Μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα – ΑΕ μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης -.

Κρίθηκε ότι παράνομα έγιναν μειώσεις δυνάμει των ν. 3833/2010 και ν. 3845/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καθορίστηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, σε μισθούς και επιδόματα εργαζομένων δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε ν.π.ι.δ. που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν υπάγεται στην έννοια της επιχείρησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαταγή προσωρινής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης.

Αριθμός Απόφασης 586/2012

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Θεοδωράκη Γεωργία, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μπεχράκη Ολγα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 8-12-2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Των εναγόντων [1-50] που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους

Κωνσταντίνος Γ. Νικολάου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 33162).

Της εναγομένης: εταιρείας με την επωνυμία «….» και ήδη συγχωνευθείσας και μετονομασθείσας σε «…….» και με διακριτικό τίτλο «……», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 21-03-2011 αγωγή τους διαδικασίας εργατικών διαφορών, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 506/2011 και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο.

Στην προς κρίση αγωγή, οι ενάγοντες εκθέτουν, ότι δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απασχολούνται στην εναγομένη με την ειδικότητα του ηλεκτροδηγού. Ότι, η εναγομένη, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της «………..», βάσει του αρθρ. 14 παρ. 3 του Ν. 2867/2000 έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 1955/1991, όπως και η …………., είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δεν εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο αρθρ. 1 του Ν. 3429/2005. Ότι, εντούτοις η εναγομένη στηριζόμενη στις ρυθμίσεις των Ν. 3833/2010 και 3845/2010, επέβαλε παρανόμως και αντισυμβατικώς μειώσεις στους ενάγοντες, οι οποίοι αμείβονται βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ. Για τους λόγους αυτούς, οι ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθεί η εναγομένη να τους καταβάλει τα αιτούμενα ποσά, που ανέρχονται από 584,72€ έως 3.020,89€, όπως ειδικότερα καθορίζονται για καθέναν εξ αυτών, τα οποία προέκυψαν λόγω των παρανόμων και αντισυμβατικών μειώσεων των μηνιαίων αποδοχών τους και των αναδρομικών κρατήσεων από 1-1-2010, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2010 έως 30-10-2010, νομιμοτόκως από τη δήλη ημέρα, που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη εις βάρος της εναγομένης.

Η αγωγή εισάγεται αρμόδια και παραδεκτά στο Δικαστήριο αυτό (αρθρ. 9 και 14 παρ. 1α ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (αρθρ. 663-676 ΚΠολΔ).

Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα της, εφόσον για το παραδεκτό της συζητήσεως δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου (αρθρ.71 Εισ.Ν. ΚΠολΔ όπως τροποπ. με το αρθρ. 6 και 17 του Ν. 2479/1997).

Με το αρθρ. 1 του Ν. 1955/1991 ιδρύθηκε η εταιρεία «…….Α.Ε.», ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, μη υπαγόμενο στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ενώ δεν εφαρμόζονται σ’ αυτήν οι διατάξεις, που διέπουν τις εταιρείες, που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Στη συνέχεια, κατ’ εφαρμογήν του αρθρ.7 του Ν. 2669/1998 ιδρύθηκε η εναγομένη,θυγατρική της ανωτέρω εταιρείας, με σκοπό την οργάνωση, διοίκηση,

λειτουργία και εκμετάλλευση του υπογείου σιδηροδρόμου και κάθε επεκτάσεως του στο Νομό Αττικής. Τέλος, με τη διάταξη του αρθρ. 14 παρ. 3 του Ν.2867/2000 ορίστηκε, ότι η εναγομένη υπάγεται στη διάταξη του αρθρ.1 παρ. 2 και 3 του Ν.1955/1991, μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης του αρθρ. 1 του Ν.3429/2005, όπως εξάλλου, έχει αποφανθεί και το ΝΣΚ με την υπ’ αριθμ. 34/2006 γνωμοδότηση του.

Από τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και όσα συνομολογούνται με τις προτάσεις της εναγομένης (σύμβαση, ημερομηνία πρόσληψης, κλάδος κτλ) καθόσον δεν αμφισβητούνται ρητώς (αρθρ 261 ΚΠολΔ) αποδείχθησαν τα ακόλουθα: Οι ενάγοντες απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ειδικότητα του ηλεκτροδηγού στην εναγομένη εταιρεία, με την επωνυμία «………», στη θέση της

οποίας υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος η Α.Ε. με την επωνυμία «…….» Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από 2001-2009, οι ειδικότεροι όροι εργασίας ρυθμίζοντο κατ’ έτος, με τη σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εναγομένης εταιρείας και του κλαδικού σωματείου των εναγόντων με την επωνυμία «…» (…). Δυνάμει των ρυθμίσεων του Ν. 3833/2010 και των διατάξεων του αρθρ. 3 του Ν. 3845/2010, με τις οποίες

επεβλήθη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε ποσοστό 10% συνολικά και καθορίσθηκε το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε 500€, το επίδομα εορτών Πάσχα σε 250€ και το επίδομα αδείας σε 250€, η εναγομένη προέβη σε μείωση των αποδοχών των εναγόντων και επέβαλε κρατήσεις αναδρομικά από 1-1-2010. Έτσι οι αποδοχές των εναγόντων μειώθησαν για τους μήνες από Ιούνιο έως Οκτώβριο 2010, μαζί με το επίδομα αδείας 2010, όπως αναλυτικά εκθέτουν στην αγωγή κατά τα ακόλουθα ποσά, τα οποία δεν αρνείται

ειδικώς η εναγομένη: 1) Για τον 1° ενάγοντα κατά το ποσό των 2.327,34€, 2) Για τον 2°, κατά το ποσό των 2.401,69€, 3) Για τον 3°, κατά το ποσό των 2.185,39€, 4) Για την 4η, κατά 2.351,07€, 5) Για την 5η, κατά 2.092,27€, 6) Για τον 6°, κατά 2.449,67€, 7) Για τον 7°, κατά 2.544,50€, 8) Για τον 8° κατά 2.163,31€, 9) Για την 9η, κατά 2.336,72€, 10) Για την 10η, κατά 2.025,00€, 11)

Για τον 11°,κατά 2.604,75€, 12) Για τον 12°, κατά 2.291,56€, 13) Για τον 13°, κατά 2.157,08€, 14) Για τον 14°, κατά 2.404,88€, 15) Για τον 15°, κατά 2.307,22€, 16) Για την 16η κατά 2.494,30 €, 17) Για τον 17°, κατά 2.417,28€, 18) Για την 18η, κατά 2.324,69€, 19) Για την 19η, κατά 2.576,52€, 20) Για τον 20°, κατά 2.798,16€, 21) Για τον 21°, κατά 2.279,60€, 22) Για τον 22°,

κατά 2.479,24€, 23) Για τον 23°, κατά 2.582,79€, 24) Για τον 24° κατά 3.020,89 €, 25) Για τον 25°, κατά 2.425,42€, 26) Για τον 26°, κατά 2.348,46€, 27) Για τον 27°, κατά 2.194,24€, 28) Για τον 28°, κατά 2.732,93€, 29) Για τον 29°, κατά 1.977,92€, 30) Για τον 30°, κατά 584,72€, 31) Για τον 31°, κατά 2.284,77€, 32) Για τον 32°, κατά 2.144,11€, 33) Για τον 33°, κατά 2.433,97€,

34) Για τον 34°, κατά 1.216,65€, 35) Για την 35η, κατά 2.187,90€, 36) Για τον 36°, κατά 2.548,64 €, 37) Για την 37η, κατά 2.437,83€, 38) Για τον 38°, κατά 2.017,21€, 39) Για την 39η, κατά 2.512,63€, 40) Για τον 40°, κατά 2.328,12€, 41) Για τον 41°, κατά 2.196,87€, 42) Για τον 42°, κατά 2.602,42€, 43) Για τον 43°, κατά 2.317,42€, 44) Για τον 44°, κατά 2.564,98€, 45) Για τον 45°, κατά 2.437,40€, 46) Για τον 46°, κατά 2.376,35€, 47) Για τον 47°, κατά 2.276,64€, 48) Για τον 48°, κατά 2.592,28€, 49) Για τον 49°, κατά 2.739,88€ και 50) Για τον 50°, κατά 2.018,04€.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αγωγή, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις και σ’ αυτές των αρθρ. 648, 653, 655, 340, 341, 345, 346 ΑΚ, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, παρελκομένης της εξετάσεως των επικουρικών αυτής και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στους ενάγοντες τα ανωτέρω ποσά, νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας, που κάθε επιμέρους ποσό κατέστη απαιτητό έως την εξόφληση. Επειδή καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης μπορεί να επιφέρει

σημαντική ζημία στους ενάγοντες, πρέπει να διαταχθεί η προσωρινή εκτέλεση της παρούσης (αρθρ. 908, 1ε ΚΠολΔ), κατά το νόμιμο αίτημα της. Η δικαστική δαπάνη των εναγόντων επιβάλλεται εις βάρος της εναγομένης (αρθρ. 176 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στους ενάγοντες τα κάτωθι ποσά: 1) Στον 1° 2.327,34€, 2) Στον 2°, το ποσό των 2.401,69€, 3) Στον 3°, το ποσό των 2.185,39€, 4) Στην 4η, 2.351,07€, 5) Στην 5η, 2.092,27€, 6) Στον 6°, 2.449,67€, 7) Στον 7°, 2.544,50€, 8) Στον 8°, 2.163,31€, 9) Στην 9η, 2.336,72€, 10) Στην 10η, 2.025,00€, 11) Στον 11°, 2.604,75€, 12) Στον

12°, 2.291,56€, 13) Στον 13°, 2.157,08€, 14) Στον 14°, 2.404,88€, 15) Στον 15°, 2.307,22€, 16) Στην 16η, 2.494,30€, 17) Στον 17°, 2.417,28€, 18) Στην 18η, 2.324,69€, 19) Στην 19η, 2.576,52 €, 20) Στον 20°, 2.798,16€, 21) Στον 21°, 2.279,60€, 22) Στον 22°, 2.479,24€, 23) Στον 23°, 2.582,79€, 24) Στον 24°, 3.020,89€, 25) Στον 25°, 2.425,42€, 26) Στον 26°, 2.348,46€, 27) Στον

27°, 2.194,24€, 28) Στον 28°, 2.732,93€, 29) Στον 29°, 1.977,92€, 30) Στον 30°, 584,72€, 31) Στον 31°, 2.284,77€, 32) Στον 32°, 2.144,11€, 33) Στον 33°, 2.433,97€, 34) Στον 34°, 1.216,65 €, 35) Στην 35η, 2.187,90€, 36) Στον 36°, 2.548,64€, 37) Στην 37η, 2.437,83€, 38) Στον 38°, 2.017,21€, 39) Στην 39η, 2.512,63€, 40) Στον 40°, 2.328,12€, 41) Στον 41°, 2.196,87 €, 42) Στον 42°, 2.602,42€, 43) Στον 43°, 2.317,42€, 44) Στον 44°, 2.564,98€, 45) Στον 45°,

2.437,40€, 46) Στον 46°, 2.376,35€, 47) Στον 47°, 2.276,64€, 48) Στον 48°, 2.592,28€, 49) Στον 49°, 2.739,88€ και 50) Στον 50°, 2.018,04€, νομιμοτόκως από την επομένη της ημέρας, που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό εως την εξόφληση.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη.

Επιβάλλει εις βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη, που ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) €.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

Αθήνα, 04-05-2012

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ