Συνέχιση κινητοποιήσεων Διοικητικών Δικαστών μέχρι 31-10-12

10 Οκτωβρίου, 2012

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Λ.Ριανκούρ 85, γρ.217-218, 2ος όροφος Αμπελόκηποι—Αθήνα, ΤΚ 115-24 Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 FAX: 210-6998848 e-mail : enosidioikitikondikaston@yahoo.gr Αθήνα, 05.10.2012   ΨΗΦΙΣΜΑ Της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία συνήλθε σήμερα 05.10.2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας Συνεκτιμώντας Το γεγονός ότι καμία από τις προτάσεις που ήδη εκφράστηκαν πολλάκις από τις Δικαστικές Ενώσεις δεν έχει γίνει δεκτή ούτε διαφαίνεται ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής επεξεργασίας, καθώς και ότι η μέχρι τώρα υπεύθυνη στάση τους έχει εκληφθεί από τις τελευταίες κυβερνήσεις ως δεδομένη, άλλως ως ένδειξη ότι η Δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί με την ίδια αυταπάρνηση, οποιοδήποτε φορτίο και αν επωμίζεται και υπό οσοδήποτε απαράδεκτες συνθήκες και αν καλείται να απονείμει δίκαιο. Αποφάσισε τα ακόλουθα: Την παράταση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση της 14ης Σεπτεμβρίου 2012, μέχρι τις 31.10.2012 και ειδικότερα : -Την παράταση της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, από τις 06 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012. -Τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δικαστικών αποφάσεων, πλην όλως εξαιρετικών περιπτώσεων. -Την αποχή, κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα. Περαιτέρω, αποφάσισε -Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών. -Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΔΔ για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την αναστολή της, αν συντρέχει περίπτωση, αναλόγως των εξελίξεων. -Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.10.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.

Read more

21/08/2012, 2012/481/ΕΕ

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 5364] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/481/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Επειδή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα έντυπα είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την ανακυκλωσιμότητα των τελευταίων και να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί». (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» περιλαμβάνεται κάθε έντυπο που αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα, με εξαίρεση τα βιβλία, καταλόγους, σημειωματάρια, βιβλιάρια ή έντυπα προς συμπλήρωση που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα. Τα ένθετα, εξώφυλλα και κάθε τμήμα από εκτυπωμένο χαρτί του τελικού εκτυπωμένου χαρτιού θεωρούνται μέρος του εντύπου. 2. Τα σταθερά ένθετα των εντύπων (που δεν προορίζονται να αφαιρεθούν) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Τα ένθετα που δεν είναι στερεωμένα στα έντυπα (όπως φέιγ-βολάν, αποσπώμενες αυτοκόλλητες ετικέτες), αλλά πωλούνται ή προσφέρονται με αυτά, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μόνο εάν πρόκειται να φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. 3. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» δεν περιλαμβάνονται: α) το εκτυπωμένο χαρτί υγείας-καθαριότητας· β) το εκτυπωμένο χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος· γ) οι φάκελοι αρχείου και αλληλογραφίας και τα ντοσιέ/κλασέρ. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Βιβλία»: προϊόντα βιβλιοδέτησης των φύλλων εντύπου, με συρραφή ή/και ένωση με κόλλα, τα οποία φέρουν σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, όπως σχολικά, λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, τετράδια —σπιράλ και άλλα—, μαθητικοί έλεγχοι, ημερολόγια με εξώφυλλο, εγχειρίδια και χαρτόδετα βιβλία. Δεν περιλαμβάνονται στα «βιβλία» τα επιστημονικά περιοδικά, τα φυλλάδια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, οι κατάλογοι που δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα και οι ετήσιες εκθέσεις. 2) «Αναλώσιμα»: χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και τελικής επεξεργασίας (φινίρισμα) και μπορούν να καταναλωθούν, να καταστραφούν, να εξαφανιστούν, να φθαρούν ή να εξαντληθούν. Στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τυπογραφικές μελάνες και χρώματα, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), επικαλυπτικά βερνίκια, άλλα βερνίκια, κόλλες, μέσα έκπλυσης και διαλύματα ύγρανσης. 3) «Φάκελος αρχείου»: πτυσσόμενη θήκη ή κάλυμμα για ασύνδετα φύλλα χαρτιού. Στους φακέλους αρχείου […]

Read more

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 5364] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/481/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Επειδή οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα έντυπα είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την ανακυκλωσιμότητα των τελευταίων και να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί». (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» περιλαμβάνεται κάθε έντυπο που αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα, με εξαίρεση τα βιβλία, καταλόγους, σημειωματάρια, βιβλιάρια ή έντυπα προς συμπλήρωση που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος από χαρτί, χαρτόνι ή χάρτινα υποστρώματα. Τα ένθετα, εξώφυλλα και κάθε τμήμα από εκτυπωμένο χαρτί του τελικού εκτυπωμένου χαρτιού θεωρούνται μέρος του εντύπου. 2. Τα σταθερά ένθετα των εντύπων (που δεν προορίζονται να αφαιρεθούν) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Τα ένθετα που δεν είναι στερεωμένα στα έντυπα (όπως φέιγ-βολάν, αποσπώμενες αυτοκόλλητες ετικέτες), αλλά πωλούνται ή προσφέρονται με αυτά, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μόνο εάν πρόκειται να φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. 3. Στην κατηγορία προϊόντων «εκτυπωμένο χαρτί» δεν περιλαμβάνονται: α) το εκτυπωμένο χαρτί υγείας-καθαριότητας· β) το εκτυπωμένο χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος· γ) οι φάκελοι αρχείου και αλληλογραφίας και τα ντοσιέ/κλασέρ. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «Βιβλία»: προϊόντα βιβλιοδέτησης των φύλλων εντύπου, με συρραφή ή/και ένωση με κόλλα, τα οποία φέρουν σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, όπως σχολικά, λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, τετράδια —σπιράλ και άλλα—, μαθητικοί έλεγχοι, ημερολόγια με εξώφυλλο, εγχειρίδια και χαρτόδετα βιβλία. Δεν περιλαμβάνονται στα «βιβλία» τα επιστημονικά περιοδικά, τα φυλλάδια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, οι κατάλογοι που δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα και οι ετήσιες εκθέσεις. 2) «Αναλώσιμα»: χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες εκτύπωσης, επίχρισης και τελικής επεξεργασίας (φινίρισμα) και μπορούν να καταναλωθούν, να καταστραφούν, να εξαφανιστούν, να φθαρούν ή να εξαντληθούν. Στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τυπογραφικές μελάνες και χρώματα, μελάνες εκτυπωτών (τόνερ), επικαλυπτικά βερνίκια, άλλα βερνίκια, κόλλες, μέσα έκπλυσης και διαλύματα ύγρανσης. 3) «Φάκελος αρχείου»: πτυσσόμενη θήκη ή κάλυμμα για ασύνδετα φύλλα χαρτιού. Στους φακέλους αρχείου […]

Read more

15/08/2012, 2012/476/ΕΕ

9 Σεπτεμβρίου, 2012

II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς ( 3 ). Δεδομένου ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων. (3) Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα αξιοπλοΐας και η περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες πρέπει να διευκρινίζουν τους όρους που αφορούν την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των ανάλογων πιστοποιητικών. (4) Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους, καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση. (5) Κατά την θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπλοΐα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε στα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ορθές πρακτικές, να λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη χρήση αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο και η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων. (6) Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απαιτείται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός να υιοθετήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισμός […]

Read more

11/08/2012, Συμφωνία χρήσης και τη διαβίβασης των φακέλων ονομάτων επιβατών

9 Σεπτεμβρίου, 2012

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, καλούμενες εφεξής επίσης «Ηνωμένες Πολιτείες», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, καλούμενη εφεξής επίσης «ΕΕ», καλούμενες εφεξής από κοινού «μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πρόληψη και την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος με σκοπό να προστατεύσουν τις αντίστοιχες δημοκρατικές τους κοινωνίες και τις κοινές τους αξίες· ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών με πνεύμα διατλαντικής εταιρικής σχέσης· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το δικαίωμα και την ευθύνη των κρατών να κατοχυρώνουν την ασφάλεια των πολιτών τους και να προστατεύουν τα σύνορά τους και λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη όλων των εθνών να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που χρησιμοποιούν τα διεθνή συστήματα μεταφοράς· ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί βασικό στοιχείο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος και ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η επεξεργασία και η χρήση των φακέλων ονομάτων επιβατών (ΦΟΕ) αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα ήταν δυνατό να αποκτηθούν με άλλα μέσα· ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τα τρομοκρατικά εγκλήματα και το διεθνικό έγκλημα, τηρώντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα· ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διεθνείς πράξεις, τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπουν ότι κάθε αερομεταφορέας που πραγματοποιεί πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΥΕΑ) τους ΦΟΕ στο μέτρο που αυτοί συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται στα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατήσεων/ελέγχου αναχωρήσεων των αερομεταφορέων, και παρόμοιες αξιώσεις που ισχύουν ή ενδεχομένως θα ισχύσουν μελλοντικά στην ΕΕ· ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το ΥΕΑ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τους ΦΟΕ προς τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων διεθνικών εγκλημάτων εφαρμόζοντας αυστηρά τις διασφαλίσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία· ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει η ανταλλαγή ΦΟΕ και συναφών και κατάλληλων αναλυτικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους ΦΟΕ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «κράτη μέλη της ΕΕ», της Ευρωπόλ ή της Eurojust, ως μέσο για την προώθηση της διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μακρά παράδοση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται στις νομοθεσίες τους και στα συνταγματικά τους έγγραφα· ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου […]

Read more

08/08/2012, Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

9 Σεπτεμβρίου, 2012

EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 445 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης {SWD(2012) 243 final} EL 2 EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης 1. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΠΡΟΟΔΟ Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ)1 παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε επιλεγμένα, ιδιαιτέρως στρατηγικά έργα στον τομέα της ενέργειας. Συγχρηματοδοτώντας τα έργα αυτά, το πρόγραμμα βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της: ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ολοκλήρωση και ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, με τη στήριξη των κεφαλαιουχικών δαπανών στην πραγματική οικονομία, το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκθεση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση του ΕΕΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2010 αναλώθηκε κυρίως για την εκκίνηση του ΕΕΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού διατέθηκε σε 59 έργα των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: υποδομές φυσικού αερίου (1.363 εκατ. ευρώ), υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (904 εκατ. ευρώ), υπεράκτια αιολική ενέργεια (565 εκατ. ευρώ) και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (1.000 εκατ. ευρώ). Συνολικά, έως το τέλος του 2010, είχαν ληφθεί αποφάσεις για επιχορήγηση και είχαν συναφθεί συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού ύψους 3.833 εκατ. ευρώ, ήτοι για το 96,3% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΕΠΑ. Ποσό ύψους 146 εκατ. ευρώ που δεν κατέστη δυνατό να δεσμευθεί για έργα στους τομείς αυτούς έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, ανακατανεμήθηκε σε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης2, το οποίο εστιάζει σε επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΕΕΠΑ συστάθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που καταβλήθηκε σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης. Έκτοτε, μια ακόμα σοβαρότερη κρίση πλήττει την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, οι πολιτικές για την τόνωση της ανάκαμψης παραμένουν εξαιρετικά απαραίτητες. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και του μεγέθους της κρίσης, καμία μεμονωμένη πολιτική πρωτοβουλία ή πρόγραμμα δαπανών δεν αναμένεται ότι θα επιτύχει μόνο του την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το ΕΕΠΑ έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να σημειώνεται πρόοδος σε αρκετά επενδυτικά έργα καίριας σημασίας, τα οποία θα κινδύνευαν να καθυστερήσουν, να περιοριστούν σε μέγεθος ή να ακυρωθούν ελλείψει δημόσιας χρηματοδότησης από την ΕΕ. 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας. 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. EL 3 EL Η παρούσα ετήσια έκθεση εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση από πλευράς υλοποίησης του προγράμματος. Πιο ενδελεχή ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΕΕΠΑ παρέχει μια ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση3 που διενεργήθηκε το 2011. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, […]

Read more

ΕφΑθ 1586/2012

8 Σεπτεμβρίου, 2012

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Προϊόν καθαρισμού καπνοδόχων – Αντιγραφή και απομίμηση εφεύρεσης – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Αντίθεση στα χρηστά ήθη – Τεκμήριο νομιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Προσβολή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας – Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντος – Αποκατάσταση ζημίας από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -. Μία εφεύρεση θεωρείται ότι εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Μία εφεύρεση, θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενο της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Ελέγχονται μόνο οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και οι αρνητικές ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με συνέπεια τη δυνατότητα χορήγησης του σχετικού διπλώματος χωρίς να συντρέχουν οι κατά το νόμο όροι έκδοσης αυτού και τη δημιουργία, περαιτέρω, νομίμου μαχητού τεκμηρίου περί συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το τεκμήριο νομιμότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως διοικητικής πράξης ανατρέπεται και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου διότι έλειπε μία από τις ουσιαστικές θετικές προϋποθέσεις χορήγησής του. Έτσι ο επικαλούμενος την ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως ενάγων ή ενιστάμενος οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει τους λόγους ακυρότητας του διπλώματος, ότι η εφεύρεση δεν είναι νέα, αλλά ανήκει στη στάθμη της τεχνικής, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε ότι δεν εμπεριέχει εφευρετική ιδέα, είτε ότι δεν είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Στην προκειμένη, η εφεύρεση επινοήθηκε στα πλαίσια ανεύρεσης ενός προϊόντος για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται σε κάθε εγκατάσταση που έρχεται σε επαφή με τη φωτιά ή καπνό (θερμάστρες, εστίες τζακιού, καπναγωγοί κλπ), όπου με την πάροδο του χρόνου επί των τοιχωμάτων αυτής σχηματίζεται ένα στρώμα, αποτελούμενο από καπνιά, τέφρα και πίσσα. Το προϊόν που εισάγει από προμηθευτή της στην Πολωνία η εναγομένη και διανέμει στην ελληνική αγορά, αποτελεί πιστή αντιγραφή και απομίμηση της εφεύρεσης για την οποία έχει χορηγηθεί το άνω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην πρώτη ενάγουσα. Με την κυκλοφορία δε του προϊόντος αυτού στην ελληνική αγορά προσβάλλεται το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας της πρώτης ενάγουσας. Η εναγομένη ενήργησε με σκοπό ανταγωνισμού προς τη δεύτερη ενάγουσα και οι πράξεις της αυτές ήταν αντίθετες στα χρηστά ήθη. Επιδίκαση αποζημίωσης για θετική ζημία, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης , απόσυρση από την ελληνική αγορά όλων των ποσοτήτων του προϊόντος που έχει διαθέσει και δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης σε ημερήσιες εφημερίδες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1586/2012 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: 16ο Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Πάνο Πετρόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Παρασκευή Τσούμαρη, Κωνσταντίνα Ταμβάκη – Εισηγήτρια, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Ιωάννα Ξανθάκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ- ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Εταιρίας με την επωνυμία «E. SA/NV», που εδρεύει στο Βέλγιο και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ. από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Χρήστο Δεμερούκα. ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M. LTD», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 […]

Read more

ΣυμβΕφΘεσ 510/2012

8 Σεπτεμβρίου, 2012

Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός -. Στην περίπτωση επίτευξης διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού δεν εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις του ν. 2523/97. Περαιτέρω δεν εφαρμόζονται και οι ποινικές διατάξεις περί πλαστογραφίας ή απάτης. Εκτός αν διαπιστωθεί η ύπαρξη περαιτέρω σκοπού προσπορισμού οφέλους ή πρόκλησης άλλης επιπλέον βλάβης σε βάρος του δημοσίου πλην της φοροδιαφυγής ή τρίτου ή προσπορισμού άλλου οφέλους πλήν του επιτευχθέντος διά της φοροδιαφυγής. ΑΡΙΘΜΟΣ 510/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Γεώργιο Τοπαλνάκο, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτα Μαυράκη, Εισηγήτρια και Αγαθή Δερέ, Εφέτες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ειδικό δωμάτιο των διασκέψεων, στις 19 Ιουλίου 2012, χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέα (άρθρο 32§2 του Ν.4055/2012 που αντικατέστησε το άρθρο 287§1 Κ.Π.Δ.). Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και ο Γραμματέας Μιχαήλ Θεολόγου. Ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Ηλίας Σεφερίδης, υπέβαλε προς το Συμβούλιο, στις 6-7-2012, την ποινική δικογραφία κατά των 1)…, Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 2)…, Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, κατοίκου Θεσσαλονίκης και 3)…, κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας, με την έγγραφη πρότασή του 472/2012, η οποία έχει ως εξής: «Αριθμός 472. Προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Εισάγω στο Συμβούλιο σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 2, 4, 138 παρ. 1, 2, 270 παρ. 1, 308 παρ. 1, 6, 309 παρ. 1 περ. α, 316παρ. 2, 317 παρ. 1, 318, 319παρ. 1, 3 του ΚΠΔ όπως οι διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1 και 309 παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του νόμου 3904/2010 σε συνδ με άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του νόμου 2408/96 την προκείμενη με αρίθμ. ΕΙ0/5581 ανακριτική δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος των … Προέδρου του ΔΣ της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, … Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας κατοίκου Θεσσαλονίκης και … επιχειρηματία κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας κατηγορουμένων για την πράξη της απάτης από κοινού σε βάρος του δημοσίου με προκληθείσα ζημία σε βάρος αυτού και με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 σε συνδ με άρθρα 45, 386 παρ. 1 του ΠΚ). Η ποινική δίωξη κινήθηκε μετά την υποβολή της αρίθμ 4352/8/3/2011 μηνυτήριας αναφοράς της ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας δια της οποίας απεδείχθη πως ο τρίτος κατηγορούμενος εξέδωσε το αρίθμ 55/28/12/2003 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο ήταν εικονικό, αφού αφορούσε ανύπαρκτη συναλλαγή και το οποίο αποδέχθηκαν ο πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων με την παραπάνω ιδιότητα τους αποσκοπώντας στην εμφάνιση μεγαλυτέρων δαπανών και αντίστοιχα μικρότερου κέρδους της εταιρείας και έτσι στην επιβολή μικρότερου ποσού φόρου εισοδήματος. Η κυρία ανάκριση περατώθηκε με την έκδοση τυπικών κλήσεων (ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 2/7/3/2012, ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 3/7/3/2012 και ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 4/7/3/2012) Κατόπιν των ανωτέρω εκθέτω τα παρακάτω. Κατά την διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδαφ. β του ΚΠΔ όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 3904/2010 για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως ισχύει σήμερα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και […]

Read more

ΕφΑθ 1708/2012

8 Σεπτεμβρίου, 2012

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι – Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) – Πράγματα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής – Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος -Αναγνωριστική αγωγή – Αόριστη αγωγή -. Οι δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι, ήτοι αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός δήμου ή μιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, οι οποίοι αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγματα αποκτούν αυτήν την ιδιότητα α) με πράξη της διοικήσεως για ρυμοτομία και τη συντέλεσή της σύμφωνα με τους νόμους περί σχεδίων πόλεων και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, β) με τη βούληση του ιδιοκτήτη που θέτει στην κοινή χρήση συγκεκριμένο ακίνητο, είτε με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά υπό τρόπο), είτε με παραίτηση από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί κατʼ άρθρο 369 και 1192 εδ. 1 ΑΚ και γ) με την από το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (ν. 3 παν. 47.7) προβλεπόμενη αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas), σύμφωνα με την οποία η χρήση του πράγματος από κοινότητα ή δήμο ή από τους δημότες αυτών μπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου, εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, η καθεμιά των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συμπληρωθεί πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ήτοι την 23-2-1946, ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει πλέον αυτό το θεσμό. Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου και ως τέτοια περιέρχονται χωρίς αποζημίωση στην κυριότητα του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον: α) προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγομένης εμμέσως από τις ενέργειές του), ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο κατʼ ανοχή του ιδιοκτήτη. Στην προκειμένη, η υπό κρίση αγωγή τυγχάνει πράγματι αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα καθόσον δεν αναφέρονται σε αυτή όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόμο, δηλαδή κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος του ΑΚ Βυζαντινορωμαΐκου Δικαίου, για την εφαρμογή του θεσμού της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας. Επιπλέον η αγωγή δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε κάποιον από τους λοιπούς τρόπους αποκτήσεως της ιδιότητας κοινοχρήστου πράγματος που αναγνωρίζει το δίκαιο. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης. ΑΡΙΘΜΟΣ 1708/2012 TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2° Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ελένη Κέππα, Πρόεδρο Εφετών, Φίλιππο Μανώλαρο, Κωνσταντίνο Παναρίτη – Εισηγητή, Εφέτες και από το Γραμματέα Ιωάννη Δαγρέ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Μ. συζύγου Σ. Β. και 2) Α. Σ. Β., κατοίκων αμφοτέρων …. Αττικής (οδός …. αρ. ….), τους οποίους εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος τους Εύη Αιλιανού. ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχό του, τον οποίο εκπροσώπησε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ η πληρεξούσια δικηγόρος του Ευθυμία Καδδά – Κοντογιάννη. Ο ενάγων και ήδη καθʼ ου η κλήση – εκκαλών με την από 31 Αυγούστου 2007 αγωγή του, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 272444/12151/2007, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σʼαυτήν. Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπʼαριθμ. 121/2010 οριστική του απόφαση, αντιμωλία των διαδίκων και απέρριψε την αγωγή. […]

Read more

ΜΠρΑθ 4424/2012

8 Σεπτεμβρίου, 2012

Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -. Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής εργασία. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την επιχειρηματική απόφαση, να δώσει τα οικονομικά στοιχεία και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων. Αν δεν γίνει ενημέρωση με διαβίβαση στοιχείων, ώστε να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι της πρόσφατης και της πιθανής εξέλιξης των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς και της κατάστασης, της διάρθρωσης και της πιθανής εξέλιξης της απασχόλησης σ’ αυτή (επιχείρηση) και δεν δοθεί από τον εργοδότη ένα χρονικό διάστημα διαβούλευσης, τότε η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας θα είναι παράνομη. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4424/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Βάμβακα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε, κατόπιν κληρώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3327/2005. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23 Μαρτίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αιτουσών: 1) …, 2) …, κατοίκων Αθηνών, οδός .., οι οποίες παραστάθηκαν μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Περπατάρη. Της καθ’ ης η αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων και Παιδικών Ειδών ΛΗΤΩ Α.Ε.», με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού, αρ. 90, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Αντωνόπουλο, ο οποίος παραστάθηκε μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ειρήνη Παπαχρήστου. Των προφορικά προσθέτως παρεμβαινόντων υπέρ της καθ’ ης: 1) …, κατοίκου Αθηνών, οδός …, 2) …, κατοίκου Καματερού, οδός .., 3) .., κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 4) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 5) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 6) …, κατοίκου Άνω Πατησίων, οδός …, 7) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 8) …, κατοίκου Πετρούπολης, οδός …, 9) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 10) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 11) …, κατοίκου Αθηνών, οδός…, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Θεμιστοκλή Χατζηιωάννου. Οι αιτούσες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 8.1.2012 αίτησή τους, που κατατέθηκε με αριθμό 732/12.1.2012 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες η προφορικά ασκηθείσα υπέρ της καθ’ ης πρόσθετη παρέμβαση. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και όσα αναφέρονται στο σημείωμα που κατέθεσαν. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 και το άρθρο 2 του ν. 3846/2010, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας τής σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να […]

Read more