Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 8ης Δεκεμβρίου 2011 , για τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

18 Οκτωβρίου, 2012

Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 8ης Δεκεμβρίου 2011 για τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων 2012/C 308/07 Η ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (εφεξής “απόφαση του Συμβουλίου για την ΕΥΕΔ”), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής “ο κανονισμός”) όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (εφεξής “ΕΥΕΔ”), σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 8. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και με την επιφύλαξη των ορισμών που περιλαμβάνονται στον κανονισμό, νοούνται ως: α) “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” : η ΕΥΕΔ, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διευθυντές ή οι προϊστάμενοι υπηρεσιών ισοδυνάμου μεγέθους ή λειτουργίας, καθώς και οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης, οι οποίοι, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. β) “συντονιστής της προστασίας δεδομένων” : υπάλληλος της ΕΥΕΔ κατηγορίας AD ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την παροχή συνδρομής σε ζητήματα προστασίας δεδομένων σε όλα τα επίπεδα των διευθύνσεων ή υπηρεσιών ή ισοδύναμου μεγέθους ή λειτουργίας, καθώς και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης εάν παραστεί ανάγκη. γ) “εκτελών την επεξεργασία” : υπάλληλος της ΕΥΕΔ ή αντισυμβαλλόμενης οντότητας στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα επεξεργασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. δ) “προσωπικό της ΕΥΕΔ” : σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης του Συμβουλίου για την ΕΥΕΔ, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται για την ΕΥΕΔ, καθώς και το προσωπικό από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών διορισμένο ως έκτακτο προσωπικό, και οι εξειδικευμένοι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 3 Διορισμός και καθεστώς του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) 1. Ο Διοικητικός Γενικός Διευθυντής (ΔΓΔ) επιλέγει και διορίζει τον ΥΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού, και ενημερώνει σχετικά τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (εφεξής “ΕΕΠΔ”). Ο ΥΠΔ υπάγεται απευθείας στον ΔΓΔ. 2. Η θητεία του ΥΠΔ είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο ΥΠΔ ενεργεί ανεξάρτητα και σε συνεργασία με τον ΕΕΠΔ. Ειδικότερα, ο ΥΠΔ δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει εντολές από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή της ΕΥΕΔ ή από οποιονδήποτε άλλο όσον αφορά την εσωτερική εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ή τη συνεργασία του με τον ΕΕΠΔ. Ο ΥΠΔ συμμετέχει σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με την προστασία δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, και ο ΔΓΔ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προς το σκοπό αυτόν. 4. Ο ΔΓΔ αξιολογεί σε ετήσια βάση τον τρόπο με τον οποίον ο ΥΠΔ ανταποκρίνεται στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, ιδίως βάσει της ετήσιας έκθεσης του ΥΠΔ, μετά από διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ΥΠΔ είναι δυνατόν να απαλλαγεί των καθηκόντων του μόνον με τη συγκατάθεση του ΕΕΠΔ, εφόσον έχει παύσει να πληροί τους όρους που απαιτούνται για την άσκηση […]

Read more

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 919/2012 της Επιτροπής, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης

18 Οκτωβρίου, 2012

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 919/2012 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2012 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μέθοδο υπολογισμού της μείωσης της αξίας των ρευστοποιήσιμων μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης [1], και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 8, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η μέθοδος υπολογισμού της σημαντικής μείωσης της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος I της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [2] πρέπει να προσαρμοσθεί στους διάφορους τρόπους με τους οποίους η εν λόγω μείωση αντικατοπτρίζεται ανάλογα με το είδος του σχετικού χρηματοπιστωτικού μέσου. Η μέθοδος μπορεί να λάβει τη μορφή πραγματικής μείωσης της τιμής του χρηματοπιστωτικού μέσου, αύξησης της απόδοσης χρεωστικού τίτλου που εκδόθηκε από εταιρικό εκδότη ή αύξησης της απόδοσης σε ολόκληρη την καμπύλη απόδοσης χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από κρατικούς εκδότες. (2) Ο παρών κανονισμός πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 918/2012 [3] της Επιτροπής, ο οποίος καθορίζει τα όρια της σημαντικής μείωσης της αξίας των μη ρευστοποιήσιμων μετοχών, των χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από κρατικούς και εταιρικούς εκδότες, των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, των μέσων της χρηματαγοράς και των παραγώγων των οποίων το αποκλειστικό υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιορίζεται στον προσδιορισμό της μεθόδου υπολογισμού της σημαντικής μείωσης της αξίας των εν λόγω μέσων. (3) Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή και η ασφάλεια δικαίου για τους φορείς της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012. (4) Επειδή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 αναγνωρίζεται ότι πρέπει να εγκριθούν δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα πριν τελεσφορήσει η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, και δεδομένου ότι είναι ουσιώδες να προσδιοριστούν πριν την 1η Νοεμβρίου 2012 τα απαιτούμενα μη ουσιώδη στοιχεία ώστε να διευκολυνθούν η συμμόρφωση των παραγόντων της αγοράς με τον εν λόγω κανονισμό και η εφαρμογή του από τις αρμόδιες αρχές, είναι απαραίτητο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του. (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή. (6) Η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις με αντικείμενο το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στο οποίο βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε το σχετικό δυνητικό κόστος και τα σχετικά δυνητικά οφέλη, και ζήτησε γνωμοδότηση από την Ομάδα Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής […]

Read more

Απόφαση του Δικαστηρίου – 18ης Οκτωβρίου 2012, Υπόθεση C-428/11

18 Οκτωβρίου, 2012

«Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Πρακτική με την οποία ενημερώνεται ο καταναλωτής ότι κέρδισε έπαθλο και καλείται, προκειμένου να το αποκτήσει, να επιβαρυνθεί με κάποιο κόστος» Στην υπόθεση C‑428/11, με αντικείμενο αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) με απόφαση της 2ας Αυγούστου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 16 Αυγούστου 2011, στο πλαίσιο της δίκης Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry κατά Office of Fair Trading, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα), συγκείμενο από τους A. Rosas (εισηγητή), προεδρεύοντα του έκτου τμήματος, U. Lõhmus και A. Ó Caoimh, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: P. Mengozzi γραμματέας: L. Hewlett, κύρια υπάλληλος διοικήσεως, έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της 28ης Ιουνίου 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν: –        οι Purely Creative Ltd κ.λπ., εκπροσωπούμενοι από τους K. de Haan, QC, και N. Tillott, solicitor, –        η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τους S. Ossowski και E. Jenkinson, επικουρούμενοι από την J. Simor, barrister, –        η Ισπανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον A. Rubio González, –        η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την G. Palmieri, επικουρούμενη από τη W. Ferrante, avvocato dello Stato, –        η Αυστριακή Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την C. Pesendorfer, –        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους J. Samnadda, M. van Beek και M. Owsiany-Hornung, κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση 1        Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του σημείου 31 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής: οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) (ΕΕ L 149, σ. 22). 2        Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ, αφενός, πέντε επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο διαφημιστικό ταχυδρομείο και προσώπων που έχουν εργαστεί στις επιχειρήσεις αυτές (στο εξής: επαγγελματίες) και, αφετέρου, του Office of Fair Trading (στο εξής: OFT), αρμόδιου να εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, με αντικείμενο πρακτικές που ακολουθούσαν οι επαγγελματίες. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης 3        Η έκτη, η όγδοη, δέκατη έκτη έως και η δέκατη ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προβλέπουν τα ακόλουθα: «(6)      […] η παρούσα οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης διαφήμισης, οι οποίες βλάπτουν άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και, συνεπώς, έμμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των θεμιτών ανταγωνιστών. […] […] (8)      Η παρούσα οδηγία προ[στατεύει τα] οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. […] […] (16)      Οι διατάξεις για τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να καλύπτουν τις πρακτικές εκείνες που περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή. Πρόκειται για πρακτικές που χρησιμοποιούν παρενόχληση, καταναγκασμό […]

Read more

Εφ.Αθ. 4606/2012, Πολλαπλό (χωριστά για κάθε έναν εκκαλούντα) παράβολο άσκησης έφεσης. Κίνδυνος για μαζική (με συνοπτικές διαδικασίες) απόρριψη, ως απαραδέκτων, όλων των εφέσεων με περισσότερους από έναν εκκαλούντες, οι οποίες ασκήθηκαν μετά την 2/4/2012.

18 Οκτωβρίου, 2012

ΑΡΘΡΟ του Γιάννη Μ. Κοτζαμανίδη, Μέλους του Δ.Σ. και Προέδρου της Επιτροπής Δικαιοσύνης του Δ.Σ.Θ. Την ουσιαστική κατάργηση του δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας και την μαζική δικονομική … «σφαγή» χιλιάδων διαδίκων, που άσκησαν το ένδικο μέσο της εφέσεως μετά την 2/4/2012, σηματοδοτεί η ερμηνεία του άρθρου 12 του Ν. 4055/2012, στην οποία κατέληξε η, εντελώς πρόσφατη, υπ’ αριθμ. 4606/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Η εν λόγω απόφαση δέχεται, μεταξύ άλλων, ότι, αν η έφεση ασκείται με το ίδιο δικόγραφο ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ διαδίκους και συντρέχει απλή (και όχι αναγκαστική) μεταξύ τους ομοδικία, Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ (200 ΕΥΡΩ). Αν, δηλαδή, ασκείται κοινή έφεση από οκτώ (8) διαδίκους, τότε για το παραδεκτό της άσκησής της δεν αρκεί η προκαταβολή ενός παραβόλου των 200 ΕΥΡΩ, αλλά οκτώ ξεχωριστών παραβόλων συνολικού ποσού … 1600 ΕΥΡΩ (8 Χ 200 ΕΥΡΩ) !!!!!. Με βάση, λοιπόν, την ανωτέρω ερμηνεία της εν λόγω, κυριολεκτικά πρωτοφανούς, δικονομικά απαράδεκτης και, κυρίως, βάναυσα αντισυνταγματικής διάταξης, το Εφετείο Αθηνών ΑΠΕΡΡΙΨΕ, ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, έφεση πλειόνων διαδίκων, για την οποία προκαταβλήθηκε ένα μόνον (για όλους) παράβολο και όχι τόσα όσα και οι εκκαλούντες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί, ότι, με βάση τις παραδοχές της πιο πάνω απόφασης, σε ανάλογες με την προαναφερθείσα περιπτώσεις, το δικόγραφο της έφεσης που ασκήθηκε με ένα (για όλους) παράβολο ΔΕΝ ΔΙΑΣΩΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ, ΕΣΤΩ, ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΕΣ, αλλά, αντίθετα, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ως προς όλους !!!!. Κι’ αυτό γιατί, κατά την εν λόγω απόφαση, «στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου της έφεσης γίνεται μνεία μόνο του αριθμού του διπλοτύπου, όχι δε και του … ονόματος εκείνου ή εκείνων, που προέβησαν στην κατάθεση του ποσού του διπλοτύπου» !!!!!. Με λίγα λόγια η μεν έφεση πάει … «άκλαυτη», το δε παράβολο παραμένει, παρά ταύτα, επ’ ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου, αφού δεν … γνωρίζει σε ποιόν πρέπει, να το αποδώσει !!!!!. Όπως εύλογα γίνεται αντιληπτό, εάν οι παραδοχές της ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 4606/2012, αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών αποτελέσουν πάγια νομολογία όλων των Δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων της Χώρας (πράγμα το οποίο μετά βεβαιότητος, για … αυτονόητους λόγους, αναμένεται να συμβεί), τότε ΘΑ ΤΙΝΑΧΘΕΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, η οποία, αναπόφευκτα, με μαζικές προσφυγές, ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΑΠ’ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΔΔΑ). Πιο συγκεκριμένα η, κατά την πιο πάνω ερμηνεία, εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 ν. 4055/2012, ούτε λίγο – ούτε πολύ, θα έχει τις εξής, αυτονόητες και αναπόφευκτες, συνέπειες: Ι.- Με συνοπτικές, κυριολεκτικά, διαδικασίες, δηλαδή, με ένα πάγιο και πανομοιότυπο σκεπτικό μιας σελίδας, θα απορριφθούν μαζικά χιλιάδες εφέσεις με περισσότερους του ενός εκκαλούντες, ως … ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ, χωρίς τα Δευτεροβάθμια Δικαστήρια, να υποβληθούν στον κόπο και τον χρόνο να υπεισέλθουν στην έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητάς τους. (Πρόκειται για τις εφέσεις, που ασκήθηκαν μετά την 2/4/2012). Με τον … μαγικό αυτό τρόπο δίνεται η … μοναδική ευκαιρία στην Πολιτεία να λύσει σε … χρόνο ρεκόρ το, αξεπέραστο αδιέξοδο, που δημιουργήθηκε απ’ την ασφυκτική συσσώρευση αδιεκπεραίωτων υποθέσεων στα Εφετεία και, μηδενίζοντας το … κοντέρ, να ξαναρχίσει από … μηδενική βάση την σε δεύτερο βαθμό, απονομή της Δικαιοσύνης !!!!!. Πρόκειται, ασφαλώς, για ασύγκριτα […]

Read more

Aντιπαράθεση Apple – Amazon για τη χρήση του όρου «app store»

16 Οκτωβρίου, 2012

Την επίσπευση της έκδοσης απόφασης σχετικά με την χρήση του όρου «app store» επιχειρεί η Amazon, στα πλαίσια της αντιδικίας της με την Apple η οποία έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό. Η αντιδικία των δύο εταιρειών έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τον επίμαχο όρο «app store» να έχει αναδειχθεί σε αντικείμενο διεκδίκησης και των δύο πλευρών. Σύμφωνα με την Apple, ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτα από αυτήν, και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της εταιρείας και των προϊόντων της. Προσθέτει δε, ότι η χρήση του όρου από την Amazon μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση των καταναλωτών, οι οποίοι βλέποντας τον συγκεκριμένο όρο προσμένουν αντίστοιχης ποιότητας προϊόντα με αυτά της Apple, τα οποία όμως, κατά την Apple, δεν προσφέρει η Amazon. Ως αντεπιχείρημα, από την πλευρά της Amazon, προβάλλεται ότι ο όρος «appstore» έχει καταστεί κοινός καθώς γίνεται ευρεία χρήση αυτού στην αγορά εφαρμογών, και συνεπώς δεν υποδηλώνει στενότερη σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες της Apple. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Apple, η Amazon δεν χρησιμοποιεί τον όρο «appstore» ως κοινόχρηστο, αλλά για να χαρακτηρίσει συγκεκριμένα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό να αποσπάσει πελατεία από την Apple. Η ακρόαση των αντιτιθέμενων απόψεων των δύο πλευρών από τον δικαστή Phyllis Hamilton έχει οριστεί για την 31 Οκτωβρίου.    lawnet.gr

Read more

Έκδοση παράλληλων δικαστικών αποφάσεων στην τεχνολογική διαμάχη Apple-Samsung

16 Οκτωβρίου, 2012

  Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών Apple και Samsung καθώς εκδίδονται, παράλληλα, αποφάσεις σε δικαστήρια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και την Νότιας Κορέας οι οποίες αφορούν υποθέσεις παραβίασης κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών από τις δύο εταιρείες. Αρχικά, δικαστήριο στη Σεούλ δέχθηκε αίτημα που είχε καταθέσει η Apple και ζητούσε την αναστολή εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο και προέβλεπε απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά των συσκευών iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 και iPad 2, λόγω παραβίασης εκ μέρους της αμερικανικής εταιρείας ευρεσιτεχνιών που έχει κατοχυρώσει η Samsung. Την ίδια στιγμή, το Ομοσπονδιακό Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέτρεψε προδικαστική προσωρινή διαταγή που είχε εκδοθεί και απαγόρευε στη Samsung να διαθέτει στo καταναλωτικό κοινό τη συσκευή «Galaxy Nexus». Η Apple στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας δεν κατόρθωσε να αποδείξει την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης, από την κυκλοφορία της επίμαχης συσκευής ενώ το δικαστήριο θεώρησε ότι η ζημία που προκαλείται δεν είναι ιδιαιτέρως υπολογίσιμη δεδομένου ότι το συγκεκριμένο «smartphone» είναι παλαιότερης τεχνολογίας και δεν θεωρείται ανταγωνιστικό προϊόν, το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί τις συσκευές τελευταίας τεχνολογίας της Apple.

Read more

Αποχή των Δικηγόρων στις 17,18 και 19 Οκτωβρίου

15 Οκτωβρίου, 2012

Σύμφωνα με νεότερη, σημερινή απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνήλθε στο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, Προέδρου του ΔΣΑ, με αντικείμενο τη συζήτηση και τη λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα που πλήττουν τον κλάδο, αποφασίστηκε: α) η πραγματοποίηση αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από την Τετάρτη 17 έως και την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 και β) η συμμετοχή των Δικηγόρων σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας την 17η Οκτωβρίου με αφετηρία το κτήριο του ΔΣΑ επί της οδού Ακαδημίας και προορισμό το Υπουργείο Οικονομικών

Read more

Νέα Αγορανομική Νομοθεσία και Νέα Υγειονομική Διάταξη

14 Οκτωβρίου, 2012

1) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), 2) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Τα υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας ανακοινώνουν σήμερα (11-10-12) μια σημαντική, οριζόντια παρέμβαση για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την άρση εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την τόνωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή. Πρόκειται για τους νέους Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και τη νέα Υγειονομική Διάταξη που τίθενται σε ισχύ το συντομότερο. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών και τη λειτουργία καταστημάτων τροφίμων: -Καταργούνται παρωχημένες ρυθμίσεις /παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία της αγοράς που έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. -Καταργούνται ρυθμίσεις που διατηρούσαν κλειστές αγορές εμποδίζοντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών. -Διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας με την εφαρμογή όλων των κοινοτικών κανόνων και των ειδικών νομοθεσιών που αναφέρονται στα θέματα αυτά. -Παρέχονται, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες δυνατότητες να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, με την απελευθέρωση της δυνατότητας να εμπλουτίσουν την ποικιλία των προσφερομένων προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση. Ειδικότερα, με τη νέα Υγειονομική Διάταξη που έχει ήδη υπογραφεί από τον υπουργό Υγείας και τίθεται άμεσα σε ισχύ, μεταξύ άλλων: -Καταργούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων και οι πρόσθετες άδειες προκειμένου να επιτραπεί η διάθεση επιπλέον κατηγοριών τροφίμων από τα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουν (συνεπώς και το πελατολόγιό τους), δυνατότητα την οποία κατά τεκμήριο είχαν μέχρι σήμερα οι μεγάλες επιχειρήσεις που διέθεταν τους ανάλογους χώρους πώλησης. Με άλλα λόγια ένα κρεοπωλείο θα μπορεί, χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς, κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων. – Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την διάθεση ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή και όχι για τυπικές προϋποθέσεις που δεν είχαν καμία σχέση με τη Δημόσια Υγεία. – Ενισχύεται η εφαρμογή ευέλικτων και αποτελεσματικών συστημάτων αυτοελέγχου, ανάλογα με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων. Οι κανόνες ΔΙΕΠΠΥ είχαν τεθεί προ ημερών σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των φορέων της αγοράς. Όλες οι προτάσεις που κρίθηκε ότι υπηρετούν το γενικό στόχο υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο κείμενο που παρουσιάζουμε σήμερα. Η φιλοσοφία των ρυθμίσεων είναι και σε αυτήν την περίπτωση η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η τόνωση του ανταγωνισμού, ο εκσυγχρονισμός / απλοποίηση της νομοθεσίας και η προστασία του καταναλωτή. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων ότι: – Στον τιμοκατάλογο όλων των καταστημάτων δεν θα αναγράφεται μόνο η τελική τιμή αλλά αναλυτικά η καθαρή τιμή, ο ΦΠΑ, οι επιβαρύνσεις και το τελικό κόστος. Ειδικά στα καταστήματα εστίασης – αναψυχής, η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται τόσο στους τιμοκαταλόγους, όσο και στις αποδείξεις. – Οι επαγγελματίες (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ.) θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές προκαταβολικά για το εκτιμώμενο κόστος της εργασίας που ζητείται, ανεξαρτήτως του ποιος θα την αναλάβει. – Ελαττώνονται τα επιτρεπόμενα βάρη των υλικών συσκευασίας ώστε ο καταναλωτής να επιβαρύνεται λιγότερο για τη συσκευασία στην τιμή του προϊόντος. – Κανένα προϊόν δεν θα προσφέρεται και δεν θα χρεώνεται στα […]

Read more

ΜΠρΒόλου 49/2011, Αναπροσαρμογή μισθώματος συνεπεία της κρίσης.

13 Οκτωβρίου, 2012

Εμπορική μίσθωση – Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος – Συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης ως απρόβλεπτο γεγονός.     Εν μέρει δεκτή η αγωγή με την οποία ζητείται η αναπροσαρμογή του μισθώματος σε εμπορική μίσθωση προς τα κάτω. Κρίθηκε ότι οι συνθήκες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που επικαλείται ο ενάγων (μείωση αποδοχών μισθωτών, προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης της ΕΕ, κλείσιμο επιχειρήσεων, κ.λπ.), αποτελούν γεγονός απρόβλεπτο ως μη δυνάμενο να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των συναλλαγών. Επίσης κρίθηκε ότι οι σημερινές συνθήκες ρευστότητας της εσωτερικής και διεθνούς οικονομίας είναι τόσο ουσιώδεις, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κατάλυση της ισορροπίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και μάλιστα σε τέτοια κατάσταση, ώστε η μεν ενάγουσα εκτελώντας τη σύμβαση να υφίσταται ουσιώδη και υπερμεγέθη ζημία, που προκλήθηκε εκτάκτως και απροόπτως, το δε εναγόμενο να ωφελείται υπέρμετρα, από την περιουσία της ενάγουσας, ενώ αν εξελισσόταν ομαλά η σύμβαση, η οικονομική επιβάρυνση θα ήταν συνήθης και αυτή που είχε προβλεφθεί. Κρίθηκε ότι το μίσθωμα των δύο επίδικων ακινήτων πρέπει να αναπροσαρμοστεί και να μειωθεί κατά συγκεκριμένο ποσοστό, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.       ΑΠΟΦΑΣΗ    49/2011 (Αριθμός καταθέσεως αγωγής: 164/18-06-2010)     ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ     ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Τσάνα, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, που διευθύνει το Πρωτοδικείο Βόλου και από τη Γραμματέα Μαρία Μαρίτση.   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στο Βόλο, την 3η Μαρτίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:   ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: … που εδρεύει στο Βόλο, του Νομού Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε, στο Δικαστήριο, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Νικολέρη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις. Συμπαραστάθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Μαλάμω Καρόκια.   ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: … του Νομού Μαγνησίας, και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε, στο Δικαστήριο, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κλειδωνάρη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.   Η ενάγουσα εταιρία ζητά να γίνει δεκτή η από 14-06-2010 αγωγή της, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο τούτο με αριθμό κατάθεσης 164/18-06-2010, και η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.   Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσαν.     ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ     Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 388 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται και επί αναπροσαρμογής του μισθώματος στην εμπορική μίσθωση (άρθρο 7 παρ. 4, του Π.Δ/τος 34/1995), οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται στον ένα από τους συμβαλλόμενους σε αμφοτεροβαρή σύμβαση το διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόμενης παροχής στο μέτρο που αρμόζει, ή και τη λύση ολόκληρης της σύμβασης, εφόσον η τελευταία δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, είναι: α) μεταβολή των περιστατικών, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής   πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη της αμφοτεροβαρούς συμβάσεως β) η μεταβολή μπορεί να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της συμβάσεως και να οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, γ) από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη ενόψει και της […]

Read more

Παρουσίαση του συστήματος "ΑΡΙΑΔΝΗ"

12 Οκτωβρίου, 2012

  Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτσης, ο υφυπουργός κ. Ν. Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Κ. Βλαχάκης παρουσίασαν χθες το σύστημα «Αριάδνη», μέσω του οποίου θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σήμερα, οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών (γεννήσεις, γάμοι, σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια, θάνατοι) δηλώνονται στα Ληξιαρχεία των δήμων. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια θα έπρεπε να γνωστοποιούνται στους ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να γίνονται οι ανάλογες μεταβολές στη χορήγηση των επιδομάτων και των συντάξεων. Όμως, το ανεπαρκές σύστημα μηχανογράφησης των ασφαλιστικών ταμείων και των ληξιαρχείων σε συνδυασμό με την αδυναμία ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών καθιστούν το υπάρχον σύστημα αναποτελεσματικό δημιουργώντας έτσι πρόσφορο έδαφος για ανεξέλεγκτα φαινόμενα παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η προκληθείσα ζημία στα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά ετησίως τα 400.000.000 ευρώ. Το σύστημα της απογραφής των συνταξιούχων φαίνεται να λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατασταλτικός χαρακτήρας του μέτρου δε συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης. Στο πλαίσιο λοιπόν της καταπολέμησης της ανομίας θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2013 το σύστημα «Αριάδνη», μέσω του οποίου το αρμόδιο Υπουργείο επιχειρεί να κάνει ένα μεταρρυθμιστικό άλμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της διάσωσης των ασφαλιστικών ταμείων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του νέου συστήματος ανατίθεται στους συμβολαιογράφους της χώρας το έργο της πιστοποίησης και της ηλεκτρονικής καταχώρισης των μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών. Ο συμβολαιογράφος θα ταυτοποιεί τα προσωπικά στοιχεία και θα ενημερώνει για τις αλλαγές ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας. Από την εφαρμογή αυτή, τα νέα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονικής Ασφάλισης-ΗΔιΚΑ και Υπ. Οικονομικών). Στο πλαίσιο παρουσίασης του συστήματος «Αριάδνη» διευκρινίστηκε ότι η καταβαλλόμενη στο συμβολαιογράφο δαπάνη σε περίπτωση γνωστοποίησης θανάτου θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία, σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης δε θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση ενώ οι μόνες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται επιβάρυνση του δηλούντα για τη δαπάνη του συμβολαιογράφου είναι οι γνωστοποιήσεις γάμου και διαζυγίου. Τέλος, τονίζεται ότι με το σύστημα «Αριάδνη», αφενός θα προκύψει σημαντικό δημοσιονομικό και οικονομικά μετρήσιμο όφελος και αφετέρου θα γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια, καθώς το κράτος θα αποκτήσει ένα μηχανισμό που θα υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη και δε θα επιτρέπει τη γέννηση παραβατικών συμπεριφορών.

Read more