ΔιοικΕφΑΘ 59/20 : ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ – Θάνατος Συνδικαιούχου – Φόρος Κληρονομίας. Ο Ν. 5638/32 (αρ. 2) σε συνδυασμό με το Ν. 2961/01 (αρ.25 παρ.2) – Απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο Κληρονομίας σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς ή στα κοινά χαρτοφυλάκια, ότι μετά το θάνατο συνδικαιούχου οι καταθέσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες – Η εν λόγω πρόβλεψη του πρόσθετου όρου, ισχύει και για τους κοινούς λογαριασμούς που βρίσκονται στην αλλοδαπή. Με την επίμαχη διάταξη δεν παραβιάζεται το δίκαιο της ΕΕ. Τέλος, ο ισχυρισμός για έλλειψη αιτιολογίας των πράξεων, παραδεκτώς μεν τίθεται για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου, απορρίπτεται δε ως αβάσιμος. Κρίση ότι νόμιμα επιβλήθηκε σε βάρος των προσφευγόντων ο ένδικος φόρος. Απορρίπτει την προσφυγή.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΜονΠρωτΑθ 70/20 : ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΚΧΑ – ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – Ν.4512/18 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπηρετούντων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δικηγόρων με έμμισθη εντολή και μεταφορά τους στον νεοσυσταθέν ΝΠΔΔ (Εθνικό Κτηματολόγιο) βάσει του Ν.4512/18 – Επιλογή περιορισμένου αριθμού δικηγόρων που θα συνέχιζαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό το ίδιο καθεστώς, ενώ οι λοιποί, επί ποινή απολύσεως, υποχρεώθηκαν σε μετατροπή των συμβάσεών τους σε εξαρτημένης εργασίας υπαλλήλους ΠΕ Νομικής. Η ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4512/18 εμφανίζει πρόβλημα συνταγματικότητας, καθώς η επίμαχη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των δικηγόρων έγινε χωρίς την επίκληση κάποιου λόγου δημοσίου συμφέροντος. Αυτό συνιστά ανεπίτρεπτη νομοθετική επέμβαση που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Δεκτή εν μέρει η αγωγή – Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΕφΘεσ 986/20 : ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -AIRBNB – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY. Περίπτωση βραχυχρόνιας μίσθωσης τουριστικής έπαυλης, κατά παράβαση του Κανονισμού συνιδιοκτησίας, που επιτρέπει τη χρήση των ακινήτων του συγκροτήματος μόνο ως κατοικίες. Ποινική ρήτρα. Το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου. Κρίνεται ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις του επίμαχου ακινήτου της εκκαλούσας δεν φέρουν τα χαρακτήρα αστικής μίσθωσης κατοικίας και ήταν αντίθετες με τον Κανονισμό λειτουργίας του συγκροτήματος. Οι περιορισμοί του Κανονισμού είναι δεσμευτικοί για την εκκαλούσα, ακόμη και αν οι αυθαίρετες ενέργειες της θεωρηθεί ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε επιβλαβή συνέπεια για το συγκρότημα κατοικιών. Υποχρεώνει την εκκαλούσα να παύσει και να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση της ιδιοκτησίας της ως τουριστικού καταλύματος.

Νοέμβριος 18, 2020
Read more

ΜονΠρΑθ 4284/2020 : Αναιτιώδης αναγνώριση χρέους είναι η σύμβαση με την οποία γίνεται υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους κατά τρόπο αφηρημένο (χωρίς σύνδεση με αιτία), έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητη από την αιτία, και είναι έγκυρη μόνον αν η υπόσχεση ή η αναγνώριση γίνει εγγράφως (873 ΑΚ). Ενώ η αιτιώδης αναγνώριση χρέους δεν υποβάλλεται σε συστατικό τύπο, ούτε όμως, παράγεται από αυτήν αυτοτελής αιτία ενοχής, αφού εξαρτάται από την αναφερόμενη αιτία. Η σημασία μιας τέτοιας επιβεβαιωτικής απλώς δήλωσης είναι καταρχήν αποδεικτική (εξώδικη ομολογία), μπορεί όμως να επάγεται και διακοπή της παραγραφής, ως αναγνώριση (ΑΚ 260) ή να έχει και άλλα νομικά αποτελέσματα. Σύμβαση αναγνώρισης χρέους υπέρ της ενάγουσας από τους εναγομένους συνεταίρους της ΕΠΕ. Μόνη η αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης να καταβάλουν αφενός στην ενάγουσα την οφειλή τους από τη σύμβαση αναγνώρισης χρέους και αφετέρου στην εκμισθώτρια τα οφειλόμενα μισθώματα, δεν αποτελεί από μόνη της αδικοπραξία, ούτε και πράξη δυνάμενη να πλήξει την προσωπικότητα της ενάγουσας.

Αύγουστος 7, 2020
Read more