλήσεως με αριθμούς …, ανάλογα με το μέγεθος του ενδύματος, που έφεραν στο μέσον και καθ1 όλο σχεδόν το πλάτος της εμπρόσθιας πλευράς τους το σημείο «Champion» με καλλιγραφικούς χαρακτήρες. Αποδεικνύεται δε ότι με την πώληση των ανωτέρω παρανόμως σηματοδοτηθέντων προϊόντων που έλαβε χώρα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2007 από τα καταστήματα της εναγομένης παραγόταν σύγχυση στον μέσο καταναλωτή ως προς την προέλευση των ενδυμάτων και ότι προσεβλήθησαν τα δικαιώματα της ενάγουσας επί των σημάτων, αφού η εναγομένη άντλησε αθέμιτο όφελος από την φήμη τους, αλλά και έβλαψε τον διακριτικό τους χαρακτήρα και την φήμη τους αυτή. Τούτο δε οφείλεται στην ταυτότητα του πρώτου ως άνω αναφερόμενου λεκτικού σήματος, αλλά και την υψηλή ομοιότητα των λοιπών (εικαστικών και σύνθετου) σημάτων της ενάγουσας, με το μεταγενέστερο σημείο που χρησιμοποίησε η εναγομένη, καθώς επίσης και στην ταυτότητα των προϊόντων. Εξάλλου, η εναγομένη επεδίωκε να επωφεληθεί από την έλξη, την φήμη και το κύρος των επίδικων σημάτων και ως εκ τούτου από την αδικοπραξία της τελευταίας η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη. Όλα τα ανωτέρω έγιναν δεκτά και με την προμνησθείσα μη οριστική υπ’ αριθ. 5610/2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία, ενόψει σχετικού αιτήματος της ενάγουσας, έκρινε ότι ήταν αναγκαία η αναβολή της έκδοσης οριστικής απόφασης προκειμένου να παράσχει η εναγομένη πληροφορίες ως προς την ποσότητα των επίδικων ενδυμάτων που πωλήθηκαν κατά τους ανωτέρω μήνες. Σημειωτέον ότι η εναγομένη, καίτοι στις 5-12-2007, μετά από εξώδικη διαμαρτυρία της ενάγουσας δήλωσε ότι αντικατέστησε στις εν λόγω καζάκες τη λέξη «Champion» με άλλες ενδείξεις διάφορες των επιδίκων σημάτων, στις 17-12-2007 συνέχιζε να διαθέτει εμπορεύματα που προσέβαλαν τα δικαιώματα της ενάγουσας. Σημειωτέον επίσης ότι ήδη πριν από την ανωτέρω διάθεση των επίδικων ενδυμάτων, η ενάγουσα είχε διαπιστώσει ότι κατά τους μήνες Αύγουστο έως και Οκτώβριο του έτους 2006, η εναγομένη εισήγαγε και πώλησε 2.180 παιδικές φόρμες που έφεραν την λεκτική ένδειξη «Champion College» άνευ της σχετικής άδειας της, οπότε και, δυνάμει του από 3-11-2006 ιδιωτικού συμφωνητικού, η εναγομένη ανέλαβε την υποχρέωση να παραλείπει στο μέλλον την παραγωγή, εισαγωγή, ^εξαγωγή, έκθεση, διαφήμιση, διάθεση προς πώληση ή διανομή προϊόντων που φέρουν τα σήματα της ενάγουσας, υποσχόμενη παράλληλα την καταβολή του ποσού των 15.000 ευρώ ως ποινή, για την περίπτωση που δεν θα εκπλήρωνε την ως άνω υποχρέωση της. Τέλος, ακόμη και το έτος 2009, διαπιστώθηκε ότι από τα καταστήματα της εναγομένης πωλήθηκαν άλλων ειδών ενδύματα, και δη σορτς, που έφεραν σημεία παρόμοια με τα επίδικα σήματα. Εξάλλου, κατόπιν υποβολής έγκλησης της ενάγουσας κατά του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης Ευάγγελου – Απόστολου Βακάκη, κρίθηκε με το υπ’ αριθ. 157/2011 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ότι ο ανωτέρω πρέπει να παραπεμφθεί σχετικά με τα υπό κρίση πραγματικά περιστατικά (της διάθεσης στο κοινό των καζακών) στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για να δικασθεί για το αδίκημα της κατ’ εξακολούθηση τελούμενης πλαστογραφίας, ενεργώντας κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με σκοπό να προσπορίσει περιουσιακό όφελος άνω του ποσού των 15.000 ευρώ. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι η εναγομένη, συμμορφούμενη προς την υποχρέωση που της ετάχθη με την ανωτέρω υπ’αριθ. 5610/2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, προσκόμισε εκτυπώσεις με τον τίτλο ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ όπου αναφέρονται οι ποσότητες των καζακών που πωλήθηκαν κατά κωδικό και για καθένα εκ των 35 καταστημάτων της και οι οποίες, βάσει των στοιχείων αυτών, ανέρχονται σε 3.817 τεμάχια τα οποία πωλήθηκαν στο κοινό προς 9,99 ευρώ έκαστο. Λεκτέο ότι δεν διαπιστώνεται η έλλειψη συμμόρφωσης της εναγομένης προς τη διάταξη του Δικαστηρίου, παρά τα περί αντιθέτου υποστηριζόμενα από την ενάγουσα, ενόψει του ότι είχε διαταχθεί η προσκομιδή πληροφοριών και όχι η επίδειξη επίσημων εμπορικών βιβλίων και εγγράφων. Ως εκ τούτου, βάσει των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι οι ποσότητες των καζακών που πωλήθηκαν φέροντας το σημείο «Champion» ανέρχονται τουλάχιστον σε 3.817 τεμάχια, λαμβανομένου υπόψη και του υλικού της ποινικής διαδικασίας βάσει του οποίου οι εν λόγω ποσότητες υπολογίστηκαν σε 7.800 τεμάχια και του ότι από τις αρχές του 2008 τα επίδικα εμπορεύματα αποσύρθηκαν από την αγορά, χωρίς όμως να προκύπτει για πόσο χρονικό διάστημα τα παραγγελθέντα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν παραμένουν στα καταστήματα σαν απόθεμα (στοκ). Εξάλλου, και η μάρτυρας της εναγομένης κατά την εξέταση της στις 19-5-2010 στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είχε καταθέσει ότι υπάρχει ελάχιστο όριο παραγγελίας ενδυμάτων προς διάθεση περί τα 8.000 – 10.000 τεμάχια ανά κωδικό. Ενόψει των ανωτέρω, από την προπεριγραφόμενη άδικη πράξη της εναγομένης η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη, για την χρηματική ικανοποίηση της οποίας το Δικαστήριο κρίνει ότι δικαιούται το ποσό των 40.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο με βάση τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος, το είδος, την βαρύτητα και την έκταση της προσβολής, καθώς και τον βαθμό πταίσματος των εκπροσώπων της εναγομένης. Πρέπει, επίσης, να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 15.000 ευρώ, λόγω της παράβασης της απορρέουσας από το από 3-11-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρέωσης της παράλειψης προσβολής των δικαιωμάτων της ενάγουσας επί των σημάτων της, Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη, να διαταχθεί η παράλειψη της προσβολής των επίδικων σημάτων της ενάγουσας στο μέλλον, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, να απειληθεί κατ’ άρθρο 947 ΚΠολΔ η εναγομένη με χρηματική ποινή ύψους 2,000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της υποχρεώσεως της προς παράλειψη της προσβολής, να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της τελευταίας να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των (40.000 + 15.000 =) 55.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, καθώς και να διαταχθεί η δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης με δαπάνες της εναγομένης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Ως προς το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης των διατάξεων που υποχρεώνουν την εναγομένη να παραλείπει στο μέλλον την προσβολή είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα, γι’ αυτό το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό ως βάσιμο στην ουσία του. Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί η εναγομένη στην εν μέρει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, που αντιστοιχεί στο ποσοστό της ήττας της, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα (άρθρα 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να παραλείπει στο μέλλον την προσβολή των αναφερόμενων στο σκεπτικό σημάτων της ενάγουσας με την παραγωγή, εισαγωγή, κατοχή, διαφήμιση, διάθεση προς πώληση και διανομή ενδυμάτων με την ένδειξη «Champion».

 

ΑΠΕΙΛΕΙ την εναγομένη με χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως της.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή όσον αφορά τις παραπάνω καταψηφιστικές διατάξεις.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δημοσίευση του διστακτικού της απόφασης μια φορά στις εκδιδόμενες στην Αθήνα εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» με δαπάνες της εναγομένης.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης ένα μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων καθορίζει στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1,600) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 2012.

 

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 9 Ιουλίου 2012.