ΑΠ 843 / 2020 : Εικονικά φορολογικά στοιχεία είναι αυτά που αναφέρονται σε συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής, ανεξάρτητα αν αυτά είναι και πλαστά. Στοιχεία του Δόλου. Η πράξη της εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων απορροφάται από την πράξη φοροδιαφυγής, συνεπώς καθιερώνεται φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή των αδικημάτων. Από 17.10.2015 και εφεξής η πράξη της έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και αποδοχής ή νόθευσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έχει γίνει υπό όρο ανέγκλητη. Προϋπόθεση του υπό όρο ανεγκλήτου. Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2523/1997 με το άρθρο 71 παρ. 1 Ν.4337/2015. Δεν θεμελιώνει λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, καθόσον, στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται ανεπιτρέπτως η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου και οι σχετικές αιτιάσεις είναι απαράδεκτες.

Μάρτιος 24, 2021
Read more

ΔιοικΠρωτΑθ 11434/20 : Αδήλωτη εργασία – Πράξη Επιβολής Προστίμου – Προσφυγή – Το πρόστιμο αδήλωτης εργασίας επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα των Ελεγκτικών οργάνων. Οι παραβάσεις ερείδονται στην απλή διαπίστωση του αντικειμενικού γεγονότος της μη αναγραφής εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού της επιχείρησης. Κατ’ άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, παράγεται πλήρης απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται στο Δελτίο Ελέγχου, ότι έγιναν από τα Ελεγκτικά όργανα ή ενώπιόν τους, όχι όμως, πλήρης απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, και για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3345/2015 σκ. 4, 6, 2936/2011 σκ. 6, 1382/2009 σκ. 4). Εν προκειμένω, δεν αναφέρονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, που συνέτρεχαν και θεμελιώνουν την ιδιότητα του εργαζομένου.

Φεβρουάριος 21, 2021
Read more