15/08/2012, 2012/476/ΕΕ

Σεπτέμβριος 9, 2012

II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς ( 3 ). Δεδομένου ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων. (3) Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα αξιοπλοΐας και η περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες πρέπει να διευκρινίζουν τους όρους που αφορούν την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των ανάλογων πιστοποιητικών. (4) Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους, καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση. (5) Κατά την θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπλοΐα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε στα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ορθές πρακτικές, να λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη χρήση αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο και η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων. (6) Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απαιτείται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός να υιοθετήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισμός […]

Read more

11/08/2012, Συμφωνία χρήσης και τη διαβίβασης των φακέλων ονομάτων επιβατών

Σεπτέμβριος 9, 2012

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, καλούμενες εφεξής επίσης «Ηνωμένες Πολιτείες», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, καλούμενη εφεξής επίσης «ΕΕ», καλούμενες εφεξής από κοινού «μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πρόληψη και την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος με σκοπό να προστατεύσουν τις αντίστοιχες δημοκρατικές τους κοινωνίες και τις κοινές τους αξίες· ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών με πνεύμα διατλαντικής εταιρικής σχέσης· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το δικαίωμα και την ευθύνη των κρατών να κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών τους και να προστατεύουν τα σύνορά τους και λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη όλων των εθνών να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που χρησιμοποιούν τα διεθνή συστήματα μεταφοράς· ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί βασικό στοιχείο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος και ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η επεξεργασία και η χρήση των φακέλων ονομάτων επιβατών (ΦΟΕ) αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα ήταν δυνατό να αποκτηθούν με άλλα μέσα· ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τα τρομοκρατικά εγκλήματα και το διεθνικό έγκλημα, τηρώντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα· ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διεθνείς πράξεις, τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπουν ότι κάθε αερομεταφορέας που πραγματοποιεί πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΥΕΑ) τους ΦΟΕ στο μέτρο που αυτοί συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται στα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατήσεων/ελέγχου αναχωρήσεων των αερομεταφορέων, και παρόμοιες αξιώσεις που ισχύουν ή ενδεχομένως θα ισχύσουν μελλοντικά στην ΕΕ· ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το ΥΕΑ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τους ΦΟΕ προς τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων διεθνικών εγκλημάτων εφαρμόζοντας αυστηρά τις διασφαλίσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία· ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει η ανταλλαγή ΦΟΕ και συναφών και κατάλληλων αναλυτικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους ΦΟΕ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «κράτη μέλη της ΕΕ», της Ευρωπόλ ή της Eurojust, ως μέσο για την προώθηση της διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μακρά παράδοση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται στις νομοθεσίες τους και στα συνταγματικά τους έγγραφα· ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου […]

Read more

08/08/2012, Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

Σεπτέμβριος 9, 2012

EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 445 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης {SWD(2012) 243 final} EL 2 EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης 1. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΠΡΟΟΔΟ Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ)1 παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε επιλεγμένα, ιδιαιτέρως στρατηγικά έργα στον τομέα της ενέργειας. Συγχρηματοδοτώντας τα έργα αυτά, το πρόγραμμα βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της: ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ολοκλήρωση και ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, με τη στήριξη των κεφαλαιουχικών δαπανών στην πραγματική οικονομία, το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκθεση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση του ΕΕΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2010 αναλώθηκε κυρίως για την εκκίνηση του ΕΕΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού διατέθηκε σε 59 έργα των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: υποδομές φυσικού αερίου (1.363 εκατ. ευρώ), υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (904 εκατ. ευρώ), υπεράκτια αιολική ενέργεια (565 εκατ. ευρώ) και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (1.000 εκατ. ευρώ). Συνολικά, έως το τέλος του 2010, είχαν ληφθεί αποφάσεις για επιχορήγηση και είχαν συναφθεί συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού ύψους 3.833 εκατ. ευρώ, ήτοι για το 96,3% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΕΠΑ. Ποσό ύψους 146 εκατ. ευρώ που δεν κατέστη δυνατό να δεσμευθεί για έργα στους τομείς αυτούς έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, ανακατανεμήθηκε σε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης2, το οποίο εστιάζει σε επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΕΕΠΑ συστάθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που καταβλήθηκε σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης. Έκτοτε, μια ακόμα σοβαρότερη κρίση πλήττει την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, οι πολιτικές για την τόνωση της ανάκαμψης παραμένουν εξαιρετικά απαραίτητες. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και του μεγέθους της κρίσης, καμία μεμονωμένη πολιτική πρωτοβουλία ή πρόγραμμα δαπανών δεν αναμένεται ότι θα επιτύχει μόνο του την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το ΕΕΠΑ έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να σημειώνεται πρόοδος σε αρκετά επενδυτικά έργα καίριας σημασίας, τα οποία θα κινδύνευαν να καθυστερήσουν, να περιοριστούν σε μέγεθος ή να ακυρωθούν ελλείψει δημόσιας χρηματοδότησης από την ΕΕ. 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας. 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. EL 3 EL Η παρούσα ετήσια έκθεση εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση από πλευράς υλοποίησης του προγράμματος. Πιο ενδελεχή ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΕΕΠΑ παρέχει μια ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση3 που διενεργήθηκε το 2011. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, […]

Read more

ΕφΑθ 1586/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Προϊόν καθαρισμού καπνοδόχων – Αντιγραφή και απομίμηση εφεύρεσης – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Αντίθεση στα χρηστά ήθη – Τεκμήριο νομιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Προσβολή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας – Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντος – Αποκατάσταση ζημίας από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -. Μία εφεύρεση θεωρείται ότι εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Μία εφεύρεση, θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενο της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Ελέγχονται μόνο οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και οι αρνητικές ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με συνέπεια τη δυνατότητα χορήγησης του σχετικού διπλώματος χωρίς να συντρέχουν οι κατά το νόμο όροι έκδοσης αυτού και τη δημιουργία, περαιτέρω, νομίμου μαχητού τεκμηρίου περί συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το τεκμήριο νομιμότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως διοικητικής πράξης ανατρέπεται και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου διότι έλειπε μία από τις ουσιαστικές θετικές προϋποθέσεις χορήγησής του. Έτσι ο επικαλούμενος την ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως ενάγων ή ενιστάμενος οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει τους λόγους ακυρότητας του διπλώματος, ότι η εφεύρεση δεν είναι νέα, αλλά ανήκει στη στάθμη της τεχνικής, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε ότι δεν εμπεριέχει εφευρετική ιδέα, είτε ότι δεν είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Στην προκειμένη, η εφεύρεση επινοήθηκε στα πλαίσια ανεύρεσης ενός προϊόντος για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται σε κάθε εγκατάσταση που έρχεται σε επαφή με τη φωτιά ή καπνό (θερμάστρες, εστίες τζακιού, καπναγωγοί κλπ), όπου με την πάροδο του χρόνου επί των τοιχωμάτων αυτής σχηματίζεται ένα στρώμα, αποτελούμενο από καπνιά, τέφρα και πίσσα. Το προϊόν που εισάγει από προμηθευτή της στην Πολωνία η εναγομένη και διανέμει στην ελληνική αγορά, αποτελεί πιστή αντιγραφή και απομίμηση της εφεύρεσης για την οποία έχει χορηγηθεί το άνω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην πρώτη ενάγουσα. Με την κυκλοφορία δε του προϊόντος αυτού στην ελληνική αγορά προσβάλλεται το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας της πρώτης ενάγουσας. Η εναγομένη ενήργησε με σκοπό ανταγωνισμού προς τη δεύτερη ενάγουσα και οι πράξεις της αυτές ήταν αντίθετες στα χρηστά ήθη. Επιδίκαση αποζημίωσης για θετική ζημία, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης , απόσυρση από την ελληνική αγορά όλων των ποσοτήτων του προϊόντος που έχει διαθέσει και δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης σε ημερήσιες εφημερίδες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1586/2012 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: 16ο Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Πάνο Πετρόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Παρασκευή Τσούμαρη, Κωνσταντίνα Ταμβάκη – Εισηγήτρια, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Ιωάννα Ξανθάκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ- ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Εταιρίας με την επωνυμία «E. SA/NV», που εδρεύει στο Βέλγιο και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ. από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Χρήστο Δεμερούκα. ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M. LTD», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 […]

Read more

ΣυμβΕφΘεσ 510/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός -. Στην περίπτωση επίτευξης διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού δεν εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις του ν. 2523/97. Περαιτέρω δεν εφαρμόζονται και οι ποινικές διατάξεις περί πλαστογραφίας ή απάτης. Εκτός αν διαπιστωθεί η ύπαρξη περαιτέρω σκοπού προσπορισμού οφέλους ή πρόκλησης άλλης επιπλέον βλάβης σε βάρος του δημοσίου πλην της φοροδιαφυγής ή τρίτου ή προσπορισμού άλλου οφέλους πλήν του επιτευχθέντος διά της φοροδιαφυγής. ΑΡΙΘΜΟΣ 510/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Γεώργιο Τοπαλνάκο, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτα Μαυράκη, Εισηγήτρια και Αγαθή Δερέ, Εφέτες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ειδικό δωμάτιο των διασκέψεων, στις 19 Ιουλίου 2012, χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέα (άρθρο 32§2 του Ν.4055/2012 που αντικατέστησε το άρθρο 287§1 Κ.Π.Δ.). Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και ο Γραμματέας Μιχαήλ Θεολόγου. Ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Ηλίας Σεφερίδης, υπέβαλε προς το Συμβούλιο, στις 6-7-2012, την ποινική δικογραφία κατά των 1)…, Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 2)…, Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, κατοίκου Θεσσαλονίκης και 3)…, κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας, με την έγγραφη πρότασή του 472/2012, η οποία έχει ως εξής: «Αριθμός 472. Προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Εισάγω στο Συμβούλιο σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 2, 4, 138 παρ. 1, 2, 270 παρ. 1, 308 παρ. 1, 6, 309 παρ. 1 περ. α, 316παρ. 2, 317 παρ. 1, 318, 319παρ. 1, 3 του ΚΠΔ όπως οι διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1 και 309 παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του νόμου 3904/2010 σε συνδ με άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του νόμου 2408/96 την προκείμενη με αρίθμ. ΕΙ0/5581 ανακριτική δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος των … Προέδρου του ΔΣ της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, … Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας κατοίκου Θεσσαλονίκης και … επιχειρηματία κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας κατηγορουμένων για την πράξη της απάτης από κοινού σε βάρος του δημοσίου με προκληθείσα ζημία σε βάρος αυτού και με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 σε συνδ με άρθρα 45, 386 παρ. 1 του ΠΚ). Η ποινική δίωξη κινήθηκε μετά την υποβολή της αρίθμ 4352/8/3/2011 μηνυτήριας αναφοράς της ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας δια της οποίας απεδείχθη πως ο τρίτος κατηγορούμενος εξέδωσε το αρίθμ 55/28/12/2003 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο ήταν εικονικό, αφού αφορούσε ανύπαρκτη συναλλαγή και το οποίο αποδέχθηκαν ο πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων με την παραπάνω ιδιότητα τους αποσκοπώντας στην εμφάνιση μεγαλυτέρων δαπανών και αντίστοιχα μικρότερου κέρδους της εταιρείας και έτσι στην επιβολή μικρότερου ποσού φόρου εισοδήματος. Η κυρία ανάκριση περατώθηκε με την έκδοση τυπικών κλήσεων (ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 2/7/3/2012, ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 3/7/3/2012 και ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 4/7/3/2012) Κατόπιν των ανωτέρω εκθέτω τα παρακάτω. Κατά την διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδαφ. β του ΚΠΔ όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 3904/2010 για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως ισχύει σήμερα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και […]

Read more

ΕφΑθ 1708/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι – Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) – Πράγματα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής – Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος -Αναγνωριστική αγωγή – Αόριστη αγωγή -. Οι δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι, ήτοι αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός δήμου ή μιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, οι οποίοι αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγματα αποκτούν αυτήν την ιδιότητα α) με πράξη της διοικήσεως για ρυμοτομία και τη συντέλεσή της σύμφωνα με τους νόμους περί σχεδίων πόλεων και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, β) με τη βούληση του ιδιοκτήτη που θέτει στην κοινή χρήση συγκεκριμένο ακίνητο, είτε με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά υπό τρόπο), είτε με παραίτηση από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί κατʼ άρθρο 369 και 1192 εδ. 1 ΑΚ και γ) με την από το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (ν. 3 παν. 47.7) προβλεπόμενη αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas), σύμφωνα με την οποία η χρήση του πράγματος από κοινότητα ή δήμο ή από τους δημότες αυτών μπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου, εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, η καθεμιά των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συμπληρωθεί πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ήτοι την 23-2-1946, ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει πλέον αυτό το θεσμό. Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου και ως τέτοια περιέρχονται χωρίς αποζημίωση στην κυριότητα του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον: α) προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγομένης εμμέσως από τις ενέργειές του), ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο κατʼ ανοχή του ιδιοκτήτη. Στην προκειμένη, η υπό κρίση αγωγή τυγχάνει πράγματι αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα καθόσον δεν αναφέρονται σε αυτή όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόμο, δηλαδή κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος του ΑΚ Βυζαντινορωμαΐκου Δικαίου, για την εφαρμογή του θεσμού της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας. Επιπλέον η αγωγή δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε κάποιον από τους λοιπούς τρόπους αποκτήσεως της ιδιότητας κοινοχρήστου πράγματος που αναγνωρίζει το δίκαιο. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης. ΑΡΙΘΜΟΣ 1708/2012 TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2° Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ελένη Κέππα, Πρόεδρο Εφετών, Φίλιππο Μανώλαρο, Κωνσταντίνο Παναρίτη – Εισηγητή, Εφέτες και από το Γραμματέα Ιωάννη Δαγρέ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Μ. συζύγου Σ. Β. και 2) Α. Σ. Β., κατοίκων αμφοτέρων …. Αττικής (οδός …. αρ. ….), τους οποίους εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος τους Εύη Αιλιανού. ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχό του, τον οποίο εκπροσώπησε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ η πληρεξούσια δικηγόρος του Ευθυμία Καδδά – Κοντογιάννη. Ο ενάγων και ήδη καθʼ ου η κλήση – εκκαλών με την από 31 Αυγούστου 2007 αγωγή του, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 272444/12151/2007, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σʼαυτήν. Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπʼαριθμ. 121/2010 οριστική του απόφαση, αντιμωλία των διαδίκων και απέρριψε την αγωγή. […]

Read more

ΜΠρΑθ 4424/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -. Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής εργασία. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την επιχειρηματική απόφαση, να δώσει τα οικονομικά στοιχεία και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων. Αν δεν γίνει ενημέρωση με διαβίβαση στοιχείων, ώστε να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι της πρόσφατης και της πιθανής εξέλιξης των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς και της κατάστασης, της διάρθρωσης και της πιθανής εξέλιξης της απασχόλησης σ’ αυτή (επιχείρηση) και δεν δοθεί από τον εργοδότη ένα χρονικό διάστημα διαβούλευσης, τότε η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας θα είναι παράνομη. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4424/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Βάμβακα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε, κατόπιν κληρώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3327/2005. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23 Μαρτίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αιτουσών: 1) …, 2) …, κατοίκων Αθηνών, οδός .., οι οποίες παραστάθηκαν μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Περπατάρη. Της καθ’ ης η αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων και Παιδικών Ειδών ΛΗΤΩ Α.Ε.», με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού, αρ. 90, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Αντωνόπουλο, ο οποίος παραστάθηκε μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ειρήνη Παπαχρήστου. Των προφορικά προσθέτως παρεμβαινόντων υπέρ της καθ’ ης: 1) …, κατοίκου Αθηνών, οδός …, 2) …, κατοίκου Καματερού, οδός .., 3) .., κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 4) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 5) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 6) …, κατοίκου Άνω Πατησίων, οδός …, 7) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 8) …, κατοίκου Πετρούπολης, οδός …, 9) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 10) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 11) …, κατοίκου Αθηνών, οδός…, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Θεμιστοκλή Χατζηιωάννου. Οι αιτούσες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 8.1.2012 αίτησή τους, που κατατέθηκε με αριθμό 732/12.1.2012 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες η προφορικά ασκηθείσα υπέρ της καθ’ ης πρόσθετη παρέμβαση. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και όσα αναφέρονται στο σημείωμα που κατέθεσαν. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 και το άρθρο 2 του ν. 3846/2010, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας τής σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να […]

Read more

ΣτΕ.Ολ 1972/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ – Συνταγματικότητα ρύθμισης – Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Ακύρωση διατάξεων απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών που προβλέπουν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εν λόγω ρύθμιση είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική (Απόψεις μειοψηφίας). Επιβολή του εν λόγω τέλους για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Χώρας. Το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο. Έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα (Αντίθετη μειοψηφία). Αντικείμενο και υποκείμενο της εν λόγω φορολογικής επιβάρυνσης. Κρίθηκε ότι η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ συνιστά υπό τις δεδομένες συνθήκες ανεκτό περιορισμό της προστασίας της περιουσίας και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ούτε την προστασία της ιδιοκτησίας (Συγκλίνουσες και αντίθετες μειοψηφούσες απόψεις). Φορολογικές επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της Χώρας. Τρόπος βεβαίωσης του τέλους. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αριθμός 1972/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Σωτ. Ρίζος, Ν. Σακελλαρίου, Δ. Πετρούλιας, Αθ. Ράντος, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδροι, Ν. Ρόζος, Χρ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Ευαγγ. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ευθ. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Μ. Πικραμένος, Σύμβουλοι, Φρ. Γιαννακού, Αικ. Ρωξάνα, Ουρ. Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Σπ. Χρυσικοπούλου και Α. Καλογεροπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Α. Ρωξάνα, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. Για να δικάσει την από 24 Οκτωβρίου 2011 αίτηση: του …, κατοίκου Αθηνών, …, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Φραντζή (Α.Μ. 22187), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τους: α) Χρυσαφούλα Αυγερινού, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, β) Πολυχρόνη Καραστεργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γ) Κωνσταντίνα Νασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 1ης Νοεμβρίου 2011 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. α΄ του Π.Δ. 18/1989. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 1211/10-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 2298 Β΄/13-10-2011). Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους εκπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ […]

Read more

ΕιρΑθ 586/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

Μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα – ΑΕ μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης -. Κρίθηκε ότι παράνομα έγιναν μειώσεις δυνάμει των ν. 3833/2010 και ν. 3845/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καθορίστηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, σε μισθούς και επιδόματα εργαζομένων δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε ν.π.ι.δ. που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν υπάγεται στην έννοια της επιχείρησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαταγή προσωρινής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης. Αριθμός Απόφασης 586/2012 TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Θεοδωράκη Γεωργία, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μπεχράκη Ολγα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 8-12-2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ: Των εναγόντων [1-50] που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Κωνσταντίνος Γ. Νικολάου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 33162). Της εναγομένης: εταιρείας με την επωνυμία «….» και ήδη συγχωνευθείσας και μετονομασθείσας σε «…….» και με διακριτικό τίτλο «……», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 21-03-2011 αγωγή τους διαδικασίας εργατικών διαφορών, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 506/2011 και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω δικάσιμο. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους. Μελέτησε τη δικογραφία. Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο. Στην προς κρίση αγωγή, οι ενάγοντες εκθέτουν, ότι δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απασχολούνται στην εναγομένη με την ειδικότητα του ηλεκτροδηγού. Ότι, η εναγομένη, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της «………..», βάσει του αρθρ. 14 παρ. 3 του Ν. 2867/2000 έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 1955/1991, όπως και η …………., είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δεν εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο αρθρ. 1 του Ν. 3429/2005. Ότι, εντούτοις η εναγομένη στηριζόμενη στις ρυθμίσεις των Ν. 3833/2010 και 3845/2010, επέβαλε παρανόμως και αντισυμβατικώς μειώσεις στους ενάγοντες, οι οποίοι αμείβονται βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ. Για τους λόγους αυτούς, οι ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθεί η εναγομένη να τους καταβάλει τα αιτούμενα ποσά, που ανέρχονται από 584,72€ έως 3.020,89€, όπως ειδικότερα καθορίζονται για καθέναν εξ αυτών, τα οποία προέκυψαν λόγω των παρανόμων και αντισυμβατικών μειώσεων των μηνιαίων αποδοχών τους και των αναδρομικών κρατήσεων από 1-1-2010, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2010 έως 30-10-2010, νομιμοτόκως από τη δήλη ημέρα, που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη εις βάρος της εναγομένης. Η αγωγή εισάγεται αρμόδια και παραδεκτά στο Δικαστήριο αυτό (αρθρ. 9 και 14 παρ. 1α ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (αρθρ. 663-676 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα της, εφόσον για το παραδεκτό της συζητήσεως δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου (αρθρ.71 Εισ.Ν. ΚΠολΔ όπως τροποπ. με το αρθρ. 6 και 17 του Ν. 2479/1997). Με το αρθρ. 1 του Ν. 1955/1991 ιδρύθηκε η εταιρεία «…….Α.Ε.», ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με […]

Read more

ΕιρΑθ 599/2012

Σεπτέμβριος 8, 2012

ΑΜΕΛ Α.Ε. – Θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Δημόσιος τομέας – Μειώσεις αποδοχών κ.λπ. – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Η ΑΜΕΛ Α.Ε. ανήκει στον δημόσιο τομέα, καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, ούτε και συνάγεται βούληση του νομοθέτη για εξαίρεσή της. Κρίθηκε ότι τα μέτρα που αφορούν σε περικοπές σε μισθούς και σε επιδόματα καθώς και σε περιορισμούς στα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της συνεισφοράς στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις των Ελλήνων πολιτών καθώς και διατάξεις διεθνών συμβάσεων που εξασφαλίζουν δίκαιο μισθό. Δεκτός ο ισχυρισμός των εναγόντων περί μη εφαρμογής της σχετικής διάταξης του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3833/2010 βάσει της οποίας η εναγομένη μείωσε τις αποδοχές τους ως αντισυνταγματικής. Αριθμός 599/2012 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σταυρούλα Κουτρουβίδα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Όλγα Μπεχράκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Μαρτίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) …, 2) …, 3) …, 4) …, 5) …, 6) …, 7) …, 8) …, 9) … και 10) …, όλων κατοίκων Αθηνών, οι οποίοι παραστάθηκαν άπαντες διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ιορδάνη Προυσανίδη. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, στην θέση της οποίας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος η Α.Ε. με την επωνυμία “Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κωνσταντίνου Πηνιώτη. Οι ενάγοντες με την από 30-07-2010 (αριθ.πράξ.καταθ. 1334/03-08-2010) αγωγή τους, διαδικασίας εργατικών διαφορών, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 04-05-2011 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητούν όσα περιέχονται σε αυτή. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. Μελέτησε τη Δικογραφία Σκέφτηκε κατά το Νόμο Με την κρινόμενη αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι προσλήφθηκαν και εργάζονται στην εναγόμενη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με τις ειδικότητες που αναφέρονται στην αγωγή για κάθε έναν από αυτούς. Ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας τους καθορίζονται με Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφει κάθε φορά η συνδικαλιστική τους οργάνωση με την εναγόμενη, ενώ η τελευταία ΕΣΣΕ που υπογράφηκε μεταξύ τους και ισχύει είναι η από 2008 – 2009 την οποία η εναγόμενη εφάρμοσε πλήρως. Ότι η τελευταία τον μήνα Ιούνιο του έτους 2010 μείωσε τις αποδοχές του συνόλου των εργαζομένων της, μεταξύ των οποίων και των εναγόντων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3833/2010 (άρθ. 1 παρ. 5) και Ν. 3845/2010 αφενός μη νόμιμα καθώς η εναγόμενη έχει ρητά εξαιρεθεί από τον δημόσιο τομέα ως θυγατρική της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αφετέρου δε αντισυνταγματικά αφού οι σχετικές διατάξεις των Ν 3833/2010 και 3845/2010 τυγχάνουν ανεφάρμοστες ως αντικείμενες στα άρθρα 22παρ.2 και 28παρ.1 του Συντάγματος αλλά και στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και έχει υπερνομοθετική ισχύ. Ζητούν λοιπόν να υποχρεωθεί η εναγόμενη, με […]

Read more