Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός -.

Στην περίπτωση επίτευξης διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού δεν εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις του ν. 2523/97. Περαιτέρω δεν εφαρμόζονται και οι ποινικές διατάξεις περί πλαστογραφίας ή απάτης. Εκτός αν διαπιστωθεί η ύπαρξη περαιτέρω σκοπού προσπορισμού οφέλους ή πρόκλησης άλλης επιπλέον βλάβης σε βάρος του δημοσίου πλην της φοροδιαφυγής ή τρίτου ή προσπορισμού άλλου οφέλους πλήν του επιτευχθέντος διά της φοροδιαφυγής.

ΑΡΙΘΜΟΣ 510/2012

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Γεώργιο Τοπαλνάκο, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτα Μαυράκη, Εισηγήτρια και Αγαθή Δερέ, Εφέτες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ειδικό δωμάτιο των διασκέψεων, στις 19 Ιουλίου 2012, χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέα (άρθρο 32§2 του Ν.4055/2012 που αντικατέστησε το άρθρο 287§1 Κ.Π.Δ.). Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και ο Γραμματέας Μιχαήλ Θεολόγου.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Ηλίας Σεφερίδης, υπέβαλε προς το Συμβούλιο, στις 6-7-2012, την ποινική δικογραφία κατά των 1)…, Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 2)…, Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, κατοίκου Θεσσαλονίκης και 3)…, κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας, με την έγγραφη πρότασή του 472/2012, η οποία έχει ως εξής:

«Αριθμός 472.

Προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Εισάγω στο Συμβούλιο σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 2, 4, 138 παρ. 1, 2, 270 παρ. 1, 308 παρ. 1, 6, 309 παρ. 1 περ. α, 316παρ. 2, 317 παρ. 1, 318, 319παρ. 1, 3 του ΚΠΔ όπως οι διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1 και 309 παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του νόμου 3904/2010 σε συνδ με άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του νόμου 2408/96 την προκείμενη με αρίθμ. ΕΙ0/5581 ανακριτική δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος των … Προέδρου του ΔΣ της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, … Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας κατοίκου Θεσσαλονίκης και … επιχειρηματία κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας κατηγορουμένων για την πράξη της απάτης από κοινού σε βάρος του δημοσίου με προκληθείσα ζημία σε βάρος αυτού και με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 σε συνδ με άρθρα 45, 386 παρ. 1 του ΠΚ). Η ποινική δίωξη κινήθηκε μετά την υποβολή της αρίθμ 4352/8/3/2011 μηνυτήριας αναφοράς της ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας δια της οποίας απεδείχθη πως ο τρίτος κατηγορούμενος εξέδωσε το αρίθμ 55/28/12/2003 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο ήταν εικονικό, αφού αφορούσε ανύπαρκτη συναλλαγή και το οποίο αποδέχθηκαν ο πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων με την παραπάνω ιδιότητα τους αποσκοπώντας στην εμφάνιση μεγαλυτέρων δαπανών και αντίστοιχα μικρότερου κέρδους της εταιρείας και έτσι στην επιβολή μικρότερου ποσού φόρου εισοδήματος. Η κυρία ανάκριση περατώθηκε με την έκδοση τυπικών κλήσεων (ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 2/7/3/2012, ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 3/7/3/2012 και ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 4/7/3/2012) Κατόπιν των ανωτέρω εκθέτω τα παρακάτω. Κατά την διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδαφ. β του ΚΠΔ όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 3904/2010 για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως ισχύει σήμερα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το έγκλημα της απάτης ποσού ανώτερου των 146.735,00 ευρώ, η κυρία ανάκριση περατώνεται με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Για τον σκοπό αυτό μετά την περάτωση της τελευταίας ανακριτικής πράξης η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος συμπλήρωσης της ανακρίσεως υποβάλλει πρόταση του στο Συμβούλιο Εφετών το οποίο αποφαίνεται για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή να μην γίνει κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου γιατί δεν έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο. Το συμβούλιο Εφετών είναι αρμόδιο ακόμη και για τα συναφή με την κακουργηματική ή κακουργηματικές πράξεις υπαγόμενες στην διάταξη του άρθρου 1 του νομού 1608/50 κακουργήματα ή πλημμελήματα για τα οποία προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανακρίσεως. Το αμετάκλητο του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών προβλέφθηκε για την ταχεία περάτωση των σε βάρος του δημοσίου και των ΝΠΔΔ υποθέσεων (βλ. ΑΠ 79/2001 Πράξη και Λόγος του ΠΔ 2001 σελ 32, ΑΠ 291/2002 Ποιν. Χρον ΝΒ σελ 923, ΑΠ 1371/2004 Πράξη και Λόγ του ΠΔ 2004, ΑΠ 312/2005, ΑΠ 427/2005, ΑΠ 1203/2005, ΑΠ 1110/2005, ΑΠ 1721/2006, ΑΠ 1722/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, ΑΠ 431/2007 NOB 55 σελ 1889, ΑΠ 1440/2010, ΑΠ 1386/2010, ΑΠ 559/2010, ΑΠ 111/2010, ΑΠ 1515/2010, ΑΠ 50/2011 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νομός).

Για την στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων που διαλαμβάνονται στην διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 1608/50 (περί καταχραστών του δημοσίου και των ΝΠΔΔ) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το έγκλημα της απάτης, που προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις πέραν των αναφερομένων στο βασικό έγκλημα (άρθρο 386 παρ 1 του ΠΚ). Στην ανωτέρω όμως διάταξη (άρθρο 1 του νόμου 1608/50) προβλέπεται αυξημένη ποινική κύρωση (ποινή καθείρξεως δηλ. 5 ετών μέχρι 20 ετών) και στην περίπτωση που η πράξη διήρκησε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή η προκληθείσα ζημία ή το επιδιωκόμενο όφελος είναι ιδιαίτερα μεγάλη προβλέπεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ενώ για την ίδια πράξη του βασικού εγκλήματος κακουργηματικού χαρακτήρα προβλέπεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών (άρθρο 386 παρ. 1, 3 περ. α και β του ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 14 παρ 4 του vόμου 2721/99) (ΑΠ 974/2003, ΑΠ 964/2008, ΑΠ 1696/2008, ΑΠ 1617/2009, ΑΠ 1016/2009, ΑΠ 1369/2010, ΑΠ 111/2010, ΑΠ 1440/2010, ΑΠ 1515/2010 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ).

Τέλος κατά την διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ ορίζεται ότι «Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών» Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την θεμελίωση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία α) σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί και η επέλευση του περιουσιακού οφέλους, β) με γνώση του δράστη παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών γεγονότων (υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα) από την οποία ως παραγωγό αιτία παραπλανήθηκε κάποιος, και γ) βλάβη ξένης περιουσίας η οποία πρέπει να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη. Η αξία της ζημίας στο έγκλημα της απάτης δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως αλλά πρέπει να προσδιορίζεται αυτή για την επιμέτρηση της ποινής. Οι ψευδείς παραστάσεις του δράστη με την πλάνη του παθόντα πρέπει να τελούν σε σχέση αμεσότητας και αναγκαιότητας. Αμεσότητα υφίσταται όταν μεταξύ των ψευδών παραστάσεων και της πλάνης του παθόντα δεν παρεμβάλλεται και δεν μεσολαβεί άλλος αιτιώδης παράγοντας. Αναγκαιότητα υφίσταται όταν η πλάνη υπήρξε το αποτέλεσμα των ψευδών παραστάσεων του δράστη. Οι ψευδείς παραστάσεις πρέπει να ήταν η μόνη αιτία που οδήγησαν στην παραπλάνηση του παθόντα. Για την πραγμάτωση του ανωτέρω εγκλήματος δεν απαιτείται το θύμα να έχει ορισμένο βαθμό ευφυΐας ή πειστικότητας, αρκεί ο δράστης να χρησιμοποίησε μέσα για την παραπλάνηση αυτού (του θύματος) με σκοπό την πρόκληση βλάβης σ’ αυτό και αντίστοιχης ωφέλειας (βλ. ΑΠ 1323/93 Ποιν. Χρον ΜΓ 1142, ΑΠ 506/94 Ποιν. Χρον ΜΔ σελ 627, ΑΠ 985/2000 Πράξη και Λόγ του ΠΔ 2000 και παρατηρήσεις καθηγητή Γ. Σιλίκου σελ 323 επ ΑΠ 430/2002 Ποιν/νη 2002 σελ 961, ΑΠ 1040/2006 Πράξη και Λόγ του ΠΔ 2006 σελ 308, ΒουλΣυμβΕφΘεσ 92/2006 Αρμ 2006 σελ 104). Το έγκλημα της απάτης συντελείται με την επέλευση βλάβης σε ξένη περιουσία με σκοπό να περιέλθει σε κάποιον παράνομο περιουσιακό όφελος με δόλια παραπλάνηση, που επιτυγχάνεται με κάποιον από τους τρεις αναφερόμενους υπαλλακτικά στη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1 του ΠΚ τρόπους, που διαφέρουν εννοιολογικά μεταξύ τους. (ΑΠ 1855/2006, ΑΠ 487/2007, ΑΠ 226/2008 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του νόμου 2523/97 όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 75 παρ. 2 του νόμου 3842/2010 «Στις περιπτώσεις του συνολικού για κάθε φορολογία διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διοικητικής περαίωσης της όλης διαφοράς δεν εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις του παρόντος» (νόμου). Εκ της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει ότι η διοικητική ή δικαστική επίλυση της διαφοράς συνιστά διακωλυτικό λόγο ασκήσεως ποινικής διώξεως για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του νόμου 2523/97 εγκλήματα καθισταμένης αυτής σε περίπτωση ασκήσεως της απαράδεκτης. Οι ειδικές διατάξεις περί φοροδιαφυγής μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, που προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του νόμου 2523/97 αποκλείουν την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του ποινικού κώδικα περί πλαστογραφίας και απάτης (άρθρα 216 και 386 του ΠΚ). Εκτός αν η ενέργεια του δράστη δεν κατατείνει μόνο στην φοροδιαφυγή αλλά και στην περαιτέρω ωφέλεια του δράστη ή στην πρόκληση βλάβης στο δημόσιο πέραν της προκληθείσας δια της φοροδιαφυγής. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία της φοροδιαφυγής όεν ταυτίζονται με εκείνα των γενικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. (ΑΠ 278/2012, ΑΠ 1282/2010, ΑΠ 426/2009, ΑΠ 249/2006, ΑΠ 272/2006, ΑΠ 228/2005, ΑΠ 974/2003, ΑΠ 1905/2000, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ).

Στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων σε συνδυασμό με τα συνημμένα έγγραφα έχουν προκύψει τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Ο … προέβη στην έναρξη εργασιών σχετικά με τα καύσιμα το έτος 2002 και στις αρχές του έτους 2003 επέκτεινε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και σε χωματουργικές εργασίες. Στα πλαίσια της νέας επιχειρηματικής του δραστηριότητας συνεργάστηκε με την Εργοληπτική Εταιρεία με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, αναλαμβάνοντας ως υπεργολάβος την μετεγκατάσταση αγωγού καυσίμων στην Νέα Εγνατία στο σημείο της οδού μεταξύ Λαγκαδά και Στρυμόνα. Ο ανωτέρω με την ιδιότητα του υπεργολάβου εξέδωσε το με αρίθμ ΤΠΥ 55/28/12/2003 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την ανάδοχο του έργου (Σ… ΑΤΕ) ποσού 250.038,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσού 45.006,84 και συνολικού ποσού 295.044,64 ευρώ. Κατά τον διενεργηθέντα από την αρμόδια υπηρεσία ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπιστώθηκε πως το ανωτέρω τιμολόγιο ήταν εικονικό και εκδόθηκε για ανύπαρκτη στο σύνολο της παρασχεθείσα εργασία. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε εκ μέρους της Δ.Ο.Υ Αλεξάνδρειας η με αρίθμ 254/20/10/2010 πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος της ανωτέρω εταιρείας για την πράξη της αποδοχής εικονικού φορολογικού στοιχείου. Στην ανωτέρω ενέργεια οι κατηγορούμενοι προέβησαν για την εμφάνιση διογκωμένων δαπανών και κατά συνέπεια μικρότερων κερδών και επομένως την επιβολή μικρότερου έναντι του πράγματι αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Εκτός της μηνυτήριας αναφοράς που συντάχθηκε για τους λήπτες του εικονικού τιμολογίου (…) συντάχθηκε μηνυτήρια αναφορά και για τον εκδότη του τιμολογίου (….).

Ο … και … με την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας ο πρώτος και του Διευθύνοντα Συμβούλου ο δεύτερος προέβησαν στον εξώδικο συμβιβασμό με την αρμόδια προς τούτο Δ.Ο.Υ Αλεξάνδρειας και συντάχθηκε η σχετική πράξη (βλ. 9/10/1/2011 πράξη διοικητικού συμβιβασμού) για την αρίθμ 254/20/10/2010 απόφαση επιβολής προστίμου. Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι δεν προέβησαν στην χρήση του αποδεχθέντος εικονικού τιμολογίου προς λήψη δανείου ή ένταξης της επιχειρήσεως τους σε αναπτυξιακό πρόγραμμα για λήψη Κρατικής επιχορήγησης. Οι κατηγορούμενοι πέραν της φοροδιαφυγής δεν αποσκοπούσαν σε περαιτέρω βλάβη του δημοσίου ή τρίτου ή στον προσπορισμό άλλης ωφέλειας πέραν της προερχομένης εκ της ενεργείας της φοροδιαφυγής. Συνεπώς γι’ αυτούς δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της απάτης σε βάρος του δημοσίου, αφού αυτοί δεν αποσκοπούσαν στην πρόκληση άλλης βλάβης ή στον προσπορισμό και άλλου οφέλους πέραν του επιδιωκόμενου δια της φοροδιαφυγής, (βλ ένορκη μαρτυρική κατάθεση της υπαλλήλου του ΣΔΟΕ Κ Μακεδονίας …) για την οποία δεν εφαρμόζεται η σχετική ποινική διάταξη λόγω του επιτευχθέντος διοικητικού συμβιβασμού (άρθρο 24 παρ. 2 του νόμου 2523/97 ως ισχύει) Ο τρίτος κατηγορούμενος … εκδότης του εικονικού φορολογικού στοιχείου δια της εγχειρίσεως αυτού στους λήπτες αυτού … απώλεσε την φυσική εξουσία αυτού και επομένως δεν ήταν δυνατή η εκ μέρους του χρησιμοποίηση αυτού και συνεπώς και της διάπραξης εκ μέρους του του εγκλήματος της απάτης του Ποινικού Κώδικα. Η έκδοση του εικονικού τιμολογίου αποσκοπούσε στην διάπραξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής και στον προσπορισμό οφέλους δι’ αυτής προερχομένου εκ της συναλλαγής αυτού με τους αποδέκτες του τιμολογίου, (ενέργεια ερευνώμενη γι’ αυτόν μετά την υποβολή σε βάρος του της μηνυτήριας αναφοράς της προαναφερομένης υπηρεσίας). Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως δεν έχει διαπιστωθεί η τέλεση του ανωτέρω εγκλήματος της απάτης σε βάρος του δημοσίου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων για την διωκόμενη σε βάρος τους πράξη. Τα δικαστικά έξοδα να επιβληθούν σε βάρος του δημοσίου, γιατί η ποινική δίωξη κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω να μην γίνει κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων … Προέδρου της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, … Διευθύνοντα Συμβούλου της παραπάνω εταιρείας κατοίκου Θεσσαλονίκης και … επιχειρηματία κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας κατηγορουμένων νια την πράξη της απάτης σε βάρος του δημοσίου εκ της οποίας η προκληθείς βλάβη του δημοσίου με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Τα δικαστικά έξοδα να επιβληθούν σε βάρος του δημοσίου, γιατί η ποινική δίωξη κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

Θεσσαλονίκη 29-6-2012.

Ο Εισαγγελέας Εφετών,

Ηλίας Σεφερίδης,

Αντεισαγγελέας Εφετών».

Το Συμβούλιο μελέτησε τη δικογραφία και σύμφωνα με το Νόμο σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή και το Συμβούλιο έχει σύμφωνη γνώμη με αυτήν που διατυπώνεται στην υποβαλλόμενη προς αυτό εισαγγελική πρόταση, στις ορθές και νόμιμες σκέψεις της οποίας και αναφέρεται εξ ολοκλήρου, τόσο ως προς το νομικό όσο και ως προς το πραγματικό μέρος της υπόθεσης, τις οποίες καθιστά αναπόσπαστο μέρος του αιτιολογικού του παρόντος βουλεύματος. Με βάση τα εκεί λεπτομερώς εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά και το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος των 1)…., Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 2)…, Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, κατοίκου Θεσσαλονίκης και 3)…, επιχειρηματία, κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας, για την πράξη της απάτης σε βάρος του δημοσίου εκ της οποίας η προκληθείσα βλάβη του δημοσίου με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, διότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, που να δικαιολογούν την παραπομπή τους στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου [άρθρα 309 παρ. 1α και 310 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ.].

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ να μη γίνει κατηγορία κατά των: 1)…, Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 2)…, Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, κατοίκου Θεσσαλονίκης και 3)…, κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας, για την πράξη της απάτης σε βάρος του δημοσίου εκ της οποίας η προκληθείσα βλάβη του δημοσίου με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, πράξη που φέρονται ότι τέλεσαν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας κατά το έτος 2003.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Ιουλίου 2012 και εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ