• Οκτώβριος 12, 2012

  ΑΠ 210/2012, Αποζημίωση λόγω ζημίας από την ανικανότητα για εργασία

  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ’…από τους Δικαστές:…,…(κωλυομένου του…),…- Χριστοφίλου,…,…και…-Φραγκίσκου, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2011, με την παρουσία και της…για να δικάσει μεταξύ: Του αναιρεσείοντα:…Γ., κατοίκου …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξουσίου δικηγόρου του…και κατέθεσε προτάσεις. Του αναιρεσιβλήτου:…Ν., κατοίκου …, ο οποίος δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 27-7-2006 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο…. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις:631/2007 μη οριστική και 370/2008 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 58/2010 του…. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 10-8-2010 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η…-Φραγκίσκου ανέγνωσε την από 10-11-2011 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ 945 Β’/16-1-2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο……, ακριβές αντίγραφο της από 10-3-2010 αιτήσεως αναιρέσεως με τις υπ’ αυτή πράξεως καταθέσεως δικογράφου και ορισμού της δικασίμου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και κλήση προς παράσταση κατ’ αυτή, για τη συζήτησή της, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον αναιρεσίβλητο…. Κατά τη δικάσιμο όμως αυτή κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο και συζητήθηκε ο άνω αναιρεσίβλητος δεν εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ούτε κατέθεσε σχετική δήλωση ότι δεν θα παραστή κατ’ αυτήν σύμφωνα με τα άρθρο 573 παρ. 1 και 242 παρ. 2 …πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του, ως εάν ήταν και αυτός παρών σύμφωνα με το άρθρο 576 παρ. 2 …τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ “η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνοντας υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του”. Η διάταξη αυτή προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το μέλλον του. Η χρηματική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζημίωση εφόσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη περιουσιακής ζημίας, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως μετά το ζημιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπάρχει χωρίς αυτό. Η συνεπεία της αναπηρίας ή παραμορφώσεως ανικανότητας προς εργασία εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζημία αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζημίωση που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ (αξίωση διαφυγόντων εισοδημάτων). Όμως η αναπηρία ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας. Τούτο συμβαίνει σε ανήλικο που δεν έχει εισέλθει ακόμη στην παραγωγική διαδικασία και δεν μπορεί ήδη από την επέλευση της αναπηρίας ή παραμορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή ζημία. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση θα προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία. Είναι όμως βέβαιο ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση ανάλογα με το βαθμό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις (ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυμίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσμενή επίδραση στην κοινωνική-οικονομική εξέλιξη τούτου κατά τρόπο όμως που δεν δύναται επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσμενής αυτή επίδραση είναι δεδομένη και επομένως δεν δικαιολογείται εμμονή στην ανάγκη προσδιορισμού του […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 12, 2012

  ΑΠ 298/2012, καταγγελία συμβάσεως εργασίας

  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1…από τους Δικαστές:…,…,…,…,…και…, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 10η Ιανουαρίου 2012, με την παρουσία και του γραμματέα…, για να δικάσει μεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1) Εταιρίας με την επωνυμία “MARYVILLE MARITIME INC”, που εδρεύει στην Μονροβία της Λιβερίας και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρεί δε γραφεία στην…, 2) εταιρίας με την επωνυμία “EXCEL MARITIME CARRIERS LTD”, που εδρεύει στην Μονροβία της Λιβερίας και εκπροσωπείται νόμιμα και 3)…Α., κατοίκου …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους…και…. Του αναιρεσιβλήτου:…Α., κατοίκου …, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του…. Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10-7-2008 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο…. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 907/2009 του ίδιου Δικαστηρίου, 440/2010 και 153/2011 του…. Την αναίρεση των δύο τελευταίων αποφάσεων ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 20-5-2011 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο… διάβασε την από 27-12-2011 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως. Οι πληρεξούσιοι των αναιρεσειόντων ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 591 παρ. 1β και γ’, 256 παρ. 1 περ. δ’ και 666 παρ. 1 του ΚΠολΔ, συνάγεται, ότι στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των, ήτοι αυτούς που εισάγονται στη δίκη υπό μορφή ενστάσεως ή αντενστάσεως, προφορικώς, κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, και επί πλέον οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να καταχωρίζονται στα πρακτικά, με σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν (αρθρ. 262 ΚΠολΔ), εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και στην περίπτωση που περιέχονται στις προτάσεις, προφορική πρόταση των ισχυρισμών, που “ως γενόμενη κατά τη συζήτηση”, σημειώνεται στα πρακτικά (Ολ.ΑΠ 2/2005). Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 527 του ΚΠολΔ, κατά την οποία “είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ’ έφεση δίκη πραγματικών ισχυρισμών, που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη, εκτός εάν: 1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόμενο ή εκείνον που είχε παρέμβει, ως υπεράσπιση κατά της έφεσης …” συνάγεται, ότι ο εφεσίβλητος παραδεκτώς προτείνει, ως υπεράσπισή του κατά της εφέσεως, και ισχυρισμούς, που δεν πρότεινε ή πρότεινε απαραδέκτως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκτός αν μεταβάλλουν την βάση της αγωγής. Έτσι, μπορεί να προτείνει, με τις προτάσεις του, στο εφετείο, για πρώτη φορά, και τον αυτοτελή ισχυρισμό, περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος. Περαιτέρω,1) κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο, παρά το νόμο, κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο και 2) ο, από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά τον νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα νοούνται οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί, που τείνουν στη θεμελίωση ή παρακώλυση του ασκούμενου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, ουσιαστικού ή […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 11, 2012

  ΓνδτΕισΑΠ 7/2012, Αδικήματα στο διαδίκτυο και Αυτόφωρη διαδικασία

  Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2012   Ο ΕΙΣΑΓΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ   Αριθ. Πρωτ. : 2973       ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523   Αρ. Γνωμοδότησης : 7/12       ΠΡΟΣ : Την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Τμήμα 1° Γενικών Υποθέσεων & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων       ΘΕΜΑ : «Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα αττό την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.     Στο ερώτημά σας που διατυπώνεται στο στοιχ. 11 του 1016/23/12 από 9-7-2012 εγγράφου σας «… εάν σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχθηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 242 ΚΠΔ και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :     Κατά το άρθρο 25 παρ.2 ν. 1756/1988 οι Εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά θέματα εφόσον δεν έχουν επιληφθεί τα αρμόδια δικαστικά όργανα (Εισαγγελείς, Ανακριτές, Δικαστήρια), ώστε να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο επηρεασμού στην κρίση τους (Γνωμοδοτήσεις Εισ. Αρείου Πάγου 1/2005, 1002/1995, 2771/1994, 3/1990). Όπως προκύπτει από το ιστορικό του ερωτήματος που διαλαμβάνεται στο έγγραφο σας, τούτο σαφώς υποβλήθηκε με αφορμή την εξέλιξη ποινικής υποθέσεως της οποίας ελάχιστες ημέρες πριν επιλήφθηκε η Υπηρεσία σας, που συνέλαβε κατά την αυτόφωρη διαδικασία και προσήγαγε στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών, μετά από εντολή του τελευταίου, δύο άτομα για αξιόποινη πράξη που φέρεται ότι διαπράχθηκε μέσω του διαδικτύου, υπόθεση που όμως είναι εκκρεμής μετά από παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, υποθέσεις δε ανάλογες έχουν εισαχθεί στα ποινικά δικαστήρια, που, ακολούθως θα απαντήσουν σε ζητήματα που συνάπτονται με την αντιμετώπιση […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 11, 2012

  ΠΠρΑθ 3549/2012

  Προστασία σήματος

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 11, 2012

  ΣτΕ 1165/2012

  Φάρμακο με περισσότερες δραστικές ουσίες – Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για συγκεκριμένη δραστική ουσία – Αναβολή υπόθεσης μετά την απάντηση του ΔΕΕ -.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  1283/2012 Ολομέλεια ΣτΕ

  Δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο της υπ’αριθ.1283/2012 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν συνταγματικοί οι όροι του Μνημονίου, που αφορούν αφενός μεν την περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών και αποδοχών, αφετέρου δε τη θέσπιση  ποσοστού μείωσης των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ενιαίων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για όλους τους άνω των 60 ετών συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε επί της αιτήσεως αναίρεσης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και άλλων αιτούντων, με αίτημα την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σε αυτήν, και οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 3833/2010 και 3845/2010. Σημειώνεται ότι με τον τελευταίο νόμο ελήφθησαν μέτρα «για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Μνημόνιο Συνεννόησης δεν αποτελούν διεθνή συμφωνία, ως εκ τούτου δεν απαιτείτο η αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται  από το Σύνταγμα για επικύρωση διεθνών συμβάσεων. Επιπλέον κατά την πλειοψηφία της Ολομέλειας του  ΣτΕ, οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου και στην αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι κρίνονται υπό το πρίσμα των έκτακτων δυσμενών οικονομικών συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα. Τέλος, τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’εφαρμογή του Μνημονίου δεν συνιστούν στέρηση της περιουσίας, αλλά περιορισμό αυτής, και μάλιστα για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, επομένως δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  ΕιρΚαλαυρίας 22/2012

  Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Ορισμός μηνιαίων καταβολών – Εξαίρεση κύριας κατοικίας – Συνυπαιτιότητα τράπεζας στην υπερχρέωση -.     Εν μέρει δεκτή αίτηση για υπαγωγή προσώπου στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Κρίθηκε ότι συντρέχει η συνυπαιτιότητα της πιστώτριας στην υπερχρέωση της αιτούσας καθώς η πρώτη κατέστησε την δεύτερη εγγυήτρια σε μεγάλου ύψους σύμβαση πίστωσης, ενώ τα εισοδήματά της δεν το δικαιολογούσαν. Ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές και εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Καθορισμός καταβολών για την διάσωση της κύριας κατοικίας και προνομιακή απαίτηση πιστώτριας, καθόσον αυτή είναι εξοπλισμένη με προσημείωση υποθήκης.     Αριθμός απόφασης: 22/2012   ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΥΡΙΑΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας   Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χρήστο Δήμο και την Γραμματέα Ελένη Κανατσίδη.   Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Απριλίου 2012, για να δικάσει  την υπόθεση μεταξύ:   Της αιτούσας: Ε. χήρας Ν.Τ. το γένος Κ.Γ. κατοίκου Σκαπετίου Τροιζηνίας, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόοο της Δημήτριο Βέργο.   Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών ανώνυμων τραπεζικών εταιριών, που εδρεύουν στην Αθήνα και εκπροσωπούνται νόμιμα, κατέστησαν διάδικο, μετά τη νόμιμη κλήτευση της [άρθρα 5 v. 3Β69/2010 και 746 παρ.2 ΚΠολΔ], και φέρουν τις επωνυμίες: 1) EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Χρυσάνθη Κρεμύδα. 2) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Λίνα Κωστοπούλου.   Η αιτούσα με την από 16.5.2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2/2011, ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή.   Αρχική δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ορίστηκε η 8.11.11 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.   Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.     ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ   ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ     Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των αναφερομένων στην αίτηση πιστωτριών της τραπεζικών εταιριών.     Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπομένη από το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 12.5.11 βεβαίωση του δικηγόρου Δημητρίου Βέργου και την με ημερομηνία 31.5.11 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας της και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει   εκδοθεί προγενέστερη  απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Σεπτέμβριος 8, 2012

  ΕφΑθ 1586/2012

  Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Προϊόν καθαρισμού καπνοδόχων – Αντιγραφή και απομίμηση εφεύρεσης – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Αντίθεση στα χρηστά ήθη – Τεκμήριο νομιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Προσβολή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας – Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντος – Αποκατάσταση ζημίας από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -. Μία εφεύρεση θεωρείται ότι εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Μία εφεύρεση, θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενο της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Ελέγχονται μόνο οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και οι αρνητικές ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με συνέπεια τη δυνατότητα χορήγησης του σχετικού διπλώματος χωρίς να συντρέχουν οι κατά το νόμο όροι έκδοσης αυτού και τη δημιουργία, περαιτέρω, νομίμου μαχητού τεκμηρίου περί συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το τεκμήριο νομιμότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως διοικητικής πράξης ανατρέπεται και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου διότι έλειπε μία από τις ουσιαστικές θετικές προϋποθέσεις χορήγησής του. Έτσι ο επικαλούμενος την ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως ενάγων ή ενιστάμενος οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει τους λόγους ακυρότητας του διπλώματος, ότι η εφεύρεση δεν είναι νέα, αλλά ανήκει στη στάθμη της τεχνικής, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε ότι δεν εμπεριέχει εφευρετική ιδέα, είτε ότι δεν είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Στην προκειμένη, η εφεύρεση επινοήθηκε στα πλαίσια ανεύρεσης ενός προϊόντος για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται σε κάθε εγκατάσταση που έρχεται σε επαφή με τη φωτιά ή καπνό (θερμάστρες, εστίες τζακιού, καπναγωγοί κλπ), όπου με την πάροδο του χρόνου επί των τοιχωμάτων αυτής σχηματίζεται ένα στρώμα, αποτελούμενο από καπνιά, τέφρα και πίσσα. Το προϊόν που εισάγει από προμηθευτή της στην Πολωνία η εναγομένη και διανέμει στην ελληνική αγορά, αποτελεί πιστή αντιγραφή και απομίμηση της εφεύρεσης για την οποία έχει χορηγηθεί το άνω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην πρώτη ενάγουσα. Με την κυκλοφορία δε του προϊόντος αυτού στην ελληνική αγορά προσβάλλεται το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας της πρώτης ενάγουσας. Η εναγομένη ενήργησε με σκοπό ανταγωνισμού προς τη δεύτερη ενάγουσα και οι πράξεις της αυτές ήταν αντίθετες στα χρηστά ήθη. Επιδίκαση αποζημίωσης για θετική ζημία, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης , απόσυρση από την ελληνική αγορά όλων των ποσοτήτων του προϊόντος που έχει διαθέσει και δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης σε ημερήσιες εφημερίδες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1586/2012 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: 16ο Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Πάνο Πετρόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Παρασκευή Τσούμαρη, Κωνσταντίνα Ταμβάκη – Εισηγήτρια, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Ιωάννα Ξανθάκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ- ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Εταιρίας με την επωνυμία «E. SA/NV», που εδρεύει στο Βέλγιο και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ. από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Χρήστο Δεμερούκα. ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M. LTD», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Σεπτέμβριος 8, 2012

  ΣυμβΕφΘεσ 510/2012

  Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός -. Στην περίπτωση επίτευξης διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού δεν εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις του ν. 2523/97. Περαιτέρω δεν εφαρμόζονται και οι ποινικές διατάξεις περί πλαστογραφίας ή απάτης. Εκτός αν διαπιστωθεί η ύπαρξη περαιτέρω σκοπού προσπορισμού οφέλους ή πρόκλησης άλλης επιπλέον βλάβης σε βάρος του δημοσίου πλην της φοροδιαφυγής ή τρίτου ή προσπορισμού άλλου οφέλους πλήν του επιτευχθέντος διά της φοροδιαφυγής. ΑΡΙΘΜΟΣ 510/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Γεώργιο Τοπαλνάκο, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτα Μαυράκη, Εισηγήτρια και Αγαθή Δερέ, Εφέτες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ειδικό δωμάτιο των διασκέψεων, στις 19 Ιουλίου 2012, χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέα (άρθρο 32§2 του Ν.4055/2012 που αντικατέστησε το άρθρο 287§1 Κ.Π.Δ.). Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και ο Γραμματέας Μιχαήλ Θεολόγου. Ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Ηλίας Σεφερίδης, υπέβαλε προς το Συμβούλιο, στις 6-7-2012, την ποινική δικογραφία κατά των 1)…, Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 2)…, Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, κατοίκου Θεσσαλονίκης και 3)…, κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας, με την έγγραφη πρότασή του 472/2012, η οποία έχει ως εξής: «Αριθμός 472. Προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Εισάγω στο Συμβούλιο σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 2, 4, 138 παρ. 1, 2, 270 παρ. 1, 308 παρ. 1, 6, 309 παρ. 1 περ. α, 316παρ. 2, 317 παρ. 1, 318, 319παρ. 1, 3 του ΚΠΔ όπως οι διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1 και 309 παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του νόμου 3904/2010 σε συνδ με άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του νόμου 2408/96 την προκείμενη με αρίθμ. ΕΙ0/5581 ανακριτική δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος των … Προέδρου του ΔΣ της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ… ΑΤΕ», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, … Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας κατοίκου Θεσσαλονίκης και … επιχειρηματία κατοίκου Τρικάλων Ν. Ημαθίας κατηγορουμένων για την πράξη της απάτης από κοινού σε βάρος του δημοσίου με προκληθείσα ζημία σε βάρος αυτού και με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 σε συνδ με άρθρα 45, 386 παρ. 1 του ΠΚ). Η ποινική δίωξη κινήθηκε μετά την υποβολή της αρίθμ 4352/8/3/2011 μηνυτήριας αναφοράς της ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας δια της οποίας απεδείχθη πως ο τρίτος κατηγορούμενος εξέδωσε το αρίθμ 55/28/12/2003 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο ήταν εικονικό, αφού αφορούσε ανύπαρκτη συναλλαγή και το οποίο αποδέχθηκαν ο πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων με την παραπάνω ιδιότητα τους αποσκοπώντας στην εμφάνιση μεγαλυτέρων δαπανών και αντίστοιχα μικρότερου κέρδους της εταιρείας και έτσι στην επιβολή μικρότερου ποσού φόρου εισοδήματος. Η κυρία ανάκριση περατώθηκε με την έκδοση τυπικών κλήσεων (ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 2/7/3/2012, ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 3/7/3/2012 και ΕΠΑΝΑ/ΚΚ 4/7/3/2012) Κατόπιν των ανωτέρω εκθέτω τα παρακάτω. Κατά την διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδαφ. β του ΚΠΔ όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 3904/2010 για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου 1608/50 όπως ισχύει σήμερα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Σεπτέμβριος 8, 2012

  ΕφΑθ 1708/2012

  Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι – Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) – Πράγματα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής – Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος -Αναγνωριστική αγωγή – Αόριστη αγωγή -. Οι δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι, ήτοι αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός δήμου ή μιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, οι οποίοι αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγματα αποκτούν αυτήν την ιδιότητα α) με πράξη της διοικήσεως για ρυμοτομία και τη συντέλεσή της σύμφωνα με τους νόμους περί σχεδίων πόλεων και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, β) με τη βούληση του ιδιοκτήτη που θέτει στην κοινή χρήση συγκεκριμένο ακίνητο, είτε με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά υπό τρόπο), είτε με παραίτηση από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί κατʼ άρθρο 369 και 1192 εδ. 1 ΑΚ και γ) με την από το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (ν. 3 παν. 47.7) προβλεπόμενη αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas), σύμφωνα με την οποία η χρήση του πράγματος από κοινότητα ή δήμο ή από τους δημότες αυτών μπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου, εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, η καθεμιά των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συμπληρωθεί πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ήτοι την 23-2-1946, ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει πλέον αυτό το θεσμό. Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου και ως τέτοια περιέρχονται χωρίς αποζημίωση στην κυριότητα του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον: α) προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγομένης εμμέσως από τις ενέργειές του), ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο κατʼ ανοχή του ιδιοκτήτη. Στην προκειμένη, η υπό κρίση αγωγή τυγχάνει πράγματι αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα καθόσον δεν αναφέρονται σε αυτή όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόμο, δηλαδή κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος του ΑΚ Βυζαντινορωμαΐκου Δικαίου, για την εφαρμογή του θεσμού της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας. Επιπλέον η αγωγή δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε κάποιον από τους λοιπούς τρόπους αποκτήσεως της ιδιότητας κοινοχρήστου πράγματος που αναγνωρίζει το δίκαιο. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης. ΑΡΙΘΜΟΣ 1708/2012 TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2° Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ελένη Κέππα, Πρόεδρο Εφετών, Φίλιππο Μανώλαρο, Κωνσταντίνο Παναρίτη – Εισηγητή, Εφέτες και από το Γραμματέα Ιωάννη Δαγρέ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Μ. συζύγου Σ. Β. και 2) Α. Σ. Β., κατοίκων αμφοτέρων …. Αττικής (οδός …. αρ. ….), τους οποίους εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος τους Εύη Αιλιανού. ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχό του, τον οποίο εκπροσώπησε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ η πληρεξούσια δικηγόρος του Ευθυμία Καδδά – Κοντογιάννη. Ο ενάγων και ήδη καθʼ ου η κλήση – εκκαλών με την από 31 Αυγούστου 2007 αγωγή του, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 272444/12151/2007, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σʼαυτήν. Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπʼαριθμ. 121/2010 οριστική του απόφαση, αντιμωλία των διαδίκων και απέρριψε την αγωγή. […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Σεπτέμβριος 8, 2012

  ΜΠρΑθ 4424/2012

  Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -. Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής εργασία. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την επιχειρηματική απόφαση, να δώσει τα οικονομικά στοιχεία και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων. Αν δεν γίνει ενημέρωση με διαβίβαση στοιχείων, ώστε να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι της πρόσφατης και της πιθανής εξέλιξης των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς και της κατάστασης, της διάρθρωσης και της πιθανής εξέλιξης της απασχόλησης σ’ αυτή (επιχείρηση) και δεν δοθεί από τον εργοδότη ένα χρονικό διάστημα διαβούλευσης, τότε η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας θα είναι παράνομη. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4424/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Βάμβακα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε, κατόπιν κληρώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3327/2005. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23 Μαρτίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αιτουσών: 1) …, 2) …, κατοίκων Αθηνών, οδός .., οι οποίες παραστάθηκαν μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Περπατάρη. Της καθ’ ης η αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων και Παιδικών Ειδών ΛΗΤΩ Α.Ε.», με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού, αρ. 90, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Αντωνόπουλο, ο οποίος παραστάθηκε μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ειρήνη Παπαχρήστου. Των προφορικά προσθέτως παρεμβαινόντων υπέρ της καθ’ ης: 1) …, κατοίκου Αθηνών, οδός …, 2) …, κατοίκου Καματερού, οδός .., 3) .., κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 4) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 5) …, κατοίκου Ιλίου, οδός …, 6) …, κατοίκου Άνω Πατησίων, οδός …, 7) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 8) …, κατοίκου Πετρούπολης, οδός …, 9) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 10) …, κατοίκου Περιστερίου, οδός …, 11) …, κατοίκου Αθηνών, οδός…, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Θεμιστοκλή Χατζηιωάννου. Οι αιτούσες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 8.1.2012 αίτησή τους, που κατατέθηκε με αριθμό 732/12.1.2012 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες η προφορικά ασκηθείσα υπέρ της καθ’ ης πρόσθετη παρέμβαση. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και όσα αναφέρονται στο σημείωμα που κατέθεσαν. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 και το άρθρο 2 του ν. 3846/2010, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας τής σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Σεπτέμβριος 8, 2012

  ΣτΕ.Ολ 1972/2012

  Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ – Συνταγματικότητα ρύθμισης – Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Ακύρωση διατάξεων απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών που προβλέπουν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εν λόγω ρύθμιση είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική (Απόψεις μειοψηφίας). Επιβολή του εν λόγω τέλους για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Χώρας. Το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο. Έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα (Αντίθετη μειοψηφία). Αντικείμενο και υποκείμενο της εν λόγω φορολογικής επιβάρυνσης. Κρίθηκε ότι η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ συνιστά υπό τις δεδομένες συνθήκες ανεκτό περιορισμό της προστασίας της περιουσίας και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ούτε την προστασία της ιδιοκτησίας (Συγκλίνουσες και αντίθετες μειοψηφούσες απόψεις). Φορολογικές επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της Χώρας. Τρόπος βεβαίωσης του τέλους. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αριθμός 1972/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Σωτ. Ρίζος, Ν. Σακελλαρίου, Δ. Πετρούλιας, Αθ. Ράντος, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδροι, Ν. Ρόζος, Χρ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Ευαγγ. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ευθ. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Μ. Πικραμένος, Σύμβουλοι, Φρ. Γιαννακού, Αικ. Ρωξάνα, Ουρ. Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Σπ. Χρυσικοπούλου και Α. Καλογεροπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Α. Ρωξάνα, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. Για να δικάσει την από 24 Οκτωβρίου 2011 αίτηση: του …, κατοίκου Αθηνών, …, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Φραντζή (Α.Μ. 22187), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τους: α) Χρυσαφούλα Αυγερινού, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, β) Πολυχρόνη Καραστεργίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γ) Κωνσταντίνα Νασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 1ης Νοεμβρίου 2011 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. α΄ του Π.Δ. 18/1989. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 1211/10-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 2298 Β΄/13-10-2011). Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους εκπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ