ΕιρΑθ 257/Φ871/2012, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

12 Οκτωβρίου, 2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την…οποία όρισε η Πρόεδρος του… Αθηνών και από τη…. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση: Της αιτούσας:…, κατοίκου Αθηνών, που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. Η αιτούσα με την από 21-7-2011 αίτησή της διαδικασίας…(Ν. 3869/2010) που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 871/22-7-2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες της αιτούσας δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής: 1. Η…με την επωνυμία “EFG EUROBANK ERGASIAS AE”, που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. 2. Η…με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…”, που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της…. 3. Η…με την επωνυμία “ATTICA BANK…”, που εδρεύει στην Αθήνα, παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. 4. Η…με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ…”, που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. 5. Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…”, που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. 6. Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. 7. Η…με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ”, που εδρεύει που εδρεύει στην…και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. 8. Η…με την επωνυμία “MARFIN EGNATIA BANK”, η οποία μετονομάσθηκε σε “MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, που εδρεύει στη Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της…. 9. Η…με την επωνυμία “POSTCREDIT”, που εδρεύει στην…, νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. 10. Η…με την επωνυμία “SFS HELLAS FINANCE CONSUMER”, που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της…. Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό. Μελέτησε τη δικογραφία. Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο. Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα η οποία δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών του, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος της οι πιστωτές της, περιλαμβάνοντας στην αίτησή της κατάσταση της περιουσιακής της κατάστασης, κατάσταση τον πιστωτών και των απαιτήσεών τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται παραδεκτώς για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζεται νομίμως η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α.- της περιουσίας της και των εισοδημάτων της και β.- των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου […]

Read more

ΑΠ 210/2012, Αποζημίωση λόγω ζημίας από την ανικανότητα για εργασία

12 Οκτωβρίου, 2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ’…από τους Δικαστές:…,…(κωλυομένου του…),…- Χριστοφίλου,…,…και…-Φραγκίσκου, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2011, με την παρουσία και της…για να δικάσει μεταξύ: Του αναιρεσείοντα:…Γ., κατοίκου …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξουσίου δικηγόρου του…και κατέθεσε προτάσεις. Του αναιρεσιβλήτου:…Ν., κατοίκου …, ο οποίος δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 27-7-2006 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο…. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις:631/2007 μη οριστική και 370/2008 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 58/2010 του…. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 10-8-2010 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η…-Φραγκίσκου ανέγνωσε την από 10-11-2011 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ 945 Β’/16-1-2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο……, ακριβές αντίγραφο της από 10-3-2010 αιτήσεως αναιρέσεως με τις υπ’ αυτή πράξεως καταθέσεως δικογράφου και ορισμού της δικασίμου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και κλήση προς παράσταση κατ’ αυτή, για τη συζήτησή της, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον αναιρεσίβλητο…. Κατά τη δικάσιμο όμως αυτή κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο και συζητήθηκε ο άνω αναιρεσίβλητος δεν εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ούτε κατέθεσε σχετική δήλωση ότι δεν θα παραστή κατ’ αυτήν σύμφωνα με τα άρθρο 573 παρ. 1 και 242 παρ. 2 …πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του, ως εάν ήταν και αυτός παρών σύμφωνα με το άρθρο 576 παρ. 2 …τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ “η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνοντας υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του”. Η διάταξη αυτή προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το μέλλον του. Η χρηματική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζημίωση εφόσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη περιουσιακής ζημίας, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως μετά το ζημιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπάρχει χωρίς αυτό. Η συνεπεία της αναπηρίας ή παραμορφώσεως ανικανότητας προς εργασία εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζημία αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζημίωση που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ (αξίωση διαφυγόντων εισοδημάτων). Όμως η αναπηρία ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας. Τούτο συμβαίνει σε ανήλικο που δεν έχει εισέλθει ακόμη στην παραγωγική διαδικασία και δεν μπορεί ήδη από την επέλευση της αναπηρίας ή παραμορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή ζημία. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση θα προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία. Είναι όμως βέβαιο ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση ανάλογα με το βαθμό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις (ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυμίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσμενή επίδραση στην κοινωνική-οικονομική εξέλιξη τούτου κατά τρόπο όμως που δεν δύναται επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσμενής αυτή επίδραση είναι δεδομένη και επομένως δεν δικαιολογείται εμμονή στην ανάγκη προσδιορισμού του […]

Read more

ΑΠ 298/2012, καταγγελία συμβάσεως εργασίας

12 Οκτωβρίου, 2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1…από τους Δικαστές:…,…,…,…,…και…, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 10η Ιανουαρίου 2012, με την παρουσία και του γραμματέα…, για να δικάσει μεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1) Εταιρίας με την επωνυμία “MARYVILLE MARITIME INC”, που εδρεύει στην Μονροβία της Λιβερίας και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρεί δε γραφεία στην…, 2) εταιρίας με την επωνυμία “EXCEL MARITIME CARRIERS LTD”, που εδρεύει στην Μονροβία της Λιβερίας και εκπροσωπείται νόμιμα και 3)…Α., κατοίκου …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους…και…. Του αναιρεσιβλήτου:…Α., κατοίκου …, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του…. Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10-7-2008 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο…. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 907/2009 του ίδιου Δικαστηρίου, 440/2010 και 153/2011 του…. Την αναίρεση των δύο τελευταίων αποφάσεων ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 20-5-2011 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο… διάβασε την από 27-12-2011 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως. Οι πληρεξούσιοι των αναιρεσειόντων ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 591 παρ. 1β και γ’, 256 παρ. 1 περ. δ’ και 666 παρ. 1 του ΚΠολΔ, συνάγεται, ότι στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των, ήτοι αυτούς που εισάγονται στη δίκη υπό μορφή ενστάσεως ή αντενστάσεως, προφορικώς, κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, και επί πλέον οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να καταχωρίζονται στα πρακτικά, με σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν (αρθρ. 262 ΚΠολΔ), εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και στην περίπτωση που περιέχονται στις προτάσεις, προφορική πρόταση των ισχυρισμών, που “ως γενόμενη κατά τη συζήτηση”, σημειώνεται στα πρακτικά (Ολ.ΑΠ 2/2005). Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 527 του ΚΠολΔ, κατά την οποία “είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ’ έφεση δίκη πραγματικών ισχυρισμών, που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη, εκτός εάν: 1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόμενο ή εκείνον που είχε παρέμβει, ως υπεράσπιση κατά της έφεσης …” συνάγεται, ότι ο εφεσίβλητος παραδεκτώς προτείνει, ως υπεράσπισή του κατά της εφέσεως, και ισχυρισμούς, που δεν πρότεινε ή πρότεινε απαραδέκτως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκτός αν μεταβάλλουν την βάση της αγωγής. Έτσι, μπορεί να προτείνει, με τις προτάσεις του, στο εφετείο, για πρώτη φορά, και τον αυτοτελή ισχυρισμό, περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος. Περαιτέρω,1) κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο, παρά το νόμο, κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο και 2) ο, από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά τον νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα νοούνται οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί, που τείνουν στη θεμελίωση ή παρακώλυση του ασκούμενου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, ουσιαστικού ή […]

Read more

ΓνδτΕισΑΠ 7/2012, Αδικήματα στο διαδίκτυο και Αυτόφωρη διαδικασία

11 Οκτωβρίου, 2012

Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2012   Ο ΕΙΣΑΓΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ   Αριθ. Πρωτ. : 2973       ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523   Αρ. Γνωμοδότησης : 7/12       ΠΡΟΣ : Την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Τμήμα 1° Γενικών Υποθέσεων & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων       ΘΕΜΑ : «Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα αττό την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.     Στο ερώτημά σας που διατυπώνεται στο στοιχ. 11 του 1016/23/12 από 9-7-2012 εγγράφου σας «… εάν σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχθηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 242 ΚΠΔ και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :     Κατά το άρθρο 25 παρ.2 ν. 1756/1988 οι Εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά θέματα εφόσον δεν έχουν επιληφθεί τα αρμόδια δικαστικά όργανα (Εισαγγελείς, Ανακριτές, Δικαστήρια), ώστε να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο επηρεασμού στην κρίση τους (Γνωμοδοτήσεις Εισ. Αρείου Πάγου 1/2005, 1002/1995, 2771/1994, 3/1990). Όπως προκύπτει από το ιστορικό του ερωτήματος που διαλαμβάνεται στο έγγραφο σας, τούτο σαφώς υποβλήθηκε με αφορμή την εξέλιξη ποινικής υποθέσεως της οποίας ελάχιστες ημέρες πριν επιλήφθηκε η Υπηρεσία σας, που συνέλαβε κατά την αυτόφωρη διαδικασία και προσήγαγε στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών, μετά από εντολή του τελευταίου, δύο άτομα για αξιόποινη πράξη που φέρεται ότι διαπράχθηκε μέσω του διαδικτύου, υπόθεση που όμως είναι εκκρεμής μετά από παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, υποθέσεις δε ανάλογες έχουν εισαχθεί στα ποινικά δικαστήρια, που, ακολούθως θα απαντήσουν σε ζητήματα που συνάπτονται με την αντιμετώπιση […]

Read more

ΣτΕ 1165/2012

11 Οκτωβρίου, 2012

Φάρμακο με περισσότερες δραστικές ουσίες – Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για συγκεκριμένη δραστική ουσία – Αναβολή υπόθεσης μετά την απάντηση του ΔΕΕ -.

Read more

Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη

11 Οκτωβρίου, 2012

«Πράσινο» από 11 κράτη-μέλη στον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη share Το ελάχιστο απαιτούμενο όριο των 9 κρατών μελών συμπληρώθηκε σήμερα με στόχο την προώθηση μέτρου για την επιβολή φόρου επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς ο συνολικός αριθμός των κρατών που συναινούν στη λήψη του μέτρου αυτού ανέρχεται, μέχρι στιγμής, σε 11 ανακοίνωσε ο Επίτροπος επί ζητημάτων φορολογίας Αλγκίρντας Σεμέτα. Ειδικότερα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Εσθονία και η Σλοβακία δήλωσαν σήμερα ότι συμπαρατάσσονται με ακόμη επτά κράτη μέλη, ήτοι την Γαλλία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία και την Ελλάδα, με στόχο την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου, γνωστού και ως φόρου «Τόμπιν». Μόλις η Κομισιόν λάβει επιστολές από εννέα (9) κράτη μέλη της ΕΕ, θέτει σε κίνηση τη λεγόμενη «διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας», δήλωσε ο κ. Σεμέτα, στη διάρκεια συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο. ethemis.gr

Read more

ΥΠΑΝ: Πρόστιμα 390.000 ευρώ σε οκτώ εισπρακτικές εταιρείες

11 Οκτωβρίου, 2012

 Πρόστιμα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ σε οκτώ εισπρακτικές εταιρείες που δεν ακολουθούσαν αποδεκτές πρακτικές στην επικοινωνία τους με τους καταναλωτές επέβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Ειδικότερα, τα πρόστιμα αφορούν έξι εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, έναν δανειστή και μία εταιρεία που δεν ήταν  εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Εταιρειών Ενημέρωσης. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προχώρησε σε έρευνα μετά από καταγγελίες και  διαμαρτυρίες καταναλωτών  σύμφωνα με τις οποίες οι εταιρείες έκαναν κατάχρηση των δυνατοτήτων που τους επιτρέπει ο νόμος  στα πλαίσια της ενημέρωσης καταναλωτών  για τις όφειλες τους  προς τράπεζες. Συγκεκριμένα επεβλήθησαν : Στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , για ανάθεση ενημέρωσης σε εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο πρόστιμο ύψους 100.000 ευρω. *Στην εταιρεία CREDICOM CONSUMER FINANCE ΑΕ, για διενέργεια ενημέρωσης χωρίς να είναι εταιρεία του μητρώου , πρόστιμο ύψους 100.000 ευρω. *Στην εταιρεία FIRST CALL ΑΕ, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα , για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή, για ενημέρωση οικείων, πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ. *Στην εταιρεία KLISIS SA, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα και για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή , 45.000 ευρώ. *Στην εταιρεία PRS HELLAS SA, για κλήση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός  και για άρνηση χορήγησης αναλυτικών στοιχείων για το ύψος και  την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, συνολικό  πρόστιμο 35.000 ευρώ. *Στην εταιρεία EOS MATRIX ΑΕ, για όχληση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός , πρόστιμο 25.000 ευρώ. *Στην εταιρεία E-VALUE ΜΕΠΕ, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή πρόστιμο 10.000 ευρώ. *Στην εταιρεία TELEPERFORMANCE DEBTORS INFORMATION SERVICES, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή , πρόστιμο 10.000 ευρώ. Κατά των προστιμων οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.  

Read more

Αποχή των συμβολαιογράφων στις 17 Οκτωβρίου

11 Οκτωβρίου, 2012

Μετά τη συμμετοχή της στη χθεσινή (9/10/2012) , κοινή συνεδρίαση επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων, με αντικείμενο τη συζήτηση και τη λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα που πλήττουν τους επιστημονικούς κλάδους, η Ομοσπονδία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων αποφάσισε τη συμμετοχή του κλάδου στις ακόλουθες κινητοποιήσεις: 1. Κοινή συνέντευξη τύπου των Προέδρων των επιστημονικών φορέων τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΔΣΑ στην Αθήνα (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος) 2. Πανεπιστημονική συγκέντρωση διαμαρτυρίας επίσης τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου 3. Αποχή των μελών των ως άνω κλάδων από τα καθήκοντά της την Τετάρτη 17 Οκτω-βρίου 2012, με παράλληλο κλείσιμο των υπηρεσιών όλων των ανωτέρω συλλόγων και ομοσπονδιών κατά την ίδια ημέρα και 4. Πανεπιστημονική συγκέντρωση την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 έξω από τα γραφεία του ΔΣΑ στη 1 το μεσημέρι στην οδό Ακαδημίας και εν συνεχεία πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Read more

1283/2012 Ολομέλεια ΣτΕ

10 Οκτωβρίου, 2012

Δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο της υπ’αριθ.1283/2012 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν συνταγματικοί οι όροι του Μνημονίου, που αφορούν αφενός μεν την περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών και αποδοχών, αφετέρου δε τη θέσπιση  ποσοστού μείωσης των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ενιαίων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για όλους τους άνω των 60 ετών συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε επί της αιτήσεως αναίρεσης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και άλλων αιτούντων, με αίτημα την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σε αυτήν, και οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 3833/2010 και 3845/2010. Σημειώνεται ότι με τον τελευταίο νόμο ελήφθησαν μέτρα «για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Μνημόνιο Συνεννόησης δεν αποτελούν διεθνή συμφωνία, ως εκ τούτου δεν απαιτείτο η αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται  από το Σύνταγμα για επικύρωση διεθνών συμβάσεων. Επιπλέον κατά την πλειοψηφία της Ολομέλειας του  ΣτΕ, οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου και στην αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι κρίνονται υπό το πρίσμα των έκτακτων δυσμενών οικονομικών συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα. Τέλος, τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’εφαρμογή του Μνημονίου δεν συνιστούν στέρηση της περιουσίας, αλλά περιορισμό αυτής, και μάλιστα για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, επομένως δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Read more