Υπόθεση C‑439/09, Ανταγωνισμός – Δίκτυο επιλεκτικής διανομής – Γενική και απόλυτη απαγόρευση της πωλήσεως στο διαδίκτυο

22 Οκτωβρίου, 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 13ης Οκτωβρίου 2011 (*) «Άρθρο 101, παράγραφοι 1 και 3, ΣΛΕΕ – Κανονισμός (ΕΚ) 2790/1999 – Άρθρα 2 έως 4 – Ανταγωνισμός – Περιοριστική πρακτική – Δίκτυο επιλεκτικής διανομής – Καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης – Γενική και απόλυτη απαγόρευση της πωλήσεως στο διαδίκτυο – Απαγόρευση που επέβαλε ο προμηθευτής στους εξουσιοδοτημένους διανομείς» Στην υπόθεση C‑439/09, με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το cour d’appel de Paris (Γαλλία) με απόφαση της 29ης Οκτωβρίου 2009, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 10 Νοεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της δίκης Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS κατά Président de l’Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, παρισταμένων των: Ministère public, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα), συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, E. Juhász (εισηγητή), Γ. Αρέστη, T. von Danwitz και D. Šváby, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: J. Mazák, γραμματέας: R. Şereş, υπάλληλος διοικήσεως, έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της 11ης Νοεμβρίου 2010, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν: –        η Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, εκπροσωπούμενη από τον J. Philippe, δικηγόρο, –        ο président de l’Autorité de la concurrence (πρόεδρος της αρχής ανταγωνισμού), εκπροσωπούμενος από τους B. Lasserre και F. Zivy, και από τις I. Luc και L. Gauthier-Lescop, –        η Γαλλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τους G. de Bergues και J. Gstalter, –        η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, –        η Πολωνική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον M. Szpunar, –        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους P. J. O. Van Nuffel και A. Bouquet, –        η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, εκπροσωπούμενη από τον O. Einarsson και την F. Simonetti, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2011, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση 1        Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 81, παράγραφοι 1 και 3, ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 336, σ. 21). 2        Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο προσφυγής που άσκησε η Pierre Fabre Dermo Cosmétique SAS (στο εξής: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique) με αίτημα την ακύρωση και, επικουρικώς, τη μεταρρύθμιση της αποφάσεως υπ’ αριθ. 08‑D‑25, της 29ης Οκτωβρίου 2008 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), του Conseil de la concurrence (γαλλικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού και νυν Autorité de la concurrence, ήτοι Αρχή Ανταγωνισμού, από τις 13 Ιανουαρίου 2009), με αντικείμενο την επιβληθείσα από την Pierre Fabre Dermo‑Cosmétique απαγόρευση, που περιείχαν οι συμβάσεις της επιλεκτικής διανομής προς τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της, της πωλήσεως στο διαδίκτυο των καλλυντικών και προϊόντων της ατομικής περιποίησης, κατά παράβαση του άρθρου L. 420-1 του code de commerce (εμπορικού κώδικα) και του άρθρου 81 ΕΚ.  Το νομικό πλαίσιο  Η νομοθεσία της Ένωσης 3        Η δέκατη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 2790/1999 εκθέτει τα εξής: «Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να απαλλάσσει κάθετες συμφωνίες περιλαμβάνοντας περιορισμούς που δεν είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω· ιδίως, κάθετες συμφωνίες που περιλαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες σοβαρά επιζήμιων περιορισμών για τον ανταγωνισμό, όπως η επιβολή ελάχιστων και πάγιων τιμών μεταπώλησης καθώς και ορισμένα […]

Read more

ΑΠ 213/2012, Ακυρότητα παραίτησης από δικαίωμα καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης

22 Οκτωβρίου, 2012

Κατά την διάταξη του άρθρου 43 του Π.Δ 34/1995 (άρθρο 12 του Ν. 813/1978, 3 του Ν, 2041/1992), επί συμβάσεως μισθώσεως ρυθμιζόμενης από αυτό, “ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της συμβάσεως να καταγγείλει την μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση το καταβαλλόμενο κατά τον χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα τεσσάρων μηνών”. Με την διάταξη αυτή, παρέχεται στον μισθωτή εμπορικής μισθώσεως το δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση (καταγγελία μεταμέλειας), εφ’ όσον αφενός μεν η μίσθωση παραμένει ενεργής αφ’ ετέρου δε έχει παρέλθει διετία από της ενάρξεως της. Η καταγγελία αυτή τελεί υπό αναβλητική προθεσμία εξ μηνών και συνεπάγεται την υποχρέωση του μισθωτού να καταβάλει στον εκμισθωτή εφ’ άπαξ αποζημίωση από τέσσερα μηνιαία μισθώματα, υπολογιζόμενα κατά τον χρόνο ασκήσεως της καταγγελίας. Η διάταξη δε αυτή, με την οποία παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει προώρως την μίσθωση, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που έχει λήξει ο συμβατικός ή νόμιμος χρόνος της μισθώσεως και αυτή τελεί σε αναγκαστική παράταση, καταλαμβάνει δε και τις υφιστάμενες μισθώσεις, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/1999, με το άρθρο 7§6 του οποίου αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Π.Δ 34/1995 και η διάρκεια της εμπορικής μισθώσεως ορίσθηκε σε δώδεκα έτη. Εξ άλλου, η ανωτέρω διάταξη αποτελεί κανόνα αναγκαστικού δικαίου και επομένως τα προβλεπόμενα από αυτή δικαιώματα διέπονται από την διάταξη του άρθρου 45 του Π.Δ 34/1995, κατά την οποία “η παραίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη από τα δικαιώματα του παρόντος, κατά την κατάρτιση της μίσθωσης, είναι άκυρη, εφ” όσον το παρόν δεν ορίζει διαφορετικά”. Με την τελευταία αυτή διάταξη, ο νομοθέτης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία προς αμφότερους τους συμβαλλομένους, υποδεικνύει ότι εξέρχονται από την εξουσία διαθέσεως αυτών οι “κατά την κατάρτιση” της συμβάσεως μισθώσεως συμφωνίες, με τις οποίες αυτοί (συμβαλλόμενοι) παραιτούνται δικαιωμάτων που θεμελιώνονται στο Π.Δ 34/1995. Εν σχέσει δε προς τα δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται από την διάταξη του άρθρου 43 του Π.Δ 34/1995, ως παραίτηση νοείται και η συνομολόγηση όρου, ο οποίος διαφοροποιεί με οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμογή της διατάξεως αυτής, είτε τροποποιώντας τις προϋποθέσεις γενέσεως του σχετικού δικαιώματος, είτε επιμηκύνοντας την εξάμηνη αναβλητική προθεσμία, είτε συνομολογώντας ποσό αποζημιώσεως μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνιαίων μισθωμάτων. Η ακυρότητα, όμως, αυτή καταλαμβάνει την παραίτηση και τις, ως άνω, συμφωνίες μόνον όταν αυτές γίνονται, κατά την “κατάρτιση” της συμβάσεως μισθώσεως, όπως σαφώς συνάγεται από την διάταξη του άρθρου 45 του Π.Δ 34/1995. Επομένως, η παραίτηση και οι, ως άνω, συμφωνίες που εμπεριέχουν παραίτηση, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφ” όσον γίνονται μετά την κατάρτιση της συμβάσεως μισθώσεως, σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, που καθιερώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 5§1του Συντάγματος και του άρθρου 361ΑΚ και αποτελεί εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας. (ΑΠ 284/2010, ΑΠ 246/2011).

Read more

Υπόθεση C-5/11, Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

20 Οκτωβρίου, 2012

Υπόθεση C-5/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2012 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ποινική διαδικασία κατά Titus Alexander Jochen Donner (Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία — Πώληση αντιγράφων έργων σε κράτος μέλος στο οποίο το δικαίωμα του δημιουργού επί των έργων αυτών δεν προστατεύεται — Μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο η προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού τιμωρείται από την ποινική νομοθεσία — Ποινική διαδικασία κατά του μεταφορέα για συνέργεια στην παράνομη διανομή έργου προστατευόμενου κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 250 της 18/08/2012 σ. 0003 – 0004     Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2012 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ποινική διαδικασία κατά Titus Alexander Jochen Donner (Υπόθεση C-5/11) [1] Αιτούν δικαστήριο Bundesgerichtshof Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά Titus Alexander Jochen Donner Αντικείμενο Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Bundesgerichtshof — Ερμηνεία των άρθρων 34 και 36 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία — Πώληση των αντιγράφων έργων σε κράτος μέλος όπου το δικαίωμα του δημιουργού επί των έργων αυτών δεν προστατεύεται — Μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών σε άλλο κράτος μέλος, όπου η προσβολή του εν λόγω δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τιμωρείται από το ποινικό δίκαιο — Περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση κυριότητας στον αγοραστή πραγματοποιείται στο κράτος προελεύσεως και η μεταβίβαση της πραγματικής εξουσίας διαθέσεως στο κράτος προορισμού — Ποινική δίκη κατά του μεταφορέα για συνέργεια στην παράνομη διανομή ενός έργου που προστατεύεται από τις διατάξεις του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας Διατακτικό 1) Ο έμπορος ο οποίος κατευθύνει τα διαφημιστικά του μηνύματα στο κοινό που κατοικεί σε συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οποίος έχει δημιουργήσει ή θέσει στη διάθεση του κοινού ειδικό σύστημα παραδόσεως και ειδικό σύστημα πληρωμών, ή επιτρέπει σε τρίτον να το πράξει, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δυνατή την παράδοση στο εν λόγω κοινό αντιγράφων έργων που προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας στο προαναφερθέν κράτος μέλος, προβαίνει, στο κράτος μέλος στο οποίο λαμβάνει χώρα η παράδοση, σε “διανομή […] στο κοινό” υπό την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. 2) Τα άρθρα 34 ΣΛΕΕ και 36 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι επιτρέπουν στις αρχές κράτους μέλους να ασκούν δίωξη για συνέργεια στη διανομή προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, κατ’ εφαρμογή της εθνικής ποινικής νομοθεσίας, στην περίπτωση στην οποία η διανομή στο κοινό των αντιγράφων των εν λόγω έργων έλαβε χώρα στο έδαφος του ως άνω κράτους μέλους στο πλαίσιο πωλήσεως απευθυνόμενης ειδικώς στο κοινό του κράτους αυτού, αλλά συναφθείσας σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο τα έργα δεν προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή η προστασία της οποίας χαίρουν έναντι των τρίτων είναι στην πράξη ανεφάρμοστη

Read more

Οδηγία 2011/77/ΕΕ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

20 Οκτωβρίου, 2012

Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 , για τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 265 της 11/10/2011 σ. 0001 – 0005     Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα άρθρα 62 και 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1], Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία [2], Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει της οδηγίας 2006/116/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3], η διάρκεια προστασίας για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους παραγωγούς των φωνογραφημάτων καθορίζεται σε 50 έτη. (2) Στην περίπτωση των ερμηνευτών ή εκτελεστών η περίοδος αυτή αρχίζει με την ερμηνεία ή εκτέλεση ή, όταν δημοσιεύεται νομίμως ή παρουσιάζεται νομίμως στο κοινό η υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους εντός περιόδου 50 ετών από την ερμηνεία ή εκτέλεση, η περίοδος αυτή αρχίζει με την πρώτη τέτοια δημοσίευση ή την πρώτη τέτοια παρουσίαση στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη. (3) Για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων η περίοδος αρχίζει με την υλική ενσωμάτωση του φωνογραφήματος ή από την ημερομηνία νόμιμης δημοσίευσής της μέσα σε 50 έτη μετά την υλική ενσωμάτωση, ή, εάν δεν δημοσιευθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, από τη νόμιμη παρουσίασή της στο κοινό μέσα σε 50 έτη μετά την υλική ενσωμάτωση. (4) Η κοινωνικά αναγνωρισμένη σημασία της δημιουργικής συμβολής των ερμηνευτών ή εκτελεστών θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε επίπεδο προστασίας που θα αναγνωρίζει τη δημιουργική και καλλιτεχνική συνεισφορά τους. (5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας που εφαρμόζεται στις ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Ορισμένοι ερμηνευτές ή εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου τους. Επίσης, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές συχνά δεν είναι σε θέση να στηριχθούν στα δικαιώματά τους προκειμένου να αποτρέψουν ή να περιορίσουν αμφισβητούμενες χρήσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του βίου τους. (6) Τα έσοδα που προέρχονται από τα αποκλειστικά δικαιώματα αναπαραγωγής και διάθεσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [4], καθώς και από την εύλογη αποζημίωση για τις αναπαραγωγές για ιδιωτική χρήση κατά την έννοια εκείνης της οδηγίας, και από τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής και εκμίσθωσης κατά την έννοια της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας [5] θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους ερμηνευτές […]

Read more

Γ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: Συνέχιση των κινητοποιήσεων έως το Σάββατο 10-11-2012

20 Οκτωβρίου, 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ                                                              ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                                               ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  στις 20-10-2012 Οι Δικαστικοί Λειτουργοί- Δικαστές  και Εισαγγελείς –μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τηνέκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν στις 20-10-2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.  Διαπιστώνουν, ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να τηρεί την ίδια άκαμπτη στάση και, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις τους, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις Δικαστικές Ενώσεις στις αλλεπάλληλες συναντήσεις τους με τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες, σχεδιάζει την περαιτέρω δραστική μείωση των αποδοχών τους, αδιαφορώντας για το καίριο πλήγμα που θα επιφέρει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών, η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους προς την Πολιτεία, η οποία δεν εξετίμησε την υπεύθυνη στάση, που διαχρονικά επέδειξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εργαζόμενοι αγόγγυστα κάτω από εξοντωτικές συνθήκες για την ορθή απονομή του δικαίου και αξιώνει απ’ αυτούς περαιτέρω θυσίες, χωρίς η ίδια να τηρεί τη δική της υποχρέωση για ανάλογη προς το λειτούργημά τους μισθολογική μεταχείρισή τους. Δηλώνουν, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν την υποβάθμιση του λειτουργήματός τους και την επιχειρούμενη υπαλληλοποίησή τους.  Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας  Σεπτεμβρίου 2012 και ειδικότερα:  1)    Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και  Ποινικών ) από τηΔευτέρα  22-10-2012 έως το Σάββατο 10-11-2012, κατά τις ώρες από  10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.. 2)    Την αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων ( πλην των επειγουσών) από  22-10-2012 έως 10-11-2012. 3)    Την αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής ( γραφείων κ.λ.π), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. Η  επαπειλούμενη νέα ουσιαστική περικοπή των αποδοχών τους, καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη εξ ιδίων των αυξημένων δαπανών, που απαιτούνται για τη  διατήρηση γραφείου και ανάλογων υποδομών στο σπίτι τους και τη συνέχιση της παροχής της εργασίας τους στο δικό τους χώρο, όπως μέχρι σήμερα έπρατταν χωρίς να έχουν  καμία σχετική νομική υποχρέωση. 4)    Την πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου  συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους. 5)     Την άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών . 6)    Τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων . 7)    Την αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν. 8)    Την αξίωση λήψης από την Πολιτεία των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των Δικαστηρίων. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να αποφασίσει για την συνέχιση των κινητοποιήσεων με τη λήψη των μέτρων αντίδρασης που θα κρίνει πρόσφορα και αναγκαία και μετά της 10-11-2012 ή την αναστολή τους σε οποιοδήποτε χρόνο, ανάλογα με τις εξελίξεις. Τέλος, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση , ότι η μείωση των αποδοχών τους […]

Read more

ΗΠΑ: Δεν είναι παράνομη η παραβίαση του ηλεκτρονικού λογαριασμού εργαζομένου

19 Οκτωβρίου, 2012

Δικαστήριο της Πενσυλβάνια έκρινε ότι η παραβίαση του ηλεκτρονικού λογαριασμού ενός εργαζομένου από τον εργοδότη του δε συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία στο διαδίκτυο (Computer Fraud and Abuse Act- CFAA). Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης όταν η Linda Eagle, πρώην εργαζόμενη στην εταιρεία Edcomm διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό της στο LinkedIn μετά την απόλυσή της. Όσο η Eagle εργαζόταν στην επιχείρηση, είχε δώσει τον κωδικό της σε μια συνάδελφο προκειμένου να τη βοηθήσει με την επεξεργασία των στοιχείων της. Μετά την απόλυση της Eagle, η συνάδελφός της άλλαξε τον κωδικό πρόσβασης και αντικατέστησε το όνομα και τη φωτογραφία με τα αντίστοιχα στοιχεία της διαδόχου της Eagle στη θέση εργασίας στην Edcomm. H Eagle άσκησε αγωγή ζητώντας να αναγνωριστεί παραβίαση των διατάξεων της CFAA και να της επιδικαστεί αποζημίωση συνολικού ύψους 100.000 δολαρίων για προσβολή της προσωπικότητάς της καθώς και για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχασε εξαιτίας αυτού του περιστατικού. Το Δικαστήριο παρ’ όλα αυτά θεώρησε ότι δε δικαιολογείται πλήρως η βλάβη που προκλήθηκε στην ενάγουσα καθώς η ίδια δεν αναφέρει ότι πλήττεται από τη μη πρόσβαση στο λογαριασμό της αλλά από άλλα γεγονότα που απορρέουν απλά από το επίμαχο συμβάν. lawnet

Read more

Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

19 Οκτωβρίου, 2012

«Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Πρακτική με την οποία ενημερώνεται ο καταναλωτής ότι κέρδισε έπαθλο και καλείται, προκειμένου να το αποκτήσει, να επιβαρυνθεί με κάποιο κόστος» Στην υπόθεση C‑428/11, με αντικείμενο αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) με απόφαση της 2ας Αυγούστου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 16 Αυγούστου 2011, στο πλαίσιο της δίκης Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry κατά Office of Fair Trading, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα), συγκείμενο από τους A. Rosas (εισηγητή), προεδρεύοντα του έκτου τμήματος, U. Lõhmus και A. Ó Caoimh, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: P. Mengozzi γραμματέας: L. Hewlett, κύρια υπάλληλος διοικήσεως, έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της 28ης Ιουνίου 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν: –        οι Purely Creative Ltd κ.λπ., εκπροσωπούμενοι από τους K. de Haan, QC, και N. Tillott, solicitor, –        η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τους S. Ossowski και E. Jenkinson, επικουρούμενοι από την J. Simor, barrister, –        η Ισπανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον A. Rubio González, –        η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την G. Palmieri, επικουρούμενη από τη W. Ferrante, avvocato dello Stato, –        η Αυστριακή Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την C. Pesendorfer, –        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους J. Samnadda, M. van Beek και M. Owsiany-Hornung, κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση 1        Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του σημείου 31 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής: οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) (ΕΕ L 149, σ. 22). 2        Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ, αφενός, πέντε επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο διαφημιστικό ταχυδρομείο και προσώπων που έχουν εργαστεί στις επιχειρήσεις αυτές (στο εξής: επαγγελματίες) και, αφετέρου, του Office of Fair Trading (στο εξής: OFT), αρμόδιου να εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, με αντικείμενο πρακτικές που ακολουθούσαν οι επαγγελματίες. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης 3        Η έκτη, η όγδοη, δέκατη έκτη έως και η δέκατη ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προβλέπουν τα ακόλουθα: «(6)      […] η παρούσα οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης διαφήμισης, οι οποίες βλάπτουν άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και, συνεπώς, έμμεσα τα οικονομικά συμφέροντα των θεμιτών ανταγωνιστών. […] […] (8)      Η παρούσα οδηγία προ[στατεύει τα] οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. […] […] (16)      Οι διατάξεις για τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να καλύπτουν τις πρακτικές εκείνες που περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή. Πρόκειται για πρακτικές που χρησιμοποιούν παρενόχληση, καταναγκασμό […]

Read more

Επισκόπηση Νομολογίας (22/10/2012)

19 Οκτωβρίου, 2012

Η Ενωση Ελλήνων Ποινικολόγων σας  προσκαλεί να συμμετάσχετε σε δημόσια συζήτηση την 22α Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7μμ, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με θέμα:                                                              “Επισκόπηση Νομολογίας” Εισηγητές θα είναι οι: Βασίλειος Χειρδάρης, Δικηγόρος Αθηνών (Θέμα: Η επιρροή της νομολογίας του Στρασβούργου στην εγχώρια νομολογία για τα εγκλήματα κατά της τιμής) Παναγιώτης Χριστόπουλος, Δικηγόρος ΔΝ (Θέμα: Πρόσφατη νομολογία στο πεδίο της αμελείας) Βασίλειος Πετρόπουλος, Δικηγόρος ΔΝ  (Θέμα: Ζητήματα των τυχερών παιγνίων)   Την συζήτηση θα διευθύνει ο Πρόεδρος της ΕΕΠ κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος.  

Read more

Ανεβάζοντας ταχύτητα για την οικονομική και νομισματική ένωση

19 Οκτωβρίου, 2012

  Το Ευρώ κατά κανόνα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ένωσης   όμως η κρίση έχει αποκαλύψει πια πλήρως τα προβλήματα που υπονομεύουν τη   λειτουργία της ζώνης ευρώ. Χωρίς στενότερο συντονισμό των δημοσιονομικών του   πολιτικών και κοινή τραπεζική εποπτεία η ίδια η ύπαρξη της νομισματικής ένωσης   απειλείται. Το Κοινοβούλιο συμμερίζεται το φόβο αυτό και εστιάζει την προσοχή του   στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προχωρήσει η γνήσια οικονομική και νο-   μισματική ένωση.   Η τραπεζική ένωση και η αποτελεσματικότερη επίβλεψη των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, οι αυστηρότεροι κανόνες λειτουργίας των μυριάδων επενδυτικών χρηματο- πιστωτικών “εργαλείων” αλλά και των μπόνους των στελεχών του τομέα, είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που έχει αναλάβει να αντιμετωπίσει το ΕΚ. Η Τραπεζική Ένωση: τι και πώς… Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 η επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ αρχίζει την εξέταση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη συστήματος ενιαίας τρα- πεζικής εποπτείας, που είναι το πρώτο βήμα προς τη γνήσια Τραπεζική Ένωση που αποτελεί από το 2010 αίτημα του ΕΚ. Στόχος του Κοινοβουλίου είναι να εξετασθεί και να προωθηθεί η ιδέα το συντομότερο ως κρίσιμο συστατικό για την αντιμετώπιση της κρίσης, με έμφαση στη διαφάνεια και τον δημοκρατικό έλεγχο. Η συζήτηση θα μετα- δοθεί απευθείας. Τραπεζική Ένωση… Η Τραπεζική Ένωση θα αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: ενιαίο σύστημα τραπεζικής εποπτείας, κοινό μηχανισμό διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στον τραπεζικό τομέα και ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Τις αρχές αυτές μπορούν να πλαισιώσουν κοινοί κανόνες για τη λειτουργία των τραπεζών. Στόχος της τραπεζικής Ένωσης είναι να κοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ τραπεζών και εθνι- κών προϋπολογισμών. Αν οι τράπεζες τεθούν υπό κοινό σύστημα εποπτείας και προβλε- φθούν κονδύλια σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη προβληματικών τραπεζών τότε αναμένεται να μειωθεί αντιστοίχως και η πίεση των αγορών και ως εκ τούτου το κόστος δανεισμού και το χρέος, στα κράτη μέλη των οποίων οι τράπεζες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες. Η εμπι- στοσύνη των αγορών αναμένεται επίσης να ενισχυθεί αν είναι δεδομένο ότι όλες οι τράπεζες λειτουργούν υπό τους ίδιους όρους και κανόνες. … και τραπεζική εποπτεία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υπαγωγή όλων των τραπεζών της ζώνης ευρώ υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα τις αδειοδοτεί, θα εποπτεύει κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια και, εν τέλει, θα έχει την αρμοδιότητα να τους αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας. Σε άλλη πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνονται οι λεπτομερείς διευθετήσεις για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που συντονίζει πανευρωπαϊκά την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος . Η Επιτροπή προβλέπει την ενεργοποίηση της πρώτης φάσης του νέου συστήματος ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η θέση του Κοινοβουλίου Το ΕΚ αρχίζει τώρα τη λεπτομερή εξέταση των δύο αυτών προτάσεων και σε συνέντευξή του στον γερμανικό Τύπο αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Martin Schulz , σημείωσε ότι αναμένει ευρεία πλειοψηφία επί προτάσεων που θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τα ιδιαίτερα   χαρακτηριστικά κάθε χώρας.   Το ΕΚ ως σώμα έδωσε μια πρώτη επίσημη απάντηση με ψήφισμά του την επομένη της πα-   ρουσίασης των προτάσεων. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατι-   κής νομιμοποίησης της Τραπεζικής […]

Read more

Φάκελος – κανένα καταφύγιο για τους απατεώνες (Συνέντευξη Arlene McCarthy)

19 Οκτωβρίου, 2012

Η οικονομική κρίση αποκάλυψε πόσο ανεξέλεγκτα λειτουργεί το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου η χειραγώγηση των αγορών συναντά τις κολοσσιαίες αποζημιώσεις εκείνων που προ ουδενός ορρωδούν στο κυνήγι και του τελευταίου ευρώ. Όμως οι καιροί αλλάζουν και, στις 9 Οκτωβρίου, η επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ στήριξε την επιβολή ποινών κάθειρ- ξης στους χειρότερους παραβάτες. Η εισηγήτρια, Arlene McCarthy (Σοσιαλιστές, Βρετανία) δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μας.   Φαίνεται ότι οι εποπτικές αρχές αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις συνεχείς καινο-   τομίες στη λειτουργία των αγορών που επιτρέπουν στις εταιρίες να πλουτίζουν με   αμφιλεγόμενες πρακτικές. Η οδηγία για την χειραγώγηση των αγορών που απαντά   σε αυτό;   Το πραγματικό μάθημα από την κρίση είναι ότι οφείλουμε να δημιουργήσουμε κανόνες και ποινές που να προλαμβάνουν τέτοιες κρίσεις και όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων, όταν οι τράπεζες έχουν για άλλη μια φορά υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις αγορές. Στόχος των νέων κανόνων είναι να βεβαιωθούμε ότι κάθε μορφή χειραγώγησης των αγορών επισύρει ποινικές κυρώσεις αλλά και να κλείσουμε τα παραθυράκια που υπάρχουν στην εποπτεία των αγορών. Η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων είναι πολύπλοκη και δύσκολη και η εποπτική αρχή, για να πετύχει την καταδίκη του παραβάτη πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία.   Πώς εξηγείτε ότι εκείνοι που ενέχονται σε σκάνδαλα όπως η χειραγώγηση του LIBOR   με κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δεν αντιμετωπίζουν, σήμερα, ποινική   δίωξη σαν κάθε κοινός κλέφτης. Το ΕΚ τι κάνει;   Το σκάνδαλο LIBOR έδειξε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει αλλάξει και ότι έχου- με ανάγκη κανόνων για να αντιμετωπίσουμε τέτοια κρούσματα. Είναι απαραίτητο να αντι- μετωπίσουμε σοβαρά το οικονομικό έγκλημα και να επιβάλλουμε ποινικές κυρώσεις στους ενόχους. Σήμερα υπάρχουν ουσιαστικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αγορών. Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε εναρμονισμένους κανόνες σε ότι αφορά το ποινικό σκέλος για να μην μπορούν οι επιτήδειοι να εκμεταλλεύονται τις διαφορετικές νομοθεσίες. Δεν υπάρχει καταφύγιο για εκείνους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν απάτη. Για πρώτη φορά εισάγουμε πανευρωπαϊκές ποινικές κυρώσεις με ποινές στερητικές της ελευθερίας, με μέγιστες ποινές κάθειρξης για insider trading και χειραγώγηση της αγοράς λόγω “εσωτερικής” πληροφόρησης όχι μικρότερες των πέντε ετών και φυλάκισης για τη διάδοση τέτοιας πληροφόρησης με σκοπό το insider trading και τη χειραγώγηση της αγοράς όχι μικρότερες των δύο ετών. Με άλλα λόγια κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορεί να επιβάλ- λει ποινές μικρότερες των 5 και 2 ετών αντιστοίχως.   Το σύστημα ως έχει σήμερα βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη ή μήπως ισχύει το   αντίθετο;   Χρειάζεται να γίνουν πολλά για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρέπει να κινηθεί πάλι η πραγματική οικονομία και να βεβαιω- θούμε ότι οι καταναλωτές προστατεύονται. Κατόπιν εκκλήσεων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εισάγουμε επίσης νέα μέτρα κατα- πολέμησης της κερδοσκοπίας στις επιδοτήσεις για τρόφιμα. Η κερδοσκοπία στις αγορές αγαθών που οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών των τροφίμων θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των φτω- χότερων στις φτωχότερες χώρες. Πρέπει να τελειώνουμε με τέτοιες πρακτικές που ωφελούν μόνο τους κερδοσκόπους και τα κέρδη του τομέα. europarl.europa.eu

Read more