ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 447/2022

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Πέτρο Κομισόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και από τη Γραμματέα Μαρία Βασδέκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση με αντικείμενο διαφορές από σύμβαση μίσθωσης μεταξύ

Α’

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «…. Α.Ε.», που εδρεύει στο …. Αττικής (Λεωφ. … αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ …, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χρήστου Δεμερούκα του Κυριάκου (AM … Δ.Σ. Αθηνών), κατοίκου Αθηνών (οδός …).

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «…..» (….), που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή … αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ …, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της Παντελή Καραντώνη του Αναστασίου (AM … Δ.Σ. Αθηνών) και Δημήτρη Καραντώνη-Τάσση του Παντελή (AM …Δ.Σ. Αθηνών), αμφότερων κατοίκων Αθηνών (οδός ….).

Η ενάγουσα απηύθυνε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 9-9-2021 αγωγή της με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../13-9-2021 σε βάρος της εναγόμενης. Η αγωγή αυτή προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Β’

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής ναυτεργατικής οργάνωσης με την επωνυμία «…» (…), που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή … αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ …, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της Παντελή Καραντώνη του Αναστασίου (AM … Δ.Σ. Αθηνών) και Δημήτρη Καραντώνη-Τάσση του Παντελή (AM … Δ.Σ. Αθηνών), αμφότερων κατοίκων Αθηνών (οδός Αμερικής αρ. 15).

ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ….. του …, κατοίκου . … Αττικής (οδός … αρ. ..), με ΑΦΜ …, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αικατερίνης Καπούδα του Δημητρίου (AM … Δ.Σ. Αθηνών), κατοίκου Πειραιά (οδός Φίλωνος αρ. 81).

Η εναγόμενη της υπό στοιχ. Α’ αγωγής απηύθυνε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 22-10-2021 ανακοίνωση της ανοιγείσας με την ως άνω αγωγή δίκης και προσεπίκλησή της σε αναγκαστική παρέμβαση με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../22-10-2021. Η ανακοίνωση δίκης και προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά την εκφώνηση των υποθέσεων από το πινάκιο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτές. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας προσκόμισε το υπ’ αριθμ. …/2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εναγομένης ανακοινώνουσας δίκη προσεπικαλούσας σε αναγκαστική παρέμβαση προσκόμισαν τα υπ’ αριθμ. … και …/2021 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου, αντίστοιχα, ενώ η πληρεξούσια δικηγόρος του καθ’ου η ανακοίνωση δίκης προσεπικαλουμένου προσκόμισε το υπ’ αριθμ. …/2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου εκκρεμούν προς εκδίκαση: Α) η από 9-9-2021 αγωγή της ενάγουσας με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../13-9-2021 και Β) η από 22-10-2021 ανακοίνωση της εναγομένης της υπό στοιχ. Α’ αγωγής για την ανοιγείσα με την ως άνω αγωγή δίκη και προσεπίκλησή της σε αναγκαστική παρέμβαση με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../22-10-2021, οι οποίες έχουν μεταξύ τους σχέση κύριου και παρεπομένου και δεδομένου ότι υπάγονται στην ίδια διαδικασία, πρέπει να διαταχθεί η ένωση και η συνεκδίκασή τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να μειωθούν τα έξοδα (άρθρα 31 παρ. 1, 246, 591 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Α. Με την υπό στοιχ. Α’ αγωγή της (από 9-9-2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../13-9-2021) η ενάγουσα εκθέτει ότι είναι εταιρία δραστηριοποιούμενη στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων Ι.Χ. αυτοκινήτων και ότι στο πλαίσιο της, δραστηριότητάς της (αυτής εκμίσθωσε στην εναγομένη το λεπτομερώς περιγραφόμενο IX αυτοκίνητο με συμφωνηθείσα διάρκεια 48 μήνες, από 1-8-2019 έως 31-7-2023 και συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα 120.213,84 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 31.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προκαταβλήθηκε προκειμένου να παραγγελθεί το μίσθιο αυτοκίνητο, ενώ το υπόλοιπο ποσό συμφωνήθηκε να καταβάλλεται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 1.957,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, αρχής γενομένης από την παράδοση του μισθίου, εντός των δύο πρώτων εργάσιμων ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού (τιμολογίου). Ότι με ειδικό όρο της επίδικης σύμβασης προβλέφθηκε η κατάπτωση ποινικής ρήτρας σε βάρος της εναγομένης για την περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης ή πρόωρης λύσης της εκ μέρους της τελευταίας ή καταγγελίας εκ μέρους της εκμισθώτριας λόγω υπαναχώρησης της εναγομένης ή παράβασης των συμβατικών όρων, της ρήτρας ορισθείσας στο ήμισυ των απολειπόμενων μισθωμάτων από την καταγγελία της μίσθωσης έως το χρόνο της συμβατικά συμφωνηθείσας λήξης της. Ότι η εναγομένη κατέβαλε ως εγγυοδοσία («εγγύηση») για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης το ποσό των 4.737 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε τρία μηνιαία μισθώματα, το οποίο θα επιστρεφόταν στην τελευταία κατά τη λήξη της μίσθωσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα όφειλε οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο ποσό από την επίδικη σύμβαση, καθώς και ότι σε περίπτωση υπερημερίας της εναγόμενης, η καταβληθείσα εγγυοδοσία θα κατέπιπτε ως ποινική ρήτρα. Ότι αν και η εναγόμενη παρέλαβε το μίσθιο αυτοκίνητο και έκανε ανενόχλητη χρήση του, κατήγγειλε την επίδικη σύμβαση και της επέστρεψε το μίσθιο στις 16-7-2021, με συνέπεια την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Ότι με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία κατέπεσε σε βάρος της η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα που ισούται με το ήμισυ των υπολειπόμενων μισθωμάτων έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης δηλαδή για 24 μήνες από τον Αύγουστο του έτους 2021 έως τις 31-7-2023, συνολικά δε 23.495,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,24% (1.957,96 € X 1/2 X 24 μήνες), το οποίο η εναγομένη δεν της καταβάλει παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις. Ότι πέραν του ποσού αυτού η εναγομένη τής οφείλει και το ποσό των 1.136,88 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο αναλογούν ποσοστό ΦΠΑ 24% επί της καταβληθείσας ως άνω εγγυοδοσίας, η οποία επίσης κατέπεσε σε βάρος της λόγω της γενομένης ως άνω καταγγελίας Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενη ρητό όρο της επίδικης σύμβασης δυνάμει του οποίου αρμόδια για την επίλυση οποιοσδήποτε διαφοράς από τη σύμβαση αυτή καθίστανται τα δικαστήρια της περιφέρειας του Δικαστηρίου τούτου, ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλει για τις ανωτέρω αιτίες το συνολικό ποσό των 24.632,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τις 17-7-2021, δηλαδή1 από την επομένη της παράδοσης-επιστροφής του μίσθιου αυτοκινήτου, επικουρικά, δε, από την επίδοση της αγωγής. Επίσης επικαλούμενη τη μεγάλη ζημία που θα της προκαλέσει η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Τέλος ζητεί να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά της έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αγωγή παραδεκτά και αρμόδια, καθ’ ύλην και κατά τόπο, φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών-μισθωτικών διαφορών (άρθρα 14 παρ. 1 β’, 16 αρ. 1, 42 παρ. 1, 43, 614 αρ. 1 ΚΠολΔ), του ισχυρισμού της εναγομένης περί καθ’ ύλην αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου αυτού, ως προς την προς εκδίκαση ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, για το λόγο ότι η υπό κρίση διαφορά υπάγεται στην τακτική διαδικασία απορριπτομένου ως αβάσιμου, διότι από τα εκτιθέμενα στο δικόγραφο της αγωγής πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι μεταξύ των διαδίκων συνήφθη σύμβαση μακροχόνιας μίσθωσης και όχι σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing σύμφωνα με το Ν. 1665/1986). Περαιτέρω, η αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 361, 404 επ., 574 επ. ΑΚ, 176, 191 παρ. 2, 907, 908 παρ. 1 ΚΠολΔ, του ισχυρισμού της εναγομένης περί αοριστίας του δικογράφου της αγωγής απορριπτομένου ως αβάσιμου. Το αίτημα, όμως, περί επιδίκασης του ποσού των 1.136,88 ευρώ ως αναλογούντος ΦΠΑ στην εγγυοδοσία που κατέπεσε σε βάρος της εναγομένης είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι σε κανένα σημείο του δικογράφου της αγωγής δεν εκτίθεται ότι το εν λόγω ποσό συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία των συμβαλλομένων ως προς την καταβληθείσα από την εναγομένη εγγυοδοσία για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και ως προς την περίπτωση της κατάπτωσης αυτής. Επίσης, απορριπτέο ως μη νόμιμο είναι και το παρεπόμενο αίτημα περί επιδίκασης του νόμιμου τόκου από την επομένη της επιστροφής του μίσθιου αυτοκινήτου, διότι δεν γίνεται επίκληση σχετικής συμφωνίας ως προς τη δήλη ημέρα καταβολής της επίδικης ποινικής ρήτρας και κατάπτωσης της εγγυοδοσίας ούτε σχετικής όχλησης κατά τη συγκεκριμένη ημεροχρονολογία και επομένως, το αίτημα περί επιδίκασης τόκου είναι νόμιμο μόνο κατά την επικουρική βάση του, δηλαδή από την επίδοση της αγωγής. Δεδομένου ότι έχει λάβει χώρα η κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019 έγγραφη ενημέρωση της ενάγουσας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση (βλ. το από 8-9-2021 έντυπο έγγραφης ενημέρωσης του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της) και έχει καταβληθεί το ανάλογο δικαστικό ένσημο με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. το με κωδικό …..e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σε συνδυασμό με την από 10-11-2021 πληρωμή του άνω παράβολου, ποσού 260,90 ευρώ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος myAlpha Web της τράπεζας ALPHA BANK), πρέπει η αγωγή να ερευνηθεί και από ουσιαστική άποψη κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη.

Β. Με την υπό στοιχ. Β’ ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση (από 22-10-2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../22-10-2021) η εναγομένη της υπό στοιχ. Α’ κύριας αγωγής ιστορεί ότι σε βάρος της ασκήθηκε από την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας ενάγουσα η ως άνω αγωγή της το περιεχόμενο της οποίας ενσωματώνει ως αναπόσπαστο τμήμα στο υπό κρίση δικόγραφο, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού. Ότι’ την αγωγή αυτή προτίθεται να αποκρούσει ως απαράδεκτη, αόριστη, μη νόμιμη και αβάσιμη, επικαλούμενη την εξόφληση της επίδικης απαίτησης δια του μεταξύ αυτής και της ενάγουσας νόμιμου εξώδικου συμψηφισμού. Ότι ο καθ’ου η ανακοίνωση της άνω ανοιγείσας κύριας δίκης και προσεπικαλούμενος είναι αναγκαίος ομόδικός της και δικονομικός εγγυητής της, διότι έχοντας την ιδιότητα του διοικητή και νόμιμου εκπροσώπου της κατά τον κρίσιμο χρόνο κατάρτισης της επίδικης σύμβασης ενήργησε κατά παράβαση του καταστατικού της και υπέγραψε για λογαριασμό της τη σύμβαση αυτή χωρίς τη σχετική εξουσιοδότηση. Ότι εξαιτίας της παράνομης αυτής συμπεριφοράς του παύθηκε νόμιμα πριν τη λήξη της θητείας του; Ότι σε περίπτωση που η ως άνω ασκηθείσα σε βάρος της-κύρια αγωγή γίνει δεκτή, επιφυλάσσεται ρητά να ασκήσει τα απορρέοντα δικαιώματά της, ώστε ο προσεπικαλούμενος να υποχρεωθεί να της καταβάλει κάθε ποσό που τυχόν υποχρεωθεί η ίδια να καταβάλει στην ενάγουσα με τους νόμιμους τόκους, τη δικαστική δαπάνη και τα λοιπά έξοδα, με το νόμιμο . τόκο από την εκ μέρους της καταβολή. Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενη το έννομο συμφέρον της ανακοινώνει;στον αναφερόμενο διοικητή και νόμιμο εκπρόσωπό της, κατά τον ως άνω κρίσιμο χρόνο, την κατά τα άνω ανοιγείσα και εκκρεμή δίκη με την υπό στοιχ. Α’ αγωγή και προσεπικαλεί αυτόν να παρέμβει στη δίκη αυτή υπέρ της. Με το περιεχόμενο αυτό ·η κρινόμενη ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε παρέμβαση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, ως παρεπόμενη της. κύριας δίκης που έχει ανοιχθεί με την υπό στοιχ. Α’ αγωγή (άρθρα 31 παρ. 1, 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), πλην όμως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, προεχόντως διότι η ανακοινώνουσα τη δίκη-προσεπικαλούσα σε παρέμβαση αρνείται πλήρως τη σε βάρος της ασκηθείσα αγωγή και δεν εκθέτει ότι ασκεί την προσεπίκλησή της επικουρικά, υπό την προϋπόθεση που η κύρια αγωγή γίνει δεκτή, αλλά απλώς διατυπώνει την επιφύλαξή της να στραφεί κατά του προσεπικαλουμένου για την περίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, δε, τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά δεν καθιστούν τον προσεπικαλούμενο αναγκαίο ομόδικό της, ούτε δικονομικό εγγυητή της στην ανοιγείσα κύρια δίκη, όπως νομικά αβάσιμα ισχυρίζεται η ανακοινώνουσα τη δίκη-προσεπικαλούσα (βλ. X. Απαλαγάκη, ΕρΝομΚΠολΔ, 4η έκδ., τ. 1°S άρθρο 88 αρ. 1, 2, 6). Λόγω της ήττας της ανακοινώνουσας δίκη-προσεπικαλούσας πρέπει αυτή να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του καθ’ου η ανακοίνωση δίκης-προσεπικαλουμένου, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, Παρ. I & III Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»),

Κατά την αποδεικτική διαδικασία που έλαβε χώρα στο ακροατήριο, η ενάγουσα ζήτησε και εξέτασε ως μάρτυρα απόδειξης το ….. του .. και της … κάτοικο … Αττικής (οδός .. αρ. …) και εμπορικό διευθυντή της ενάγουσας κατά τη δήλωση των στοιχείων του. Πριν την όρκιση του εν λόγω προσώπου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εναγομένης υπέβαλαν παραδεκτά και νομότυπα την ένσταση εξαίρεσης από την εξέτασή του ως μάρτυρα για το λόγο ότι αυτός δεν είναι τρίτος, αλλά μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ενάγουσας. Από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων εγγράφων και ειδικότερα, από την υπ’ αριθμ. πρωτ. …./21-5-2020 ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποδεικνύεται ότι ο άνω Β. Κ. είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ενάγουσας ανώνυμης εταιρίας με θητεία από 5-5-2020 έως 5-5-2023 και επομένως εφόσον εξομοιώνεται με διάδικο (άρθρο 415 παρ. 3 ΚΠολΔ), η ένορκη κατάθεσή του ως μάρτυρα-τρίτου δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς ως τέτοια αποτελεί ανεπίτρεπτο αποδεικτικό μέσο κατά το βάσιμο ισχυρισμό της εναγομένης (βλ. ΟλΑΠ 1328/1977 ΝοΒ 26.1048, X. Απαλαγάκη, ό.π., τ. 1°S άρθρο 415 αρ. 5). Σημειώνεται ότι η σχετική κατάθεση του άνω εξαιρεθέντος μάρτυρα δεν μπορεί να ληφθεί ως εξέταση διαδίκου, αφού δεν προτάθηκε από την ενάγουσα η εξέταση του προσώπου αυτού ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της, ώστε να λάβει χώρα η εξέτασή του κατά τους όρους του άρθρου 415 ΚΠολΔ.

Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, εκ των οποίων άλλα λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα είναι ανώνυμη εταιρία με αντικείμενο επιχειρηματικής της δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, την εμπορία, εκμετάλλευση και ενοικίαση αυτοκινήτων; Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της αυτής κατήρτισε στις 31-1-2019 με την εναγόμενη, εκπροσωπούμενη από τον εξουσιοδοτούμενο …. (καθ’ου η ανακοίνωση δίκης-προσεπικαλούμενο σε παρέμβαση), την υπ’ αριθμ. …. σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτων, στην οποία εμπεριέχονται οι γενικοί όροι της σύμβασης και οι οποίοι εξειδικεύτηκαν με το υπ’ αριθμ. 2019/015/01 παράρτημα που υπογράφηκε μεταξύ των διαδίκων την 1-82019. Συγκεκριμένα, η ενάγουσα εκμίσθωσε στην εναγομένη ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας BMW Χ4 ΜΟί 3.0 LT, με αριθμό κυκλοφορίας ….., κυβισμού 3.000 κυβικών εκατοστών, έτους 1ης κυκλοφορίας 2019, κυριότητας της «…. Α.Ε.», με συμφωνηθείσα διάρκεια 48 μήνες, από 1-8-2019 έως 31-7-2023 και συμφωνηθέν σταθερό μηνιαίο μίσθωμα 1.579 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24%), καταβαλλομένου εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. Το συνολικό μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα ανερχόταν, επομένως, στο ποσό των 1.957,96 ευρώ. Στο προαναφερόμενο παράρτημα της σύμβασης δε, αναγράφηκε και το ποσό των 25.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, δηλαδή (25.000 € X 24% =) 31.000 ευρώ, χαρακτηριζόμενο ως «ποσό συμμετοχής». Ο όρος αυτός δεν αποσαφηνίζεται από το περιεχόμενο της σύμβασης και επ’ αυτού υφίσταται αμφισβήτηση από τους διαδίκους, ως προς την αληθινή αιτία για την οποία το ποσό αυτό καταβλήθηκε. Συγκεκριμένα, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι το ποσό αυτό αφορά την πρώτη αυξημένη δόση του συνολικού μισθώματος, ανερχόμενου στο ποσό των 120.213,84 ευρώ, δηλαδή στην εκτιμηθείσα αγοραία αξία του κατά την 1-3-2019 (βλ. την από 1-3-2019 προσφορά της ανώνυμης εταιρίας «…. Α.Ε.»), ώστε να μειωθεί το υπολειπόμενο μηνιαίως καταβαλλόμενο μίσθωμα κατά τους 48 μήνες της μίσθωσης αντίθετα, η εναγόμενη ισχυρίζεται ότι το εν λόγω ποσό των 31.000 ευρώ αφορά προκαταβολή μισθωμάτων έναντι των 48 καταβλητέων μηνιαίως μισθωμάτων. Υπό την εκδοχή και τον ισχυρισμό της εναγομένης δηλαδή, το συνολικά καταβλητέο ποσό κατά τη συμβατικά συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ανέρχεται σε (1.957,96 € X 48 μήνες =) 93.982,08 ευρώ, που υπολείπεται σημαντικά από την ως άνω εμπορική του αξία. Από την εκτίμηση του συνόλου όλων των αποδεικτικών μέσων, όμως ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι η καταβολή του ποσού των 31.000 ευρώ αφορά προκαταβολή μισθωμάτων, πέραν της αόριστης υποβολής του, καθώς δεν εξειδικεύεται πόσα από τα συμφωνηθέντα μισθώματα προκαταβλήθηκαν, δεν ευσταθεί και γι’ αυτό δεν κρίνεται βάσιμος. Ειδικότερα, η εναγομένη προέβη στην καταβολή του συνολικού ποσού των 35.647 ευρώ στις 27-2-2019 στον υποδειχθέντα από την ενάγουσα λογαριασμό καταθέσεων που τηρούσε στην Τράπεζα Πειραιώς και ανέγραψε ως αιτιολογία στο σχετικό πεδίο («Πληροφορίες για το δικαιούχο») του με κωδικό συναλλαγής …. από 27-2-2019 παραστατικού την ένδειξη «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ / ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΚ. BMW Χ4». Μετά την καταβολή αυτή και την παράδοση του μίσθιου ΙΧΕ αυτοκινήτου στην εναγομένη, την 1-8-2019, κατά το χρόνο έναρξης της μίσθωσης η ενάγουσα εξέδωσε στο όνομα της εναγομένης το υπ’ αρ. …/2-8-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για το συνολικό ποσό των 32.957,96 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 31.000 ευρώ αφορούσε το πρώτο επαυξημένο μίσθωμα του μίσθιου αυτοκινήτου (25.000 ευρώ αξία και 6.000 ευρώ ΦΠΑ 24%) και ποσό 1.957,96 ευρώ : αφορούσε το μηνιαίο μίσθωμα για τον Αύγουστο του έτους 2019 (1.579 , ευρώ αξία και 378,96 ευρώ ΦΠΑ 24%). Η εναγόμενη δεν αμφισβήτησε την αιτιολογία του εν λόγω ποσού των 31.000 ευρώ που αφορά το πρώτο επαυξημένο μίσθωμα/ παρά μόνο για πρώτη φορά την αμφισβήτησε με την από 1-9-2021 εξώδικη δήλωσή της που απηύθυνε στην ενάγουσα και . κοινοποιήθηκε νόμιμα την ίδια ημέρα, μετά την παρέλευση δύο και πλέον ετών από την κατά τα ως άνω γενόμενη καταβολή (27-2-2019) και την έκδοση του προαναφερθέντος τιμολογίου (2-8-2019) και ενώ η μίσθωση : είχε λήξει πρόωρα μετά από καταγγελία της ίδιας της εναγομένης και το ’ μίσθιο αυτοκίνητο είχε επιστραφεί στην ενάγουσα στις 16-7-2021. Με την ως άνω εξώδικη δήλωσή της η εναγομένη δεν αναγράφει την κατά τους δικούς της ισχυρισμούς αληθή αιτιολογία καταβολής του ως άνω ποσού των 31.000 ευρώ, αλλά απλώς αμφισβητεί τον αναγραφέντα στο ως άνω τιμολόγιο της ενάγουσας χαρακτηρισμό «πρώτο επαυξημένο μίσθωμα», προκειμένου να προβάλει το καταβληθέν αυτό ποσό σε συμψηφισμό έναντι της αξίωσης της ενάγουσας για την κατάπτωση της συμβατικά καθορισθείσας ποινικής ρήτρας λόγω της εκ μέρους της εναγομένης καταγγελίας της μίσθωσης. Περαιτέρω υποδεικνύεται ότι με ρητό όρο του παραρτήματος της σύμβασης (όρος με αριθμό 8) προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή του παραρτήματος της εκ μέρους της εναγομένης (μισθώτριας) ή υπαναχώρησής της κατά παράβαση της παραγράφου 16 της σύμβασης η τελευταία θα υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα, η οποία συμφωνήθηκε κατά την κατάρτιση και υπογραφή του παραρτήματος ως δίκαιη και εύλογη, ποσό ίσο με το 50% των μισθωμάτων που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της επίδικης σύμβασης μίσθωσης, καθώς και να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική Ζημία που θα προκληθεί στην ενάγουσα (εκμισθώτρια), καθώς και ότι συγχρόνως καταπίπτουν υπέρ της ενάγουσας και οι τυχόν υφιστάμενες εγγυήσεις. Σημειώνεται ότι ως εγγυοδοσία για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης («εγγύηση») συμφωνήθηκε και καταβλήθηκε από την εναγομένη το ποσό των 4.647 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε τρία μισθώματα χωρίς τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ (3 X 1.549 ευρώ). Εξάλλου, αποδεικνύεται ότι ενώ η εναγόμενη έκανε ακώλυτη χρήση του μίσθιου αυτοκινήτου από την παράδοσή του, δηλαδή από την 1-8-2019, χωρίς να επικαλεστεί οποιονδήποτε λόγο ειδοποίησε την ενάγουσα ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μίσθωσης και επέστρεψε το μίσθιο όχημα στις 16-7-2021, καταγγέλλοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταξύ τους σύμβαση, με συνέπεια την πρόωρη λύση της. Ενόψει τούτων και λαμβανομένης υπόψη της ρητής συμφωνίας των αντισυμβαλλόμενων διαδίκων περί ποινικής ρήτρας σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της εναγομένης (άρθρα 361, 404 επ. ΑΚ), η τελευταία οφείλει να της καταβάλει το ήμισυ των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από την πρόωρη λύση της μίσθωσης έως το χρόνο της συμβατικά συμφωνηθείσας λύσης της, δηλαδή από τις 17-7-2021 έως τις 31-7-2023, για χρονικό διάστημα 24 μηνών και συγκεκριμένα το ποσό των (1.957,96 € X 50% =) 978,98 ευρώ για καθένα από τους υπολειπόμενους μισθωτικούς μήνες. Συνολικά, δε, η εναγομένη οφείλει ως ποινική ρήτρα στην ενάγουσα το ποσό των 23.495,52 ευρώ. Ο ισχυρισμός της εναγομένης περί εξόφλησης του ως άνω οφειλόμενου ποσού δια του γενόμενου εξώδικου συμψηφισμού με απαίτησή της ύψους 31.000 ευρώ, που αφορά προκαταβολή μισθωμάτων, πέραν της παντελούς αοριστίας του, καθώς δεν αναπτύχθηκε επαρκώς στο ακροατήριο με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων της, ώστε να θεμελιωθεί η σχετική ένσταση εξόφλησης (άρθρα 416 ΑΚ, 262 παρ. 1, 591 παρ. 1 δ’ ΚΠολΔ), δεν αποδεικνύεται βάσιμος σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, δοθέντος ότι το ποσό των 31.000 ευρώ αφορούσε την καταβολή του πρώτου αυξημένου μισθώματος. Επίσης ο ισχυρισμός της εναγόμενης ότι στην οφειλόμενη εκ μέρους της ποινική ρήτρα δεν πρέπει να συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ, ποσοστού 24% επί των μισθωμάτων, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δοθέντος ότι οι διάδικοι κατά την κατάρτιση της σχετικής τους συμφωνίας απέβλεψαν ως μέτρο καθορισμού της ποινικής ρήτρας στο ήμισυ των καταβλητέων μισθωμάτων έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης και ως τέτοια νοούνται τα μισθώματα που όφειλε η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα μέχρι το ως άνω καταληκτικό χρονικό σημείο με τις προβλεπόμενες από το νόμο επιβαρύνσεις τους. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 23.495,52 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Περίπτωση κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής δεν κρίνεται ότι συντρέχει, δεδομένου ότι από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε ότι τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης θα προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα και επομένως, το σχετικό αίτημα της τελευταίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο. Σημειώνεται ότι η επιδικαζόμενη απαίτηση δεν αφορά μισθώματα, για να γεννάται υποχρέωση του Δικαστηρίου για κήρυξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστής κατ’ άρθρο 910 αρ. 2 ΚΠολΔ, αλλά ποινική ρήτρα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ τους ανάλογα με την έκταση της νίκης και της ήττας του καθενός και να επιβληθούν εν μέρει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και τη συνεκδίκαση: Α) της από 9-9-2021 αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../13-9-2021 και Β) της από 22-10-2021 ανακοίνωσης δίκης και προσεπίκλησης σε αναγκαστική παρέμβαση με ΓΑΚ/ΕΑΚ …../22-10-2021.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την υπό στοιχ. Α’ αγωγή και την υπό στοιχ. Β’ ανακοίνωση δίκης προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό στοιχ. Β’ ανακοίνωση δίκης προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ανακοινώνουσα δίκη προσεπικαλούσα σε αναγκαστική παρέμβαση στα δικαστικά έξοδα του καθ’ου η ανακοίνωση δίκης προσεπικαλουμένου σε αναγκαστική παρέμβαση, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα (670) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την υπό στοιχ. Α’ αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (23.495,52 ευρώ) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης εν μέρει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στις 8 Ιουνίου 2022 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

nomotelia.gr